Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novine

Novine

Ratings:
(0)
|Views: 4,765|Likes:
Published by Welsson

More info:

Published by: Welsson on Apr 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
Euribor pao ispod dva posto, pa opet u~injen sraman potez
Gra|ani prijete povla~enjem depozita, obustavomsvih transakcija, a najavljen je i veliki broj tu`bi
Klijentima ponu|eni ugovori bez ikakvih alternativa
Orlovi} u sudnici: Te{ka vi{egodi{nja borba za pravdu
G
ra|ani BiH ovih dana os-tali su {okirani obavje{te-njima UniCredit banke opodizanju kamata na ve}plasirane kredite, ~ija pove}anjadose`u ~ak i do ~etiri posto.Stotine gra|ana ve} su najavi-le povla~enje depozita iz UniCre-dita, obustavu svih transakcijaputem ove banke, a najavljen je iveliki broj tu`bi, jer, kako ka`u,prilikom sklapanja ugovora nisumogli birati i ponu|en im je sa-mo ugovor s promjenljivom ka-matnom stopom.
9. strana
SKANDALOZNO
Pove}anje kamata na kredite u otplati
UNICREDIT BANKA
REKETIRA GRA\ANE
Stav:Evropska komisija upozorava
LIJANOVI]EVZAKON SUPROTANSAA I CEFTA
-
i
Susreti:Razgovarali {efovi SDA i SDP-a
TAJNA VE^ERALAGUMD@IJE I TIHI]A
Sre bren ica
11. strana 2. strana
Su|enje za fizi~ki napad na policajce
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 15. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4881
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
KUP BiH
SlobodasanjaEvropu
   7   5 .  s   t  r  a  n  a
11. strana
Oslobo|ena Fata Orlovi}
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
MILION
NA DAR
 
11.520
nagrada!!!
vi{e od
Nagradna igra „Sre}a“:Danas {esti kupon
6
Kupon br.
15. 04. 2009.
    
SRE]A
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,15. april/travanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Kapital EPBiH manji za 872miliona KM!?
- Sada, kada je na povr{inu isplivala dobit„Elektroprivrede BiH“, rukovodstvo firmebi da je prikrije smanjuju}i vrijednost ka-pitala, tako da se prika`e da je u gubitkukako bi mogli i dalje pove}avati ionako pr-evisoku cijenu struje. EPBiH nisu samo nekretnine i pare, ne-go i energetski potencijali.
(aspire)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER392862043308
3822262932
SUSRETI
O ~emu su razgovarali {efovi SDA i SDP-a
Tajna ve~era
Lagumd`ije i Tihi}a
Tihi} tvrdi da je u pitanju „slu~ajni susret“, ali ne `eli govoriti o detaljima razgovora
U jednom sarajevskom restor-anu preksino} su se tajno susreli{efovi SDA Sulejman Tihi} iSDP-a Zlatko Lagumd`ija.Dvojica politi~ara, poznati popoliti~koj naklonosti jednog pre-ma drugom, sastali su se u popu-larnom „Golf klubu“, restoranusmje{tenom na padinskim dijelo-vima Sarajeva, i razgovarali dugo,a dijelu razgovora prisustvovao jei federalni premijer Ned`ad Bra-nkovi}.Predsjednik SDA potvrdio jeda je do{lo do sastanka, ali ga jeocijenio kao „slu~ajni susret“.Indikativno je {to on nije `eliootkriti o ~emu se tom prilikom ra-zgovaralo.- Ne mo`ete to saznati. To jebio jedan privatni susret. Nema tuni{ta bitno ni va`no da se govori -naveo je Tihi} za „Dnevni avaz“.Iako je jedan od u~esnika bio ifederalni premijer, Tihi} tvrdi da seipak nije razgovaralo o Vladi FBiH.- Taman posla da razgovaramoo vladama. Ponavljam, ovo nijebio susret koji je planiran i dogo-voren - kazao je on kratko.Premijer Brankovi} u izjavi zana{ list demantira da je i on biou~esnik sastanka predsjednikaSDA i SDP-a u „Golf klubu“.- Imao sam ranije dogovorensastanak na istom mjestu i pri{aosam Tihi}u i Lagumd`iji samokako bih se s njima pozdravio. Neznam koje su teme bile razgovora,niti jesu li oni ne{to dogovorili -naglasio je Brankovi}.
