Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2295

Diari Més 2295

Ratings: (0)|Views: 1,004|Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
Dilluns, 20 de maig de 2013núm. 2.295www.diarimes.com
REUS
La colla ElRoser volrecuperargegants delsanys 80
Van ser retirats per ser«massa peculiars» i estanguardats al museu.
 
P9
CAMP DE TARRAGONA
La nàuticapateix unacaiguda del70% en lesmatriculacions
És la baixada acumuladadurant els darrers sisanys.
 
P10
Els gimnasos de la ciutatde Reus pateixen unacaiguda de socis del 30%
CRISI
L’augment de l’IVA, l’atur i la dificultat per retenir monitors agreugenla situació, idèntica a la resta de poblacions, que viuen els negocis locals.
 
P8
TARRAGONA
La meitatd’apartamentsturístics ques’oferten noestan registrats
A la província, només1.500 habitatges hoestan com a tals.
 
P2
ESPORTS
El Gimnàsticposa punti final a latemporadaamb un empat
L’1-1 contra l’Alcoià deixaels tarragonins amb 60punts i sisens.
 
P14
TARRAGONA
La Romeria en honora la Verge del Rocío,acompanyada del freddurant tot el dia.
 
P3CAMP DETARRAGONA
Apuntalen el cor del’església de Constantí però les esquerdes noparen de créixer.
 
P11
Torredembarracelebra la Festa dela Batalla amb actesmultitudinaris.
 
P12CATALUNYA
Artur Mas deixa clar quela llengua catalana «éspatrimoni de tots elscatalans».
 
P2ESPORTS
El Reus perd a Iecla(3-1) en un partitintranscendent.
 
P15
La Pobla diu adéu ala 2012-13 derrotantl’Europa (1-2).
 
P16
El CP Calafell visita elVilanova a les nou de lanit.
 
P17
AVUI
Els gladiadors tornen a trepitjar l’arenade l’Amfiteatre amb la Tarraco Viva
TARRAGONA
 
La recreació d’aquest espectacle romà i sobre com era el cos debombers de l’època centren la darrera jornada del cap de setmana del festival.
 
P5
La graderia de l’amfiteatre es va omplir amb un públic que va viure intensament les lluites a l’arena com si fossin reals.
CRISTINA AGUILAR
 
