Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SO LƯƠC LICH SƯ ISLAM

SO LƯƠC LICH SƯ ISLAM

Ratings: (0)|Views: 245|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
Chanlyislam 1
SƠ LƯỢ 
C L
CH S
Ử 
ISLAM ()(
ĐẠI CƯƠNG ISLAM)
 
 
Ý
nghĩa củ
a t 
ừ 
ng
ữ 
Islam:
 
Theo t
ng
Arab nói chung
thì ý nghĩa củ
at
Islam là s
thu
n ph
c và hài lòng thi hànhgiáo lu
t m
t cách t
nguy
n.
 
 Nhưng t
heo tôn giáo Islam nói riêng thì t
 ng
Islam
có nghĩ 
a là m
t danh t
tôn giáodo Allah
(Thượng đế
c
ủa vũ trụ
) hài lòngtrong s
hoàn t
t s
sáng t
o c
a Ngài và
 Ngài đã
M
c Kh
i xu
ng t
trên tr 
ờ 
i cao chotoàn nhân lo
i.
 
Allah đã chỉ
 
đị
nh Muhammad con c
a ông Abdulloh, m
ột ngườ 
i phàmchân th
t làm v
Thiên s
cu
i cùng c
a Ngài
để
 
hướ 
ng d
n truy
n bá tôngiáo Islam cho
con ngườ 
i và ma qu
.
 
Allah phán l
ệnh cho con ngườ 
i ch
 
đượ 
c tôn th
ờ 
Ngài Duy Nh
t m
t cáchthà
nh tâm tin tưở 
ng
ở 
s
T
o Hóa duy nh
t do Ngài t
o ra,
tin tưở 
ng
ở 
t
tc
nh
ng danh tánh
và đặ
t tánh tuy
ệt đố
i hoàn m
nh
t c
a Ngài.
 
Allah
đã tạo ra con ngườ 
i có b
óc khôn ngoan, thô
ng minh để
bi
ế
t ch
nl
a s
 
đúng thậ
t và ch
 p nh
n nh
ng gì Ngài ra l
nh ph
i tránh nh
ng gì Ngài nghiêm c
m, Ngài truy
n xu
ng b
giáo lu
ật để
 
con ngườ 
i noi theo
đó
thi hành trong gi
ớ 
i h
n ph
m vi c
a Ngài cho phép.Cho nên, c
on ngườ 
i ph
i luôn thành tâm trung tr 
c trong vi
c th
ờ 
ph
ng,ch
 p chánh trong tinh th
n kính s
ợ 
 
 Ngài để
hoàn thi
n và luôn nh
n th
c là m
i
hành đạo điều đượ 
c Allah bi
ế
t và th
y dù trong nh
ng
trườ 
ng h
ợ 
 p nào, th
ế
 
con ngườ 
i ph
i ch
ấp chánh thi hành theo năm nề
n t
ảng căn bả
n chính y
ế
u c
a
Islam, thi hành theo sáu điều căn bả
n c
ủa đứ
c tin,
hành đạ
o m
t cách nghiêmch
nh và th
t tâm trong s
giám sát c
a Allah.
 
 
Chanlyislam 2
Nh
ữ 
ng nhân v
t quan tr
ng trong Islam (
 
)
 
 
Điề
u c
ă
n b
n c
a Islam
:
Islam là tôn giáo c
a Allah
đã
M
c Kh
i cho v
S
Gi
cu
i cùngMuhammad
 
để
truy
n bá l
i cho nhân lo
i ph
i tôn th
ờ 
Ngài, nh
ư
Ngài
đã
  phán:
:((
 
.))
.
"
Và TA (Allah) đã tạo hóa loài
Jinn 
và loài người chỉ để chúng thờ phụng
 TA
."
 
Surah 51:56.
 