 Istra`iva~ki tim
 Lagumd`ija i Tihi}: Ne kriju naklonost jednog prema drugom
Sarajevsko tu`ila{tvo {alje predmet dalje
Brankovi} i 60 osumnji~enihove sedmice u Tu`ila{tvu BiH
Osumnji~eni da su o{tetili „Energoinvest“ za vi{e od milijardu KM
Kantonalno tu`ila{tvo u Saraje-vu ove sedmice uputit }e prijedlogTu`ila{tvu BiH za preuzimanjeistrage o poslovanju sarajevskog„Energoinvesta“, saznaje „Dnevniavaz“ iz izvora bliskog istrazi.Rije~ je o istrazi koja se vodiprotiv Ned`ada Brankovi}a, aktu-elnog premijera FBiH, te jo{ oko60 ljudi osumnji~enih da su zbognesavjesnog rada o{tetili „Ener-goinvest“ za ne{to vi{e od milijar-du KM. Istragom su obuhva}eni iposlovi naplate dugova „Ener-goinvesta“ iz predratnog i ratnogperioda te poslovanje ovog predu-ze}a nakon rata.- Postupaju}i tu`ilac koji vodiovaj predmet na{ao je elementekoji ukazuju na to da bi ovajslu~aj trebalo preuzeti Tu`ila{tvoBiH - kazao nam je na{ izvor.U pitanju je, kako nam jeobja{njeno, pravna kvalifikacija dje-la koja je u nadle`nosti Tu`ila{tvaBiH te visina pri~injene {tete, ali ipojedini inozemni elementi vezaniuz poslovanje „Energoinvesta“, kaoi ~injenica da je rije~ o ve}em brojuosoba upletenih u ovaj slu~aj.Pou~eni dosada{njim iskustvi-ma, kao {to je nedavno vra}anjepredmeta u slu~aju „^ovi}“, u sa-rajevskom tu`ila{tvu skepti~ni sukada je u pitanju preuzimanje oveistrage od Tu`ila{tva BiH.Sarajevsko tu`ila{tvo protivBrankovi}a vodi i istragu u vezi skupovinom stana na Ciglanama,koji je on otkupio za certifikate uiznosu od 920 KM. U sklopu teistrage ove sedmice se o~ekuje isaslu{anje biv{eg premijera FBiHEdhema Bi~ak~i}a. On }e biti sa-slu{an u svojstvu osumnji~enoga.- Istraga je pri kraju i nakonovog saslu{anja vrlo brzo se mo`eo~ekivati tu`ila~ka odluka -re~eno nam je u Kantonalnomtu`ila{tvu.
 B. C.
Kada je u pitanju istraga pro-tiv Ned`ada Brankovi}a i Vahi-da He}e zbog prijave za krimi-nal u elektroenergetskom sekto-ru, odnosno odabiru strate{kihpartnera, u Tu`ila{tvu nam jepotvr|eno da se ova istraga i da-lje vodi. Iako su saslu{ani sviosumnji~eni, pa i ve}i broj osobakoje znaju ili su mogle bitiupu}ene u slu~aj, jo{ se ne nazirekraj istrage.
