Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Imenovanje - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije -Trgovački sud u Rijeci 2013. - Saša Aksentijević

Imenovanje - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije -Trgovački sud u Rijeci 2013. - Saša Aksentijević

Ratings: (0)|Views: 1,359|Likes:
Published by axyy
Imenovanje - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije -Trgovački sud u Rijeci 2013. - Saša Aksentijević
Imenovanje - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije -Trgovački sud u Rijeci 2013. - Saša Aksentijević

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: axyy on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

 
W
Wrk
REPUBLIKA HRVATSKATRGOVAKI SUD U RIJECI
Rijeka, Zadarska 1 i 3
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 4 Su-297/2012
Rijeka, 11. sijeãnja 2013.
Na temeiju odredbe ãanka 140. stavak 1. Zakona o sudovima (N.N.x 150/05, 16/07,
113/08, 153/09,
116/10,
122/10, 27/11 i 130/11), odredbe ãlanka 8. stavak 2. alineja 6. Sudskog
poslovnika (N.N. br. 158/2009, 3/11,
34/11,
123/11, 138/11 i 38/12), kao i odredbe ôlanka 8.
Pravilnika o stalnim sudskim vjetacima (N.N.>> 88/08, 8/09, 126/11 i 120/12), predsjednik
Trgovaãkog suda u Rijeci mr.sc. Miljenko Kurobasa, 11. sijeãnja 2013. godine donosi sljedeôe
RJEENJE
SAA AKSENTIJEV[d dipl.oec. iz Vikova, Gornji Sroki 125a,
imenuje se stalnimsudskim vjetakom za podruãje INFORMATIKE (hardware i software) i TELEKOMUNIKACIJA navrijeme od 4 (ôetiri) godine, poãev od 21. sijeãnja 2013. godine za podruöje Trgovaôkog suda u
Rijeci.
ObrazIoenje
Naterneiju odredbe ölanka 11. Pravilnika o stalnim sudskim vjetacima Trgovaãkom sudu
u Rijeci 5. prosinca 2012. godine obratio se Saa AksentijeviO sa zamolbom za ponovno
imenovanje stalnim sudskim vjetakom za podruöje informatike i telekomunikacija. Uz zahtjev,imenovani je dostavio: presliku ovosudnog rjeenja poslovni broj 4 Su-387/2008 od 20.1.2009.godine, uvjerenje o neka±njavanju, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, policu osiguranja od
odgovornosti sudskih vjetaka, dokaz o uplati trokova.Predsjednik Trgovaökog suda u Rijeci razmotrio je zahtjev imenovanog za imenovanje
stalnim sudskim vjetakom I nakon obavijenog uvida u priIoenu dokumentaciju utvrdio je da
imenovani ispunjava sve uvjete za ponovno imenovanje, te je na temeiju odredbe ãlanka 11.Pravilnika o sudskim vjetacima rijeeno kao u izreci rjeenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjeenja mote se podnijeti 2alba u roku od 15 dana od dana dostave rjeenja.Zalba se podnosi putem predsjednika Trgovaökog suda u Rijeci u dva istovjetna primjerka
S
dva
preslika rjeenja, a o 2albi odluãuje Ministarstvo pravosuda Republike Hrvatske.
\\ PREDSJEDNIKSUDA
mr.sc
. Miljenko Kurobasa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->