Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kitabul Wahyi (3)

Kitabul Wahyi (3)

Ratings: (0)|Views: 519|Likes:
Published by Abdul Qayyum Hadi
Hadis yang mengisahkan peristiwa Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira'.

Juga perbahasan benarkah Nabi SAW tidak tahu membaca melalui peristiwa ini..
Hadis yang mengisahkan peristiwa Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira'.

Juga perbahasan benarkah Nabi SAW tidak tahu membaca melalui peristiwa ini..

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Abdul Qayyum Hadi on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
44
- .() 
3- Yahya bin Bukair (Abu Zakariya Yahya bin `Abdillah bin Bukair al-Qurasyi al-Makhzumi al-Mishri m.231H) meriwayatkan kepada kami, katanya: al-Laits (bin Sa`adm.157H) meriwayatkan kepada kami, diambilnya daripada `Uqail (bin Khalid bin `Aqilal-Aili m.141H) daripada Ibni Syihab (Abu Bakr Muhammad bin Muslim bin `Ubaidillah bin Syihaab az-Zuhri m.124H) daripada `Urwah bin az-Zubair daripada `Aaisyah Ummil
Mu’minin r.a. S
esungguhnya beliau (`Aaisyah)
 berkata; “Wahyu yang mula
-muladiberikan kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik.
17
Tidak Baginda s.a.w.
17
 
Wahyu yang mula-mula diberikan
kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik”
.Berhubung dengan perbincangan tentang tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari sebelum ini, andaakan dapati hanya hadits yang ketiga inilah yang paling tepat dengan tajuk tersebut iaitu:
“Bab
Bagaimana Permulaa
n (Datangnya) Wahyu Kepada Rasulullah S.A.W.”
Ini kerana hadits inimengandungi
kenyataan ‘Aisyah r.a. yang mengatakan bahawa wahyu yang mula
-mula diterimaoleh Nabi s.a.w. adalah dalam bentuk mimpi yang baik 
(
 
)
ataupun dalam riwayat yanglain disebutkan mimpi yang benar 
(
 
)
. Kesesuaiannya dengan tajuk yang diadakanBukhari itu jelas sekali kelihatan. Hadith ini juga menunjukkan bahawa mimpi Baginda jugamerupakan salah satu bentuk wahyu dan tidur para nabi itu tidaklah sama dengan tidur manusia
 
45
 biasa sebaik sahaja mereka melelapkan mata. Sebaliknya tidur para nabi itu tidak ada bezanyadengan keadaan jaga mereka yang tidak pernah lalai atau terdedah kepada gangguan syaitan. Olehyang demikian, apa yang disampaikan kepada mereka semasa tidur samalah seperti apa yangdatang kepada mereka sewaktu jaga. Hakikat ini telah difahami dengan baik oleh Nabi Ibrahima.s. apabila Baginda bertindak nekad untuk menyembelih putera kesayangan Baginda a.s. setelahmendapat mimpi melakukan demikian. Namun apa yang menimbulkan persoalan ialah jika mimpiitu benar, kenapakah putera Baginda Ismail a.s. akhirnya telah ditukar dengan seekor kibasysebaik sahaja Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher puteranya itu, sedangkan di dalam mimpitersebut Baginda a.s. benar-benar hendak menyembelih Ismail a.s.? Ini menunjukkan bahawamimpi para nabi terbahagi kepada dua bahagian. Pertama: Mimpi yang memerlukan ta`bir dan
ta’wilan. Kedua: M
impi yang tidak memerlukannya kerana kemudian ia berlaku tepat seperti apayang dimimpikan mereka. Kadang-kadang sesuatu perintah melalui mimpi harus dilaksanakanmengikut zahirnya terlebih dahulu. Jika Allah s.w.t. mengubah hakikat pelaksanaannya, itu bererti perintah di dalam mimpi tersebut adalah sesuatu yang memerluka
n ta`bir dan ta’
wilan.Hakikat ini telah disedari oleh Nabi Ismail a.s. apabila meminta Nabi Ibrahim a.s. melaksanakansahaja apa yang ditunjukkan di dalam mimpi Baginda, sebaik sahaja ayahandanya itu meminta pendapatnya. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan peristiwa itu dan lihat juga bagaimana pengubahan hakikat mimpi seorang nabi dalam pelaksanaannya telah berlaku menerusi beberapaayat berikut:
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  