Izbor strate{kih partnera
 Brankovi}: Vi{e istraga
Na temelju SIPA-inog izvje{ta-ja o po~injenom krivi~nom djeluprotiv premijera RS Milorada Do-dika i jo{ 15 osoba iz RS, ve} kra-jem maja ili po~etkom junaTu`ila{tvo BiH moglo bi podi}i op-tu`nicu, nezvani~no saznaje„Avaz“ iz izvora bliskih Tu`ila{tvu.Ono {to se trenutno vaga, aisklju~ivo je politi~ke naravi, jesteda li to uraditi ba{ u vrijeme kadase treba otko~iti prudski proces,koji je, prakti~no, zaustavljen na-kon {to je SIPA uputila izvje{tajTu`ila{tvu BiH. Tada je Dodik de-monstrativno napustio sastanak saSulejmanom Tihi}em i Draga-nom ^ovi}em, liderima SDA iHDZBiH, koji je odr`avan u Mo-staru.Zbog toga se u dijelu me|un-arodne zajednice u BiH strahujeda bi podizanje optu`nice u nare-dnih mjesec-dva samo dodatnozakompliciralo ionako bremeni-tu politi~ku situaciju u na{oj ze-mlji. Drugi me|unarodni krugo-vi, koji su za „~vr{}u ruku i disci-plinu“, smatraju da bi optu`ni-com uspjeli privoljeti lideraSNSD-a da bude kooperativniji imanje radikalan u svojim zahtje-vima za otcjepljenje RS.Istraga o navodnim finansi-jskim malverzacijama te{kim 145miliona KM provedena je na za-htjev slovenskog tu`ioca HarijaFurlana. On je 13. januara ove go-dine uputio dopis direktoru SIPA-e Mirku Luji}u zatra`iv{i od njegada se intenzivira prikupljanje do-kaza te da se {to prije okon~aju is-tra`ne radnje koje su provodiliinspektori Kriminalisti~ko-is-tra`nog odjela s Draganom Lu-ka~em na ~elu.Luji} je Furlanov dopis odmahproslijedio Luka~u, koji je ko-mpletirani izvje{taj 17. februarauputio Tu`ila{tvu BiH.
 E. LATIF 
„Avaz“ saznaje
Pri kraju istraga Tu`ila{tva BiH
U maju optu`nicaprotiv Dodika?
U dijelu me|unarodne zajednice smatraju da biovaj potez disciplinirao lidera SNSD-a
 Dodik: Kako }e reagirati 
Visoki predstavnik sa zvani~nicima FBiH
Tro{kove neophodnostaviti pod kontrolu
Federacija BiH mora stavitipod kontrolu svoje tro{kove kakobi osigurala finansijsku stabilnostte ispunila zahtjeve Me|unaro-dnog monetarnog fonda (MMF),naglasio je ju~er visoki predsta-vnik Valentin Incko (Inzko) vlasti-ma FBiH, saop}eno je iz OHR-a.Na odvojenim sastancima s pr-edsjednicom FBiH BorjanomKri{to i njena dva zamjenika Mir-sadom Kebom i SpomenkomMi~i} te premijerom Ned`adomBrankovi}em i dopremijerimaVjekoslavom Bevandom i Gavri-lom Grahovcem, Incko je rekao daje potrebno posvetiti vi{e pa`njeizazovima koji se nalaze pred BiH,kao dio procesa integracije u EU.- Ako je ~lanstvo u EU stvarnicilj, BiH i njeni entiteti trebaju seprilagoditi zahtjevima EU. EU ne}eprilago|avati svoje strukture kakoto BiH odgovara - kazao je Incko.Kako je najavljeno iz OHR-a,Incko }e danas, prvi put od po~et-ka svog mandata, posjetiti BanjuLuku, gdje }e se sastati sa ~elnici-ma tog entiteta i liderima poli-ti~kih partija.
Sarajevo: Kri{to i Incko
(Foto: I. [ebalj)
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,15. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Edina LATIF (latif 
 avaz.ba)
Armija RBiHu zaboravu
Najslikovitiji primjer je sve~anost u Travniku, kadageneralu Alagi}u nisu do{li odati po~ast „ljiljani“Kom{i} i Brankovi}, a ni Silajd`i}
