Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cette politique n’ est pas la bonne Adam Slomka 20130516 Stefan Kosiewski Zdrajca (Lech Walesa) FO182 ZECh ZR.pdf

Cette politique n’ est pas la bonne Adam Slomka 20130516 Stefan Kosiewski Zdrajca (Lech Walesa) FO182 ZECh ZR.pdf

Ratings: (0)|Views: 115 |Likes:
...Słomka tak samo jak cała reszta nic nie nauczonego żydostwa zabawia się w podszczychujka: leje na Wałęsę, ażeby się oczyścić, ustawić w lepszym świetle swoją postać, ulżyć sobie i żeby było przy okazji widać, że nie ma naskórka ten fałszywy patriota polski a prawda jest naga i każden widzi, że żaden z tych purimowych wesołków nie dorósł dokonaniami sikania swego w życiu do zrywności Lecha Wałęsy, który jest przy tym to i tamto oczywiście jeszcze, lecz przede wszystkim Zdrajca i dawno już mu o tym pisał w internecie Poeta Polski tak samo jak informował, że zaproszony był niedawno jako kolega związkowy Wałęsy do odwiedzenia z rodziną we Francji jednego z najstarszych i największych na świecie producentów szampana... http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Cette-politique-n-est-pas-la-bonne-Adam-Somka-20130516-Stefan-KosiewskiZdrajca-Lech-Wasa-FO182-ZECh-ZR
...Słomka tak samo jak cała reszta nic nie nauczonego żydostwa zabawia się w podszczychujka: leje na Wałęsę, ażeby się oczyścić, ustawić w lepszym świetle swoją postać, ulżyć sobie i żeby było przy okazji widać, że nie ma naskórka ten fałszywy patriota polski a prawda jest naga i każden widzi, że żaden z tych purimowych wesołków nie dorósł dokonaniami sikania swego w życiu do zrywności Lecha Wałęsy, który jest przy tym to i tamto oczywiście jeszcze, lecz przede wszystkim Zdrajca i dawno już mu o tym pisał w internecie Poeta Polski tak samo jak informował, że zaproszony był niedawno jako kolega związkowy Wałęsy do odwiedzenia z rodziną we Francji jednego z najstarszych i największych na świecie producentów szampana... http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Cette-politique-n-est-pas-la-bonne-Adam-Somka-20130516-Stefan-KosiewskiZdrajca-Lech-Wasa-FO182-ZECh-ZR

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
   M  a  g   a  z  y  n    E  u  r  o  p  e   j   s   k   i   S  O   W  A
 
Cette politique n
est pas la bonne: Adam S
ù
omka20130516Stefan Kosiewski: Zdrajca(Lech Wa
ù
ê
sa)FO182 ZECh ZR 
 
