Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin 634 2006 Odg-Defineste Supr Utile

Ordin 634 2006 Odg-Defineste Supr Utile

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Cristian Palade
Mod de calcul suprafete utile
Mod de calcul suprafete utile

More info:

Published by: Cristian Palade on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
 
Ordin nr. 634/2006
din 13/10/2006 
 pentru aprobarea Regulamentului privind con
ţ
inutul
ş
imodul de întocmire a documenta
ţ
iilor cadastrale în vedereaînscrierii în cartea funciar 
ă
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006 
Actul va intra in vigoare la data de 28 ianuarie 2007
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. a)
ş
i c)
ş
i ale art. 59 din Legea cadastrului 
ş
i a publicit 
ăţ 
ii imobiliare
nr. 7/1996 
, republica
ă
,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicat 
ă
, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) dinHot 
ă
rârea Guvernului 
nr. 1.210 
 /2004 privind organizarea
ş
i func 
ţ 
ionarea Agen
ţ 
iei Na
ţ 
ionale de Cadastru
ş
Publicitate Imobiliar 
ă
, republicat 
ă
,directorul general al Agen
ţ 
iei Na
ţ 
ionale de Cadastru
ş
i Publicitate Imobiliar 
ă
emite prezentul ordin.
Art. 1.
- Se aprob
ă
Regulamentul privind con
ţ
inutul
ş
i modul de întocmire a documenta
ţ
iilor cadastrale învederea înscrierii în cartea funciar 
ă
, prev
ă
zut în anexa care face parte integrant
ă
din prezentul ordin.
Art. 2.
- Pe data intr 
ă
rii în vigoare a prezentului ordin se abrog
ă
:
a)
Ordinul pre
ş
edintelui Oficiului Na
ţ
ional de Cadastru, Geodezie
ş
i Cartografie
nr. 946/2000
pentruaprobarea
Instruc
ţ
iunilor 
privind întocmirea documenta
ţ
iei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cucaracter nedefinitiv în cartea funciar 
ă
a actelor 
ş
i faptelor juridice referitoare la terenuri
ş
i construc
ţ
ii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modific
ă
rile ulterioare;
b)
punctele 10
ş
i 13 din
Normele
tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinulministrului administra
ţ
iei publice
nr. 534/2001
, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din21 noiembrie 2001, cu modific
ă
rile ulterioare;
c)
orice alte dispozi
ţ
ii contrare.
Art. 3.
- Prezentul ordin intr 
ă
în vigoare în termen de 30 de zile de la data public
ă
rii lui în Monitorul Oficialal României, Partea I.Directorul general al Agen
ţ
iei Na
ţ
ionale de Cadastru
ş
i Publicitate Imobiliar 
ă
,Mihai BusuiocBucure
ş
ti, 13 octombrie 2006.Nr. 634.
 ANEX 
 Ă
 
REGULAMENT
 privind con
ţ
inutul
ş
i modul de întocmire a documenta
ţ
iilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciar 
ă
 
 
 
Regulament
din 13/10/2006 
 privind con
ţ
inutul
ş
i modul de întocmire a documenta
ţ
iilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciar 
ă
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006 
Actul a intrat in vigoare la data de 29 decembrie 2006
CAPITOLUL 1
 Dispozi
ţ
ii generale
Art. 1.
- În conformitate cu prevederile art. 19
ş
i art. 59 din Legea cadastrului
ş
i a publicit
ăţ
ii imobiliare
nr.7/1996
, republicat
ă
, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor 
ş
i modalit
ăţ
ilor prin care se întocmesc documenta
ţ
iile cadastrale necesare înscrierii în cartea funciar 
ă
a actelor 
ş
i faptelor juridice.
Art. 2.
-
(1)
Documenta
ţ
iile cadastrale, denumite în continuare documenta
ţ
ii, stau la baza înscrierii încartea funciar 
ă
a actelor 
ş
i faptelor juridice referitoare la:
a)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru prima înscriere;
b)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru dezlipire;
c)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru alipire;
d)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru înscrierea unei construc
ţ
ii definitive, pe un teren înscris
ă
încartea funciar 
ă
;
e)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru modificarea limitei de proprietate;
f)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru modificarea suprafe
ţ
ei;
g)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru descrierea dezmembr 
ă
mintelor dreptului de proprietate;
h)
imobile care necesit
ă
documenta
ţ
ie pentru reconstituirea c
ă
ţ
ii funciare pierdute, distruse sau sustrase;
(2)
Prin documenta
ţ
ii se realizeaz
ă
identificarea, m
ă
surarea
ş
i descrierea imobilelor, la data întocmirii lor 
ş
ise asigur 
ă
înregistrarea actelor 
ş
i faptelor juridice referitoare la acestea.
CAPITOLUL 2
 Dispozi
ţ
ii cu privire la întocmirea documenta
ţ
iilor 
Art. 3.
-
(1)
Documenta
ţ
iile se întocmesc într-un dosar unic, ce include atât partea tehnic
ă
necesar 
ă
 recep
ţ
iei cadastrale cât
ş
i actele juridice necesare înscrierii în cartea funciar 
ă
.
(2)
Dup
ă
recep
ţ
ia cadastral
ă
 
