Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOR - 15 mei 2013

KOR - 15 mei 2013

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
KOR - 15 mei 2013
KOR - 15 mei 2013

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on May 15, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/23/2013

 
Intratuin Pijnacker 
Rijskade 1a
Intratuin Zoetermeer 
Voorweg 192
Intratuin Zevenhuizen
Bredeweg 86c. Elke zondag gesloten.
2ePinksterdag open.
www.intratuin.nl *Alleen geldig op zaterdag 1 mei 2013 bij Intratuin Pijnacker,Zoetermeer en Zevenhuizen. M.u.v. blokhutten, bestrating, zakgoed grinden zand, boeken, bestellingen, gasessen, levende dieren, cadeaukaarten,horeca, lopende (kortings) acties en aanbiedingen.
 
Zaterdag 18 meivan 8.00 tot 10.00 uur 
20%KORTING
OP ALLES
*
ik kom graag extra vroeg mijn nest uit”
- Vogel 
Kijk op Reeuwijk
Turf maknTjdns vaarTochT
pagina 4
ThaTrvoorsTllngnook n ruwjk 
pagina 9
culTuurfsT 1 junkrjgT vorm
pagina 13
sporTonTmoTng voorbodgravn-ruwjk 
pagina 15
22 jaargangnummr 20 - 2013 wonsdag 15 m
De publicatie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit en de snelste servicevan Nederland!
Italiëweg 5
2411 NR Bodegraven
Tel. 0172 - 614 000Fax 0172 - 615 500
info@bbmglas.nl
www.bbmglas.nl
BELOOREEN GRAIS OERE
Mourits
advocatenkantoor
voor particulier en ondernemer 
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945info@mouritsadvocatenkantoor.nlwww.mouritsadvocatenkantoor.nl
rofessioneel
nzet
alentvol
PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nlof bel 0182-511424
HORLOGES!
vrijetijdshorloges, sporthorloges,werkhorloges, modehorloges,uitgaanshorloges, kinderhorloges,zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz.In MEER dan 25 merken vindt Uhorloges bij juwelier Van Deth.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66info@slingerland.nl
www.slingerland.nlUw woning verkopen?Wij zijn u graag van dienst!
Pinksterbuffet
Zondag 19 mei &maandag 20 mei
Reserveer nu!reserveringen@kindereiland.nl
www.kindereiland.nl
Doortocht 6A • Bodegraven
niee itie i 
Er is onder aanvoering vanLizette Visscher een nieu-we coalitie gesmeed, diekan rekenen op een ruimemeerderheid in de gemeen-teraad van Bodegraven-Reeuwijk. Na het terugtre-den van wethouder HansVroomen, gevolgd doorhet uit de coalitie stappenvan het CDA, moesten deracties van VVD en Bur-gerbelangen Bodegraven-Reeuwijk op zoek naarnieuwe coalitiegenoten.De besprekingen over heteventueel aan te passencoalitieprogramma zijnmet de racties van SGP enChristenUnie geslaagd, indie zin dat de ChristenUnienog op de ledenvergade-ring ocieel akkoord moetgeven op de inhoud. Hetresultaat dat zowel SGP alsChristenUnie een wethou-der (in deeltijd) zullen leve-ren. Jan Leendert van denHeuvel (gemeenteraads-lid SGP) en Kees Oskam(ex-ractievoorzitter vande ractie SGP/Christen-Unie Reeuwijk) worden denieuwe wethouders. Zij zul-len tijdens de raadsverga-dering van 15 mei wordenbeëdigd als wethouder. Ditgeldt eveneens voor Johan-



