Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nase Ideje časopis broj 2 (1994) - Scan&Edit GoTzE&Shardan199

Nase Ideje časopis broj 2 (1994) - Scan&Edit GoTzE&Shardan199

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:
Drugi broj Kultnog Časopisa Наше Идеје
Dragoslav bokan Dragoš Kalajić Julius Evola Karl Šmit Rene Genon Ezra Paund Aleksandar Dugin , Benoa, Bukvić ...
Drugi broj Kultnog Časopisa Наше Идеје
Dragoslav bokan Dragoš Kalajić Julius Evola Karl Šmit Rene Genon Ezra Paund Aleksandar Dugin , Benoa, Bukvić ...

More info:

Published by: Gotze Joseph BuchBerger on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
л
Е
н т
и
фебр,ар
1994
lOМА.IJША.
 
"КО
ПОЗНАЈЕ СРЦЕ
СВОЈЕ,
ПОЗНА
ЋЕИ
СУНЦЕ
САМО!"
Едгар
Алан
По
нас кроз
вечност
упозорава
у
својо
ј
ПО
СМрТ
НОЈ
поруци
да
када
укус
je
AllOM
ишчезне,
ниwта
ВllШе
не
може
преЖlmети!
Уп:ан
уса
н
о
хармон
ији
,
где
свакидео
обавља
свој
божански
задатак, овај
амерички
пастир
снова
тиме
апокалиптички
УЗ8икује
прокл
етство
на
д свим
оним идиотима
,
лакрдијашима
и
надуреном
децом
,
који
су
зауве
к
омађијани
"
враџбинамађаволскогцарст
а"
(
ЈакобБеме)
у
нашем
-
веку
ружн
о
hе
и
.
злослутногсањарења.
Дакле,
клетвајеизговореlЩи
више
,
ништа
није
и
сто.
Разуларене
маштаР~1је
и
тамни
,
сата
неки
с
нови
-
победоносно
оргијају
у
храмовимаружноће
Модерне,
са
њених
филмских
и
ЛИКОВ'ШХ
олтара,
примајући
у
свом
самозадовољству
обожавање
гомиле
пр
ед
надреалистичким
прво
-
свештен
ицима
који,
ослепљених
чула
,
урлају
попутвештице
из"Магбета":
"Лепо
је
ружно
11
ружно
је
лепо!"
Али,
као
Jt
увек
,
из
понора
пакла
допире
иреч
с
пасења
:
"Не
подлежи
сањарењу,већ
наДУХОВlll1
начин корисrn
имагинацИју!
"
Изговорена
пре петна
ествекова
,
ова
лековита
формула
ЖЈmота
са
визијом
пр
етварахаос
-
вратоломијом
просветљења
-
у
злат
ни
пор
едак
и
враћа веру
у
свете
снове
мон
аха
и
спосник
а
и
лутајућих
витезова вере
европског
средњевековља.
Сетимо
се
П
латонове"слике у
озареној
чисто"J1t",
"хералдзПРОЧltшћенеимапrnзције,
која
је
у
стаљу
да
своје
представе
ско
нцентршu
е
на
начин
на
KOj
lt
се
вода
стврдњзва
у
лед"(Парацелзус,
"Paragranum").
Уздигнимо
стегове
изворttе
слике
која
пустоши
пакао!
Наоружанигипкошћу
имагинације
,
опуштене
као
ручни
зглоб
мачеваоца
изговарајмо
у
глас
алхемијскузаклетву
вечне
лепоте:
"замишљај
у
складу
саИСТIUIском,
а
не
ХИРОВlПQмимагинацијом!"
(Rosarillmphilosophorum
",
1550.)
Одбацимо
лажне учитеље
и
сетимо
се
апостола
интегралне
слике
Бајроttа
и
КОЛРIIUа,
Гетеа
и
Раскина
;
тражећи
(и
обликујући
уједно)
слику
в
ечнемудрости
открићемо
и
прочишћену
икону
,
насталунаузору
одсјаја
божанских
одлика.
И
не
заборавимо
више
никадмудрост пустињских
Отаца:
"Кад
воде
душе
једном
ilосшану
мирне
и
чuсш(?,
делфuнu
леше".
Драzoслав Бока"
 
