Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
orto 6

orto 6

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 279|Likes:
Published by Laur.Dumitru
OrthoGraffiti, nr 6, aprilie 2009, revista de lifestyle orthodox
OrthoGraffiti, nr 6, aprilie 2009, revista de lifestyle orthodox

More info:

Published by: Laur.Dumitru on Apr 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
2
Cãrþile pe care le cauþi!
Ana Abronov, Ierom. Savatie Baºtovoi, Ierod. GrigorieBenea, Gigel Chiazna, Maria Chirculescu,Bogdan Nicolae Ciocîrlan, Pr. Napoleon Nicolae Dabu,Sorina Dascãlu, Octavian Dãrmãnescu,Diac. Cornel Dragoº, Laurenþiu Dumitru, Radu Hagiu,Bogdan Mateciuc, Camelia Milcomete, Mihaela Nedea,Flory Stoica, Danion Vasile, CiprianVoicilã.
GRUPAREA REVISTEI
Revista apare cu binecuvântare arhiereascã. Materialele trimise spre publicare nu se returneazã. Redacþia are dreptulluãrii deciziei de publicare ºi stabilirii datei ºi formei de apariþie, integralã sau parþialã, dupã caz, a materialelor primite.
Sã ne temem de blestemul pãrintesc, cãci cumplit lucru esteblestemul pãrinþilor. Sã preþuim ºi sã cãutãm binecuvântarea pãrinþilor,cãci ea ne va ajuta de-a lungul întregii vieþi, înþeleptul Sirah grãieºteastfel: Binecuvântarea tatãlui întãreºte casele fiilor, iar blestemulmamei le dãrâmã pânã în temelie (Înþelepciunea lui Isus Sirah 3, 9).Blestemul lui Noe cu care a blestemat seminþia lui Ham i-a urmãrit de-alungul veacurilor pe nenorociþii hamiþi, pe când fiii lui lacov au fostbinecuvântaþi în toatã viaþa lor, prin harul binecuvântãrii tatãlui lor.Tânãr fiind, Sfântul Serghie a cerut binecuvântarea pãrinþilor lui ca sãse facã monah. Pãrinþii lui însã erau foarte vârstnici ºi l-au rugat pe fiullor sã aºtepte pânã când vor muri ei, ºi apoi sã se tundã monah. Serghies-a supus pãrinþilor lui, ºi a avut parte de binecuvântare în toatã viaþalui, pânã la moarte. Episcopul Ermoghen povesteºte cum un bãrbat sepurta rãu cu femeia lui. Când mama bãrbatului ºi-a mustrat fiul pentruurâta lui purtare cu soþia lui, acesta a lovit-o pe propria lui mamã cumultã sãlbãticie. Atunci nenorocita mamã a strigat: “Doamne, blestematsã fie fiul meu, ºi în veac sã nu aibã parte nici de binecuvântarea mea,nici de a Ta!” întru aceeaºi zi fiul a cãpãtat un tremur cumplit în tottrupul, nefiind în stare nici mãcar sã-ºi ducã la gurã lingura de mâncare.În cele din urmã, el ºi-a mãrturisit pãcatul la preot, i-a pãrut rãu de el, ºia luat Sfânta Împãrtãºanie, ceea ce i-a mai uºurat întrucâtva starea. Lascurt timp dupã aceea, a murit.
Sfântul Nicolae Velimirovici
 
D
 
De
 
es
 
sp
 
pr
 
re
 
eb
 
bl
 
le
 
es
 
st
 
te
 
em
 
mu
 
ul
 
lp
 
pã
 
ãr
 
ri
 
in
 
nt
 
te
 
es
 
sc
 
c
 
An de an, Sfânta Luminã apare în chip minunat, în Sâmbãta Mare dinaintea Paºtelui ortodox, laBiserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.Întotdeauna, vestea se transmite repede printrecredincioºi, iar în ultimii ani cu atât mai mult,pentru cã sunt câteva agenþii de presã care transmitde la faþa locului. De-a lungul anilor, am ascultatdiverse ºtiri, am citit articole ºi cãrþi, am urmãritdezbateri, am vãzut înregistrãri video cu minuneacoborârii Sfintei Lumini (care timp de câtevaminute nu arde!!!), am vorbit cu oameni care auvãzut minunea cu ochii lor. M-am încredinþat astfel,pe deplin, cã minunea e de necontestat.Sunt mulþi însã cei care contestã minuneaapariþiei Sfintei Lumini în Sâmbãta Mare laBiserica Sfântului Mormânt. Unii sceptici au ºicontra-argumente de-a dreptul hilare. Aceºtia spuncã e posibil ca prin anumite procedee tehnice deultimã generaþie sã poþi crea diverse „fulgere deluminã” pe care credincioºii vãzându-le sã creadãcã-i Sfânta Luminã. Pentru aceºtia vom pomenimãrturii mai vechi despre apariþia Sfintei luminiconsemnate în Istoria bisericeascã pentru acontracara, într-o oarecare mãsurã, necredinþa înminunea cea mai presus de minte.
Eusebiu de Cezareea
, în
 Istoria bisericeascã
,relateazã despre un anume Narcis, episcop alIerusalimului în sec. II, care, neavând ulei încandele, a turnat apã, apoi s-a rugat, iar candele s-au aprins de Sfânta Luminã, arzând pe toatãperioada Paºtilor.
Egeria
, o cãlugãriþã spaniolã, a fost martorã ºi arelatat în documente evenimentele Sãptãmânii Mariºi ale Sfintei Lumini din Ierusalimul anului 384.
Sfântul Ioan Damaschin
(675-749), în opera sapoeticã, face referire clarã la Sfânta Luminã.
Barnard
, un cãlugãr occidental, scrie în lucrareasa Itinerar cã a fost martor al Luminii Sfinte în anul870.
Ahmed ibn al-Kassa
, un jurist arab († 936), faceuna din primele referiri la proprietãþile miraculoaseale Sfintei Lumini: „Deºi e aprinsã, lumânarea nu tearde”.
Papa Urban al II-lea
, în anul 1095, cu un an înaintea celei dintâi mari cruciade pentru eliberareaLocurilor Sfinte, pomeneºte într-un discursscris cã, la Ierusalim, în Vinerea Patimilor„toate luminile din Sfântul Mormânt ºidimprejur, care au fost stinse, se reaprind laporuncã divinã”.Procedee tehnice „de ultimã generaþie” cucare sã poþi crea diverse „fulgere de luminã”bãnuiesc cã nu apãruserã în primul mileniucreºtin, aºadar, fiþi credincioºi, ºi nunecredincioºi!Altminterea, vã doresc zile bune, notebune ºi vã mulþumesc pentru toateveºtile ºi „poveºtile” pe care mi letrimiteþi ºi mie pe mail. Îndrãzniþi,prieteni!
Hristos a Înviat!
Editorial
Laurenþiu Dumitru
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
svayambhu liked this
Angela Furis liked this
Angela Furis liked this
Coral737 liked this
me_profu liked this
me_profu liked this
cercuri liked this
rinosmf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->