Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Od Menstruacije Do Implantacije

Od Menstruacije Do Implantacije

Ratings: (0)|Views: 3,434|Likes:
Published by Ivan Bubanovic
CITOKINSKA MREZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE
CITOKINSKA MREZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE
Za vreme menstrualnog ciklusa endometrijum prolazi kroz ekstenzivne promene koje se ticu njegove arhitekture i funkcije. Sve ove promene su usmerene prema pripremanju endometrijuma za mogucu nidaciju blastociste, odnosno trudnocu. Medjutim, ukoliko nidacija blastociste izostane poslednji dani menstrualnog ciklusa se odnose na degenerativne promene endometrijuma, njegovu ablaciu i pojavu menstrualnog krvarenja cime zapocinje novi ciklus pripreme endometrijuma za prihvatanje blastociste. Svakako da je obnavljanje endometrijuma usko povezano sa regenerativnim procesima koji podrazumevaju inflamaciju, proliferaciju, angiogenezu, celijsku diferencijaciju i konacno proces tkivnog remodeliranja. Uloga polnih steroidnih hormona u endometrijalnom ciklusus je relativno dobro proucena, dok je znacaj citokina i faktora rasta za pravilno odvijanje endometrijalnog ciklusa i nidaciju blasctociste joc uvek obavijen velikim brojem tajni. Na osnovu dosadasnjih saznanja sa velikim stepenom sigurnosti se moze reci da pojedini citokini i faktori rasta igraju kljucnu ulogu u pravilnom odvijanju endometrijalnog ciklusa i nidacije blastociste. Greske u citokinskoj mrezi endometrijuma, jajovoda ili same blastociste mogu dovesti do nekih oblika infertiliteta, spontanih pobaaja i gresaka u “timingu” nidacije sa posledincim razvijanjem vanmatericne trudnoce kao sto je tubarna ili cervikalna trudnoca. Na prikazanoj tabeli su prikazani efekti deficita pojedinih citokina i faktora rasta na sudbinu trudnoce. Svi podaci vezani za tabelu dobijeni su na tzv. gene knock out zivotinjama, sto znaci da je eksperimentalnim zivotinjama odgovarajucom genetskom manipulacijom "odstranjen" ili "ugradjen" gen za odredjeni receptor ili citokin.
CITOKINSKA MREZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE
CITOKINSKA MREZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE
Za vreme menstrualnog ciklusa endometrijum prolazi kroz ekstenzivne promene koje se ticu njegove arhitekture i funkcije. Sve ove promene su usmerene prema pripremanju endometrijuma za mogucu nidaciju blastociste, odnosno trudnocu. Medjutim, ukoliko nidacija blastociste izostane poslednji dani menstrualnog ciklusa se odnose na degenerativne promene endometrijuma, njegovu ablaciu i pojavu menstrualnog krvarenja cime zapocinje novi ciklus pripreme endometrijuma za prihvatanje blastociste. Svakako da je obnavljanje endometrijuma usko povezano sa regenerativnim procesima koji podrazumevaju inflamaciju, proliferaciju, angiogenezu, celijsku diferencijaciju i konacno proces tkivnog remodeliranja. Uloga polnih steroidnih hormona u endometrijalnom ciklusus je relativno dobro proucena, dok je znacaj citokina i faktora rasta za pravilno odvijanje endometrijalnog ciklusa i nidaciju blasctociste joc uvek obavijen velikim brojem tajni. Na osnovu dosadasnjih saznanja sa velikim stepenom sigurnosti se moze reci da pojedini citokini i faktori rasta igraju kljucnu ulogu u pravilnom odvijanju endometrijalnog ciklusa i nidacije blastociste. Greske u citokinskoj mrezi endometrijuma, jajovoda ili same blastociste mogu dovesti do nekih oblika infertiliteta, spontanih pobaaja i gresaka u “timingu” nidacije sa posledincim razvijanjem vanmatericne trudnoce kao sto je tubarna ili cervikalna trudnoca. Na prikazanoj tabeli su prikazani efekti deficita pojedinih citokina i faktora rasta na sudbinu trudnoce. Svi podaci vezani za tabelu dobijeni su na tzv. gene knock out zivotinjama, sto znaci da je eksperimentalnim zivotinjama odgovarajucom genetskom manipulacijom "odstranjen" ili "ugradjen" gen za odredjeni receptor ili citokin.

