Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SivAnandalahari Lyrics English

SivAnandalahari Lyrics English

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by Chhaya
lyrics
lyrics

More info:

Published by: Chhaya on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

 
SivAna~ndha laharI
kalAByAm cUdAla~ngkru\tha SaSikalAByAm ~nijathapa:-PalAByAm BakthEshu prakatitha PalAByAm Bavathu mE |SivAByAm asthOka thriBuvana SivAByAm hru\dhi punar-BavAByAm Ana~ndha sPuradh-anuBavAByAm ~nathiriyam || 1||gala~nthI SamBO thvaccaritha saritha: kilbisharajOdhala~nthI DHIkulyA saraNishu patha~nthI vijayathAm |dhiSa~nthI samsAra-BramaNa parithApOpaSamanamvasa~nthI maccEthO hru\dhaBuvi SivAna~ndhalaharI || 2||thrayIvEdhyam hru\dhyam thripuraharam Adhyam thri~nayanam jatABArOdhAram caladhuraga-hAram mru\gaDHaram |mahAdhEvam dhEvam mayi sadhayaBAvam paSupathimcidhAlambam sAmbam Sivam athividambam hru\dhi BajE || 3||sahasram vartha~nthE jagathi vibuDHA: kshudhra-PaladhA~na manyE svapnE vA thadhanusaraNam thathkru\tha-Palam |hari brahmAdhInAm-api ~nikataBAjAm asulaBamciram yAcE SamBO thava padhAmBOja Bajanam || 4||smru\thau SAsthrE vaidhyE Sakuna kavithA gAna PaNithau purANE ma~nthrE vA sthuthi ~natana hAsyEshvacathura: |kaTHam rAj~njAm prIthirBavathi mayi kOham paSupathE paSum mAm sarvaj~nja praTHitha kru\payA pAlaya viBO || 5||GatO vA mru\thpiNdOpyaNurapi ca DHUmOgnir-acala: patO vA tha~nthurvA pariharathi kim GOraSamanam |vru\THA kaNTakshOBam vahasi tharasA tharkavacasA padhAmBOjam SamBOr-Baja parama-sauKyam vraja suDHI: || 6||manasthE pAdhAbjE ~nivasathu vaca: sthOthra PaNithaukarau cAByarcAyAm Sruthirapi kaTHAkarNana viDHau |thava DHyAnE budhDHi: ~nayana yugalam mUrthi viBavE para-gra~nTHAn kairvA paramaSiva jAnE param-atha: || 7||yaTHA budhDHi: Sukthau rajatham-ithi kAcASmani maNi: jalE paishtE kshIram Bavathi mru\gathru\shNAsu salilam |thaTHA dhEva BrA~nthyA Bajathi Bavadhanyam jada-janOmahAdhEvESam thvAm manasi ca ~na mathvA paSupathE || 8||gaBIrE kAsArE viSathi vijanE GOravipinEviSAlE SailE ca Bramathi kusumArTHam jada-mathi: |samarpyaikam cEtha: sarasijam-umA~nATHa BavathEsuKEnAvasTHAthum jana iha ~na jAnAthi kimahO || 9||
http://nayanmars.netne.net/ 146021157.doc Last Upd: 9. Aug. 2009 V. Subramanian1
 
~narathvam dhEvathvam ~naga vana mru\gathvam maSakathA paSuthvam kItathvam Bavathu vihagathvAdhi jananam |sadhA thvathpAdhAbja smaraNa paramAna~ndha laharI-vihArAsaktham cEdh-hru\dhayam iha kim thEna vapushA || 10||vaturvA gEhI vA yathirapi jatI vA thadhitharO~narO vA ya: kaScidh-Bavathu Bava kim thEna Bavathi |yadhIyam hru\th-padhmam yadhi BavadhaDHInam paSupathEthadhIyasthvam SamBO Bavasi BavaBAram ca vahasi || 11||guhAyAm gEhE vA bahirapi vanE vAdhri-SiKarE jalE vA vahnau vA vasathu vasathE: kim vadha Palam |sadhA yasyaivA~ntha: karaNam-api SamBO thava padhEsTHitham cEdh-yOgOsau sa ca paramayOgI sa ca suKI || 12||asArE samsArE ~nija-Bajana dhUrE jada-DHiyABrama~ntham mAm-a~nDHam parama kru\payA pAthum ucitham |madhanya: kO dhInasthava kru\paNa rakshAthi ~nipuNa:thvadhanya: kO vA mE thrijagathi SaraNya: paSupathE || 13|| praBus-thvam dhInAnAm Kalu paramaba~nDHu: paSupathE pramuKyOham thEshAm-api kimutha ba~nDHuthvam-anayO: |thvayaiva ksha~nthavyA: Siva madhaparADHASca sakalA: prayathnAth karthavyam madhavanam iyam ba~nDHu saraNi: || 14||upEkshA ~nO cEth ki~n~na harasi Bavadh DHyAna vimuKAmdhurASA BUyishTAm viDHi-lipim aSakthO yadhi BavAn |Sirasthadh-vaiDHAthram ~na ~naKalu suvru\ththam paSupathEkaTHam vA ~niryathnam kara~naKa muKEnaiva lulitham || 15||viri~njcir-dhIrGAyur-Bavathu BavathA thathparaSira:cathushkam samrakshyam sa Kalu Buvi dhainyam liKithavAn |vicAra: kO vA mAm viSadha kru\payA pAthi Siva thEkatAksha vyApAra: svayam-api ca dhInAvana para: || 16||PalAdhvA puNyAnAm mayi karuNayA vA thvayi viBO prasannEpi svAmin Bavadhamala pAdhAbja yugalam |kaTHam paSyEyam mAm sTHagayathi ~nama: samBrama jushAm~nilimpAnAm SrENir-nija-kanaka mANikya makutai: || 17||thvamEkO lOkAnAm parama-PaladhO dhivya padhavImvaha~nthas-thvanmUlAm punarapi Baja~nthE harimuKA: |kiyadhvA dhAkshiNyam thava Siva madhASA ca kiyathIkadhA vA madhrakshAm vahasi karuNA-pUritha-dhru\SA || 18||dhurASA BUyishTE dhuraDHipa gru\hadhvAra GatakE
http://nayanmars.netne.net/ 146021157.doc Last Upd: 9. Aug. 2009 V. Subramanian2
 
