Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uputsvo Za Izradu Master Teze FPN 19.01.2010.

Uputsvo Za Izradu Master Teze FPN 19.01.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by harasho

More info:

Published by: harasho on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
1
 Na osnovu člana 70
. 71. 72, i
člana 73, Zakona o Visokom obrazovanju Kantona Sarajevo(Službene novine Kantona Sarajevo broj 43/08), te članova 22. do 36.
Pravila studiranja za drugiciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-I-3373/08 od 18.
 juna 2008. godine), Vijeće
za nastavu Fakulteta poli
tičkih nauka na sjednici održanoj 28
.12. 2009.godine donijelo je
U P U S T V OZAPRIJAVU, IZRADU I ODBRANU
ZAVRŠNOG
- MAGISTARSKOG RADA UOKVIRU DRUGOG CIKLUSA BOLONJSKOG STUDIJA
Zavr 
š 
ni rad je samostalan rad u kojem student obra 
đ 
uje odabranu temu primjenom nau 
č 
nih i stru 
č 
nih metoda, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primjenu.
 
Pored zahtjeva iz stava jedan ovog 
č 
lana, student u zavr 
š 
nom radu treba da pru 
 ž 
dokaze da se uspje 
š 
no koristi metodama u str
č 
nom ili nau 
č 
nom radu, u izlaganju rezultata istra 
 ž 
ivanja, kao i da je osposobljen da izvodi zaklju 
č 
ke na osnovu tako realizovanih istra 
 ž 
iva 
č 
kih zadataka. Rezultati izneseni u zavr 
š 
nom radu treba da predstavljaju doprinos
 
 sistematizaciji nau
č 
nih ili stru
č 
nih zadataka i postoje
ć
ih rje
 š 
enja za odre
đ 
enu oblast;
 
rje
 š 
avanju aktuelnog nau
č 
nog ili stru
č 
nog zadatka koji je postavljen kao cilj rada;
 
 primjeni postoje
ć
ih nau
č 
nih ili stru
č 
nih dostignu
ć
a u rje
 š 
avanju kompleksnog  stru
č 
nog zadatka.
 Naglasak je na rješavanju problema uz primjenu naučnih metoda
iz
sljedećih
disciplina:sociologije, politologije, komunikologije, sigurnosnih i mirovnih studija i socijalnog rada.
Izrada završnog
rada
 – 
magistarskog rada sastoji se od (u daljem tekstu magistarskog rada sastojise od:a)
 
Izrade prijave teme magistarskog rada, b)
 
Izrade magistarskog rada,c)
 
Odbrane magistarskog rada.
 
2
IZDRADA PRIJAVE TEME MAGISTARSKOG RADA1. Prijedlog magistarskog rada
Kandidat/kinja
 piše prijavu magistarskog rada na 5
-10 str 
anica koja treba da sadrži sljedeće:
 
Teorijsko-
metodološki dio (problem istraživanja
,
 predmet istraživanja, teorijskaosnova istraživanja);
 
 
Ciljeve
istraživanja (naučni i društveni ciljevi);
 
 
Sistem hipoteza;
 
Metode istraživanja;
 
 
Vremenski plan istraživa
nja;
 
Kratko obrazloženje preliminarnog sadržaja rada po dijelovima i cijelinama;
 
 
Inicijalni spisak literature;
 
Kraću biografiju kandidata
/kinje.
2.
 
Procedura prijave i odbrane završnog rada
 
Kandidat/kinja nakon odslušanih predavanja
 
 predviĎenih Nastavnim
 planom i programom
stiče pravo prijave magistarskog rada
. Prijava se podnosi u roku od
trideset (30) dana od zvaničnog početka završnog semestra (što se utvrĎuje godišnjimakademskim kalendarom aktivnosti Fakulteta političkih nauka).
 
 
Prijava za odobrenje teme se podnosi Nastavno-
naučnom vijeću u tri primjerka(+elektronska forma) putem protokola i Službe za nastavu i rad sa studentima.
 
