Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
90. - 24

90. - 24

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________ 2013. godine donijela
O D L U K Uo osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetomI.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe sinvaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo je savjetodavno i stru
č
no tijelo Vlade Republike Hrvatske.Zada
ć
a je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenjai stru
č
na obrazloženja iz podru
č
 ja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom injihovih obitelji, te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.
III.
U ostvarivanju svoje zada
ć
e Povjerenstvo osobito:1.
 
prati primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetomi drugih me
đ
unarodnih akata koji se odnose na podru
č
 je zaštite i promicanjaprava osoba s invaliditetom;2.
 
prati provedbu nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na osobe sinvaliditetom te predlaže u
č
inkovito izvršavanje planiranih mjera i aktivnosti;3.
 
prati primjenu postoje
ć
ih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom ipredlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za unaprje
đ
ivanje rada u tijelimakoja u svom djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba sinvaliditetom i ostvarivanja njihovih prava;4.
 
raspravlja i daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su odinteresa za unaprje
đ
ivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovihobitelji, te predlaže Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne upravepromjene zakona i drugih propisa iz podru
č
 ja koja se odnose na osobe sinvaliditetom;
 
 25.
 
prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenim za osobe s invaliditetom kojese poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica,udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaže mjere za njihovudjelotvorniju provedbu;6.
 
prikuplja podatke i prou
č
ava iskustva drugih zemalja u ostvarivanju pravaosoba s invaliditetom.
IV.
Povjerenstvo podnosi izvješ
ć
e o svome radu Vladi Republike Hrvatske,najmanje jednom godišnje.
V.
Povjerenstvo
č
ine:- pomo
ć
nik ministra socijalne politike i mladih, predsjednik Povjerenstvate
č
lanovi:- predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih,- predstavnik Ministarstva zdravlja,- predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,- predstavnik Ministarstva financija,- predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,- predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,- predstavnik Ministarstva pravosu
đ
a,- predstavnik Ministarstva uprave,- predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga ure
đ
enja,- predstavnik Ministarstva branitelja,- predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova,- predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,- predstavnik Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveu
č
ilišta u Zagrebu,- predstavnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveu
č
ilišta uZagrebu,- predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH,- predstavnik Hrvatskog saveza slijepih,- predstavnik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih,- predstavnik Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida,- predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dje
č
 je paralize,- predstavnik Saveza društava distrofi
č
ara Hrvatske,- predstavnik Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom,- predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada,- predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske,- predstavnik Zajednice županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalidaDomovinskog rata Republike Hrvatske,- predstavnik Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskograta Hrvatske,- predstavnik Udruge za pomo
ć
osobama s autizmom - Hrvatske,- predstavnik Koalicije za život u zajednici.
 
 3
VI.
Povjerenstvo ima tajništvo koje obavlja stru
č
ne i administrativne poslove zaPovjerenstvo. Tajništvo
č
ine tajnik i pomo
ć
nik tajnika, a poslove tajništva obavlja Sektor zaosobe s invaliditetom u Upravi za odrasle osobe i osobe s invaliditetom Ministarstva socijalnepolitike i mladih.
VII.
Predsjednika, zamjenika predsjednika,
č
lanove, tajnika i pomo
ć
nika tajnikaPovjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva socijalne politike imladih.
VIII.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz sredstava državnog prora
č
unaRepublike Hrvatske na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih.
Č
elnici tijela državne uprave, ureda, ustanova i organizacija iz to
č
ke V. oveOdluke predložit
ć
e, u roku od
č
etrnaest dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svojepredstavnike koji
ć
e sudjelovati u radu Povjerenstva.
IX.
Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.
X.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanjuPovjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br.102/2000, 6/2001, 167/2003, 23/2004, 14/2008, 15/2009, 36/2009 i 132/2009).
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u Narodnimnovinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->