Để
gi
i thích và hi
u rõ v
ấn đề
mà Allah
đã
 
gởi
xu
ng nh
ng v
s
gi
 c
a Ngà
i đ
i truy
n bá tôn giáo cho qu
ần
chú
ng, hãy nhìn lại
l
ời
phán c
a Allah
như sa
u:
 
:
((
     
.))..
:
63
.
“Và chắc chắn
TA
đã cử một Thiên sứ đến với mỗi cộng đồng (bảo): “Hãy
 
thờ phụng Allah và tránh xa quỷ thần”. Bởi thế, trong họ có kẻ được Allah
 
hướng dẫn và có kẻ không tránh khỏi đi lạc. Do đó, hãy đi du lịch trên tráiđất
 
để quan sát kết cuộc của những kẻ bài bác
.
S16 : 36.
 Nhưng
 
rồi mỗi thời đại, con người
 
cứ giẫm chân
o con đườn
g sai l
m
là tự ý
 
thay đổ
i nh
ng
nội dung
thiên kinh c
a Allah
đã
g
ởi
xu
ng
cho những vịsứ giả của Ngài vào những thời kỳ trướ 
c kia,
chẳng
qua
là do sự thiếu kiến thức
nên
họ đã
tán d
ươ 
ng và
đề
cao nh
ng v
h
c gi
 
để
i tr 
ở 
thành nh
ững người
  ph
n l
ại
Allah (Shirk).
Chính vì vậy
, Allah
 phải chọn
 
một con người
khác
ở trần tục để đãmnhận chức
 
vụ
 
Sứ giả cuối cùng, đó là Thiên sứ
Muhammad
 
được nhận ThiênChỉ truyền bá
tôn giáo Islam xu
ng cho toàn nhân lo
ại
 
cho đế
n Ngày T
ận
Th
ế
,
 bởi đây
 
là tôn giáo hoàn hảo
mà Ngài
rất hài lòng
. Vì v
ậy
,
chỉ có tôn giáo
Islamlà tôn giáo duy nh
ứt
 
đượ 
c Ngài ch
 p nh
ận như Ngài đã phán:
 
(( :
    
....)):
91
“Quả thật, Chính đạo đối với Al
lah là Islam
.
 
S 3:19Qua ý ngh
 ĩ 
a c
a dòng thiên kinh cao quí n
ầy
 
thì có nghĩa
là t
ất
c
nh
ững
 tôn giáo khá
c đề
u không
đượ 
c Ngài th
ừa
nh
n v
ì Ngài đã hủy bỏ
 
tất cả nhữngtôn giáo trước kia
, cho nên không có tôn giáo nà
o đượ 
c Allah ch
 p nh
n ngo
itr 
Islam duy nh
t mà thô
i như Allah đ
ã phán:
 
(( :
  
.)):
58
“Và ai tìm kiếm một tôn giáo khác
Islam 
thì điều đó sẽ không bao giờ được
 
chấp
 
nhận từ y; và ở Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệ
t.
S 3:85
 
Chanlyislam 3
:
 
Vị truyền bá
:
Vị Muhammad ibnu Abdulloh
 
đã được Allah chọn làm Sứ giả cuối
cùng
của Ngài để đi
truy
n bá tôn giáo Islam c
a Allah
xuống nhân loại
m
tcách hoàn
hảo mà
không thi
ế
u xót
đ
i
u gì.
 Người
 
đ
ã hoàn t
t s
m
ng
của Allah
giao phó m
t cách hoàn
chỉnh
,
 Người đã
truy
n bá t
ư
 
tưởn
g v
L
ý thuy
ế
t Tônth
ờ 
Duy nh
t (Tawhid
) để con người
ch
 p chánh thi hành theo giáo c
aIslam.
 Người
 
nhận sứ mạng truyền bá tôn giáo Islam trong chủ tâm muốnhướng dẫn
 
con người
t
n
ơi
t
i
m trở về
ánh sáng và
 Người đã
h
ướn
g thi
n
con người
t
nh
ng s
mù quáng l
ầm đường
l
ạc
l
ối đến con đường
vinh quangh
nh phúc.
 Người
 