Gdje su danas svi istinski borci i patriote koji su u godinama agr-esije na na{u zemlju nosili uniformu Armije RBiH? Sje}a li ih seiko od bo{nja~kih politi~ara u onih 365 dana u godini, ako izuzme-mo ro|endane ARBiH, kada ih redovito punih usta spominju, uz-di`u}i ih do nebesa i ponavljaju}i horski: „Da nije bilo njih, danasmi ne bismo u`ivali ovu slobodu.“Niko tog 15. aprila 1992. godine zasigurno nije mogao ni pomi-sliti da }e u miru, kada topovi utihnu, najboljim sinovima Bosne bi-ti gore nego kada su se suo~avali o~i u o~i sa smr}u, niti da }e biti za-boravljeni od onih koji su ih do ju~er tap{ali po ramenima i govorili„hajd sokolovi“.Na`alost, stvarnost je sumorna. Najve}i dio onih koji se nisu bo-jali metka i granata sada `ivi na ivici egzistencije i sa zebnjom ko-ra~a kroz `ivot, jer njihova djeca nemaju se ba{ ~emu nadati. Sve za{ta su se njihovi o~evi borili vi{e ne postoji.Varali su ih svih ovih godina, nezavisno od toga ko do{ao na vla-st. Ekspresno usvajali razne zakone o bora~koj populaciji ne bi liosvojili koji glas vi{e na izborima. Borci Armije RBiH slu`ili su kaomoneta za potkusurivanje. I sada ta ista vlast, koja je samo zaradostanka u foteljama nudila kroz bora~ke zakone svakojake naknade,nema hrabrosti da iza|e pred njih i ka`e im da su to sve bile obmanei da novca nema.Ni me|u samim borcima ba{ ne cvjetaju ru`e. Me|usobna netr-peljivost, dokazivanje „samo svoje istine“, la`i, podmetanja, na`alo-st, nagrizaju populaciju koja bi i sada u miru, ba{ kao u ratu {to jebila na braniku domovine, trebala biti snaga izgradnje, a ne destru-kcije i podjela.Najslikovitiji primjer odnosa prema bosanskim gazijama je onajod prije nekoliko dana iz Travnika. Sje}anje na herojsko zauzimanjereleja na Vla{i}u i rahmetli generala Mehmeda Alagi}a obilje`eno jeu krugu prijatelja. Sramotno!„Zlatni ljiljani“ @eljko Kom{i} i Ned`ad Brankovi} nisu bili uvezirskom gradu. Nije bilo ni najve}eg zagovornika ideje o cjelovi-toj BiH Harisa Silajd`i}a. Valjda ljudi imali pre~a posla. Takav igno-rantski odnos nisu imali prije 17 godina. Danas, Armiju RBiH pre-pu{taju zaboravu. A zna se dobro da je historija s ovih prostora do-kaz kuda zaborav vodi.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Od 174 zahtjeva koje je Evro-pska komisija (EK) postavila predBiH u ispunjavanju uvjeta iz „mapeputa“ za liberalizaciju viznog re`-ima, na{a zemlja ispunila je 147, na-vedeno je u posljednjem izvje{taju oispunjavanju briselskih uvjeta zaukidanje viznog re`ima, koji }e sedanas na}i na sjednici Predsta-vni~kog doma Parlamenta BiH. Tuse navodi i da je do sada djelimi~norealizirano 18 zahtjeva, dok je koddevet uo~en zastoj.Premijer BiH Nikola [piri}smatra da u preostalim uvjetimanema „ni{ta sporno {to ne bismomogli zavr{iti u ovoj godini“. Onje naveo da je od preostalih uvje-ta, na Vije}u ministara da ubrzoponudi Parlamentu zakon ospre~avanju pranja novca.Ipak, u na{em timu ne vladapretjeran optimizam, a {ansu dapo~etkom narednog mjeseca do-bijemo pozitivan izvje{taj EK, atime i zeleno svjetlo za ukidanjeviza krajem ove ili s prvim danomnaredne godine, vide samo akoBrisel donese politi~ku odluku otome. Taj scenarij je izvjestan.Svjesni ~injenice da bi ukida-njem viza Srbiji, a ne i BiH, dove-li do situacije u kojoj bi, pra-kti~no, najvi{e Bo{njaka ostalopod viznim re`imom, u Briselusu sve odlu~niji da se ovo pitanjerije{i ukidanjem viza cijelom re-gionu, iako priznaju da je uvjete upotpunosti ispunila samo Make-donija.
S. [KULETI]
ZAHTJEVI
BiH treba izvr{iti jo{ 27 briselskih zadataka
Ukidanje viza svimzemljama regiona?