 
    










www.graafsewaard.nl
KOM KIJKEN INDE MODELWONING!
A.S. ZATERDAG VAN 11.00 TOT 12.00 UUR
Boekenverzamelaars togen naar Sluipwijk
Zaterdag 11 mei werden ertweedehands boeken verkochtdoor de bazaarcommissie vande Nederlands Hervormdegemeente van Sluipwijk.Echte boekenverzamelaarswaren de eerste bezoekers.Met een verlanglijstje mettitels in de hand struindenzij de rijen boeken af naarde ontbrekende exemplaren.Verschillende karren metperkgoed stonden eveneensopgesteld voor de bezoekers.Ook voor de plantjes wasbelangstelling. Druk washet niet, maar doorlopendwaren er belangstellenden dieeen kijkje kwamen nemen.Aan het einde van de daghad de commissie 800 euroopbrengst in kas. Dezeopbrengst wordt gebruiktvoor de instandhouding vande Nederlands Hervormdegemeenschap van Sluipwijk.Dank gaat uit van debazaarcommissie naar allevrijwilligers die in de weer zijngeweest om de duizendenboeken keurig uit te stallen.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen 
nes Mattiesing die in degemeenteraad de plek zalinnemen van ractievoor-zitter Van den Heuvel.
 
Kijk op Reeuwijk
15 mei 2013 - pagina 2
 alarmnummrs
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie
0900-8844 (Als het zonderzwaailicht kan!)
mdsch n apoThkdnsT
Reeuwijk:
Medisch Centrum Reeu-wijk, Kaarde 13a, (overdag van08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,Burg. Doormanstraat 25,Driebruggen, 0348 501307(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg’s avonds, ’s nachts, in het weekenden tijdens feestdagen. Uitsluitendop tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00uur, in het weekend en tijdens feest-dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-weg 10, Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-505050. Bezoektijden: Dagelijks13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,tel. 0348-427911.
Apotheek 
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b(overdag), tel. 0182-392042Avond, nacht en weekenddienst apo-theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos enMw. I. Mensch 0182-394562.
TandarTsn
Spreekuur spoedgevallen za. 18en zo. 19 mei van 11.30 - 12.00 uurPraktijk Korte-Akkeren, C. Huygen-straat 121c, Gouda, tel. 0182-527142.
krkdnsTn
R.K. GeloofsgemeenschapDe Goede Herder Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: zie www.dghr.euZondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uurZondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 19 mei:09.30 uur: Ds. D.J. Versloot18.30 uur: Ds. F. van Dijke
Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk Brug
Zondag 19 mei:09.30 uur: Ds. F. Bos
Hervormde Gemeente Sluipwijk 
Zondag 19 mei:10.00 uur: Ds. A. Robbertsen18.30 uur:
Ds. H.S. Mosterd
Hervormde Gemeente Ichthuskerk Reeuwijk Brug
Zondag 19 mei:09.30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg18.30 uur: Ds. B.F. BakelaarMaandag 20 mei:09.30 uur: Ds. P. Nobel
Hervormde GemeenteReeuwijk Dorp
Zondag 19 mei:09.30 uur: Ds. G. Mulder18.45 uur: Ds. M.J. TekelenburgMaandag 20 mei:09.30 uur: Gez. dienst in Ichthuskerk
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 19 mei:09.30 uur: Ds. D. Breure18.30 uur: Ds. J.N. ZuijderduijnMaandag 20 mei:09.30 uur: Ds. D. Breure
Ned. Herv. Gem. (in HersteldVerband) Waarder