ş
i înscrierea documenta
ţ
iilor în cartea funciar 
ă
beneficiarului i se elibereaz
ă
  încheierea de carte funciar 
ă
, extrasul de carte funciar 
ă
pentru informare
ş
i planul de amplasament
ş
idelimitare a imobilului.
Art. 4.
-
(1)
Realizarea documenta
ţ
iilor necesare înscrierii în cartea funciar 
ă
a actelor 
ş
i/sau faptelor  juridice referitoare la imobilele prev
ă
zute la art. 2 alin. (1) literele a), d), e), f), g)
ş
i h) din prezentulregulament presupune parcurgerea urm
ă
toarelor etape:
a)
stabilirea amplasamentului imobilului;
b)
realizarea lucr 
ă
rii de c
ă
tre persoan
ă
autorizat
ă
, care presupune documentarea tehnic
ă
, execu
ţ
ialucr 
ă
rilor de teren
ş
i birou, elaborarea documenta
ţ
iilor;
c)
depunerea documenta
ţ
iilor, la oficiul de cadastru
ş
i publicitate imobiliar 
ă
(denumit în continuare oficiuteritorial) sau la biroul de cadastru
ş
i publicitate imobiliar 
ă
(denumit în continuare birou teritorial)
ş
i înregistrarea în Registrul General de Intrare;
d)
recep
ţ
ia documenta
ţ
iilor, cu înregistrarea în registrul cadastral al imobilelor, denumit în continuare indexcadastral, recep
ţ
ia cadastral
ă
, transmiterea documenta
ţ
iei asistentului-registrator;
e)
înscrierea în cartea funciar 
ă
.
(2)
Întocmirea
ş
i înscrierea documenta
ţ
iilor în cartea funciar 
ă
a actelor 
ş
i faptelor juridice prev
ă
zute la art. 2alin. (1) lit. b)
ş
i c) presupune parcurgerea etapelor prev
ă
zute la art. 4 alin. (1), cu precizarea c
ă
recep
ţ
iadocumenta
ţ
iilor prev
ă
zute la art. 4 alin. (1) lit. d) se finalizeaz
ă
cu transmiterea acestora persoanei autorizatesau beneficiarului urmând ca înscrierea în cartea funciar 
ă
a dezlipirii sau alipirii s
ă
se efectueze dup
ă
  întocmirea actului autentic.
Art. 5.
-
(1)
Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaz
ă
înaintea execu
ţ
iei lucr 
ă
rilor 
ş
i const
ă
în:
a)
pentru imobilele care fac obiectul unor acte
ş
i fapte juridice aflate la prima înscriere, proprietarul împreun
ă
cu persoana autorizat
ă
procedeaz
ă
la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturalesau conven
ţ
ionale, în vederea efectu
ă
rii m
ă
sur 
ă
torilor, înainte de efectuarea m
ă
sur 
ă
torilor este obligatoriematerializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de c
ă
tre persoana autorizat
ă
în prezen
ţ
aproprietarului, cu piche
ţ
i de metal,
ţă
ru
ş
i de lemn sau prin marcare cu vopsea. Materializarea cu borne debeton se efectueaz
ă
doar la solicitarea proprietarului.
 
b)
pentru imobilele care fac obiectul unor acte
ş
i fapte juridice ulterioare primei înscrieri ce necesit
ă
  întocmirea unei documenta
ţ
ii, proprietarul împreun
ă
cu persoana autorizat
ă
, pe baza documentelor existenteprecum documenta
ţ
ii cadastrale, extrase de carte funciar 
ă
pentru informare, planuri de amplasament
ş
idelimitare, verific
ă
 
