Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
90. - 16

90. - 16

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog 
Na temelju
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodnenovine, broj 150/2011), a vezi s
č
lankom 32. stavkom 2. Statuta Hrvatskog zavoda zamirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 117/2012), Vlada Republike Hrvatske je nasjednici održanoj ________________2013. godine donijela
O D L U K Uo davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavodaza mirovinsko osiguranje, za sklapanje Ugovora o nabavi IBM softveraza središnje ra
č
unalo IBM 2817-M15, za potrebe Hrvatskog zavodaza mirovinsko osiguranjeI.
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinskoosiguranje, za sklapanje Ugovora o nabavi IBM softvera za središnje ra
č
unalo IBM 2817-M15, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - IBM sistemski softver(operativni sistem, alati za razvoj i servisni programi) i IBM softver za podršku rada bazapodataka na središnjem ra
č
unalu IBM 2817-M15 (IBM zEnterprise 196), za razdoblje od 11mjeseci od dana sklapanja ugovora s tvrtkom IBM World Trade Corporation (IBM WTC),New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA, u ukupnoj vrijednosti od 909.641,26USD, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem te
č
aju Hrvatske narodne banke na dan pla
ć
anja.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.Klasa:Urbroj:Zagreb,
 
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
 
 2
O B R A Z L O Ž E N J E
Središnje ra
č
unalo je u informati
č
koj mreži Hrvatskog zavoda za mirovinskoosiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) okosnica
č
itave informati
č
ke mreže. Na njemu susmještene baze podataka s podacima klju
č
nim za mirovinsko osiguranje i preko njih se prateaktivni osiguranici, umirovljenici, korisnici doplatka za djecu i to dugi niz godina. Mogu
ć
nostnadogradnje i korištenje novih verzija produkata za podru
č
 je DB2 i IMS baza podataka nužno je kako bi se osigurao siguran i pouzdan rad s podacima. Rad središnjeg ra
č
unala omogu
ć
avaoperativni sustav i skup softverskih alata za automatsko upravljanje memorijama namagnetskim diskovima i kazetama, programskih jezika, komunikacijskog softvera,povezivanje periferije, softvera za zaštitu i za pra
ć
enje rada središnjeg ra
č
unala. Važnostkontinuirane nadogradnje i korištenje novih verzija produkata za navedena podru
č
 ja golema je i temelj je za siguran i pouzdan rad središnjeg ra
č
unala.
 
Na prijedlog Sektora informatike, a u skladu s Financijskim planom i Planom nabaveHZMO-a za 2013. godinu u kojem su na kontu 3232 (32329 Održavanje ra
č
unalnih licenci),K688056 planirana sredstva za nabavu, proveden je postupak nabave IBM softvera zasredišnje ra
č
unalo IBM 2817-M15 za potrebe HZMO-a – IBM sistemski softver (operativnisistem, alati za razvoj i servisni programi) i IBM softver za podršku rada baza podataka nasredišnjem ra
č
unalu IBM 2817-M15 (IBM zEnterprise 196) za period od 11 mjeseci od danasklapanja ugovora – CPV 48621000, evidencijski broj nabave V-3/2013, procijenjenevrijednosti nabave u svoti od 5.250.000,00 kn što je prera
č
unati iznos do max 910.000,00USD (te
č
aj HNB 1USD = 5,75 kn).Postupak nabave proveden je u pregovara
č
kom postupak javne nabave bez prethodneobjave, u skladu s
č
lankom 28. stavkom 2. to
č
kom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodnenovine, broj 90/2011 – u daljnjem tekstu: ZOJN) i budu
ć
i da se usluga ugovara sgospodarskim subjektom koji zbog tehni
č
kih razloga i razloga povezanih sa zaštitomisklju
č
ivih prava jedini može izvršiti predmetnu uslugu te se radi o nastavku korištenja IBMsoftvera za središnje ra
č
unalo IBM 2817-M15 za potrebe HZMO-a za period od 11 mjeseciod dana sklapanja, predmetnu uslugu pruža tvrtka IBM World Trade Corporation (IBMWTC), New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA.Nakon što je utvr
đ
ena sposobnost ponuditelja u skladu sa ZOJN i nakon što jeprihva
ć
ena inicijalna ponuda, u Elektroni
č
kom oglasniku javne nabave Narodnih novina, brojobjave: 2013/S 015-002666 objavljena je 22. ožujka 2013. godine, prethodna obavijest onamjeri sklapanja ugovora s tvrtkom IBM World Trade Corporation (IBM WTC), NewOrchard Road, Armonk, New York 10504. Ta objava ima u
č
inak odluke o odabiru u smisluodredbe
č
lanka 96. ZOJN i obavezno se primjenjuje rok mirovanja u trajanju od 15 dana ukojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može uložiti žalbu. Protekom roka mirovanja inakon prethodne suglasnosti Upravnog vije
ć
a, odnosno Vlade Republike Hrvatske sklapa seugovor. Navedeni ugovor ozna
č
en je pod brojem V–3/2013 kao Izmjena i Dopuna IBMUgovora s Kupcem – Offshore.IBM Ugovor s Kupcem – Offshore broj 70480238 od 9. lipnja 2008. godine ure
đ
ujeodnos Kupca (HZMO) i IBM-a i mjerodavan je za sve transakcije kojom Kupac kupujestrojeve, licencira ICA programe, pribavlja programske licence i pribavlja usluge od straneIBM korporacije. Stoga se ugovor o nabavi IBM softvera za središnje ra
č
unalo IBM 2817-M15 za potrebe HZMO-IBM sistemski softver (operativni sistem, alati za razvoj i servisniprogrami) i IBM softver za podršku rada baza podataka na središnjem ra
č
unalu IBM 2817-M15 (IBM zEnterprise 196) sklapa kao dodatak IBM Ugovoru s Kupcem – Offshore broj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->