Od 174 zahtjeva ispunili smo 147 u cijelosti, 18 djelimi~no, a devet nikako
Revizori uradili analizu o zapo{ljavanju dr`avnih slu`benika
Konkursi otvoreni i po ~etiri godine
 Redovi pred ambasadama u BiH: Ho}e li ovakve gu`ve uskoro postati pro{lost
Pobolj{anje razmjene informa-cija izme|u dr`avnih agencijauspostavom mehanizama za koo-rdinaciju
Osiguranje efikasne saradnjeizme|u dr`avnih agencija, na-ro~ito grani~ne policije, policije,carinika, kao i saradnje s pravo-sudnim organima
Razvijanje radnih odnosa saEurojustom
Provo|enje me|unarodne ko-nvencije u pogledu pravosudne sa-radnje u kriminalnim slu~ajevima
Provo|enje Konvencije UN-au Vije}a Evrope, kao i GRECOpreporuke i ostalih me|unaro-dnih standarda vezanih uz borbuprotiv terorizma
Provo|enje strategije i Akcionogplana u borbi protiv korupcije
Usvajanje i provo|enje strate-gije za spre~avanje i borbu protivpranja novca i finansiranje teror-izma
Provo|enje Strategije protiv or-ganiziranog kriminala i korupcije
Usvajanje i provo|enje zako-nodavstva koje propisuje kreta-nje osoba na granici, kao i zakono organizaciji grani~nih organa uskladu sa Strategijom za integrir-ano upravljanje granicom
Uvjeti na kojima ni{ta nije ura|eno
Osiguranje po{tivanja ustavnihodredbi o za{titi manjina
Usvajanje i primjena zakona ka-ko bi se osigurala za{tita od diskri-minacije
Osiguranje efikasnog pristupadokumentima za raseljene osobe iizbjeglice
Provo|enje Zakona o za{titi po-dataka do uspostave agencije zaza{titu podataka
Pobolj{anje operativnih i istra`nihkapaciteta slu`bi za uspje{niju borbuprotiv prekograni~nog kriminala
U~vr{}ivanje regionalne sara-dnje u provo|enju zakona i pro-vo|enje sporazuma o operativnojsaradnji, uklju~uju}i i podjeluinformacija s organima za pro-vo|enje zakona dr`ava EU
Poduzimanje mjera za pobo-lj{anje efikasnosti pravosudne sara-dnje u kriminalnim slu~ajevimasudija i tu`ilaca s dr`avama ~lanica-ma EU i sa zemljama regije
Osiguranje dostupnosti informa-cija na grani~nim prijelazima
Usvajanje i provo|enje a`urira-nog akcionog plana za borbu protivtrgovine ljudima i osiguranje novcai ljudskih resursa za tu svrhu
Uspostava i primjena mehani-zma za pra}enje migracija
Uspostava programa obuke iusvajanje eti~kih kodeksa o antiko-rupciji ciljaju}i na grani~are, cari-nike i ostale uklju~ene u upravlja-nje granicom
Osiguranje sredstava i mjera zaefikasnu infrastrukturu i opremuna granicama
Osiguranje visokog stepena sigu-rnosti za identifikacione i dokume-nte o ro|enju
Prijava izgubljenih paso{a baziInterpola
Uspostava programa obuke iusvajanje eti~kih kodeksa o antiko-rupciji ciljaju}i na zvani~nike kojirade na vizama, paso{ima...
Usvajanje i provo|enje mjera ko-je }e omogu}iti sigurnost i integri-tet procesa personalizacije i distri-bucije putnih dokumenata
Uvo|enje biometrije
Po~etak izdavanja biometrijskihpaso{a
Zadaci koji su djelimi~no ura|eni
Prva analiza o zapo{ljavanjudr`avnih slu`benika koju je uradioUred za reviziju BiH pokazala je daje ovaj proces neefikasan, da proce-dure traju po nekoliko godina i dasu hitno potrebne izmjene sistema.Osim podataka o broju i traja-nju konkursa, revizori nisu daliodgovor na to ima li korupcije,nepotizma i zloupotrebe polo`ajapri zapo{ljavanju.- Mi nismo istra`ni organi i timese treba baviti tu`ila{tvo - odgovori-la je Fadila Ibrahimovi}, vo|a tima.Glavni revizor Milenko [egokazao je da su revizorski izvje{tajijavni dokumenti te da je obavezasvih, a posebno tu`ila{tava, da is-tra`e da li je bilo nezakonitosti.- Sama ~injenica da proces za-po{ljavanja traje nenormalno du-go, ~ak i do 900 dana, govori da bimoglo biti takvih pojava - ka`e[ego.
 A. M.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
tapic liked this
attraksjon liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->