Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Ratings: (0)|Views: 300|Likes:
Published by Dennik SME
Stratégia Slovenskej republiky
pre integráciu Rómov do roku 2020
Stratégia Slovenskej republiky
pre integráciu Rómov do roku 2020

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Dennik SME on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
 1
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
 Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Stratégia Slovenskej republikypre integráciu Rómov do roku 2020
Materiál vznikol na podnet:
 
3 089. zasadnutie Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie aspotrebiteľské záležitosti zo dňa 19. 05. 2011
 
zasadnutie Európskej rady zo dňa 24. 06. 2011
 
na základe plánu práce vlády SR na rok 2011Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 1/2012 dňa 11. januára 2012.
Bratislava, december 2011
 
 2
ObsahA. Zámer Slovenskej republiky pri začleňovaní rómskych komunít 3
ÚvodA. 1 Zámer Slovenskej republiky pri začleňovaní rómskych komunít
B. Teoretický rámec stratégie 6
 B. 1 Rámcovanie stratégie – Marginalizácia, multidimenzionálne vylúčenie a chudobaB. 2 Európa 2020 a Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku2020B. 3 Princípy stratégie
C. Kontext stratégie 14
 C. 1 Opis situácie rómskych komunít na SlovenskuC. 2 Ciele iniciatív vlády Slovenskej republiky, merateľné ukazovatele zmeny a využitieskúseností zo zrealizovaných prístupovC. 3 Právny rámec – postavenie Rómov v Slovenskej republikeC. 4 Stratégie rómskej inklúzie po roku 1945C. 5 Straty z vylúčenia Rómov
D. Politiky stratégie 26
 D. 1 Dimenzie pokryté stratégiouD. 2 Prioritné politiky StratégieD. 2. 1 Oblasť vzdelávaniaD. 2. 2 Oblasť zamestnanostiD. 2. 3 Oblasť zdraviaD. 2. 4 Oblasť bývaniaD. 2. 5 Oblasť finančného začleneniaD. 2. 6 Oblasť nediskriminácieD. 2. 7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatívaintegrácie Rómov prostredníctvom komunikácie
E. Implementácia stratégie 50
 E. 1 Postavenie kľúčových partnerov pri realizácii stratégieE. 1. 1 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunityE. 1. 2 SamosprávyE. 1. 3 Mimovládne organizácieE. 2 Plán aktivítE. 3 Financovanie stratégie a dopad stratégie na štátny rozpočetE. 4 Legislatívne implikácie
F. Rámec monitoringu a evaluácie stratégie 64
F. 1 Očakávané výsledky vládnych politíkF. 2 Indikátory a postupy monitoringu a evaluáciePrílohy
67
 Zoznam použitých skratiek
Dodatok č.1: Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie2005 - 2015 na roky 2011 2015 79
 
 3
A. Zámer Slovenskej republiky pri začleňovaní rómskych komunítÚvod
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predkladá Stratégiu Slovenskej republikypre integráciu Rómov do roku 2020 v nadväznosti na Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu,Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov označené ako Rámec EÚpre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. Uvedená úloha je plne v súlade s plánompráce vlády Slovenskej republiky.Stratégia reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovanímrómskych komunít i na úrovni Európskej únie. Princípy predkladanej stratégie by sa mali stať základompolitík s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu cieľovej skupiny pre obdobie do roku 2020, ako aj preprogramové obdobie na roky 2014 – 2020 pre použitie štrukturálnych fondov.Predložená stratégia je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómskekomunity, Svetovej banky a Rozvojového programu OSN (UNDP), Nadácie otvorenej spoločnosti(OSF), Združenia miest a obcí Slovenska a mimovládnych organizácií. Významnou pri tvorbe stratégiebola spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Priebežne sa konali konzultácie s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy i mimovládnehosektora na regionálnej úrovni (Banská Bystrica, Prešov, Košice)
1
, s predstaviteľmi štátnej správya príslušných ministerstiev v Bratislave, ako aj s predstaviteľmi rómskych mimovládnych organizácií aorganizácií pôsobiacich na centrálnej úrovni, ako aj akademickými autoritami pôsobiacimi v tejto oblasti.Predkladaná stratégia je vzhľadom na skúsenosti pri aplikácii predchádzajúcich strategickýchmateriálov koncepčne zarámcovaná princípmi prístupu k riešeniam tzv. rómskej problematiky. Stratégia je zároveň zameraná na viaceré cieľové skupiny:
 
Rómov ako národnostnú menšinu,
 
rómske komunity,
 
marginalizované rómske komunity.Väčšina opatrení a sociálnych intervencií je zameraná na marginalizované rómske komunity.Dôležitým aspektom je i smerovanie politík na väčšinovú populáciu. Cieľom je nastaviť verejnú diskusiutak, aby politiky boli prijímané ako obojstranne výhodné.Predložená stratégia je koncepčným materiálom definujúcim smerovanie verejných politík voblasti sociálneho začleňovania rómskych komunít, a to bez ohľadu na mieru ich marginalizácie. Preúspešnú implementáciu stratégie je nevyhnutné vypracovať a rozpracovať akčné plány, ktoréšpecifikujú potreby jednotlivých komunít.Pri definovaní politík zameraných na postupné odstraňovanie chudoby a sociálne vylúčeniemarginalizovaných rómskych komunít, stratégia čerpá z procesu prípravy vecného zámeru zákonao sociálne vylúčených spoločenstiev, ktorý pripravovalo MPSVR SR. Pracovné skupiny a procesprípravy bol využitý aj pri príprave časti D stratégie.Predkladanú stratégiu vníma Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako otvorenýdokument, ktorý sa bude postupne dopĺňať a dopracovávať o prílohy, v ktorých budú akčné plány, dátaa nevyhnutné informácie a podklady. V súčasnosti v mnohých oblastiach absentujú dáta, ktoré vďakapartnerom – Svetovej banke a Rozvojovému programu OSN (UNDP) budú v nasledujúcich mesiacoch kdispozícii pri tvorbe inkluzívnych politík.
1
Prehľad konzultácií je v prílohe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->