Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu on Tap Luat Kinh Te

Tai Lieu on Tap Luat Kinh Te

Ratings: (0)|Views: 620|Likes:
Published by vbook

More info:

Published by: vbook on Apr 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
LUAÄT ÑAÏI CÖÔNG
Quan Heä Phaùp Luaät
I. Khaùi nieäm :_ QHXH ñeå coù theå trôû thaønh QHPL thì phaûi ñöôïc caùc nhaø laøm luaät tuyeânboá, coâng nhaän döïa vaøo nhöõng yeáu toá keát quaû, nhöõng nhu caàu keát quaû taátyeáu cuûa cuoäc soáng.Ngöôøi – ngöôøi
QHXH
QHPL_ QHPL laø nhöõng QHXH ñöôïc ñieàu chænh baèng quy phaïm phaùp luaät . chí laø daáu hieäu quan troïng QHPL (yù chí cuûa chuû theå phaûi phuø hôïp vôùi yùchí cuûa nhaø nöôùc)._ Ñaëc ñieåm :+ QHXH laø nhöõng QHPL (quan heä thöøa keá, quan heä lao ñoäng…) khi ñöôïccaùc nhaø laøm luaät coâng nhaän, tuyeân boá. Nhöõng quan heä ñaõ hình thaønhnhöng luaät phaùp chöa hoaëc khoâng ñeà caäp, cuõng khoâng phaûi laø QHPL(quan heä ñoàng tính, quan heä chôi huïi…).+ YÙ chí cuûa chuû theå phaûi phuø hôïp vôùi yù chí cuûa nhaø laøm luaät ( quan heä keáthoân, quan heä hôïp ñoàng…)+ Caùc chuû theå coù quyeàn vaø nghóa vuï hôïp lyù ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm baèngsöï cöôõng cheá.II. Caáu thaønh QHPL :1. Chuû theå QHPL : laø ñeå chæ caùc beân tham gia QHPL nhaèm thöïc hieän caùcquyeàn vaø nghóa vuï do luaät quy ñònh._ Moãi chuû theå coù theå laø 1 ngöôøi, 1 taäp hôïp ngöôøi coù toå chöùc nhaân danh caùnhaân mình hay caû toå chöùc tham gia QHPL._ Ñieàu kieän ñeå trôû thaønh chuû theå QHPL ñoøi hoûi caù nhaân, toå chöùc phaûi coùnaêng löïc chuû theå._ Naêng löïc chuû theå goàm :+ Naêng löïc phaùp luaät : laø khaû naêng cuûa chuû theå höôûng caùc quyeàn vaønghóa vuï do luaät quy ñònh.+ Naêng löïc haønh vi : laø khaû naêng cuûa chuû theå ñöôïc nhaø nöôùc thöøa nhaäbaèng chính haønh vi cuûa mình xaùc laäp.Vd : khi xin vieäc caùc coâng ty yeâu caàu toát nghieäp ÑH, ngaønh, naêm kinhnghieäm
yeâu caàu ñoù chính laø ñoøi hoûi veà NLHV.
 
_ Phaân loaïi :a) Phaùp nhaân : laø teân duøng ñeå chæ 1 toå chöùc goàm nhieàu ngöôøi tham giaQHPL, toå chöùc ñöôïc coâng nhaän vôùi tö caùch laø chuû theå trong QHPL._ Ñieàu kieän : + Thaønh laäp hôïp phaùp coù cô caáu boä maùy thoáng nhaát chæ phuøhôïp vôùi yeâu caáu phaùp luaät , coù taøi saûn rieâng vaø coù quyeàn nhaân danh vaøchòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng haønh vi cuûa mình.+ Moät caù nhaân khoâng bao giôø laø caùc nhaân.+ Khoâng phaûi toå chöùc naøo cuõng laø phaùp nhaân.VD : ÑHKT laø phaùp nhaân, nhöng lôùp hoïc khoâng phaûi laø phaùp nhaân._ Phaân loaïi :+ Cô quan nhaø nöôùc, ñôn vò vuõ trang.+ Toå chöùc chính trò – xaõ hoäi.+ Toå chöùc kinh teá.+ Toå chöùc xaõ hoäi, toå chöùc xaõ hoäi ngheà nghieäp.+ Quyõ xaõ hoäi, quyõ töø thieän.+ Caùc toå chöùc khaùc ñaûm baûo ñieàu kieän luaät ñònh.b) Theå nhaân : laø teân duøng ñeå chæ 1 caù nhaân, caù nhaân ñoù ñöôïc coâng nhaänvôùi tö caùch laø chuû theå trong QHPL (coâng daân, ngöôøi nöôùc ngoaøi, ngöôøikhoâng quoác tòch)._ Theå nhaân luoân coù naêng löïc phaùp luaät vaø naêng löïc haønh vi, giöõa chuùngcoù 1 ranh giôùi roõ reät._ Phaân loaïi :+ Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc haønh vi : 18 tuoåi trôû leân.+ Theå nhaân coù naêng löïc haønh vi khoâng ñaày ñuû : 6 – döôùi 18 tuoåi.+ Theå nhaân khoâng coù hoaëc chöa coù naêng löïc haønh vi : döôùi 6 tuoåi, ngöôøibò beänh taâm thaàn, maát trí.2. Noäi dung QHPL : laø nhöõng caùch xöû söï do luaät quy ñònh cho pheùp haybaét buoäc chuû theå tieán haønh trong 1 QHPL cuï theå, nhöõng caùch xöû söï naøykhoâng theå hieän trong noäi dung “Quy ñònh” vaø “Cheá taøi” cuûa caùc quyphaïm phaùp luaät._ Phaân loaïi :+ Quyeàn chuû theå : laø caùch xöû söï noùi chung cuûa chuû theå ñöôïc nhaø nöôùc chopheùp vaø baûo veä ôû nhieàu möùc ñoä vaø phaïm vi khaùc nhau :
 