Napisa
ù
 Sowa.blog.quicksnake.pl (»)dzisiaj w 14:31 w kategoriiLech Walesa,  Adam S
ù
omka nie wie, jak nazywa si
ê
rzymskokatolicka wiara Narodu Polskiego, bo do info na fejsbuku wciska w 
œ
rodek wyznania swojego my 
œ
lnik, który musi muteraz da
ã
do my 
œ
lenia,
¿
e nie tyle ma si
ê
gn
¹
ã
po podr
ê
cznik ze zasadami pisowni j
ê
zyka polskiego, co przyj
¹
ã
z pokor
¹
na wst
ê
pie niniejsz
¹
uwag
ê
od wykszta
ù
conegoz trudem, bo po kilkuletniej przerwie karnej zwi
¹
zanej z relegacj
¹
za dzia
ù
alno
œ
ã
 narodow 
¹
, antykomunistyczn
¹
na Uniwersytecie
Ú
l
¹
skim, magistra filologii polskiejo specjalno
œ
ci nauczycielskiej, który przebywaj
¹
c ponad 31 lat na emigracjipolitycznej w Niemczech ju
¿
od dawien dawna posiada prawo do u
¿
 ywania w RFNtytu
ù
u: Magister der polnischen Philologie/ Uniwersytet Sl
¹
ski w Katowicach.Download MP3(4,3 MB)
QR code for this recording:
Grupa Narodowcy jest samokszta
ù
ceniowa, tzn. zak 
ù
ada,
¿
e ludzie potrafi
¹
my 
œ
le
ã
 samodzielnie i pracowa
ã
nad sob
¹
i zak 
ù
ada ta grupa równie
¿
to,
¿
e Adam S
ù
omka,który jest du
¿
o m
ù
odszy od wspomnianego powy 
¿
ej magistra tak 
¿
e ma w sobiepragnienie ustawicznego doskonalenia si
ê
, a nie tylko gadulstwa b
¿
 ydkiego przeds
¹
dami w Polsce i kojarzenia swojego nazwiska z
¿
 ydami skompromitowanymi przezt
ê
sam
¹
przypad
ù
o
œ
ã
(Kaczy 
ñ
scy, Michalkiewicz i inni), nie dra
¿
ni
¹
cych ju
¿
nawetPolaków wymachiwaniem r
ê
kami w rozmowie, ani zak 
ù
amanymi wynurzeniami nietylko na portalu Niezale
¿
nej Gazety Obywatelskiej w Opolu zale
¿
nej od
¿
 ydostwa w realu.S
ù
omka tak samo jak ca
ù
a reszta nic nie nauczonego
¿
 ydostwa zabawia si
ê
podszczychujka: leje na Wa
ù
ê
s
ê
, a
¿
eby si
ê
oczy 
œ
ci
ã
, ustawi
ã
w lepszym
œ
 wietle swoj
¹
 posta
ã
, ul
¿
 y 
ã
sobie i
¿
eby by 
ù
o przy okazji wida
ã
,
¿
e nie ma naskórka ten fa
ù
szywy patriota polski a prawda jest naga i ka
¿
den widzi,
¿
e
¿
aden z tych purimowych
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
 
 weso
ù
ków nie dorós
ù
dokonaniami sikania swego w 
¿
 yciu do zrywno
œ
ci Lecha Wa
ù
ê
sy,który jest przy tym to i tamto oczywi
œ
cie jeszcze, lecz przede wszystkim Zdrajca idawno ju
¿
mu o tym pisa
ù
w internecie Poeta Polski tak samo jak informowa
ù
,
¿
ezaproszony by 
ù
niedawno jako kolega zwi
¹
zkowy Wa
ù
ê
sy do odwiedzenia z rodzin
¹
weFrancji jednego z najstarszych i najwi
ê
kszych na
œ
 wiecie producentów szampana.
Uda
ù
si
ê 
zatem jako
Wydawca magazynu europejskiego sowa w towarzystwie pochodz
¹ 
cej z
Polski a szanowanej nie tylko we Francji rodziny mistrz
ów szachowych klasy
mi
ê 
dzynarodowej i zeszed
ù
do piekie
ù
dla niepij
¹ 
cego od wielu lat, a nie tylko na staro
œ
ã
 
Poety Polski, kt
óry w literackiej m
ù
odo
œ
ci zadowala
ã
si
ê 
musia
ù
tym, co by
ù
o rzucone akurat
do sklepu i zawiera
ù
o dla konserwacji cia
ù
a cz
ù
owieka dwutlenek siarki; zst
¹ 
 pi
ù
do
 wype
ù
nionych alkoholem, wykutych w ska
ù
ach pod królewskim Reims je
szcze przez Rzymianolbrzymich katedr podziemnych, aby skosztowa
ã
potem w salonie, wygodnie zasiadaj
¹ 
c w
efotelu, szampana dobrej marki (butelka w internecie pow. 50 euro) w przemi
ù
ym
towarzystwie oprowadzaj
¹ 
cej go wcze
œ
niej po tych nie piwnicach przecie
¿
, lecz ogromnych
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 podziemiach, wi
ê 
kszych od
Groty
£
okietka w Dolinie Pr 
¹ 
dnika, obja
œ
niaj
¹ 
cej w czym rzecz
w tych b
¹ 
 belkach Mme a tak 
¿
e histori
ê 
firmy opowiadaj
¹ 
cej przepi
ê 
knym
 j
ê 
zykiem
literackim, kt
órego
Poeta Polski odwa
¿
y
ù
si
ê 
u
¿
y
ã
przed wielu, wielu laty na przyj
ê 
ciu
zokazji festiwalu filmowego w Prefekturze w La Rochelle, gdzie kto
œ
z miejscowych pomyli
ù
 
