Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

G‹R‹fi
B‹R SORUN ÇÖZME YOLU OLARAK B‹L‹M
B‹L‹M‹N ANLAMI VE DO⁄ASI
Bilimi Niteleyen Özellikler
Bilimin Say›lt›lar›
Bilimin Amaçlar›
Pozitivist Bilim Anlay›fl›na Elefltiriler
Pozitivizm Ötesi/Yorumlamac›/Anlamac› Bilim Anlay›fl›
ElefltirelBilim Anlay›fl›
B‹L‹MSEL ARAfiTIRMA SÜREC‹
Araflt›rma Sorununun Belirlenmesi ve S›n›rland›r›lmas›
Alanyaz›n Taramas›
Araflt›rma Amaçlar›n›n Belirlenmesi
Araflt›rma Modelinin Belirlenmesi
Araflt›rma Verilerinin Toplanmas›
Araflt›rma Verilerinin Analizi ve Yorumlanmas›
Araflt›rma Sonucunun ve Do¤urgular›n›n ‹fade Edilmesi
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Yaflam›n ‹çinden
Okuma Parças›
SORUNUN SEÇ‹M‹ VE TANIMLANMASI
Araflt›rma Sorunu Seçme Ölçütleri
Genel Ölçütler
Özel Ölçütler
Araflt›rma Sorunu
DE⁄‹fiKENLER
De¤iflken Türleri
Ba¤›ml› De¤iflken
Ba¤›ms›z De¤iflken
Kontrol De¤iflkeni
Konu D›fl› De¤iflken
Moderatör De¤iflken
Hipotez
‹statistiksel Hipotez
Araflt›rma Hipotezi
‹yi bir Hipotez Nas›l Olmal›?
Hipotez Araflt›rma Sorusu ‹liflkisi
ALANYAZIN TARAMASI
Alanyaz›n Taramas›n›n Ad›mlar›
Alanyaz›n taramas›n›n ad›mlar›
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan Kaynaklar
ALANYAZIN TARAMASININ ANLAMI
ALANYAZIN TARAMASININ AMAÇLARI
Kavramsal Çerçeve Oluflturmak
Sorunu S›n›rlamak
Yeni Yaklafl›mlar Bulmak
Olanaks›zla U¤raflmay› Önlemek
Alandaki Güncel Tart›flmalar› Saptamak
Sorular ve Denenceler Gelifltirmek
Önemli Çal›flmalar› ve Kiflileri Ö¤renmek
Elde Edilen Sonuçlar› Karfl›laflt›rmak
Toplu De¤erlendirmeler Yapmak
Alandaki Boflluklar› Görmek
ALANYAZIN TARAMA SÜREC‹N‹N AfiAMALARI
Konuyu Seçme
Anahtar Sözcükleri Listeleme
‹lgili Kaynaklar› Toplama
Kaynaklar› Okuma
Yazma ve Düzeltme
Kaynakçay› Haz›rlama
ALANYAZINA ‹L‹fiK‹N TOPLU B‹LG‹ KAYNAKLARI
Veri Tabanlar›
Özler ve Dizinler
Kaynakçalar
Akademik ‹ncelemeler
Tezler
Referans Kaynaklar
Bilgisayar Taramalar›
KAYNAK TÜRLER‹
Birincil kaynaklar
‹kincil kaynaklar
ALANYAZIN YO⁄UNLU⁄U
Derin Alanyaz›n
Yüzeysel Alanyaz›n
ALANYAZIN TARAMA TEKN‹KLER‹
Geleneksel Tarama
Oy Sayma
Meta Analiz
En ‹yi Kan›t
ALANYAZIN TARAMA ÖLÇÜTLER‹
Kapsaml›l›k
Elefltirellik
Özümseyicilik
Güncellik
Sistemlilik
Bütünsellik
ALANYAZIN TARAMA RAPORUNU YAZMA
Girifl
Geliflme
Sonuç
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
B‹L‹MSEL GEL‹fiME VE PARAD‹GMA DE⁄‹fi‹M‹
ARAfiTIRMA PARAD‹GMALARI
Nicel Paradigma
Nitel Paradigma
N‹CEL ARAfiTIRMA MODELLER‹
Tarama Modelleri ve Desenleri
Genel Tarama Modelleri
