Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zásady vládnej politiky k Rómom a ich rozpracovanie v rezortoch školstva, mládeže a športu, kultúry, práce a sociálnych vecí a financií Uznesenie Vlády SR k návrhu koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach

Zásady vládnej politiky k Rómom a ich rozpracovanie v rezortoch školstva, mládeže a športu, kultúry, práce a sociálnych vecí a financií Uznesenie Vlády SR k návrhu koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by Erin Baker
Zásady vládnej politiky k Rómom a ich rozpracovanie v rezortoch školstva, mládeže a športu, kultúry, práce a sociálnych vecí a financií Uznesenie Vlády SR k návrhu koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach.
Zásady vládnej politiky k Rómom a ich rozpracovanie v rezortoch školstva, mládeže a športu, kultúry, práce a sociálnych vecí a financií Uznesenie Vlády SR k návrhu koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Erin Baker on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

 
VLDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Príloha
 
k
uzneseniu vlády SR
 
č. 153/1991
 
Zásady
 
vládnej politiky Slovenskej republiky k
 
Rómom
 
 A. V oblasti etnickej
 
Základná zásada:
 
V
legislatívno
-
právnom systéme, počnúc ústavou republiky, uznať
 
etnickú svojbytnosť Rómov na úrovni ostatných etnických minorít
 
žijúcich na území SR, t. j. v
 
súčasnej terminológii uznať Rómov za
 
národnosť, a
 
tak zabezpečiť ich politicko
-
právnu rovnoprávnosť.
 
Rómske politické strany brať rovnocenne ako iné politické strany;
 
ich politické programy nezamieňať s
 
politikou vlády k
 
Rómom.
 
1. Inštitucionálne zaradiť etnické aspekty rómskej problematiky do
 
štruktúry štátnej správy, komisií, výborov, ktoré sa zaoberajú, resp.
 
budú sa zaoberať všetkými ostatnými etnickými minoritami.
 
V
súčasnosti ide o
 
Radu vlády SR pre národnosti a
 
etnické skupi
-
 
ny a
Výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny a
 
pre ľudské
 
práva. V
 
prípade zriaďovania iných útvarov zaradiť problematiku
 
rómskej etnickej minority rovnocenne s
 
ostatnými etnickými mi
-
 
noritami. Úlohou týchto orgánov by bolo posudzovanie špecifík
 
rómskej etnickej minority v
 
referenčnom rámci postavenia všetkých
 
etnických minorít, rokovania a
 
spolupráca s
 
reprezentantmi róm
-
 
skych politických strán a
 
hnutí, kultúrnymi rómskymi zväzmi
 
a
organizáciami a
 
pod. Zapojiť do činnosti ústredných orgánov aj
 
reprezentantov Rómov.
 
2. Vo všetkých
 
prijatých a
v
budúcnosti prijímaných právnych nor 
-
 
mách, vrátane ústavy, akcentovať práva jedinca prihlásiť sa
 
k
etnickej príslušnosti a
 
povinnosť štátu zabrániť etnickej diskri
-
 
minácii vrátane diskriminácie rómskej minority.
 
3. Z
hľadiska po
liticko-
právnej rovnocennosti rómskej etnickej mi
-
 
nority v
porovnaní s
 
ostatnými etnickými minoritami posudzovať
 
 
a
rozpracovať otázky, ktoré v
 
súčasnosti upravuje Listina zá
-
 
kladných práv a
 
slobôd (hlava 3) a
 
ktoré prijatím kompetenčného
 
zákona upravilo Federálne zhromaždenie ČSFR. Ide o
 
právo na
 
výchovu a
 
vzdelávanie, tlač a
 
informácie vo svojom, t. j. v
 
rómskom
 
azyku, právo využívania svojho jazyka v
 
úradnom styku, právo
 
na rozvoj vlastnej rómskej kultúry, právo združovať
sa v
etnických
 
združeniach a
 
právo účasti na riešení otázok týkajúcich sa Ró
-
 
mov.
 
B. V
oblasti sociálnej, kultúrnej a
vzdelanostnej
 
Základná zásada:
 
Problém Rómov, ktorí potrebujú osobitnú sociálnu či inú kultúr 
-
 
nu, školskú, výchovnú a
 
zdravotnú starostlivosť, riešiť v
komplexe
 
sociálnej politiky smerujúcej ku všetkým občanom bez ohľadu na ich
 
etnickú príslušnosť. Garantovať Rómom, tak ako všetkým občanom
 
štátu bez rozdielu, sociálnu spravodlivosť, sociálnu ochranu slabých.
 
