Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Non possumus! Stefan Kosiewski o wyzszosci etyki nad ekonomia (w naw. do nauczania kat. Prof. Feliksa Konecznego). ZECh FO181 ZR.pdf

Non possumus! Stefan Kosiewski o wyzszosci etyki nad ekonomia (w naw. do nauczania kat. Prof. Feliksa Konecznego). ZECh FO181 ZR.pdf

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by Stefan Kosiewski

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
 
Non possumus! Stefan Kosiewski o wy 
¿
szo
œ
ci etyki nad ekonomi
¹
 
(w naw. do nauczania kat. Prof. Feliksa Konecznego). ZECh FO181 ZR 
 
 Written by sowa (»)today at 19:01 in category Church - religion, read: 1×
 Foto: 
Reliquie des Purpurmantels Jesu
 aus der Limburger Staurothek Bistum Limburg
Prof. Feliks Koneczny zasadnicze stwierdzenie,
¿
e nie ma
¿
adnej uniwersalnejekonomii spo
ù
ecznej, obejmuj
¹
cej jednakowo wszystkie dzia
ù
ania ludzko
œ
ci na ca
ù
 ym
œ
 wiecie,wyja
œ
nia s
ù
owami: "Wszelkie, zasadnicze zagadnienia ekonomiczne bywaj
¹
 rozwi
¹
zywane rozmaicie, z czego wynikaj
¹
ekonomie rozmaite, mi
ê
dzy innymi tak 
¿
e
¿
 ydowska" (s. 267, Cywilizacja
¿
 ydowska ISBN 8387809179).Najwi
ê
kszy polski filozof historii, autor dzie
ù
a "O wielo
œ
ci cywilizacji", którego"Cywilizacja bizantyjska" jak i "Cywilizacja
¿
 ydowska" s
¹
rozwini
ê
ciami, wyja
œ
niaprzyczyn
ê
wielo
œ
ci ekonomii odmienno
œ
ci
¹
etyk wa
¿
nych, istotnych dla ka
¿
dej zcywilizacji.
QR code for this recording:
 
Zrozumienie pierwsze
ñ
stwa unaocznionego nam przez m
ê
drca, u
œ
 wiadomienie sobiepierwotno
œ
ci etyki przed ekonomi
¹
, pozwala na wyja
œ
nienie m.in. przyczyn wspó
ù
czesnego kryzysu banków na
œ
 wiecie, w tym tak 
¿
e kryzysu finansów Watykanu,
œ
 wi
ê
tego i apostolskiego Ko
œ
cio
ù
a Rzymskokatolickiego po Soborze Watyka
ñ
skim II.Papie
¿
Benedykt dostrzeg
ù
przed abdykacj
¹
potrzeb
ê
zwalczenia dzie
ù
a szatana, które jak zaraza rozpleni
ù
o si
ê
wszechw 
ù
adnie w Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu JanaPaw 
ù
a II, Karola Wojty 
ù
 y; nazwijmy rzecz zaledwie w kilku punktach po imieniu: biskup Marcinkus
¿
 ydowskiego pochodzenia etnicznego, Bank Ambrosiano, RobertoCalvi powieszony 17 czerwca 1982 r. na mod
ù
ê
mafii pod mostem w Londynie,maso
ñ
ska lo
¿
a P2 w Rzymie jp2.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Do zlikwidowania apokaliptycznego Z
ù
a zwalczaj
¹
cego Ko
œ
ció
ù
papie
¿
Benedyktpowo
ù
a
ù
Ernesta von Freyberga na stanowisko prezesa Instytutu Dzie
ù
Religijnych.Przera
¿
aj
¹
ce, co teraz s
ù
 yszymy, i
¿
zamierza uczyni
ã
ten nieszcz
ê
sny cz
ù
owiek  wykorzystuj
¹
c prostoduszno
œ
ã
papie
¿
a Franciszka, który w dzisiejszym kazaniu, wyg
ù
oszonym w czasie porannej mszy w hotelu, gdzie przed konklawe si
ê
zatrzyma
ù
inadal przebywa wci
¹¿
w tym samym, powiedzia
ù
papie
¿
: "Szatan to z
ù
 y p
ù
atnik.Zawsze nas oszuka, zawsze!"Nie wchod
ê
, Ojcze
œ
 w. w geszefty z szatanem! Nie pozwalaj mu na to, aby by 
ù
naszymp
ù
atnikiem! Nie daj si
ê
oszuka
ã
i nie pozwól nas oszuka
ã
- b
ù
agaj
¹
na kolanach Polacy i Katolicy oddaj
¹
c wdowi grosz na tac
ê
w ka
¿
dej parafii, z czego powstaj
¹
w ko
ñ
cu, policznych przelewach, ogromne finanse Watykanu, którymi zarz
¹
dza teraz Niemiec vonFreyberg, który wczoraj zapowiedzia
ù
,
¿
e "Instytut Dzie
ù
Religijnych czeka te
¿
kolejny audyt mi
ê
dzynarodowej instytucji, która sprawdzi, czy bank watyka
ñ
ski zachowujemi
ê
dzynarodowe standardy dotycz
¹
ce ochrony przed praniem brudnych pieni
ê
dzy".Matko Bo
¿
a
 
Pocieszenia, przed której obrazem w Czeladzi ko
ù
o Katowic od czasów Polski sarmackiej, jeszcze przed Potopem, zanosimy mod
ù
 y: nie pozwól nam zw 
¹
tpi
ã
  w Dobrego Pasterza, Franciszka, który winien wszak surowo przykaza
ã
Niemcowi:Nie t
ê
dy droga do dobra! Id
ê
precz, szatanie! Nie b
ê
dziesz poddawa
ù
Ko
œ
cio
ù
a
œ
 w. pod
¿
 ydowski audyt!
 
