Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lidhja 15

Lidhja 15

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: Lidhja Hoxhallarëve Të Shqipërisë on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
Lidhja 
ORGAN I LIDHJES SË HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
 
 Viti II Nr 7 (15)
 
e premte 17 maj 2013 / 7 rexheb 1434
Fq 4 /Mendimtarë të hershëmtë ekonomisë islame
Nga 
 
Muhamed Eshref 
Fq 6 /E vërteta rreth vlerës së muajitRexhep dhe natës së mirë RegaibFq 7 /Masat shtrënguese të kodit penaldëmtojnë shprehjen e lirë
Nga 
 
hoxhë Mustafa Tërniqi
Kriza morale dhe qëndrimi i muslimanit ndaj saj
FORUMI MUSLIMAN I SHQIPËRISË
E
dukata është virtyti më i madh metë cilin krenohet dhe dallohet njëpopull nga popujt e tjerë. Edukata reektonkulturën e popujve dhe civilizimin e tyre.Sa më lart të qëndrojë ajo, aq më shumëlartësohet civilizimi i një populli, aq mëshumë tërheq vëmendjen e të tjerëve dheaq më shumë mahnit armiqtë e tij. Në tëkundërt, sa më shumë të bjerë edukata enjë populli, aq më tepër humbasin vlerate tij dhe i rrënohet autoriteti para popujvetë tjerë. Sa e sa popuj kanë sunduar, edhepse nuk ishin besimtarë dhe sa e sa popujtë tjerë u lartësuan kur u kapën ort passjelljeve të mira, drejtësisë, mbrojtjes sëdrejtave etj.?! Sa e sa popuj të tjerë edhenëse kanë qenë muslimanë humbën dheu sunduan pasi humbën sjelljen dheedukatën e tyre?!... Sa më larg të qëndrojënjë popull apo shoqëri nga sjellja e mirëdhe sa më aër të jenë bijtë e tij nga sjellja e ulët, aq më shumë do të vuajë ai popullnga poshtërimi dhe mungesa e lumturisë.Kjo do të thotë se kjo shoqëri po kalon njëkrizë morali që ndoshta do të çojë drejtrrënimit. Nga shkaqet e këtij rrënimi janë:
HIPOkRIzIA SOcIALe
Ka njerëz që shkojnë nga ryn era dhe u asin njerëzve me alë që atyre upëlqejnë, edhe nëse dikujt tjetër i ka thënëtë kundërtën pak më parë, madje edhenëse alët e tij bien ndesh me parimetdhe bindjet e tij. Njerëz të tillë janë me tëgjithë, edhe nëse njerëzit vetë janë ndryshenga njëri-tjetri, por me disa përdor njëytyrë dhe me të tjerët një ytyrë tjetër. IDërguari i Allahut a.s. ka njotuar, se këta  janë krijesa më e keqe e Allahut a.xh.: “Dotë shihni se njerëzit më të këqij janë ata medy ytyra; njërës palë i shkon me një ytyrëdhe palës tjetër i shkon me ytyrë tjetër.”Njeriu me dy ytyra e ngarkon veten medisa ndalesa njëkohësisht. Proeti a.s.thotë: “Gënjeshtra të çon në prishje dheprishja të çon në Zjarr.”