Zondag 19 mei:09.30 uur: Ds. J.C. den Toom15.30 uur: Ds. J. JoppeMaandag 20 mei:19.30 uur: Kand. G.J. Veldhuis
Christengemeente ‘Elim’Basisschool De Regenboog,Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag: 10.00 uur
maaTschappljkondrsTunng wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,0172–522522. Dagelijks op afspraak,voor vergunningverlening, hand-having en toezicht (VHT) en de Wmo.wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
ThusZorg
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom wijkteam Reeuwijk, tel.0900-9300 en 06-11374663Vierstroom wijkteam Waarder,Driebruggen, Hekendorp,tel. 06-11374663 of 0900-9300RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,tel. 0182-393222Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,tel.
06-10264752Buurtzorg Reeuwijk team Oost,tel. 06-10449043Buurtzorg Waarder/Driebruggen,tel. 06-83214029.
hulpmddln
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kanmen (zorg)hulpmiddelen lenen, hurenen kopen, Bodegraafsestraatweg 3,Gouda, tel. 0800-2887766.www.vegro.info
rvrdunn/ggZ mddn-holland
Vragen op het gebied van geestelijkegezondheidszorg (o.a. bij depressieen verslaving), Ronsseweg 225,Gouda, tel. 0182-563600.
 algmnmaaTschappljk wrk 
Kwadraad: Kaarde 13, Reeuwijk.Spreekuur: maandag en donderdagvan 09.00-10.00 uur. Tel 088 9004000 (ook voor hulp buiten kantoor-uren)
 wmo-raadbodgravn-ruwjk 
Belangenbehartiging namenslichamelijk en geestelijk gehandi-capten, mantelzorgers en alle anderedoel-groepen binnen de Wmo.Riet Fontijn, tel. 0172-612892,email: m-fontijn@hetnet.nl
opvodburau mddn-holland (jso)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
palT wlZjn
Organisatie voor mantelzorgers envrijwilligerswerk in de zorg.Antwerpseweg 7, Gouda,tel. 0182-547920 (bereikbaar opwerkdagen 09.00-12.30 uur).
m mddn-holland
Voor mensen met een beperking ofchronische aandoening. Tielweg 3,2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
oudrnadvsur
Welzijnsstichting Kerverland enSWOB, tel. 0348-785499. Spreekuur:woe 10.00-11.30 uur in kantoor naastzaal Kerverland, Waarder.
ghandcapTnplaTform
Stichting Platform Gehandicapten-beleid Reeuwijk. Contactpersoon:Wilma Grondman, tel. 0182-395051,wmgrondman@kpnplanet.nl.
 vrjwllg hulpdnsT
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,12.30-13.00 en 18.30-19.30:Ank v. Duuren, 0348-502087,Dirk Hagoort, 0348-501285.
dabTsljn
Voor alle vragen over diabetes,tel. 033-4630566 (24 uur per dag,’s nachts alleen in geval van nood).
pur
Platform Uitkeringgerechtigden Bode-graven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226,email: info@stichtingpuree.nl
pr n posTnaTaal
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Kaarde 13d19.00 u. prenatale gymnastiek21.00 u. postnatale gymnastiekInfo: Yvonne Looman, 0182-395941.
husdrn
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV
,Zuidzijde 63, Bodegraven,0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,0348-414242.
Dag en nacht bereikbaar Email: info@brouwerdekoning.nl Internet: www.brouwerdekoning.nl 
Veerlaan 18a 2851 BV Haastrecht 0182-501230 Tempeldijk 12 2811 PH Reeuwijk 0182-394656 
H.J. Uiterwijk 
Sinds 1962 
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 112405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen 
 VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
“Ik sta oo pesooijke aaaht.”
 