More info:

Published by: Ivan Bubanovic on Apr 13, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/13/2012

pdf

text

original

 
www.medicacentar.info www.medicacentar.info 
1http://www.medicacentar.info/Menstruacija_implantacija.htm 
CITOKINSKA MREZA ENDOMETRIJUMA ODMENSTRUACIJE DO IMPLANTACIJE
 
CITOKINSKA MREZA ENDOMETRIJUMA OD MENSTRUACIJE DOIMPLANTACIJE
 
Za vreme menstrualnog ciklusa endometrijum prolazi kroz ekstenzivne promenekoje se ticu njegove arhitekture i funkcije. Sve ove promene su usmerene premapripremanju endometrijuma za mogucu nidaciju blastociste, odnosno trudnocu.Medjutim, ukoliko nidacija blastociste izostane poslednji dani menstrualnogciklusa se odnose na degenerativne promene endometrijuma, njegovu ablaciu ipojavu menstrualnog krvarenja cime zapocinje novi ciklus pripremeendometrijuma za prihvatanje blastociste. Svakako da je obnavljanjeendometrijuma usko povezano sa regenerativnim procesima koji podrazumevajuinflamaciju, proliferaciju, angiogenezu, celijsku diferencijaciju i konacno procestkivnog remodeliranja. Uloga polnih steroidnih hormona u endometrijalnomciklusus je relativno dobro proucena, dok je znacaj citokina i faktora rasta zapravilno odvijanje endometrijalnog ciklusa i nidaciju blasctociste joc uvekobavijen velikim brojem tajni. Na osnovu dosadasnjih saznanja sa velikimstepenom sigurnosti se moze reci da pojedini citokini i faktori rasta igraju kljucnuulogu u pravilnom odvijanju endometrijalnog ciklusa i nidacije blastociste. Greske
 
Medica Centar 
privatna ginekolosko-akuserska ordinacija
Novosadska 1/c, Nis, Srbija
tel: 018-249-178; 064-295-1004 
 
www.medicacentar.info www.medicacentar.info 
2u citokinskoj mrezi endometrijuma, jajovoda ili same blastociste mogu dovesti donekih oblika infertiliteta, spontanih pobaaja i gresaka u
timingu 
”  
nidacije saposledincim razvijanjem vanmatericne trudnoce kao sto je tubarna ili cervikalnatrudnoca. Na prikazanoj tabeli su prikazani efekti deficita pojedinih citokina ifaktora rasta na sudbinu trudnoce. Svi podaci vezani za tabelu dobijeni su na tzv.
gene knock out 
zivotinjama, sto znaci da je eksperimentalnim zivotinjamaodgovarajucom genetskom manipulacijom "odstranjen" ili "ugradjen" gen zaodredjeni receptor ili citokin.
 
Od zavrsetka embrionalnog razvoja pa do menarhe endometrijum ne podlezeznacajnim morofoloskim i funkcionalnim promenama, izuzev promena koje suvezane za fizicki rast citavog organizma. Sa poctekom funckcionisanja jajnika upubertetu, endometrijum zapocinje svoj ciklicni zivot koji je pracen krupnimanatomo-histolokim i funkcionalnim promenama. Sigurno je da ciklicnostpromena endometrijuma diktiraju hormoni hipotalamo-hipofizno-ovarijalneosovine kao i steroidni hormoni koji poticu iz drugih izvora (masno tkivo,nadbubrezna zlezda). Polni steroidi se u endometrijalnom ciklusu pojavljuju samokao prvi intracelularni signali koji pokrecu citavu kaskadu aktivacije i inhibicijeodredjenih gena na osnovu cije aktivnosti se sintetise i sekretuje niz citokina ifaktora rasta koji u stvari predstavljaju drugu liniji signala obnavljanja, rasta,diferencijacije i abalacije endometrijuma.
 
Tabela: Efekti geneticke
konock out 
procedure na implantaciju i razvoj embriona
 
"Odstranjeni ili ugaseni"gen
 
Efekti na fertilnost i trudnocu
 
Receptor (R) zaestrogene
 
Infertilnost kod zenki i smanjenafertilnost kod muzjaka
 
R za progesteron
 
Infertilnost zenki
 
IGF-I
 
Infertilnost ili visok procenat uginulihembriona
 
IGF-II
 
Zastoj u rastu embriona/fetusa
 
IGF-IR i IGF-IIR
 
Infertilnost ili zastoj u rastu
 
TGF-b1
 
100% smrtnost nakon rodjenja
 
TGF-b3
 
100% smrtnost nakon rodjenja
 
IL-10
 
Zastoj u rastu
 
M-CSF
 
Anomalije mozga i slusnog aparata
 
IL-1R
 
Zastoj u rastu
 
IL-2R
 
limfopenija
 
LIF
 
Infertilitet
 
CNTF
 
Intrauterina smrt svih fetusa
 
PROINFLAMATORNI CITOKINI I MENSTRUALNO KRVARENJE
 
Menstruaslno krvarenje zapocinje vazodilatacijom i pucanjem krvnih sudovaendometrijuma, sto je praceno remecenjem normalne prokrvljenosti matericnesluzokoze i njenim odbacivanjem. Precizni molekularni mehanizmi ovihdogadjanja jos uvek nisu razjasnjeni, ali se zna da im predhodi nagli padserumske koncentracije progesterona, sto najverovatnije predstavlja prvi signalaza dalja molekularna desavanja. Neposredno nakon pocetka menstrualnogkrvarenja aktivira se sistem koagulacije i agregacije trombocita sto bi trebalo dadoprinese zaustavljanju krvarenja. Ovi mehanizmi se aktiviraju na osnovu
 