MeNdjeMËdHeNjtË:
Një nga dukuritë e krizës së moralittek disa njerëz është mendjemadhësia qëi ka zaptuar. Ata tregohen kryeneçë mekrijesat e Allahut, mendojnë se qëndrojnëmbi njerëzit dhe se janë më të mirë se ata.ë tillë njerëz janë kryeneçët, të cilët iDërguari i Allahut a.s. i ka përshkruar kuru pyet për ta: “Më i dashuri prej jush përmua dhe që do të më qëndrojë më aërDitën e Gjykimit është ai që ka sjelljenmë të mirë dhe njeriu më i urryer për mua dhe që do të më qëndrojë më larg Ditëne Gjykimit janë llaazanët, kryeneçëtdhe mendjemëdhenjtë.” Disa nga cilësitë e këtyre njerëzve janë e olura mevetëvlerësim, imponimi në bisedë me tëtjerët dhe nëse është intelektual përpiqettë asë me alë të panjohura për të treguarepërsi. Këto sjellje asin për personalitetine dobët të kryeneçit, që qëndron larg njerëzve të zgjedhur, larg zemrave tënjerëzve dhe do të jetë bashkë me njerëzite urryer për të Dërguarin e Allahut a.s.në Ditën e Gjykimit. Kryeneçi përjetonnjë krizë të vërtetë, shkaku i të cilës ështëpersonaliteti i dobët dhe sëmundjet ezemrës, sepse në të kundërt, nëse do tëmendonin dhe do të logjikonin, Allahua.xh. do t’i ngrinte lart për thjeshtësinëdhe moralin e tyre të lartë.
kANALet SAteLItORe
Dukuria që ka goditur popujt nërrënjët e moralit të tyre janë kanaletsatelitore dhe përdorimi i tyre në shërbimtë rrënimit të moralit, nderit, karakteritdhe edukatës. Madje disa njerëz nuk  janë mjatuar me rrënimin e vetvetes,por kanë bërë edhe ëmijët e tyre pjesë tëkëtij rrënimi – djem apo vajza qoshin-duke u bërë shkak për prishjen e moralitdhe esë së tyre. Kështu amiljet ua kanëhapur derën këtyre televizioneve dukeparë gjithçka që ato transmetojnë pa endjerë autoritetin e dikujt që mund t’ikontrollojë. Në këtë mënyrë këto amiljebien preh e provokimit të epsheve, prishinautoritetin, përhapin lakuriqësinë dhe upërngjajnë popujve të prishur.Është bërë më se normale, që të rinjtët’i shohësh nëpër trotuare dhe të nxiturprej këtyre pamjeve lëndojnë vajzat,motrat dhe nënat e të tjerëve. Gjithashtuështë akt se morali i shumë të rinjve ështërrënuar, madje imoraliteti është përhapurmasivisht në mesin e tyre.Nuk ka dyshim se Islami e ka ndaluarimoralitetin e të gjitha ormave dhe i ka konsideruar ato ndër gjynahet e mëdha. Përtë mos mbërritur deri këtu, Allahu a.xh. ika urdhëruar muslimanët dhe myslimanet,që: “Tuaji (o Muhamed) besimtarëve qëtë ulin shikimin e tyre” (Nur 30) dhe mëpas Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe të ruajnëorganet e tyre (nga imoraliteti).Çdo vepër e ulët ka fllimet e veta dhe ndër to është shikimi pa kriter dhekëto ajete janë argumenti më i ortë, semos-kontrollimi i shikimit të çon drejtveprave imorale.Nga ana tjetër shumë prej këtyre kanaleve janë bërë urë e përcjelljes së gënjeshtrave,e përhapjes së trazirave dhe mungesëssë stabilitetit në shoqëritë moderne.Shpeshherë këtë situatë e nxisin edhe njerëzitmendjelehtë dhe të pamoralshëm, që asinpër çështje madhore që u përkasin të gjithënjerëzve. Në këtë mënyrë ata kontribuojnënë përhapjen e opinioneve dhe bindjeveqë kërcënojnë të tashmen dhe të ardhmene popujve. I Dërguari i Allahut a.s. thotë:“Do të vijnë kohë mashtruese, ku besohetgënjeshtari dhe përgënjeshtrohet i vërteti,besohet tradhtari dhe tradhtohet i besuaridhe asin mendjelehtët.” ë pranishmitthanë: “Cilët janë mendjelehtët?!” Proetia.s. tha: “Njeriu pa peshë që et për çështjete të gjithë njerëzve.” Ahmedi.Nuk ka dyshim se dukuri të tjera,siç janë mosbindja ndaj prindërve,padrejtësia, ashpërsia, vjedhja etj. asinpër një krizë morale, që po kalojnëshoqëritë moderne. përundim duhettë tërheqim vëmendjen për diçka tërëndësishme, që është akti se askush nuk duhet të gjykojë për një popull të tërë, seka humbur moralin, duke shirë kështuçdo shpresë për përmirësimin e tyre. Kjonuk është pjesë e sjelljes së besimtarit, qëe njeh mirë enë e tij. I Dërguari i Allahuta.s. thotë: “Nëse burri thotë “u prishënnjerëzit” ai është më i shkatërruari nëmesin e tyre.” Muslimi.Është detyrë e besimtarit që të verifkojëgabimet, të mendojë mirë për Zotin e vetdhe të mos e humbë shpresën tek Ai dhe letë tregohet optimist. Qëllimi i këtij shkrimiështë verifkimi i problematikave dhe mëpas mjekimi i tyre, gjë të cilën duhet para të gjithëve ta marrin përsipër muslimanët.