Nevydeľovať osobitnú, zvláštnu sociálnu starostlivosť smerujúcu len
 
k
Rómom.
 
1. Smerovať programy sociálnych intervencií smerom k
 
ohrozeným
 
skupinám obyvateľstva (vrátane Rómov) do konkrétnych regionál
-
 
nych podmienok. Konkrétne to znamená vo všetkých právnych
 
predpisoch
 
 –
 
zohľadňovať a
 
zvyšovať právomoci obcí v
tejto oblasti,
 
 –
 
konkretizovať vytváranie a
 
diferencovanie dotácií pre obce
 
vzhľadom na ich sociálno
-
kultúrnu problémovosť,
 
 –
 
vymedziť podiel a
 
funkcie štátnej a
 
obecnej sociálnej starostli
-
 
vosti a
zároveň iniciovať vzťah so systémami cirkevnej charity
 
a
charity iných osôb a
 
inštitúcií (vrátane etnických).
 
2. Založiť, prípadne nasmerovať jestvujúce vedecko
-
výskumné pra
-
 
coviská na vypracúvanie hlavných zásad programov porad
enskej
 
a
praktickej terénnej práce pre nezamestnaných, dôchodcov, mla
-
 
dé rodiny, sociálne neprispôsobených, delikventov, alkoholikov,
 
atď., ich skúšobné overovanie, zisťovanie efektívnosti
 
a
odovzdávanie výsledkov praxi. Zabezpečiť finančné krytie po
-
 
radenských programov.
 
3. V
oblastiach so silnou koncentráciou Rómov rozšíriť sieť sociál
-
 
nych terénnych pracovníkov v
 
novovzniknutých okresných
 
 
a
obvodných úradoch štátnej správy primeranú potrebám regió
-
 
nov a
konkrétnych obcí.
 
4. Zabezpečiť stály prílev objektívnych informácií pre vládu
 
a
Ministerstvo práce a
 
sociálnych vecí SR aj z
 
neštátnych zdro
-
 
 jov (výskumných pracovísk, charít, cirkví, občianskych iniciatív)
 
o
situácii jednotlivých skupín sociálne ohrozených obyvateľov
 
a
spätnú väzbu o
 
účinnosti prijímaných opatrení a
 
návrh nových,
 
vzhľadom na predpokladanú, dramaticky sa meniacu situáciu
 
v
 jednotlivých fázach ekonomickej reformy a
jej dopadu na so
ciál
-
 
nu sféru. V
 
rámci mapovania sledovať i
 
vzťahy medzi ohrozený
-
 
mi skupinami (kde patria etnické minority) s
 
ostatným obyvateľ
-
 
stvom. Poveriť touto úlohou buď výskumné spoločensko
-
vedné
 
pracovisko, alebo zriadiť metodické stredisko pri centrálnom ria
-
 
dení, prípadne s
 
pobočkami.
 
5. Na republikovej úrovni spracovať kultúrno
-
civilizačné programy,
 
ktoré sa nebudú týkať len Rómov, ale všetkých nesocializovaných
 
a
ťažko adaptovateľných skupín obyvateľstva, aby sa zabránilo
 
rozširovaniu vzorov správania týchto častí obyvateľov na ďalšie
 
hendikepované skupiny. Tento program by mal obsiahnuť viaceré
 
úrovne pôsobenia (medzinárodnú, federálnu, republikovú a
 
obecnú)
 
a
definovať objekt pôsobenia, zamerania a
 
cieľov, od sociálno
-
 
-
politických po konkrétne výchovno
-
vzdelávacie preferencie.
 
V
žiadnom prípade by nemal byť označovaný ako „rómsky
 
program“. (SAV Košice je schopná dodať program do 4 až 5
 
mesiacov pri primeranej ekonomickej stimulácii.)
 
C. V
oblasti ekonomického zabezpečenia
 
Základná zásada:
 
Demokratizáciou spoločnosti, vstupom nášho štátu medzi spolo
-
 
čenstvá s
 
ideológiou demokratického pluralizmu, sa vytvára priestor 
 
pre ekonomické zabezpečovanie potrieb etnických minorít aj prostred
-
 
níctvom
 
medzinárodných organizácií, zahraničného sponzorstva a
cha-
 
rity. Vzhľadom na históriu, súčasný stav a
 
prognózu vývoja obyvateľ
-
 
stva na Slovensku v
sociálnej oblasti, vydelenie osobitných štátnych
 
finančných fondov pre Rómov by znamenalo (tak by to bolo obyvateľ
-
 
stvom chápané a
 
prijímané) zvýhodnenie istej skupiny na úkor ostat
-
 
ných, preto neodporúčame vydeľovať osobitné fondy pre Rómov.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->