Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87/2005/QĐ-BTC Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, kế toán VN

87/2005/QĐ-BTC Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, kế toán VN

Ratings: (0)|Views: 1,893 |Likes:
Published by Mr. Hành

More info:

Published by: Mr. Hành on Apr 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Cung cp bi
kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan
.com.v.com.v.com.v.com.vnnnn
 
1
B TÀI CHÍNH
 
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
 
ðc lp - T do - Hnh phúc
S:
87
/2005/Qð-BTC
 Hà Ni, ngày 01 tháng 12 năm 2005
QUYT ðNHV vic ban hành và công bChun mc ño ñc ngh nghip k toán, kim toán Vit NamB TRƯNG B TÀI CHÍNH
- Căn c Lut K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;- Căn c Ngh ñnh s 128/2004/Nð-CP ngày 31/5/2004 ca Chính phquy ñnh chi tit và hưng dn thi hành Lut K toán trong lĩnh vc k toán nhànưc, Ngh ñnh s 129/2004/Nð-CP ngày 31/5/2004 ca Chính ph quy ñnhchi tit và hưng dn thi hành Lut K toán trong hot ñng kinh doanh và Nghñnh s 185/2004/Nð-CP ngày 08/11/2004 ca Chính ph v x pht vi phmhành chính trong lĩnh vc k toán;- Căn c Ngh ñnh s 105/2004/Nð-CP ngày 30/3/2004 ca Chính phv Kim toán ñc lp và Ngh ñnh s 133/2005/Nð-CP ngày 31/10/2005 caChính ph v vic sa ñi, b sung mt s ñiu ca Ngh ñnh s 105/2004/Nð-CP ngày 30/4/2004 ca Chính ph v kim toán ñc lp;- Căn c Ngh ñnh s 77/2003/Nð-CP ngày 01/7/2003 ca Chính phquy ñnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài chính; Nhm nâng cao s tín nhim ca xã hi v h thng thông tin k toán,kim toán; to lp s công nhn v tính chuyên nghip ca ngưi làm k toán,ngưi làm kim toán và ñm bo cht lưng dch v k toán, kim toán;Theo ñ ngh ca V trưng V Ch ñ k toán và Kim toán và ChánhVăn phòng B,
QUYT ðNH:ðiu 1:
Ban hành kèm theo Quyt ñnh này "Chun mc ño ñc nghnghip k toán, kim toán Vit Nam" áp dng cho tt c ngưi làm k toán,
 
Cung cp bi
kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan
.com.v.com.v.com.v.com.vnnnn
 
2
ngưi làm kim toán và công ty k toán, kim toán. Vic áp dng cho tng ñitưng ñưc quy ñnh c th trong ni dung Chun mc.
ðiu 2:
Quyt ñnh này có hiu lc thi hành sau 15 ngày, k t ngày ñăngcông báo.
ðiu 3:
Các công ty k toán, kim toán, kim toán viên hành ngh, ngưihành ngh k toán và các ñơn v k toán trong c nưc có trách nhim trin khaithc hin Chun mc ño ñc ngh nghip k toán, kim toán trong hot ñngca mi ñơn v.Giao Hi K toán và Kim toán Vit Nam (VAA) hưng dn và kim travic thc hin chun mc ño ñc ngh nghip k toán, kim toán cho nhngngưi làm k toán và ngưi hành ngh k toán. Giao Hi Kim toán viên hànhngh Vit Nam (VACPA) hưng dn và kim tra vic thc hin chun mc ñoñc ngh nghip k toán, kim toán cho kim toán viên và kim toán viên hànhngh.V trưng V Ch ñ K toán và Kim toán, Chánh văn phòng B và Thtrưng các ñơn v liên quan thuc B Tài chính có trách nhim hưng dn, kimtra và thi hành Quyt ñnh này./.
 Nơi nhn:
 
KT. B TRƯNG
 
- Th tưng, các Phó Th tưng (ñ báo cáo)- Văn phòng TW ðng
 
TH TRƯNG
- Văn phòng Quc hi- Văn phòng Ch tch nưc
(ñã ký)
- Văn phòng Chính ph- Các B, cơ quan ngang B- Tòa án Nhân dân ti cao- Vin Kim sát Nhân dân ti cao- Cơ quan TW ca các ñoàn th- Cc Kim tra văn bn (B Tư pháp)
Trn Văn Tá
 - S Tài chính, Cc thu các tnh, thành phtrc thuc TW- Các công ty k toán, kim toán- Các Trưng ðH KTQD, ðH Kinh t TP.HCM- Các Tng công ty 91- Công báo- Hi K toán và Kim toán Vit Nam (VAA)- Hi Kim toán viên hành ngh Vit Nam (VACPA)- Các ñơn v thuc B Tài chính- V Pháp ch (B Tài chính)- Lưu: VT, V CðKT.
 
Cung cp bi
kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan
.com.v.com.v.com.v.com.vnnnn
 
3
CHUN MCðO ðC NGH NGHIP K TOÁN, KIM TOÁN
(Ban hành và công b theo Quyt ñnh s 87/2005/Qð-BTC ngày 01/12/2005 ca B trưng B Tài chính)
QUY ðNH CHUNG
01.
 
Mc ñích ca Chun mc này
là quy ñnh các nguyên tc, ni dung và hưng dn ápdng các tiêu chun ño ñc ngh nghip ca ngưi hành ngh k toán, kim toán viênhành ngh và ngưi làm k toán, kim toán trong các doanh nghip và t chc nhm ñm bo ñt ñưc nhng tiêu chun cao nht v trình ñ chuyên môn, v mc ñ hot ñng vàñáp ng ñưc s quan tâm ngày càng cao ca công chúng. Chun mc này ñt ra bn yêucu cơ bn sau:a)
 
S tín nhim: Nâng cao s tín nhim ca xã hi ñi vi h thng thông tin ca k toánvà kim toán; b)
 
Tính chuyên nghip: To lp s công nhn ca ch doanh nghip, t chc, khách hàngvà các bên liên quan v tính chuyên nghip ca ngưi làm k toán và ngưi làm kimtoán, ñc bit là ngưi hành ngh k toán và kim toán viên hành ngh;c)
 
Cht lưng dch v: ðm bo cht lưng dch v k toán, kim toán ñt ñưc cácchun mc cao nht;d)
 
S tin cy: To ra s tin cy ca ngưi s dng dch v k toán, kim toán v kh năngchi phi ca chun mc ño ñc ñi vi vic cung cp các dch v ñó.02.
 
Ni dung ca Chun mc này
quy ñnh mc ñích, các nguyên tc ño ñc cơ bn; tiêuchun ño ñc áp dng chung cho tt c nhng ngưi làm k toán và ngưi làm kimtoán; tiêu chun ño ñc áp dng riêng cho kim toán viên hành ngh, nhóm kim toánvà công ty kim toán; tiêu chun ño ñc áp dng cho ngưi có Chng ch kim toán viênhoc Chng ch hành ngh k toán làm vic trong các doanh nghip, t chc.03.
 
Chun mc này áp dng cho tt c ngưi làm k toán và ngưi làm kim toán
, gm:H THNGCHUN MC KIM TOÁN VIT NAM

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngọc Thạch liked this
Linh liked this
Linh liked this
knightright liked this
lythieny liked this
haktkt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->