 Administron zekAtin tuAj
 
Lidhja
/
Nr. 7 / 17 maj 2013
2
Fetv /
investm nëpër vkëfe
Përgatiti 
 
hoxhë Justinian Topulli
Koha e El-hikrit
Periudha kohore e kësaj kontrateështë e kufzuar sado e gjatë qotë ajo.Por tradicionalisht një shrytëzim i tillëi tokës zgjat paundësisht edhe nësenë kontratë është përcaktuar koha eqëndrimit, pasi është vetë qiramarrësi aii cili vendos nëse do të qëndrojë në tëose jo, dhe qiradhënësi nuk ka të drejtëta nxjerrë atë.
1
Dijetarët hanef kanëpërmendur se nëse qiramarrësi ka bërëndërtime në tokën vakë apo e ka mbjellëatë, ai ka të drejtë të qëndrojë përderisa investimi i tij vazhdon të ekzistoj dhe aipaguan qiranë e avorshme për tokën emarrë.
2
Por sidoqotë dijetarët nuk kanëneglizhuar dy akte: Së pari lejohet që t'ikushtëzohet qiramarrësit që ai të dalë prejsaj nëse plotësohet koha e rënë dakord,sepse zbatimi i kushteve të kontratës ështëmë i ortë sesa praktika tradicionale. Dhesë dyti, nëse vazhdimësia e qiramarrësitdëmton vakëfn, si për shembull nësekihet rikë se ai do ta gllabëroj vakëfn
1 El-adeuij Ali El-kharshij 7/79.2 Hashijetu ibn Abidin 5/20.
apo nuk të lejon ushtrimin e të drejtës sëkthimit të tij, në një rast të tillë lejohet qëçështja të çohet në gjykatë për të prishurkontratën.
3
Nëse investimi i qiramarrësit,qotë kjo ndërtesë apo pemë, një ditëprishet plotësisht, pas përundimit tëkohës së kontratës humbet e drejta e tijpër të vendosur për atin e vakëft.
4
 
•
 El-mursad 
, në këtë rast lidhet njëaktmarrëveshje në mes administratorëvetë vakëft dhe qiramarrësit, për investimedhe ndërtime në tokën e vakëft, mekusht që shpenzimet e kryera në të, të jenë borxh, i cili lahet nga ardhuratqë fton qiramarrësi nga ky investim. Pasplotësimit të shumës i jepet vakëft qiraja e rënë dakord për tokën.
5
•
Dhënia me qira e tokës për një kohë të gjatë ku në und objekti i takonvakëft.
Në këtë rast toka vakë i jepetme qira një frme apo investitori duke i
3
Ibid.
4 Tenkih el-etaua el-hamidije 2/131, Fethulalij el-mailiki 2/252, El-meusuatu el-fkhije 18/64.5 Hashijetu ibn Abid 4/402, Bidajetu el-muxhtehid 2/236, Mexhmua el-etaua IbnTejmije 31/224.