Mihe e Haa, uitaatezoge Wij kue u atij a iest zij, mét of zoe ezekeig.
0182 37 38 99
WWW.dHrvc.nl
 
 J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaarwww.jdekatbegrafenisverzorging.nlGoejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
 Agenda
 wonsdag15 m
• Custwijc (D), ets2daagse,
start 18.00-19.00 uur
• De Reehorst oude school
(RB), seniorenverenigingmet Humor in de trouw-zaal, 19.30 uur
• Gemeentehuis (B), raads
-vergadering, 20.00 uur
dondrdag 16 m
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45uur
• Kerverland (W), koe
voor ouderen, 9.45-10.45uur
• Schouw (W), Passage,
autopuzzeltocht en brood-maaltijd, 14.00 uur
• Custwijc (D), Seniorenver
-eniging, koersbal, 14.30-16.30 uur
• Custwijc (D), ets2daagse,
start 18.00-19.00 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m 15jaar, 19.00-20.30 uur
 vrjdag 17 m
• Ichthuskerk (RB), koe-
en inloopochtend, 10.00-12.00 uur
ZaTrdag 18 m
• Rokende Turf (RS),
turvaarexcursie, 10.00-12.00 uur
Zondag 19 m
• Restaurant ’t Vaantje (RS),
amencogitarist PacoFernandez, 15.00 uur 
maandag 20 m
• Oudheidkamer (RB), o.a.
tentoonstelling boeren-leven, 13.00-17.00 uur
 wonsdag 22 m
• Custwijc (D), gymnastiek
voor ouderen, 9.00-10.00uur
• Kerverland (W), koe/
bingo-ochtend voorsenioren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland (W), aanwe
-zigheid ouderenadviseurHeleen Feenstra, 10.00-11.30 uur
• Kerverland (W), Zorg &Welzijn, Rode Kruis, 14.30-
16.30 uur
• Loose End (RB), knutsel
-middag jeugd 4 t/m 10 jaar,14.00-15.30 uur
dondrdag 23 m
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45uur
• Kerverland (W), koe
voor ouderen, 9.45-10.45uur
• Custwijc (D), Senioren-
vereniging, koersbal,14.30-16.30 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m15 jaar, 19.00-20.30 uur
• De Ark (RB), ledenverga
-dering ChristenUnie metCarola Schouten, 20.00 uur
www.slagerijgelderblom.nl
INKOOPVOORDEEL
Uit eigen keuken
Kerkweg 30, Driebruggen,tel. 0348-502650
Volg ons nu ook op facebook!www.facebook.com/SlagerijGelderblomDriebruggen
 
Vers-vlees-voordeel
Steak du chef
100 gram
 
2.99
Onze boterzachte kogel-  biefstuk in diverse smaken,met onze verschillende kruidenoliën…
Kalfsbrochette
100 gram
3.95
Een spies van blokjes zacht kalfsvlees, niet alleen lekker op de barbecue…
Specialiteit van de week
Barbecuerib
100 gram
 
1.79
Alleen verkrijgbaar bij Uw Gelderblomslagerij….
Truffelsalami
100 gram
 
3.99
Asperge ei salade
100 gram
 
1.79
Aspergeovenschotel
400 gram
 
6.99
Uit eigen worstmakerij
Aspergeham
100 gram
 
2.29
Gepekeld met een asperge-extract 
Peperrosbief
100 gram
 
2.19
Gebradenkiprollade
100 gram
 
1.89
Grillworst van de week
Kipgrillworst metkaas
hele
 
3.49
Tevredenheidonderzoekuitkeringsgerechtigden
In 2013 organiseert StichtingPuree voor de derde maal eentevredenheidonderzoek onderuitkeringsgerechtigden.Het onderzoek vindt voorde eerste maal plaats in denieuwe gemeente Bodegra-ven-Reeuwijk. Het onderzoekwordt onafhankelijk uitgevoerddoor het onderzoeksbureauwimsl.nl in opdracht vanStichting Puree. De onder-zoeksresultaten zullen in hetnajaar 2013 worden aange-boden aan gemeenteraad encollege. Voor een goed enbetrouwbaar resultaat is hetvan belang dat zoveel moge-lijk uitkeringsgerechtigden inde gemeente meedoen. Allegegevens die u aan StichtingPuree ten behoeve van ditonderzoek verstrekt, wordenvertrouwelijk behandeld enniet beschikbaar gesteld aanandere instanties. Resultatenvan het onderzoek wordenanoniem gepubliceerd. Alsmen wil deelnemen aan hetonderzoek, kan men naam ene-mailadres doorgeven aande secretaris van de StichtingPuree, mevrouw A. van Dijkvia onderzoekpuree@wimsl.nl.Men ontvangt dan een e-mailmet een link naar de vragen-lijst. Het invullen van de vra-genlijst kost doorgaans minderdan 10 minuten. Wanneermen niet beschikt over inter-net of liever de vragenlijst metde hand invult, kan men viamevrouw Van Dijk telefonisch(06-28568347) een vragenlijstmet retourenvelop opvragen.
 