2
diarimés
20/05/2013
TARRAGONA
L’Agenda del Port de Tarragona
Inauguració
22/05
19.00h
Espai CristòforColom i MiquelBallester
Museu del Port
Entrada gratuïta
Amb motiu del DiaMarítim Europeu
Exposicions
De 10 a 13h i de 17 a 20h
XXVa Exposició Col·lectiva de TreballsArtístics dels socis del sindicat d’iniciativai turisme de Tarragona
Tinglado, 1
De dimarts a dissabte
Conferència
21/05
19.00h
Jordi Morera:“L’evolucióhistòrica de lafaçana portuàriade Tarraco”.
Sala d’actes delMuseu del Port
Entrada gratuïta
‘Figuración, Cinética y Placentas’de Manuel Alcalá
Tinglado, 4
’Monuments’ de Mireia Sallarès
Tinglado, 2
D’11 a 14h
Diumenges i festius
Laia Díaz
Més del 50% dels apartamentsturístics que hi ha a la CostaDaurada operen de forma il·legal,és a dir, sense estar donats d’altaal Registre de Turisme de Catalu-nya. La xifra exacta és molt difícilde saber ja que localitzar tots elsestabliments d’aquest tipus queoperen sense estar registrats ésuna feina gairebé impossible,però aquestes són les xifres que baralla l’Associació d’Aparta-ments Turístics.Segons dades facilitades perl’Agència Catalana de Turismede la Generalitat, a la provínciahi ha poc més de 1.500 establi-ments registrats que sumarienmés de 10.300 places. Així doncs,segons els càlculs que fa l’asso-ciació s’ha de tenir en compteque potser en total hi ha més de3.000 apartaments arreu de lademarcació, però únicament lameitat paguen impostos.Josep Graset, president del’Associació d’Apartaments Tu-rístics, explicava que «s’hauriad’anar fent una inspecció oci-na per ocina i apartament perapartament per poder detectartots els apartaments il·legals i,tot i que les tasques d’inspeccióper part de la Direcció General deTurisme són molt bones, aques-ta feina és molt complicada.Amb la proliferació d’Interneti l’increment del nombre de per-sones que decideix organitzar-seles vacances pel seu compte, elproblema encara ha anat a mésja que és molt senzill publicarofertes a través de la xarxa sensehaver de seguir cap tràmit queacrediti que aquell establimentpaga impostos o no. De fet, si enun cercador es busca apartamenta Tarragona o a la Costa Dauradaels primers que es localitzen sónels que formen part de grups ique tenen una major oferta, peròno és difícil localitzar ofertesfetes per propietaris de maneradirecta.Graset explicava que es potdonar el cas que un turista faciuna reserva en un apartamentque no està registrat, que s’hiallotgi i que no se n’adoni en capmoment que aquell allotjamentés il·legal. «Si el tracte és correctei els serveis que s’ofereixen estandins de la normalitat res pot fersospitar que un està allotjat enun apartament que no paga im-postos, com a molt quan demanila factura li diran que no li podenfer», remarcava Graset.
Els clients no poden denunciar
Una de les principals xacres delsector és que és molt complicatper un client denunciar que unestabliment d’aquest tipus noestà registrat quan ho detecta. Iés que, en el moment en què lapersona demana el full de recla-macions i/o acut a un organismeocial per donar a conèixer queha localitzat un apartament tu-rístic que no compleix amb lanormativa, la resposta que acos-tuma a rebre és que en aquellaadreça que ha comunicat «no hiha res», més enllà de ser un habi-tatge normal i corrent.«Volem dignicar aquestafeina», assegurava Graset quiremarcava que a banda dels im-postos hi ha el de la mala imat-ge. «Els qui tenim apartamentsturístics estem oferint un seguitde serveis als viatgers i en moltscasos es troben amb què lloguenun apartament on no se’ls hi can-via la roba de llit cada dos dies,on no els atenen correctament...i quan tornen al seu país parlenmalament de nosaltres als seusconeguts», explicava Graset.De fet, per evitar que aquestasituació continuï així ja s’està tre- ballant per crear una associacióa nivell estatal que els permeticontrolar millor aquesta situació,però mentrestant ja s’està treba-llant molt amb els
touroperadors 
 perquè no caiguin en el paranyde contractar apartaments quesón irregulars.
COSTA DAURADA
Més d’un 50% dels apartamentsturístics no facturen impostos
L’expansió d’Internet ha fet proliferar molt el nombre de particulars que ofereixen aquest allotjament sense donar-se d’alta
olívia molet
A la província hi ha registrats uns 1.500 apartaments turístics.
Canvi en la normaque regula elsapartaments
El passat mes de novembre,concretament el dia 20, laGeneralitat de Catalunyava aprovar una nova nor-mativa per regular els allot-jaments turístics, entre elsquals s’inclouen els apar-taments. Així doncs, perprimera vegada s’establiaque els propietaris d’aquesttipus d’establiments han decomunicar a l’ajuntamentdel seu municipi que volendonar d’alta un apartamenti no fer-ho directament ambla Generalitat com ns ara.D’aquesta manera, hom hade lliurar al consistori ladocumentació necessàriarequerida per l’administra-ció on acrediti les caracte-rístiques tècniques del seuhabitatge i aquest ho trameta la Generalitat que és quiacaba donant el númerode registre ocial pel nouapartament. És partir d’aquíquan aquell establimentcomença a pagar impostosi quan pot ser que sigui ob-jecte d’una inspecció perpart dels tècnics de la Ge-neralitat per comprovar quetota la documentació queha lliurat per demanar la lli-cència és correcta.
Laia DíazLaia Díaz
Els Mossos d’Esquadra van de-tenir aquest passat dissabte ados veïns de la ciutat que es vanveure implicats en un tiroteig alcarrer Tortosa del barri de Tor-reforta.Els dos individus van dispa-rar dos trets des de l’interiordel cotxe amb què circulaven aun altre home que era a la portadel seu domicili. La víctima, unhome de 50 anys i també veí del barri de Torreforta, va quedarferit en una cama i està ingres-sat a l’hospital Joan XXIII deTarragona, però no es tem perla seva vida. Els fets es van pro-duir pels volts de quarts de vuitdel vespre i diversos testimonisvan presenciar el tiroteig ja quehi havia força gent pel carrer enaquells moments.Els dos detinguts, de 27 i 47anys, ja tenen antecedents po-licials i ara han estan acusatsd’un delicte d’homicidi en graude temptativa. Els dos homesestan a l’espera de passar a dis-posició judicial, mentre la inves-tigació dels fets encara continuaoberta.La seva detenció es va dura terme al cap d’una hora ques’havia produït els fets mentrecirculaven amb el vehicle impli-cat pels carrers de la ciutat.
Detinguts dostarragonins, implicats enun tiroteig a Torreforta
SUCCESSOS
Van ferir a la cama a un veí de 50 anys del barri
 