dhura~nthE samsArE dhuritha ~nilayE dhu:KajanakE |madhAyAsam kim ~na vyapanayasi kasyOpakru\thayEvadhEyam prIthiScEth thava Siva kru\thArTHA: Kalu vayam || 19||sadhA mOhAtavyAm carathi yuvathInAm kuca-girau~natathyASA-SAKAsvatathi Jatithi svairam-aBitha: |kapAlin BikshO mE hru\dhaya-kapim athya~ntha-capalamdhru\Dam BakthyA badhDHvA Siva BavadhaDHInam kuru viBO || 20||DHru\thi-sthamBADHArAm dhru\DaguNa-~nibadhDHAm sagamanAmvicithrAm padhmADyAm prathi-dhivasa sanmArga-GatithAm |smarArE maccEtha:-sPuta-pata-kutIm prApya viSadhAm jaya svAmin SakthyA saha SivagaNai: sEvitha viBO || 21|| pralOBAdhyair-arTHAharaNa paratha~nthrO DHani gru\hE pravESOdhyukthassan Bramathi bahuDHA thaskarapathE |imam cEthaScOram kaTHam-iha sahE Sa~ngkara viBOthavADHInam kru\thvA mayi ~niraparADHE kuru kru\pAm || 22||karOmi thvath-pUjAm sapadhi suKadhO mE Bava viBOviDHithvam vishNuthvam dhiSasi Kalu thasyA: Palamithi | punaSca thvAm dhrashtum dhivi Buvi vahan pakshi mru\gathAm-adhru\shtvA thathKEdham kaTHamiha sahE Sa~ngkara viBO || 23||kadhA vA kailAsE kanaka-maNi-sauDHE sahagaNai:-vasan SamBOragrE sPuta-Gatitha-mUrDHA~njjaliputa: |viBO sAmba svAmin paramaSiva pAhIthi ~nigadhanviDHAthrU\NAm kalpAn kshaNam-iva vinEshyAmi suKatha: || 24||sthavair-brahmAdhInAm jayajaya vacOBir-niyaminAmgaNAnAm kElIBir-madhakala-mahOkshasya kakudhi |sTHitham ~nIlagrIvam thri~nayanam-umASlishta-vapushamkadhA thvAm paSyEyam kara-DHru\tha-mru\gam KaNdaparaSum || 25||kadhA vA thvAm dhru\shtvA giriSa thava BavyA~ngGri-yugalamgru\hIthvA hasthAByAm Sirasi ~nayanE vakshasi vahan |samASlishyAGrAya sPuta jalaja-ga~nDHAn parimalAnalaByAm brahmAdhyair-mudham-anuBavishyAmi hru\dhayE || 26||karasTHE hEmAdhrau giriSa ~nikatasTHE DHanapathaugru\hasTHE svarBUjAmara suraBi ci~nthAmaNi-gaNE |SirasTHE SIthAmSau caraNa-yugalasTHEKila-SuBEkamarTHam dhAsyEham Bavathu BavadharTHam mama mana: || 27||sArUpyam thava pUjanE Siva mahAdhEvEthi sa~ngkIrthanEsAmIpyam SivaBakthi DHuryajanathA sA~nggathya samBAshaNE |sAlOkyam ca carAcarAthmaka thanu DHyAnE BavAnIpathE
http://nayanmars.netne.net/ 146021157.doc Last Upd: 9. Aug. 2009 V. Subramanian3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->