Töï xöû söï.
 
Yeâu caàu ngöôøi khaùc xöû söï.
 
 
Yeâu caàu cô quan nhaø nöôùc xöû söï.+ Nghóa vuï chuû theå : laø caùch xöû söï noùi chung cuûa chuû theå maø nhaø nöôùcbaét buoäc chuû theå phaûi tieán haønh._ Bieåu hieän :+ Töï xöû söï baét buoäc.+ Nhaän haäu quaû baét buoäc (neáu khoâng tieán haønh )3. Khaùch theå QHPL : laø caùi maø caùc beân muoán ñaït tôùi khi tham gia QHPL,ñoù coù theå laø lôïi ích veà vaät chaát hay tinh thaàn.VD : A vaø B thöïc hieän mua baùn xe gaén maùy. Vôùi muïc ñích quyeàn sôû höõu.III. Caùc caên cöù laøm phaùt sinh thay ñoåi hoaëc chaám döùt QHPL :_ Ñieàu kieän caàn : quy phaïm phaùp luaät vaø chuû theå phuø hôïp (naêng löïc chuûtheå)_ Ñieàu kieän ñuû : söï kieän phaùp lyù (laø söï kieän thöïc teá xaûy ra trong ñôøi soángmaø nhaø nöôùc cho noù quyeàn phaùp lyù maø söï xuaát hieän hay maát ñi cuûa noùñöôïc gaén vôùi vieäc hình thaønh, thay ñoåi hoaëc chaám döùt caùc QHPL._ Phaân loaïi :+ Söï bieán : laø nhöõng söï kieän phaùp lyù xaûy ra ngoaøi yù chí cuûa chuû theå. (VD :con ngöôøi sinh ra, töû vong….)+ Haønh vi : xöû söï coù yù chí cuûa con ngöôøi caáu taïo thaønh söï kieän phaùp lyù.
Heä Thoáng Phaùp Luaät Vieät Nam
I. Khaùi nieäm :1
. Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm chung cuûa heä thoáng phaùp luaät :
 Heä thoáng phaùp luaät cuûa 1 nhaø nöôùc laø toång theå caùc qui phaïm phaùp luaät coùmoái quan heä noäi taïi thoáng nhaát vôùi nhau vaø coù söï phaân ñònh 1 caùch khaùchquan thaønh caùc ngaønh luaät vaø caùc cheá ñònh phaùp luaät.Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn :_ Moät laø, söï thoáng nhaát vaø nhaát quaùn trong heä thoáng. Söï thoáng nhaát vaønhaát quaùn aáy ñöôïc theå hieän giöõa caùc qui phaïm phaùp luaät trong caùc vaênbaûn phaùp luaät cuõng nhö giöõa caùc vaên baûn vôùi nhau trong heä thoáng, söïthoáng nhaát trong heä thoáng phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc ta qui ñònh bôûi söïthoáng nhaát cuûa quan heä saûn xuaát taïo thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi , söïthoáng nhaát yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng theå hieäntrong phaùp luaät.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Haunguyen Miwako liked this
Ngọc Thạch liked this
taomeo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->