Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Riyalu Swaliheeen PDF

Riyalu Swaliheeen PDF

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Shabeel Pn

More info:

Published by: Shabeel Pn on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
 
dn
Cam
h
mw{ 
A
ht
p
[
Malay
p
\w:
AÐpDaÀ
p://w
W
 
 
z 
alam –
 
aebmfw
Icn
_vZp 
cntim[kmJv tImb
w.w 
 b Edition
1433 - 201
encn
 
 –
 
]
A
dlvam
\:zemlnZo\n
qff.c
by:
 
 
l`m
h
³ aZ
 
m
 
³
 n (d)
 
\n
 
 
i
DÅS¡§Ähnjbw
t]Pv 
hnhÀ¯I Ipdn¸v 1{]km[I Ipdn¸v 2Camw \hhn Hcp eLp ]cnNbw 7{KÙIÀ¯mhnsâ BapJw 91. _mlyhpw B´coIhpamb apgph³ hm¡pIfnepw{]hr¯nIfnepw Dt±i ip²nbpw AÃmhnsâ {]oXnbpw142. ]ÝmXm]w 193. £a 234. kXykÔX 355. apdmJ_x (AÃmlphnsâ \nco£Ww) 376. XJvhx 417. ZrVhnizmkhpw `ctaÂ]n¡epw 438. CkvXnJma (k³amÀK¯n Dd¨v \n¡pI) 509. AÃmlphnsâ krjvSnIsf Ipdn¨v BtemNn¡pI, CltemI¯nsâ \izcXbpw ]ctemI¯nsâ `bm\IXbpw5210. \·bnte¡v [rXnbn hcnI, t{]mÕmln¸n-¡pI 5311. ITn\m²zm\w5612. PohnX¯nsâ Ahkm\ Ime¯v kÂIÀ½§fnÂapgptI
Xnsâ {]m[m\yw6113. \·bpsS hnhn[ amÀK§Ä 68
 
 
ii
14. Bcm[\IfpsS Imcy§fn anXXzw ]men¡Â 6915. kÂIÀ½§Ä ]Xnhm¡m³ {ian¡Â 7316. \_nNcy apdpsI ]nSn¡pI
 
7517. AÃmlphnâ hn[n¡v Iogvs¸SpI, \· IÂ]n¡m\pw Xn·hntcm[n¡m\pw £Wn¡s¸«m adp]Sn ]dtb
Xv 
 
8118. _nZvA¯pIÄ¡pw ]p¯-\mNmc§Ä¡pw hntcm[w. 8519. \ÃtXm No¯tbm amXrIbmhp¶ hn[w {]hÀ¯n¨mÂ8620. \·{]Ncn¸n¡pI; \ÃtXm No¯tbm BfpIsf]Tn¸n¡pt¼mgp
mIp¶ ^ew8921. \·¡pw ]pWy-¯n\pw ]ckv]cw klmbn¡pI. 9122. KpWImw£ 9223. IÂ]n¡epw Xn· hntcm[n¡epw 9324. \· IÂ]n¨v Xn· hntcm[n¨v PohnX¯n hncp²ambn{]hÀ¯n¨mÂ9925. Aam\¯pIÄ \ndthäp¶Xnsâ {]m[m\yw
 
10026. A{Iaw \njn²w 10127. hnizmknIfpsS A`nam\w kq£n¡Ww, AhImi§ÄhIsh¨v sImSp¡Ww10628. hnizmknIfpsS \yq\X ad¨psh¡Â 11029. apkvenw-IfpsS Bhiy§Ä \nÀÆ-ln¨v sImSp-¡pI11130. ip]mÀiIÄ sN¿pI 11231. BfpIÄ¡nSbn cÚn¸p
m¡pI
 
11332. A_-ecpw A{]ikvXcpamb-hnizmknIfpsS alXzw115

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->