Örnekolay Tarama Modelleri
Deneme Modelleri ve Desenleri
Deneme Öncesi Modeller
Gerçek Deneysel Modeller
Yar› Deneme Modelleri
Tek Denekli Modeller
N‹TEL ARAfiTIRMA MODELLER‹
Fenomenolojik Çözümleme
Etnografik ‹nceleme
Tarihsel Araflt›rma
Dayanakl› Kuram
Eylem Araflt›rmas›
KARMA ARAfiTIRMA MODELLER‹
Örneklem
ÖRNEKLEMEN‹N ÖNEM‹
ÖRNEKLEME YÖNTEMLER‹
Olas›l›kl› Örnekleme Yöntemleri
Yans›z Örnekleme
Sistematik Örnekleme
Küme Örnekleme
Tabakal› Örnekleme
Tabakal› örnekleme
Olas›l›ks›z Örnekleme Yöntemleri
Gelifligüzel Örnekleme
Amaçl› Örnekleme
Kota Örneklemesi
Kartopu Örnekleme
Kolayl› Örnekleme
Gönüllü Örnekleme
Çok Düzeyli Örnekleme
ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜ⁄Ü
Örneklem Büyüklü¤ünün Hesaplanmas›
‹statistiksel Yöntemlerle Hesaplama
Öteki Yöntemlerle Hesaplama
ARAfiTIRMALARDA GÖZLENEN ÖRNEKLEME SORUNLARI
N‹CEL ARAfiTIRMADA VER‹ TOPLAMA ARAÇLARI
Anketler
Ölçekler
Testler
N‹TEL ARAfiTIRMADA VER‹ TOPLAMA ARAÇLARI
Görüflme
Görüflme Türleri
Görüflme Süreci
Odak Küme Görüflmeleri
Gözlem
Gözlem Türleri
Belge ‹ncelemesi
ÖLÇME ARAÇLARININ ÖZELL‹KLER‹
Güvenirlik
Test-Yeniden Test Güvenirli¤i
Paralel Formlar Güvenirli¤i
Bölünmüfl Yar›lar Güvenirli¤i
Puanlay›c› Güvenirli¤i
Kuder-Richardson Güvenirli¤i
Cronbach Alfa Güvenirli¤i
Geçerlik
Görünüfl Geçerli¤i
Yap› Geçerli¤i
‹çerik Geçerli¤i
Kestirim Geçerli¤i
N‹CEL VER‹ ÇÖZÜMLEME TEKN‹KLER‹
Betimsel ‹statistikler
Frekans Da¤›l›mlar›
Yordamsal ‹statistikler
Hipotez Testi
Pratik Anlaml›l›k ve Etki Büyüklü¤ü
Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Ayr›m›
N‹TEL VER‹ ÇÖZÜMLEME TEKN‹KLER‹
Veri Çözümlemeye Haz›rl›k
Betimsel Analiz ve ‹çerik Analizi
VER‹ ANAL‹Z‹ PROGRAMLARI
B‹L‹M ET‹⁄‹ KAVRAMI
B‹L‹M ET‹⁄‹N‹N TAR‹HÇES‹
B‹L‹MSEL ARAfiTIRMALARDA UYULMASI GEREKEN ET‹K KURALLAR
Deneklerle/Kat›l›mc›larla ‹lgili Etik Kurallar
Araflt›rma Süreci ve Sonuçlar›yla ‹lgili Etik Kurallar
Ortak Yazarlarla / Araflt›rmac›larla ‹lgili Etik Kurallar
Yay›n ve Sunumla ‹lgili Etik Kurallar
Editörlerle ‹lgili Etik Kurallar
Hakemlerle ‹lgili Etik Kurallar
Jüri Üyeli¤iyle ‹lgili Etik Kurallar
“ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by nuritok

More info:

Published by: nuritok on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 21 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 120 to 179 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 184 to 194 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 199 to 223 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->