Kijk op Reeuwijk
15 mei 2013 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00 2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66  
auto-rijschool•taxi-bedrijf schipholservicegroepsvervoe
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
dinsdag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Spare Ribs
Indisch of Piri Piri
Vacuüm verpakt.
Per 500 gram 
Alleen op:
 vri jdagmeiza terdagmei
1718
 
4.99
2.
99
 
500 GRAM
_.i
Brugstraat 5, Bodegraven, tel: 0172 - 612747, www.vandambrillen.nl
 Verbouwingsactie:
Bij aankoop van een bril of contactlenzenkrijgt u eencadeaubon t.w.v.
25,00 te besteden bij KARWEI of FORMIDO.
 Vandambrillenis tijdelijk gevestigd opde Brugstraat 5!
Hoera, het is een jongen
Zaterdag 11 mei was het de zoveelste heuglijke dag op de veehouderij en kaasmakerij van de fami-lie Hogendoorn in Waarder. Maar deze dag had een speciaal randje. Eén van de vele mooie rood-bonte koeien van Bert Hogendoorn had weer voor nieuw nageslacht gezorgd. Op zichzelf is dat ineen veehoudersbedrijf niet zo’n heel erg bijzondere gebeurtenis, maar deze keer toch zeker wel eenbeetje. De 14-jarige koe Bertha had die zaterdag haar veertiende kalf ter wereld gebracht. Bertha,een mooie stevige roodharige dame, had binnen het bedrijf al enige faam verworven vanwege hetfeit dat alle dertien eerder door haar ter wereld gebrachte borelingen, ook de tweeling bij de twaalfdekeer, van het vrouwelijk geslacht waren geweest. Dus was het voor Bertha een bijzondere gebeurte-nis dat het deze keer ‘een jongetje’ bleek te zijn.
Tekst en beeld: Wim de Boevère 
Concert met zes bands
Vrijdag 24 mei, 20.30-23.00 uur
Onder de noemer ‘Concert 3 van 1’ staan zes jonge bands op deplanken in Gouda Studio’s aan de Oosthaven 12. Elke formatiespeelt drie nummers, waardoor er met 18 nummers een scalaaan muzikale diversiteit te beleven valt. De optredende bandszijn: Fietsband (funk/soul), Pip Alblas (akoestisch), Desperaux(rap/hiphop), The Tambles (blues/rock&roll), Bathtub MatressGarden (popcovers) en Stella (popcovers). Entree is gratis (paywhat you want).
www.goudastudios.nl 
Bijeenkomst Longpunt 
Donderdag 16 mei, 14.30-17.00 uur
De vijfde jaarbijeenkomst van Longpunt wordt gehouden in Cultu-reel Centrum Concordia in Haastrecht. De heer R.F.M. Smithuis,huisarts te Gouda, gaat deze middag onder andere in op de voor-bereidingen die longpatiënten moeten en kunnen treffen als zijop reis gaan. Aanmelden kan via longpuntgouda@longfonds.nl.De toegang is gratis en iedereen (longpatiënten, hun omgevingen zorgverleners) is welkom.
Intratuin Zevenhuizen
Bredeweg 86c2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl 
   *  u   i   t  z  o  n   d  e  r   i  n  g  e  n  z   i  e  w  e   b  s   i   t  e
Zaterdag 18 mei 20% korting op alles*tussen 8.00 - 10.00 uur.2e Pinksterdag geopend.
Elke werkdag open tot
21.00 uu
t/m 31 mei
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur.Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.Zondag altijd gesloten.
Blokuitensemble in NH-kerk Reeuwijk-Dorp
Zaterdag 25 mei, aanvang 19.30 uur
Het voor velen bekende Blokfluitensemble ‘Het LindeConsort’ geeft ook dit jaar weer een concert inde Hervormde kerk van Reeuwijk-Dorp aan de Kerkweg. Het concert in 2012 was een groot succes:een volle kerk met enthousiast publiek. Op het programma dit jaar staan werken uit de barok vanonder andere Bach, Purcell en Dornel. En evenals vorig jaar is aan de kinderen gedacht: dit keerzullen bellen, castagnetten en de trommel een extra dimensie toevoegen aan het ensemblespel vanenkele uit te voeren werken. De finale zal een complete muzikale verrassing zijn!De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden.
www.lindeconsort.nl 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->