L
avdia i takon vetëm Allahut,paqja dhe bekimet e ij qoshinpër Proetin tonë Muhamed, pas të cilitnuk ka proet tjetër, për amiljen dheshokët e tij. Asambleja e Akademisë Fikhut Is-lam mori në shqyrtim studimin e para-qitur para saj në lidhje me temën që ka të bëjë me monedhën letër, dhe dispozi-tat e saj nga ana etare. Pas diskutimevedhe shkëmbimit të opinioneve ndërmjetanëtarëve të Akademisë ajo vendosi: Së pari: Duke u nisur nga akti semonedhat në origjinë janë prej ari dheargjendi e nga akti se arsyeja pse tek tondodh kamata është –sipas mendimit mëtë saktë të dijetarëve të Sheriatit- vlera monetare e tyre;duke u nisur edhe nga akti se vlera teukahatë nuk kufzohet vetëm te ari dheargjendi edhe pse metali i tyre është baza;duke u nisur edhe nga akti se sotkartëmonedha është shndërruar në diçka me vlerë dhe ka zënë vendin e arit dheargjendit në shkëmbimin e saj,duke u nisur edhe nga akti se nëkohën e sotme me të vlerësohet çmimii sendeve, ndërkohë që nuk përdoret mëari dhe argjendi,dhënë të drejtën atij të ndërtojë në tëobjekte të ndryshme sipas marrëveshjes,të cilat ai do t'i shrytëzojë për një kohë tëcaktuar dhe pas përundimit të kohës këtoinvestime do të bëhen pronë e vakëft.Një vendim i tillë duhet të sanksionohetnë aktmarrëveshje që investimi do t'idhurohet apo do t'i shitet vakëft. Paspërundimit të kohës shitja bëhet me njëaktshitje të re.
6
Aktmarrëveshjes mundedhe t'i shtohet një artikull ku i kërkohetinvestitorit pagimi i një qiraje qotëedhe modeste, nga e cila do të mund tëpërftohet diçka nga vakëf, për pasojëedhe koha e shrytëzimit mund të zgjatetnë aktmarrëveshje si kompensim i kësajqiraje.
•
Ortakëria në mes vakëft dhe investitorit.
Në këtë rast administratorëte vakëft u orojnë tokën investitorëvedhe ndajnë përqindjen e përftimit nga ky investim sipas kontratës së rënë dakord. Nëkëtë kontratë duhet të përcaktohet që mbasnjë arë kohe të rënë dakord, investitori ortak 
6 El-ixharetu muntehije bi temlik e botuarnë revistën e Akademisë së fkhut Islamnr.12.
(jo vakëf) duhet t'i shesë pjesën e tij vakëftme këste apo me një dorë të vetme. Në këtërast nuk lejohet që ortakut investitor t'i jepet pronësia e tokës së vakëft, qotë edhepjesërisht, vetëm me kushtet e zëvendësimittë vakëft. Pra në këtë rast ortakëria mbylletnë avor të vakëft.
7
Duke qenë se natyra e investimitpranon edhe humbjen edhe ftimin,por pasuria e vakëft është e veçantëdhe për qëllime bamirëse, dijetarëtkanë kushtëzuar që pronat e vakëeve tëadministrohen me përgjegjësinë më tëmadhe dhe për investimet e mundshmetu jepet përparësi atyre që janë më tësigurta dhe më ftimprurëse. Për këtëqëllim duhet të ketë studime serioze dhekontroll të rreptë në administrimin ekëtyre vakëeve, si për sigurinë e ftimitdhe mos abuzimet ashtu edhe për llojin einvestimit dhe investitorit që duhet të jetënë pajtim me normat e Sheriatit. Allahu edi më së miri.