www.medicacentar.info www.medicacentar.info 
3aktivnosti Hagemanovog faktora, tkivnih prokoagulacionih faktora oslobodjenih izostecenog endometrijuma i fosfolipida eksprimiranih na aktiviranim trombocitima ivaskularnim endotelnim celijama. U isto vreme, aktiviraju se i mehanizmi lizeformiranih koaguluma koji omogucavaju dalje menstrualno krvarenje. Obamehanizma, formiranja i lize koaguluma zahtevaju sintezu, aktivaciju i adsorpcijukoagulacionih proenzima, prostaciklina (snaznog vazodilatatora), tromboksana(vazokonstriktora), antitrombina III (inhibise aktivnost trombina), proteina C (vrsidegradaciju koagulacionog faktora V i VIII), aktivatora plazminogena (konvertujeplazminogen u plazmin i onemugucava rast koaguluma) i faktor inhibicijeaktivatora plazminogena. Aktivirani trombociti su izvor mnogih proteina saosobinama adhezionih molekula ukljucujuci fibrinogen, fibronektin i vonWillebrandov faktor VIII, koji ucestvuju u aktivaciji i vezivanju samih trombocita,ali i ostalih celija kao sto su leukociti. Osim toga, trombociti luce i citokine kojiimaju hemotakticke efekte na leukocite kao sto je PDGF, TGF-a, HB-EGF, TGF-b i IL-7. Kao posledica ovih desavanja menstrualna krv sadrzi niz faktora kojimogu privuci i aktivirati mononuklearne celije i leukocite.
 
Formiranje lokalne inflamatorne reakcije na mestu odlubljenog endometrijuma jeod esencijalne vaznosti za pravilnu i kontinuiranu regeneraciju endometrijuma.Eksperimentalne zivotinje sa deficitom mononuklearnih celija imaju poremecenmenstrualni ciklus zbog otezanog odbacivanja endometrijuma, fibroblastneproliferacije i obnavljanja defekta. Infiltracija neutrofila i monocita privucenihhemoatraktantima u perimenstrualni endometrijum moze da bude jedan odfaktora uspesne ablacije sluzokoze, antiagregacionih, antikoagulacionih itrombolitickih fenomena tokom menstrualnog krvarenja. Infiltrisani monociti senakon aktivacije diferenciraju u makrofage za koje se zna da luce preko 100bioloski aktivnih supstanci kao sto su faktori rasta i citokini. Neki od najpoznatijih ibioloski najaktivnijih faktora koje sekretuju makrofazi su GM-CSF, G-CSF, CSF-1, M-CSF, TNF, LIF, OSM, IFN, TGF-a, TGF-b, IL, VEGF i td. Ovi citokiniucestvuju u regulaciji metabolizma eikosonoida (prostaglandin, tromboksani ileukotrieni), koji takodje imaju znacajnu ulogu u koagulacionoj i zapaljenjskojkaskadi. U isto vreme, infiltrisani neitrofilni granulociti sekretuju proteolitickeenzime koji potpomazu ablaciju endometrijuma, nakon cega i sami propadaju ibivaju fagocitovani od strane makrofaga. Svi ovi faktori svojom zajednickomakcijom ucestvuju u procesu degradacije endometrijuma, posledicnezapaljenjske reakcije i njegove regeneracije koja je veoma slicna procesimazarastanja mehanickih povreda.
 
CITOKINI, FAKTORI RASTA I ANGIOGENEZA
 
Kod zdravih i odraslih ljudi angiogenetski procesi se odvijaju samo u zutom telu,posteljici za vreme njenog razvoja, endometrijumu tokom menstrualnog ciklusa iu procesima zarastanja povreda. Ovaj proces ukljucuje proliferaciju angioblastakroz medjucelijski matriks, njihovu diferencijaciju u endotelne celije,tubulogenezu (rekanalizaciju) i formiranje kapilarnih petlji. Proteoliticki enzimi suod presudne vaznosti za efikasnost angiogenetickih procesa. Ovi enzimi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->