ş
i valideaz
ă
amplasamentul conform datelor tehnice. Rematerializarea punctelor cedefinesc limitele imobilului se efectueaz
ă
doar la solicitarea proprietarului.
(2)
În cazul imobilelor aflate la prima înregistrare pentru care nu se poate realiza identificareaamplasamentului
ş
i limitele acestuia, în conformitate cu elementele tehnice con
ţ
inute în actele deproprietate, puse la dispozi
ţ
ie de proprietar, persoana autorizat
ă
, nu realizeaz
ă
documenta
ţ
ia.
(3)
Proprietarul suport
ă
costurile aferente materialului
ş
i manoperei opera
ţ
iunilor de materializare a limitelor imobilului.
(4)
Materializarea limitelor bunului imobil, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, este înresponsabilitatea persoanei autorizate care execut
ă
lucrarea.
Art. 6.
- Documentarea tehnic
ă
const
ă
în:
a)
analizarea situa
ţ
iei existente, conform datelor 
ş
i documentelor de
ţ
inute de proprietar;
b)
solicitarea de informa
ţ
ii aflate în baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1(inventare de coordonate, planuri de încadrare în zon
ă
, plan parcelar, ortofotoplan, coordonatele punctelor de vecin
ă
tate, extras de carte funciar 
ă
pentru informare, copii ale proceselor verbale de punere în posesie
ş
ischi
ţ
ele anexe ale acestora în cazul imobilelor dobândite în baza legilor propriet
ăţ
ii);
c)
stabilirea termenului de realizare a lucr 
ă
rilor.
Art. 7.
-
(1)
Execu
ţ
ia lucr 
ă
rilor const
ă
în:
a)
m
ă
sur 
ă
tori pentru realizarea re
ţ
elelor geodezice de îndesire
ş
i ridicare în sistem na
ţ
ional de proiec
ţ
ieStereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita
ş
i în interiorul imobilului,culegerea atributelor, verific
ă
ri
ş
i valid
ă
ri ale datelor existente. Punctele re
ţ
elei de ridicare vor fi materializate,conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin
ţă
ru
ş
i metalici în intravilan
ş
i
ţă
ru
ş
i delemn în extravilan, a c
ă
ror descriere topografic
ă
trebuie s
ă
se reg
ă
seasc
ă
în documenta
ţ
ie. Acestea vor fivopsite cu vopsea ro
ş
ie.
b)
La ridicarea detaliilor planimetrice se va avea în vedere:
-
limitele imobilelor s
ă
se determine la jum
ă
tatea grosimii gardului, cu excep
ţ
ia cazurilor în care cei doiproprietari vecini indic
ă
altceva; în anexa nr. 11 la rubrica men
ţ
iuni, punctul "A. Date referitoare la teren", seva nota dac
ă
imobilul este sau nu împrejmuit;
-
pentru construc
ţ
iile situate în interiorul imobilelor s
ă
se determine limitele construc
ţ
iilor permanente lanivelul solului.Se va calcula suprafa
ţ
a construit
ă
desf 
ăş
urat
ă
, stabilit
ă
conform prevederilor 
Codului
fiscal, prin însumarea suprafe
ţ
elor sec
ţ
iunilor tuturor nivelurilor cl
ă
dirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafe
ţ
ele podurilor care nu sunt utilizate ca locuin
ţă
 
ş
i suprafe
ţ
ele sc
ă
rilor 
ş
iteraselor neacoperite. Aceast
ă
suprafa
ţă
se va nota în anexa nr. 11 la rubrica men
ţ
iuni, punctul "B. Datereferitoare la construc
ţ
ii".
c)
prelucrarea datelor.
d)
elaborarea documenta
ţ
iilor, prin redactarea
ş
i întocmirea dosarului lucr 
ă
rii în format analogic
ş
i digital.
(2)
Erorile admise sunt:Eroarea de identificare a punctului de contur:
-
în cazul imobilelor împrejmuite ± 10 cm
-
în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 30 cm.Eroarea pozi
ţ
iei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.
(3)
Eroarea de pozi
ţ
ie absolut
ă
a punctelor, incluzând erorile men
ţ
ionate la aliniatul (2)
ş
i erorile punctelor re
ţ
elei geodezice de sprijin, nu va dep
ăş
i:
-
în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm
-
în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm.
(4)
În cazul realiz
ă
rii m
ă
sur 
ă
torilor într-un sistem local de coordonate, cu integrarea în sistemul na
ţ
ional deproiec
ţ
ie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, conform articolului 23 aliniatul (2),eroarea de pozi
ţ
ie absolut
ă
a punctelor nu va dep
ăş
i ± 1,50 m.
Art. 8.
-
(1)
Depunerea documenta
ţ
iei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de c
ă
tre proprietar saude persoana autorizat
ă
în numele proprietarului, în cazurile prev
ă
zute la art. 2 lit. a), d), e), f), g)
ş
i h),conform cererii de înscriere prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 2.
(2)
În cazurile prev
ă
zute la art. 2 lit. b)
ş
i c) din prezentul regulament, se transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de înscriere, de c
ă
tre biroul notarului public, în numele proprietarului
ş
ia persoanelor interesate, pe baza documenta
ţ
iei recep
ţ
ionate potrivit cererii întocmite conform anexei nr. 3.
(3)
Depunerea documenta
ţ
iei se face direct la sediul oficiului teritorial/biroului teritorial, prin po
ş
t
ă
sau prinalte mijloace electronice (Internet), ata
ş
ându-se dovada pl
ăţ
ii tarifului.
(4)
Înregistrarea cererii se realizeaz
ă
la compartimentul registratur 
ă
din cadrul oficiului teritorial/birouluiteritorial
ş
i const
ă
în:
a)
preluarea documenta
ţ
iei, verificarea existen
ţ
ei documentelor men
ţ
ionate în cerere
ş
i înregistrarea înRegistrul General de Intrare;
b)
verificarea tarifelor de recep
ţ
ie
ş
i înscriere în cartea funciar 
ă
a documenta
ţ
iei achitate
ş
i transmitereadocumenta
ţ
iei compartimentului de cadastru
ş
i publicitate imobiliar 
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->