7 Studimet dhe vendimet e konerencëssë parë të fnancës islame e zhvilluar nëDubaj në 23-25/6/1399 h.
duke u nisur edhe nga akti se njerëzitndjejnë qetësi në depozitimin dhe për-dorimin e saj fnanciar,duke u nisur edhe nga akti se metë shlyen përgjegjësitë dhe pagesat epërgjithshme, edhe pse vlera e saj nuk qëndron tek vetë ajo, por tek diçka jashtësaj, e që është besueshmëria e saj si mjetndërmjetës qarkullimi dhe shkëmbimi, eqë është pikërisht ky sekreti i pranuar ivlerës së saj;duke u nisur edhe nga akti i verif-kuar se shkaku pse kamata ndodh tek aridhe argjendi është vlera e tyre monetare,akte këto të cilat të gjitha përmbushenedhe te kartëmonedha, atëherë Asamble- ja e Akademisë Fikhut Islam vendosise:Kartëmonedha është para më vete, epavarur, që mbart dispozitat e arit dheargjendit, jepet zekat për të, dhe se tek ajo ndodh kamata me të dyja llojet esaj: kamata e vonesës (arab. nesie: delay usury) dhe kamata e shtimit (arab. adl:excess usury), plotësisht ashtu siç ndodhedhe me arin dhe argjendin. Ky gjykim jepet duke u nisur nga vlera monetaree kartëmonedhës në bazë të krahasimittë saj me arin dhe argjendin, kështu qëkartëmonedha merr të gjitha dispozitat eparasë dhe mbart të gjitha detyrimet qëobligon Sheriati për të.Së dyti: Kartëmonedha konsiderohetmonedhë më vete dhe e pavarur, njëlloj simonedha e arit dhe argjendit apo çarëdomonedhe tjetër me vlerë. Po kështu çdokartëmonedhë konsiderohet lloj më vete,numri i tyre është aq sa është edhe numrii organizmave që e nxjerrin atë në vendetë ndryshme, pra se kartëmonedha sau-dite është lloj më vete, kartëmonedha amerikane lloj tjetër më vete, e po kështuçdo kartëmonedhë është një lloj i pavarurmë vete. Kështu që duke u nisur nga kjo,kamata ndodh edhe tek kartëmonedhat,kamata e vonesës dhe kamata e shtimit,ashtu siç ndodh kamata edhe tek ari dheargjendi apo tek çarëdo monedhë tjetër. E gjitha kjo do të thotë se: a) Nuk lejohet shitja e kartëmoned-have mes njëra-tjetrës apo me llojet etjera të monedhave, ar, argjend, etj, nëdistancë kohore. P.sh. nuk lejohet shitja e Rijalit Saudit me një monedhë tjetër,në vlera të ndryshme dhe në distancë ko-hore, nëse ky shkëmbim nuk kryhet aty për aty në mes palëve (dorë për dorë). b) Nuk lejohet shitja (shkëmbimi) esë njëjtës kartëmonedhë me të njëjtin llojtë saj me dierencë të ndryshme vlerash,qotë kjo në distancë kohore ose edhedorë për dorë. P.sh. nuk lejohet shitja (shkëmbimi) në mes 10 Rijalëve Sau-ditë kartëmonedhë me 11 Rijalë Sauditëkartëmonedhë, në distancë kohore apoedhe dorë për dorë. c) Lejohet shitja e llojeve të ndryshmetë monedhave në mes njëra-tjetrës, nëseky shkëmbim kryhet dorë për dorë. P.sh.lejohet shitja e Lirës Siriane apo Liban-eze me një Rijal Saudit, qotë kjo kartë-monedhë apo argjend, qotë më shumëapo më pak. Lejohet shitja e Dollarit Amerikan me tre Rijal Saudit, qotë edhemë shumë ose më pak, nëse ky shkëm-bim kryhet dorë për dorë, po kështu lejo-het shitja e Rijalit Saudit argjend me treRijal Saudit kartëmonedhë, më pak osemë shumë, dorë për dorë; sepse kemi tëbëjmë me shitje ndërmjet llojeve të ndry-shme dhe akti që kanë të njëjtin emërnuk ndryshon asgjë, ndërkohë që kemitë bëjmë me realitete të ndryshme. Së treti: Është e detyruar dhënia ezekatit për kartëmonedhat, kur ato vetëarrijnë vlerën më të ulët të nisabit të aritose argjendit, ose kur arrijnë vlerën e ni-sabit duke u bashkuar me monedha tëtjera apo me vlerën e mallrave të përgat-itura për tregti.Së katërti: Lejohet përdorimi i kartë-monedhave si pasuri kapitale, në shitjenparaprake (orward buying) ose në or-takëri.  Allahu e di miri; paqja dhebekimi i Allahut qotë për Proetin tonëMuhamed, për amiljen dhe shokët e tij. 