đ
ã c
u v
ớ 
t và gi
i
 phóng những người
th
ờ 
ph
ng nh
ững
  b
t
tượ 
ng,
đ
a th
ần
hay vô th
n
để
 
quay về
tôn th
ờ 
 
Đấ
ng T
ạo
Hóa duy nh
t,
 Người
 
đã
t
y s
ạc
h nh
ữn
g s
h
l
ậu
, mê tín
dị đoan
c
a xã h
ội
h
ư
 
đố
n, vô tr 
t t
 và b
t công
để đổi lấy
s
an bình, th
ịnh vượng
công bằng
.Islam mang ý ngh
 ĩ 
a t
ng quát là tôn giáo c
a t
t c
nh
ng v
s
gi
c
aAllah
, đượ 
c Ngài g
ởi
xu
ng t
khi khai thiên l
 p
địa đế
n v
s
gi
cu
i cùng, vìt
t c
 
những sứ
gi
 
của Ngài
 
đề
u
là những người nhận lệnh của Ngài phải đi
kêug
ọi
nhân lo
ại
hãy tôn th
ờ 
 
ở 
 
Đấng
Allah duy nh
t, và h
 
đã
hoàn t
ất
s
m
ngtruy
n bá c
a h
, m
c
đí
ch c
a m
ọi
s
gi
 
đề
u gi
ng nhau là kêu g
ọi
 
con người
 tr 
ở 
v
 
con đườ 
ng chân chánh
đú
ng th
t, gi
ng d
ạy
 
cho con người
hi
u th
u v
 giá tr 
c
a cu
c s
ốn
g trên tr 
n gian và nh
t là cu
ộc
s
ng v
 ĩ 
nh
cữu
b
t di
t vào Ngày Sau... S
m
ng
đó
kéo dài cho
đế
n khi xu
t hi
n s
gi
cu
i cùng là Thiêns
Muhammad
 
đế
n
từng
b
l
c hay t
ừng
vùng
để
hoàn ch
nh t
ất cả nhữ
ng s
 m
ạng của những sứ giả trước
kia, và hôm nay s
m
ng cu
i cù
ng của Thiên sứ
Muhammad
 
đã đế
n v
ớ 
i toàn nhâ
n gian đó là
tôn giáo Islam mà Allah th
anh
n duy nh
ứt cho đế
n Ngày T
n Th
ế
.
 Người
Mus
lim hay người
 
đ
i theo tôn giáo Islam không th
tr 
ở 
thành
người
Muslim hoàn h
ảo đượ 
c ngo
ại
tr 
ph
i
là người tin tưở 
ng và ch
 p nh
n t
tc
 
những vị
s
gi
c
ủa Allah, tin tưởng
nh
ng thiên kinh
của Ngài
 
đã gởi xuống
,
tin tưởng có
nh
ng v
thiên th
n c
a Allah,
 bởi
t
ất
c
 
những t
ôn giá
o được
Allahg
ở 
i xu
ống
tr 
ước
 
kia đề
u cùng kêu g
ọi
nhân lo
ại
tôn th
ờ 
Allah duy nh
ứt
, và t
t c
 nh
ng v
s
gi
c
a Allah, h
những vị
tiên phong
đã
th
ờ 
 
 phượng
 
ở 
Allah duynh
t, và
đó
c
ũng
m
c
đí
ch c
a s
m
ạn
g và tr 
ng trách mà h
 
đả
m nh
n v
ớ 
iAllah, s
m
ng truy
n bá qu
ng
đại
 
đó
 
được
b
ắt đầ
u t
thiên s
Noah
        
cho
đế
n v
s
gi
cu
i
ng (hay được gọi là
Ros
ul cuối
cùng) c
a Islam là RosulMuhammad
. Nh
ư
Allah
đã
phán:
(( :
    
.))..:
96
“Ngài đã qui định cho các người tôn giáo mà Ngài đã truyền xuống cho
 
Nu
và là cái mà
TA
đã mặc khải cho Ngươi và cũng là cái mà
TA
đãtruyền
 
xuống cho
Ibrahim 
Musa 
'Isa 
, phán bảo: 'Hãy thành lập tôngiáo và chớ 
 
phân chia thành giáo phái trong đó'.”
S 42:13
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->