3
20/05/2013
diarimés
TARRAGONA
La Colla Jove ésla primera endescarregar el pilar desis de la temporada
La Colla Jove de Tarragona vacelebrar ahir al migdia la Dia-da del Local a la plaça del Rei,on van estar acompanyats pelsXiquets del Serrallo. Els delCós del Bou van descarregar el3 i el 4de8, mentre que el 2de7de la primera ronda només elvan poder carregar. La grannotícia de la jornada va arri- bar, però, en la ronda de pilars,quan els liles es van convertiren la primera colla que des-carregar aquesta temporadael pilar de sis. Una estonadesprés arribaria el primer deMinyons i després el primer deVilafranca. Per la seva banda,els serralencs van descarregarel 3de7 amb el pilar, el 4de7 iel 3de7. Els del Serrallo no des-descarregavem tres castells deset abans de Sant Joan des del’any 1999.
Redacció
Un llibre repassa la històriadel sindicalisme franquista
CULTURA
La seu del Consell Comarcaldel Tarragonès va acollir la set-mana passada la presentaciódel llibre
El primer franquisme sindical a Tarragona i comarca.Persones i actuacions 
, escrit perAntoni Gavaldà.Segons paraules del mateixGavaldà, «és un estudi del pri-mer sindicalisme franquistaals diversos pobles del Tarra-gonès generat tot just quan vaacabar la guerra del 1936-1939,moment en què els sindicatsde classe són suprimits i expo-liats, ns el 1944, quan es vancelebrar les primeres eleccionssindicals».Aquest llibre és el resultatd’un dels treballs guanyadorsde la dotzena convocatòria delPremi Tarragonès Beca d’In-vestigació Lucius Licinius Sura2010, que s’atorga a un projectede treball que es refereixi a lacomarca, en el seu conjunt, oals municipis que la componen.
Redacció
CEDIDA
El volum, finançat per Repsol, es va presentar dijous passat.
Laia Díaz
Tot i que en un primer momentsemblava que havia de ser la plu-ja, nalment va ser el fred el quees va convertir en el principalprotagonista de la Romeria enhonor a la Verge del Rocío ques’ha celebrat durant tot aquestcap de setmana a l’ermita delLlorito.A la zona d’oci de l’ermita esvan instal·lar un total de vint ca-setes on durant tres dies s’hi hacantat, s’hi ha ballat i s’hi ha resaten honor a la Verge. La presiden-ta de l’Associació Cultural i Fol-klòrica Andalusa de Tarragona,Luisa Márquez, va voler agrairla participació de centenars depersones en tots els actes perquè«que vingui molta gent a veure ala Verge és el millor de tot».Els actes de celebració vancomençar divendres a la tardaamb la tradicional
romería 
queporta a tots els participants desdel Port ns al Llorito després depassar per l’església del Serralloi per la de Sant Pere i Sant Pau.Ara bé, un cop arribats al Lloritola Verge es col·loca en una cape-lla on, segons Márquez, «no estàsola ni un moment en tot el dia,ns i tot, a la nit perquè l’anem aveure constantment».Un dels actes més emotius detota la celebració d’enguany vaser la processó que van prota-gonitzar ahir a la tarda els méspetits a imatge i semblança dela dels adults. Així doncs, elsinfants van passejar una Vergepetitona i li van cantar i la vanportar de la mateixa manera queels seus pares i avis havien fet almatí.
SOCIETAT
El fred acompanyatots els dies a laRomeria del Rocío
Ahir al matí es va celebrar la tradicional processói a la tarda es va fer la versió dels més petits
CrIstInA AguIlAr
La Verge del Roció va sortir ahir al matí en processó pel Llorito.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
DiariMes liked this
depuracio liked this
DiariMes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->