Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Nhµ ë riªng lÎ
III Nhµ biÖt thù
I R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi
II Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü, kÞch nãi cã qui m« chç ngåi
III B¶o Tµng
IV TriÓn l·m
V Th- viÖn
2.2 C«ng tr×nh tr-êng häc
I Nhµ göi trÎ
II Tr-êng mÉu gi¸o, cã qui m«
II Tr-êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m«
2.6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n
2.7 C«ng tr×nh thÓ thao
I S©n thÓ thao
II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi)
III BÓ b¬i cã kh¸n ®µi
IV Nhµ thi ®Êu thÓ thao
2. C«ng tr×nh n¨ng l-îng 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
2.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn
2.3 Tr¹m biÕn ¸p
I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0,4KV
2.6 C«ng tr×nh ®-êng c¸p ®iÖn ngÇm khu vùc thµnh phè
I G¹ch èp, l¸t Ceramic
II G¹ch èp, l¸t Granit
SuÊt vèn Trong ®ã
II C«ng tr×nh tr¹m trén bª t«ng
I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m
CÇu dÇm thÐp I
T13-14
CÇu bª t«ng cèt thÐp
CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp
Sè TT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ
I C«ng tr×nh h¹ tÇng kü
II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü
III C«ng tr×nh h¹ tÇng kü
3.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ VSAT
3.7 C«ng tr×nh ®µi, tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh
I C«ng tr×nh ®µi, tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF
II C«ng tr×nh ®µi, tr¹m thu ph¸t
3.8 C«ng tr×nh ®µi, tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh
I C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu, ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ
III C«ng tr×nh thu, ph¸t sãng trung AM
IV C«ng tr×nh thu, ph¸t sãng ng¾n SM
3.10 L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS
2.1 X©y dùng tuyÕn c¸p ®ång
2.2 X©y dùng tuyÕn c¸p quang
2.3 X©y dùng tuyÕn cét ®Ó treo c¸p th«ng tin
2.4 X©y dùng tuyÕn cèng, bÓ ®Ó kÐo c¸p th«ng tin
Néi dung Trang
1. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 26
1. C«ng tr×nh thñy lîi 80
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
suat dau tu.pdf

suat dau tu.pdf

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by tigeresn

More info:

Published by: tigeresn on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 41 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 45 to 87 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 91 to 96 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->