go z Kie
œ
lowskim, bo nazwisko dla Francuza podobnie brzmi: Koz
ù
owski, S
ù
omczy
ñ
ski,
S
ù
omkowski.
Zatem trzeba by
ù
o sprostowa
ã
: Cette politique n
est pas la bonne.
 
Stefan Kosiewski
 
Z Panem Bogiemhttp://shoudio.com/user/sowa/status/7083 
sowa
,
Wa
ù 
ê
sarobi z OlejnikPolakom wod 
ê
z mózgu
 
mysowa.tumblr.com/post/.../walesa-robi-z-olejnik-polakom-wode-z-moz...
Wa
ù 
ê
sa
 robi z Olejnik Polakom wod
ê
z mózgu - Stefan
 Kosiewski 
SB p
ù
aci
ù
a
Bolkowi
...
 Stefan
 Kosiewski 
SB p
ù
aci
ù
a
Bolkowi
w 1971 r., kiedy 
Bolek 
nie by 
ù
 
¿
aden
 Wódz
,
...
Dodane tagi:
Wa
ù 
ê
sa
, Olejnik, SB, Bolek, Wódz, kapu
œ
,
 zdrajca
. 
O 
 zdrajcach
 
i bohaterach oraz rozkazach... 22 Maja 2007 Stefan .
.. 
 pl.scribd.com
Dokumenty rz 
¹
dowe
Notatki publiczne
22 maj 2007
Napisa
ù
 
sowa
(») w kategorii Stefan
 Kosiewski 
,. postanowi
ù
 
....
 
 
10:07
Stefan Kosiewski
 grupaNarodowcy 
 
 jest samokszta
ù
ceniowa, tzn. zak 
ù
ada,
¿
e ludzie potrafi
¹
 my 
œ
le
ã
samodzielnie i pracowa
ã
nad sob
¹
, natomiast nie jest powo
ù
ana w celureklamowania "ludzi, których inni nie lubi
¹
". Natomiast magazyn internetowy sowa funkcjonuje jako najstarszy magazyn internetowy wydawany niezale
¿
nie w j
ê
zyku polskim i nikt nie ma na to wp
ù
 ywu 
 
1
0:41
Kpn Obóz Patriotyczny 
 Przepraszam, ale Lecha Wa
ù
ê
s
ê
te
¿
wi
ê
kszo
œ
ã
w Polsce "ludzi, których inni nielubi
¹
". Poniewa
¿
powo
ù
a
ù
L.W. okryty z
ù
¹
s
ù
aw 
¹
tzw. "okr
¹
g
ù
 y stó
ù
" i wprowadzi
ù
  w Polsce tzw. "grub
¹
kresk 
ê
" dla komunistów i ich kapusiów. Dlatego L.W.Konfederaci delikatnie mówi
¹
c nie lubimy, bo to nie Patriota Polski tylko...http://www.ngopole.pl/2013/05/14/wot-priwisljenskije-malcziki/
 Wot, priwisljenskije malcziki !
www.ngopole.pl Z niesmakiemprzeczyta
ù
em niektóre komentarze do zamieszczonych przez NGO notek w rocznic
ê
 
œ
mierci Józefa Pi
ù
sudskiego i w sprawie niedawno wi
ê
zionegopi
ù
sudczyka Adama S
ù
omki. Internauta
[...]https://www.facebook.com/messages/100002396129142http://sowa.podspot.de/post/zdrajca-lech-wasa/
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->