Burimi: http://www.themwl.org/Fat-wa/default.aspx?d=1&cidi=89&l=AR 
dspoztt e krtëmoneës
LIDHJA HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
Unaza e Re, Rruga: Teodor Keko mbi Alfa Bank, Tirane-Shqiperilidhjahoxhallareve@yahoo.com Tel & Fax: +355 (0)48320160
http://www.lidhjahoxhallareve.com
Bordi botues:
Justinian TopulliGenc PlumbiMustafa Tërniqi
Redaktor përgjegjës
Roald A. Hysa
Gazeta
Lidhja 
- e përtrejavshme
 
Nr. 7 / 17 maj 2013
 
/
 
Lidhja
3
F
alënderimi është për Allahun, Zo-tin e gjithësisë dhe salavatet e se-lamet janë për të undmin e PejgamberëveMuhamedin alejhi selam, për amiljendhe shokët e tij. Urdhërimi për mirë dhendalimi nga e keqja është një nga çështjetbazë të esë sonë të nderuar. Është ajo gjëe cila e dallon Ymetin tonë prej ymetevetë tjera. Allahu xh.sh. thotë në Kuran: “Ju jenipopulli më i mirë i dalë për njerëzimin,sepse ju urdhëroni që të bëhën vepra tëmira, ndaloni të këqijat e besoni Alla-hun.” (Al-Imran, 110.) Ky ajet është tepëri qartë se sa e rëndësishme është: këshil-limi, udhëzimi dhe urdhërimi për bërjene të mirave e lënien e të këqijave. Por çarëdomethënie ka ky term në enë Islame?Këtë përgjigje dijetarët e Islamit e kanëdhënë duke na thënë se:EL-MA’RUF (
e mira 
) është një emërpërmbledhës i të gjitha gjërave të cilat janë të dashura tek Allahu dhe me vepri-min e tyre ftohet kënaqësia e ij, siç janëbesimi apo adhurimi. Ky emër nënkup-ton çdo punë e cila njihet nga logjika dheeja si “e mirë”.EL-MUNKER (
e keqja 
) është një emër
Oz  sprtt /
Urërm për të mrëe nlm ng e keq
Nga 
 
hoxhë Migen Matraku 
përmbledhës i të gjitha gjërave të cilat janë të urryera tek Allahu, janë të ndalu-ara (haram) prej ij. Ky emër nënkuptonçdo punë të cilën e ka ndaluar apo kriti-kuar Sheriati (ligji etar) dhe e kanë urryermnendjet e ndriçuara.Duke parë këtë përkufzim të këtyredy termave se çarë janë në të vëtrtetë, ne jemi të urdhëruar si besimtarë t’i përm-bahemi me aq sa kemi mundësi. Kështuna mëson dhe vetë Pejgamberi paqa e be-kimet e Allahut qoshin mbi të kur thotë:
Nëse ndonjëri prej jush sheh një të keqe, ta ndryshojë atë me dorën e tij, nëse s’mundet me gojën e tij e nëse s’mundet me zemrën e tij e ky është besimi më i dobët.
