Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Assignment PSS 3110 : Pentaksiran dalam Pengajian Sosial

Contoh Assignment PSS 3110 : Pentaksiran dalam Pengajian Sosial

Ratings: (0)|Views: 293|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Contoh Assignment PSS 3110 : Pentaksiran dalam Pengajian Sosial dari mahasiswa guru PISMP Kajian Sosial Sem 5/2013 dari IPG KDRI
Contoh Assignment PSS 3110 : Pentaksiran dalam Pengajian Sosial dari mahasiswa guru PISMP Kajian Sosial Sem 5/2013 dari IPG KDRI

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Akhi Muhammad Aiyas on May 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

 
 
HALAMAN
 
1
 
KKBI PSS 3110
PENGENALAN
Di dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid,peranan yang perlu dimainkan oleh para guru adalah amat penting sekali.Guru jugaperlu merancang dan membina alat pengukuran, mentadbir ujian,merekod hasilpengukuran, menganalisis maklumat, menilai, melapor danmenjalankan tindakansusulan seperti melaksanakan aktiviti pengukuhan,pengayaan atau aktiviti pemulihan.Ujian adalah di antara salah satu kaedahatau prosedur yang boleh digunakan untukmemperoleh maklumat secarasistematik berkaitan dengan sifat seseorang yangberhubung dengan aspekpendidikan atau psikologi.Ujian juga adalah penting untuk menentukan kejayaanatau kegagalan calondalam sesuatu peperiksaan yang dijalankan.Sebagai seorang guru, kita sudahsemestinya perlu melalui suatu prosesmembuat pemilihan jenis item atau soalanuntuk ujian pencapaian tertentuseperti pencapaian akademik pelajar di mana ianyaagak sukar dan rumit, begitu juga dalam membina item/ soalan tersebut.Dengan adanya penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU), ia sudah pastisedikit sebanyak akan dapat membantukita untuk memilih jenis item yang diperlukanataupun jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita.Selepas item soalan dibina dan ujian sudah digubal, analisis item danujianperlulah dibuat untuk memastikan item atau soalan dan ujian yang dihasilkanitusesuai untuk digunakan. Analisis item akan membolehkan kita menilaikesesuaianitem tersebut dari segi kesukarannya, yakni sama ada item tersebutterlalu mudah atauterlalu sukar bagi sesuatu kumpulan pelajar.Selepas membuat analisis item adalah digalakkan untuk membuat analisisujian bagimenentukan darjah ketekalan ukuran yang dihasilkan oleh ujiantersebut.Analisis
 –
analisis ini akan menghasilkan indeks yang dinamakanIndeksKesukaran Item, Indeks Diskriminasi Item, Indeks Kebolehpercayaan Ujian danIndeks Kesahan Ujian. Analisis - analisis ini perlu dilakukan supaya ujianyangdihasilkan adalah sesuai dan sah bagi sesuatu tujuan tertentu.
 
 
HALAMAN
 
2
 
KKBI PSS 3110
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
Sebagai golongan profesional, guru seharusnya membina soalan yang berkualitiuntuk menilai pencapaian murid-murid. Soalan yang dibina juga mestilah memenuhiaras yang telah ditetapkan bagi memberi keadilan kepada semua pelajar. JSUhendaklah dibuat sebelum guru menggubal soalan tetapi terdapat juga gurumelakukan penyalahgunaan JSU iaitu dengan membuat JSU selepas soalan selesaidibina. Walau bagimanapun, mulai sekarang kita harus bergerak dilandasan yangbetul bagi meneruskan kelangsungan pendidikan kita yang bermutu.Sebelum sesuatu ujian hendak dibina, satu jadual penentu ujian mestilahdibentuk terlebih dahulu. Jadual ini dikenali sebagai Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).Ianya merupakan satu pelan ujian atau kerangka bagi satu ujian yang berkenaan.Disamping itu ia juga disebut sebagai test blue print khas untuk sesuatu situasi yangdibina bagi sesuatu kelas. Bagaimanapun JSU dibina hanya setelah pembina ujianmenetapkan jenis dan kandungan ujian yang hendak dibina.
Konsep
Jadual penentuan ujian (JPU) dan sekarang dikenali sebagai jadual spesifikasi ujian(JSU), adalah satu senarai objektif pengajaran dan aras pemahaman yang hendakdiuji dan menjadi satu panduan untuk menghasilkan satu set soalan yang mempunyaiitem-item soalan. Ia juga menghurai aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.
Ciri-ciri JSU
Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi melintang (araskemahiran) dan menegak (kandungan).
Bilangan item dinyatakn dalam JSU mengikut aras kemahiran yg ditetapkan.
Mengandungi aras yg mengikut aras taksonomi.
Kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingankemahiran.
Kepayahan item dlm lingkungan 20% - 80%.
Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas khusus dan lain-lain.
 
 
HALAMAN
 
3
 
KKBI PSS 3110
Kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.
Kepentingan JSU
JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujiandan pembina item soalan ujian. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah sepertidapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dansistematik. Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. JSUakan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan, ini berdasarkan kesahan darisegi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin. Pembinaan JSU juga dapatmenstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibinaoleh pembina solan yang berbeza. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikutitaburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. Maka dengan itu,perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain.
Langkah Pembinaan JSU
Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina JadualSpesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:
Rajah 1:
Langkah Pembinaan JSU

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Supiah Abdullah liked this
chindi0428 liked this
farazam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->