Powiada Polak m
¹
dry: "Pogl
¹
dy etyczne starsze s
¹
od ekonomicznych, albowiem aninawet najmniejsze zrzeszenie nie mog
ù
oby si
ê
organizowa
ã
bez uprzedniej zgody codo tego, co nale
¿
 y uwa
¿
a
ã
za godziwe, a co za niegodziwe" (ibidem). Dalej wyja
œ
niaprof. Koneczny: "Tote
¿
, gdzie stosunek pomi
ê
dzy etyk 
¹
a ekonomi
¹
nie jest wyja
œ
niony dok 
ù
adnie i ustalony, tam nie ma ko
ñ
ca przewrotom, a spo
ù
ecze
ñ
stwoubo
¿
eje i dziczeje zarazem".
 
Stefan lubi:Franz Peter Tebartz-van Elst.Rzymskokatolicki Ko
œ
ció
ù
 
œ
 w.
 
to my wszyscy, wierz
¹
cy katolicy pod
¹¿
aj
¹
cy kuZbawieniu, a zatrzymani na si
ù
ê
w drodze do chleba naszego, powszedniego nie przez
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
   M  a  g   a  z  y  n    E  u  r  o  p  e   j   s   k   i   S  O   W  A
 
 bank watyka
ñ
ski, lecz przez banki prywatne w Ameryce i w Europie, przezgeszefciarzy i spekulantów stawiaj
¹
cych na zak 
ù
ady, opcje, ile ludzi umrze z g
ù
odutego roku w Mali, a ile wzbogaci si
ê
na tym w Chinach i w Po
ù
udniowej Afryce. Czy  bank watyka
ñ
ski wchodzi do gry z szachrajami,
¿
eby istnia
ù
a dla kogo
œ
z zewn
¹
trzpotrzeba sprawdzenia portfela papie
¿
a przez niezale
¿
ny audyt?Non possumus, nie mo
¿
emy! Nie zgadzamy si
ê
na to,
¿
eby jaka
œ
pozako
œ
cielna,prywatna firma zarobkowa pracuj
¹
ca nie spo
ù
ecznie, jaik ministranci dla chwa
ù
 y Bo
¿
ej, lecz wy 
ù
¹
cznie dla celów ekonomicznych, dla ch
ê
ci osi
¹
gni
ê
cia w taki, czy w inny sposób korzy 
œ
ci, zysku finansowego dla siebie, geszefciarz mi
ê
dzynarodowy,kto
œ
dla nas nawet nie ekumenicznie obcy - kontrolowa
ù
skarby Watykanu, jak nieprzymierzaj
¹
c narzucony przez S
ù
u
¿
 b
ê
Bezpiecze
ñ
stwa skrycie za czasów jp2 ojciecHejmo, czy Dyrektor Muzeów Watyka
ñ
skich.
http://franciscus.blox.pl/2013/05/Non-possumus-Stefan-Kosiewski-o-wyzszosci-etyki.html
Ko
œ
ció
ù
potrzebuje
 
lustracji, tak 
¿
e Episkopat Polski, ksi
¹
dz arcybiskup Skworc w Katowicach i biskup Gda
ñ
ska, gdzie S
ù
u
¿
 ba Bezpiecze
ñ
stwa wyp
ù
 yn
ê
ù
a z aferamiStella Maris i Wydawnictwa Diecezjalnego, z g
ù
ównym zarz
¹
dc
¹
gruntów przyznanychprzez pa
ñ
stwo po Magdalence episkopatowi. To jest z
ù
o, które w Ko
œ
ciele Polskim
œ
mierdzi i dlatego trzeba zrobi
ã
porz
¹
dek w stajni Augiasza. Ko
œ
cio
ù
owi potrzeba wewn
ê
trznej kontroli surowej, katolickiego spojrzenia g
ù
ê
 bokiego samemu sobie w serca, czy aby na pewno jest w nich mi
ù
osierdzie Bo
¿
e, czy jest caritas? Czy jestChrystus w sercach naszych, P
ù
aszcz Ko
œ
cio
ù
a, w który ka
¿
dy wierz
¹
cy winien si
ê
 ubra
ã
, jak mówi
œ
 w. Pawe
ù
w Li
œ
cie do Galatów (Gal 3,27), co wspomnia
ù
tak pi
ê
knie im
¹
drze w ubieg
ù
orocznym li
œ
cie pasterskim na okres przed Wielkanoc
¹
mój biskup zLimburga,
¿
e oto jestem w potrzebie otwarcia szafy we wspólnym naszym domurodzinnym, aby poszuka
ã
marynarki po Tobie, Ojcze nasz, który jeste
œ
w Niebie i
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->