Prijava mora biti potpisana od strane kandidata/kinje, mentora i prodekana zanastavu.
 
Matični studijski odsjek kandidata
/kinje razmatra prijavu i daje saglasnost za
imenovanje mentora i predlaže Komisiju za ocjenu i odbranu završnog rada.
 
 Na magistarskim studijima (4+1) prijavu za odobravanje tema razmatra Vijećemagistarskog studija prije matičnog odsjeka i na istoj sjednici predlaže članove
komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada.
 
 Nastavno-
naučno vijeće odobrava teme, imenuje mentora i
Komisiju za ocjenu iodbranu magistarskog rada.
IZRADA MAGISTARSKOG RADA1.
Struktura završnog rada
 
Prvo poglavlje sadrži uvod
no razmatranje.
 
Drugo poglavlje s
adrži metodološki okvir istraživanja.
 
 
Centralno poglavlje (jedno ili više) sadrži aspekte obrade problema,
 prikupljanja ianalize podataka
uz primjenu odgovarajućih naučnih metoda/tehnika/metodologija,
softverskih alata, t
e komparacija sa ostalim relevantnim istraživanjima
.
 
Prezentacija rezultata istraživanja i njihova interpretacija.
 
 
Zaključci i preporuke za dalje istraživanje.
 
3
 
Spisak korištene literature.
 
2. Obim rada
 Magistarski rad treba da bude obima od 60 do 80 stranica teksta ili 20.000
 – 
25.000 rije
č
i, ne
uključujući u to literaturu i
 priloge.
3.
Tehnička obrada m
agistarskog rada:
 
Magistarski rad treba da bude korektno jezički, stilski i tehnički oblikovan u skladu sa pravilima izrade naučnih publikacija.
 
Prikazi, slike, tabele i dijagrami kao sredstvo vizuelnog prikaza se mogu koristiti u
 pojašnjavanju i ilustraciji teksta rada.
 
 
Korice magistraskog rada su teget plave boje sa bijelim ili srebrenim slovima i sadrže:
logo Univerziteta u Sarajevu, naziv Univerziteta (Times New Roman, 14), nazivFakulteta (Times New Roman, 14), Odsjek (Times New Roman, 14),
tačan naziv teme
rada (Times New Roman, 16), ime i prezime mentora (Times New Roman, 14), ime i prezime kandidata/kinje (Times New Roman, 14), broj indeksa kandidata/kinje (Times New Roman, 14), te datum i mjesto predaje rada (Times New Roman, 12), (vidi prilog br. 4.).
 
Hrbat magistarskog rada sadrži: ime i prezime kandidata/kinje (vertikalno), tačan naslov
teme rada (vertikalno) i godina predaje rada (horizontalno). (vidi prilog br.6)
 
 Naslovna stranica sadrži: logo Fakulteta političkih nauka, naziv Univerziteta (Times New
Roman, 14), naziv Fakulteta (Times New Roman, 14), Odsjek (Times New Roman, 14),
tačan naziv teme rada
(Times New Roman, 16), ime i prezime mentora (Times NewRoman, 14), ime i prezime kandidata/kinje (Times New Roman, 14), broj indeksakandidata/kinje (Times New Roman, 14), te datum i mjesto predaje rada (Times NewRoman, 12), (vidi prilog br. 5.).
 
Sadržaj treba biti pregledan
i po
glavlja postavljena odreĎen
im i konzistetntim
redoslijedom, sa jasno naznačenim naslovima, meĎunaslovima i poglavljima koji tebajusvojom numeracijom izražavati logičku konzistenciju rada.
(vidi prilog br. 2.).
 
Citiranje
se vrši
 
 prema općevažećim akade
mskim normama. Kandidat/kinja mo
že
 koristiti harvardski ili kontinentalno-europski (Chicago Manual of Style)
način citiranja
(vidi prilog br. 3).
 
Korištena literatura
-
 bibliografija se treba navoditi prema općevažećim akademskim
normama (vidi prilog br. 9).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->