ВЕЧНА
СРБИЈА
-
НАША
ЈЕДШ{А
ОТАЏБШlA
Када
су
йол
аганu
ш
е
.мељu
Сшуденuце.
када
су
срйскu
вuшезовu
шералu
своје
оклоаљенекоњеу
видовдан
с
ки
јурuщ
када
се
вuшкu
десйоiП
Сшефй1~
йодгрuлшзнu.М
Йлашшо.м
Реда
Змајайо йраи
йуш
йењао
на
шек
йоди
гнуше
зидинеРесавске шврђаве,
када
се
вожд
Кара
-
ђорђе
йрви
uуш
КРСШОNОСНО.маШUD
за
јашаган,
а
гОСЙ0дар
Мшюш
за
шакоаскu
барјак
,
када
сес
ве
чанuм
корако.мс
шуйало
на
йрео
саећ
е
нулuшургuју,
и
зг
овара
ла
б
есе
да на
НЙUШМ
саборu./lЩ
умирало
на
но
го.
ма
u
б
езјаука,
док
сусе
йр
ей
u
с
uвал
е
мо
л
uшв
е
u
йа
.
мшuлојуна-
шшао
йр
еда
ка,
нико
ниј
е
ни
слушuо
да
ће
доћи врем
е
када
ћ
ес
/ЈИ
они
зај
е
дно-
у вечнасшu
-
с
вом
йошом
с
шау
бuшu
с
амо
засшарелu,
мршви
Йред.м.ешu из
.музеја
који
се
више
не Йосећују
.
сшранице
обавезн.елек.шuре
којасе
више
не
чишц
више
не
воли
и
у
коју се
више
не
верује.
Ниј
е
дан
Н
е
мац
никадан
е
ћ
е
р
е
ћи
да
су
муДирер,
Моцарш
и
Геше
з
асшарелlL
Ниј
е
дном
Енглезу од
часшu
иугледа,
ни
када
н
е
ћ
е
ир
ес
шаши
д
а
в
аже
йрuл-tери
њ
его
ве
uл-tйе
ријалн
е
но
сшалг
иј
е.
Ниј
е
дан
Ш
йанац
ниједан
Ру
с,
Францу
з,
Рuм
љан
ин
Шlи
А
ле
кс
андринац
н
е
ћ
е
ее
ћи
г
рану
одкор
е
на,
мозак
од
е
рц
а,
оцаод
с
ина
-
ни
йрошло
с
ш
од
будућносшu
Ј
е
р
уПраво
смисао
бшuисања
на
зелuыl,
наших
корака
U
но
о
а,
н
а
ши
хлегенди
и
наш
ег
йоноса
lLMa
и
и.л
ш
ћ
е
слшсяа
ако
у
23.
u
35.
u750.
оеку
Оо
рођ
ењу
Хрuсша
СОасuшеља
н
е
буд
е-
мо
и
ми
са
мо
до
сад
ни
Йри.лlери
и
з
н
е
чuшки
х
и
сш
ориј
с
ки
х
уџбенuка.
Борећи
се
засвоје
йрађедоо
е,
боримо
с
е
за
себе
којиће
мо
биuш
ш
оuс
шо
сво
јUЛl
йраунуцuлщ
који
ћ
е,
ойещ
шо
u
с
шобuшu
сво
м
Йошом
с
шву.
који
..
+-
Ниј
едн
ом
ис
шин
с
ком
х
ришћанину
не
ћ
е
бишu
конкрешнији
бол
њ
егоое
ран
е
од
бола
ХрисшовогУАшрања
накр
с
ш
у
,
удаљеног
од њега
ско
ро
2.
000
год
ина.
Наши
ћ
е
с
рй
с
ком
Вожду
Карађорђу
њ
егов
ошацбuшиближ
и
од
оца
с
рй
ско
г
народ
а
Немаље
lUШ
оца
наш
ег
Ко
с
овско
г
за
в
е
ша
-
Свешог
Кнеза
Лазара.
С
амо
ако
apaOlUlHo
с
хвашuмо
вечносш
(
и
йредање
као
олуј
нуреку
која
њом
е
ш
е
ч
е),
схвашuће
.
мосву
I-tuшшавно
с
ш
uяажвр
емене
к
е
даљин
е
и
ЙРОСШОРНUХ
граница,сх
ваuш
ћ
емо
да
с
мо
иј
а
и
Ти
који
ово
чишаш
заu
с
ша
бр
а
ћа
уисшој
в
е
ри
у
с.лшсао
срйске
нейобе
ђ
е
н
е
ми
с
иј
е,
једном
зау
ве
кЙокренуше.
Оне
у
којојсе
бришу
килом
е
шрuu
в
е
КQ(Ш
,
Лик
е,
Шумадuј
е
u
Црн
е
Гор
е,
е
кавица
и
иј
е
кавица,
калйацu,
шајка'lе
и
шубар
е.
Оне
у
којој
ЛUlади
ч
е
шник
йод кокардом
с
војнм
корацима
йроналази йо
зга
ж
е
ној
шрави
Ро
.
маниј
с
ких
висова
шрагов
е
ла
ких
корака
св
огђеда
че
шника
од
ир
е
ама
века
,
који ј
е
ой
еш
у
с
в
о
ји.м
корацима
ишао
с
шазом
којом
су
још
давно
йр
е
њега
корача
л
uсрй
с
ки
ха
јдуци
-
и
шако
у
йрошло
с
ш
u
шако
убудућносщ
корачају
рашници
и
шако
Аюл
ишв
е,
и
шако
љу
бав
,
u
шако
рађања
u
с
мрuш
u
ЙеС.ме
ијаук
.
Ј
е
р
с
в
е
су
и
с
uшн
е
деоједн
е
исшин
е
u
ви о
с
м
ес
и
део
јед
н
е
радо
с
шu
u
свајунашшва,
оЙеш
.
с
амоједној
ед
нно
јунашшво
кој
е
никад
н
е
умир
е.
И
ув
е
к
када
сеов
е
речи буду
Пон
ово
'НlшlVЩ када
се
н
е
чиј
е
о'ш
и
н
е
чијас
рца
буду
са
њш.taслагал
а
или
н
ег
одовала
fbllAm
уйрко
с,
йоново
ћ
е
ожuв
е
ши
и
йисац
ови
х
р
е
дака и
његово
о
се
ћање
u
наша
маш
е
рња
.м
ело
дuја,
u
наш
раш
..
И
у
Шом
йогледу
ћ
е
жuв
е
ши
наша
ми
сао,
као
шшо
у
нашим
АШ
CJl
имаживе
наши
йр
е
шци
ВечнаСрбија
је
увек .модерна
Дрmос.л.авБокан.
zлавнu
U
OdilOBOP"U
редllик

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->