  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Bermaksud: Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-
sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: “Wahai anak kesayanganku!
Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlahapa pen
dapatmu?”. Anaknya menjawab: “Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan
kepadamu; insya Allah, ayah akan mendapati daku dari kalangan orang-
orang yang sabar”.
102.setelah keduanya berserah bulat-bulat (menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahimmerebahkan Anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, (Kami sifatkanIbrahim - dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah Kami), 103. Dan Kami
menyerunya: “
Wahai Ibrahim!104.
Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang Engkaulihat itu". Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakankebaikan. 105. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata; 106. Dan Kami tebusanaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar; 107. (as-Shaffat:102-107).
 
Jadi maksud sebenar yang dikehendaki Allah s.w.t. dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail a.s. tadi bukanlah zahirnya. Tetapi ma`na kiasan di sebaliknya. Jika anak seseorang itu merupakan sesuatuyang paling dikasihinya, maka ma`na kiasan daripadanya ialah dia harus sanggupmengorbankannya. Ma`na Kiasan di sebalik kisah itu juga mengajarkan bahawa dalam usahauntuk menegakkan k`alimah Allah di muka bumi ini, terkadang-kadang seseorang itu haruslahmengorbankan sesuatu yang paling dikasihinya, termasuklah darah dagingnya sendiri. Sekiranyasesebuah negara Islam diserang atau terbabit dalam kancah peperangan, ibu bapa haruslahmerelakan pemergian anak-anak mereka ke medan pertempuran. Bukankah melepaskan mereka pergi ke medan peperangan seolah-olahnya merelakan mereka terkorban? Sebaliknya jika kitaenggan melakukan sebarang pengorbanan untuk agama Allah s.w.t., nanti akan tiba suatu ketikadi mana negara kita pula diserang, anak-anak kita akan disembelih di hadapan mata kita sendiri,sebagaimana yang telah berlaku kepada saudara-saudara kita di kemboja, Bosnia, Palestin danlain-lain. Tetapi sekiranya kita sanggup melakukan pengorbanan yang dituntut demi menegakkanagama Allah s.w.t., Allah tidak akan membiarkan kita mengalami tragedi seumpama itu. Malah
 