Ne jemi të detyruar të endemi midiskëtyre tre gjëndjeve sipas mundësivetona dhe sipas përgjegjësive tona. Përkëtë na et Pejgamberi paqa e bekimete Allahut qoshin mbi të kur thotë:
Çdonjëri prej jush është një bari (prijës) dhe të  gjithë ju jemi përgjegjës pë rata që keni nën përgjegjësinë tuaj.
Por si duhet që të jemi ne në bërjen ekëtij adhurimi? Allahu xh.sh. na jep një shembull bukur dhe urdher njëkohësisht kur thotënë Kuran: ( Urdhëroje amiljen tënde, qëtë alë namazin dhe ji i qetë (durimtar) e ivazhdueshëm në të…) (a-Ha,132)Me këtë shembull dhe urdhër njëko-hësisht Allahu na mëson që të jemi të ku- jdesshëm në këtë gjë, sepse pas urdhërimitapo udhëzimit vjen një sprovë për njëriunqë e ka emrin: arrogancë. Allahu xh.sh. na e shëron këtë sëmundje duke na thënë:(dhe ji i qetë (durimtar) e i vazhdueshëm).Kjo, sepse durimi i vazhdueshëm e largonnjeriun mga vetëkënaqësia, arroganca apomendjemadhësia.Për këtë arsye Allahu e dallon urdhëri-min për të mirë e ndalimin nga e keqja si cilësi të besimtarëve e lënjen e tyre sicilësi të hipokritëve. Në Kuran Allahuxh.sh. thotë: (Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri-tjetrin. Ata urdhërojnëqë të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnëtë këqijat…)(eubeh,71) e në ajetin tjetërthuhet: (Hipokritët dhe hipokritet janëtë ngjashëm me njëri-tjetrin, kërkojnë tëbëhen vepra të këqija e pengojnë të mi-rat…)(eubeh,67).Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është një nga shkaqet kryesore tëndihmës së Allahut për ne mbi tokë: (Al-lahu i ndihmon ata të cilëve nëse u japimpushtet në tokë, kryejnë aljet (namazin), japin zeqatin, urdhërojnë për mira epengojnë të keqen….)(Haxh,41).Urdhërimi për të mirë dhe ndal-imi nga e keqja është një nga shkaqet eshpëtimit tonë prej dënimit të Allahut:(A ka pasur njerëz të mençur tek popujtpara jushqë pengonin ngatërresat nëtokë, përveç disave prej tyre që I shpëtu-am Ne?! ata që bënin të këqija, jepeshinpas kënaqesive dhe ishin gjynahqarë.)(Hud,116).Po e mbyll shkrimin tim me një thënjetë Imam Shafut Allahu e mëshirotë:Kush e kritikon vëllain e tij shehurazie ka këshilluar dhe zbukuruar atë e kushkritikon haptazi vetëm se e ka poshtëruardhe shpërytyruar atë. Allahu xh.sh. na dhëntë sukses në këtë punë të rëndë-sishme të esë tonë dhe ne me këtë punëtë ftojmë kënaqesinë e ij. Amin.
