Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ПриКор-Кан

ПриКор-Кан

Ratings:
(0)
|Views: 1,314|Likes:
Published by Rodopski_Starini
ПриКор-Кан
ПриКор-Кан

More info:

Published by: Rodopski_Starini on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/04/2013

 
Ïðè êîðåíà, îò èçâîðà
3.

 
ЕЛЕНА КАНЕВСКА-НИКОЛОВА
ПРИ КОРЕНА,ОТ ИЗВОРА
(антропонимично и лексикално-семантично изследване на говора на с. Момчиловци, Смолянско) 
Смолян2010
RodopskiStarini.com
 
4.
 
Èìåíàòà íà ìîì÷èëîâñêèòå ëþäå
 

 
„Връщането към корена се нарича покой и значи възвръщане към живота...” 
(Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”)
Посвещавам тази книга на 70-годишнината на моя баща, който стои до мен като стожер от началото на Пътя ми 
Êíèãàòà å ïðåäíàçíà÷åíà çà âñè÷êè, êîèòî èçïèòâàò ïîò-ðåáíîñò äà ñå âðúùàò êúì êîðåíà íà ñâîÿ ðîä, íà ñâîÿ åçèê,íà ñâîÿòà ñúùíîñò. È äà ïèÿò îò ÷èñòèÿ èçâîð íà ðîäíîòîñëîâî, óñòîÿëî ïðåç âåêîâåòå íà âñè÷êè èñòîðè÷åñêè ïîâ-ðàòíîñòè.  áîãàòîòî è íåñúêðóøèìî Ñëîâî íà äåäèòå íè ñåîñúùåñòâÿâà íåñïèðíèÿò ñòðåìåæ êúì âå÷íîñò. È áåçêîðèñ-òíîòî óñèëèå äà äàäåø íà äðóãèòå íàé-õóáàâîòî îò ñåáå ñè,ðàäîñòíèÿò äúëã äà îñòàâèø íà áúäåùåòî ñâîÿ îïèò, ñâîèòå óïîâàíèÿ, ñâîÿòà ìúäðîñò, çà äà ãè ïðåäàäå òî íà åäíî íîâîáúäåùå.
© Елена Каневска-Николова, автор, 2010© Стоян Дечев, художествено оформление, 2010ISBN .............
RodopskiStarini.com
 
Ïðè êîðåíà, îò èçâîðà
5.

 
„Всяко оформяне започва с имена...Именуването – майка на безбройните неща” 
(Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”)
ИМЕНАТА НАМОМЧИЛОВСКИТЕ ЛЮДЕ
RodopskiStarini.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->