46
Allah akan mengantikannya dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itulah
ta’wilan
kepadamimpi Nabi Ibrahim a.s. tersebut. Malangnya pengorbanan yang dituntut oleh Allah s.w.t. itugagal difahami kebanyakan umat Islam, meskipun saban tahun mereka menjejaki contoh pengorbanan Nabi Ibrahim dan putera Baginda tersebut menerusi ibadat korban. Kenapa apabilaanda dituntut memilih binatang ternakan yang paling sempurna untuk dikorbankan, binatang yangtidak mempunyai sebarang kecacatan, walaupun hanya yang terbelah sedikit telinganya, andamenurutinya dengan penuh ta`at? Tetapi apabila agama memerlukan tenaga-tenaga untuk menyebar dan menegakkannya, hanya anak-anak yang tercicir dalam pelajaran akademiknya atauyang sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan pengajiannya sahaja yang dipilih? Malahlebih parah lagi keadaannya apabila masyarakat hanya menghantar ke pusat-pusat pengajianagama, anak-anak mereka yang sudah tidak mampu lagi dikawal oleh mana-mana institusi pemulihan kerana telah teruk terjerumus ke dalam gaung keruntuhan akhlaq. Dalam erti kata yanglain pusat-pusat pengajian agama itu dianggap hanya sebagai pusat pemulihan akhlaq semata-mata oleh masyarakat. Anehnya apabila pusat-pusat pengajian agama gagal mengeluarkan hasilsebagaimana yang diidamkan, masyarakat tanpa segan silu menuding jari ke arah agama danmenuduh agamalah sebagai faktor kegagalannya. Akibat daripada ketidakseimbangan reaksi dansikap masyarakat dalam membuat penilaian, mereka ternyata semakin jauh daripada agama Allahs.w.t. Sikap masyarakat seperti itu sebenarnya jauh sekali daripada konsep pengorbanan yang
tersimpan di sebalik kiasan dan ta’wilan mimpi Nabi Ibrahim a.s
. Ini kerana konsep pengorbananyang dituntut agama adalah pergorbanan sesuatu yang paling dikasihi bukan sebaliknya. Allahs.w.t. telah berfirman:
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bermaksud: kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yangsempurna), sebelum kamu belanjakan sebahagian harta yang kamu sayangi. Dan apa saja yangkamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Aali `Imraan:92).Bagaimanapun senario ini sudah mula berubah semenjak sekitar tahun 90an.
Selaindaripada mimpi,
Nabi s.a.w. juga menerima wahyu menerusi saluran-saluran yang lain. Bagindas.a.w. pernah bersabda: Bermaksud:
“M
impi
orang mu’minmerupakan satu daripada enam puluh juzu’
(bahagian) kenabian (sumber wahyu).
” (Hadits
riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu `Awaanah, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud at-Thayaalisidan lain-lain). Jika kita manusia biasa juga boleh mengalami mimpi-mimpi yang benar dankebenarannya terbukti dalam kenyataan betul-betul tepat seperti yang dimimpikan, atau ia betul-
 betul menepati ta’wilan dan ta`birnya,
maka cubalah bayangkan betapa tepatnya ma`lumat yangditerima seseorang nabi dengan adanya sejumlah empat puluh lima lagi saluran wahyu padanya.Dengan itu jelaslah bahawa apa sahaja yang dibawakan oleh para nabi a.s. adalah kebenaran yangtidak dapat sama sekali diragui. Asas-asas ilmu ta`bir mimpi itu sebenarnya telah digariskan olehal-
Qur’an dan As
-Sunnah. Contohnya bila Allah s.w.t. mengibaratkan sesuatu dengan sesuatuyang lain di dalam al-
Qur’an, maka ia sebenarnya menunjukkan kepada asas ta`birnya. Misalnya
 bila al-
Qur’an menggambarkan bidadari
-bidadari sebagai telur-telur yang tersimpan dengan baik melalui ayat:
Bermaksud: “Seolah
-olah mereka itu telur yang tersimpan dengansebaik-
 baiknya.” (as
-Shaaffaat:49). Maka selain ia hendak menyatakan peri suci dan cantiknya bidadari-bidadari itu, ia juga hendak memberikan satu asas ilmu ta`bir mimpi, di mana telur harus
dita’wil dan dita`birkan dengan perempuan. Ta’wil dan ta`bir mimpi seseorang yang bermimpi
telur seharusnya tidak dilupai kaitannya dengan perempuan. Seseorang yang bermimpi perempuan pula harus ingat kaitannya dengan dunia. Kerana perempuan dalam ta`bir mimpi
 bererti dunia. Asasnya ialah dalam perjalanan Nabi s.a.w. di malam Mi’raj, Baginda telah disapa
oleh seorang perempuan tua yang telah bongkok tiga. Setelah bertanya Jibril, Baginda diberitahu bahawa itulah perbandingan dunia. Seseorang yang bermimpi pada hakikatnya melihat gambaranatau rupa sesuatu di alam Mitsal. Di alam mitsal, telur merupakan perempuan. Manakala

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mohd Muaz liked this
iskandre liked this
Rodzi Esa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->