M
e emrin e Allahut të Lartësuar. Allahu thotë: ”…që renojnëmllefn, që u alin (të keqen) njerëzve, e Allahu i do bamirësit.” Ali Imran 134.Gjithashtu Allahu ka thënë: ”i je i butëndaj atyre vetëm nga mëshira e Allahut,por sikur të ishe i ashpër dhe zemërortëdo të iknin prej rrethit tënd. Prandaj aljaudhe lutu të jenë të alur dhe konsultohume ata në punë…”. Ali Imran 159.Muhamedi alejhi selam ka thënë:”Kush e përmban hidhërimin e tij, Allahuia mbulon të metat, dhe kush përmbanmllefn e tij, edhe pse ka mundësi tëhakmerret, Allahu ia mbush zemrën meshpresë Ditën e Gjykimit”. Silsile Sahihahe shejh Albanit-Allahu e mëshirotë-.Njeriu në këtë jetë të dunjasë është nësprovë, sado që mundohet të jetë i drejtënë raport me njerëzit dhe të shpëtojë nga e keqja e tyre në ale dhe vepër, le të jetëi qëndrueshëm për shkak të divergjencavetë njerëzve.Muhamedi alejhi selam ka thënë:”Njerezit janë si metalet e arit dheargjendit”. Muslimi.Ka mundësi të gjejë tohje prejshokut, apo ashpërsi dhe vrazhdësi nëalët e qinjit, e që prej kësaj nuk ka shpëtuar askush, e sikur të shpëtonte, dotë shpëtonte Muhamedi alejhi selam, i ciliishte i butë, i qetë, i mëshirshëm, i aërtme njerëzit, bujar, por megjithatë edheai hasi në: keqtrajtim, izolim, largim,gurëzim, saqë i rrodh gjak nga dy këmbët
Frenm  mlleft e fl n nerëzve
Nga 
hoxhë Valdet Kamberi
e tij të ndershme.Kur i shkon atij Meleku i Kodravedhe i thotë: -Nëse dëshiron do t’i bashkojatyre dy malet,- ndërsa i Dërguari i Allahut i përgjigjet: -Shpresoj Allahutë nxjerr nga palca e tyre pasardhës, që dota adhurojnë Allahun një të vetëm, dukemos i bërë shok.- ransmeton Buhariudhe Muslimi.Kjo nuk është gjë tjetër pos praktikimi alës së Allahut, ku thotë: ”i merrime të mire, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga injorantët!”- A’ra 199.Po ashtu rasti i beduinit, që e kishte kapurtë Dërguarin e Allahut për rrobash, dukee tërhequr me orcë, saqë kishte lënëshenja në qaën e të Dërguarit, duke ithënë: -Më dhuro nga pasuria e Allahutqë ti zotëron.Islami na nxit në pajtimin mesarmiqve, dhe në këtë rast ka lejuar edhegënjeshtrën, për shkak të realizimit tëinteresave të përgjithshme: largon zilinë,urrejtjen, armiqësinë dhe derdhjen egjakut, e në vend të saj mbjell: dashurinëdhe butësinë, paqen, sigurinë. E gjithëkjo bëhet duke alur dhe renuar mllefn,e me këtë arrihet një mirësi e madhe dhemënjanohet një e keqe e madhe.Vëllezër të nderuar: le të ruhemi nga sprovat, qoshin ato sprova të cështjevetë kësaj bote, apo sprova për të cilat nuk di askush tjetër pos Allahut. O Allah, nekërkojmë mbrojtje nga sprovat, ato tëdukshmet dhe të padukshmet. Amin.
Nlm  fgurveme sprt
1-) Nga Abdullah Ibn Amri (Allahu qotë i kënaqurprej tyre dyve) transmetohet se i Dërguari i Allahut(alejhissalatu uesselam) ka thënë: “Me të vërtetë ata që ibëjnë këto fgura do të dënohen në Ditën e Gjykimit dhedo t’u thuhet: “ani sillini në jetë këto krijesa!” Buhariudhe Muslimi.2-) Nga Ebu alha (Allahu qotë i kënaqur prej tij)përcillet se i Dërguari i Allahut (alejhissalatu uesselam)ka thënë: “Mëlekët nuk hynë në ato shtëpija ku ka qendhe fgura.” Buhariu dhe Muslimi.3-) Nga Ebul-Hejjaxh El-Esedij transmetohet se ka thënë: “Ali ibn Ebi alibi (Allahu qotë i kënaqur prejtij) më ka thënë: Vërtet do të dërgoj në të njëjtin missionpër të cilën më ka dërguar më parë i Dërguari i Allahut(alejhissalatu uesselam); Mos li skulpturë (idhull) pa eshpërytyruar dhe asnjë varr të ngritur pa e sheshuar!”Në një version tjetër ka thënë: “Mos le asnjë fgurë pa eshpërytyruar.” Muslimi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->