Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
161 havsralt

161 havsralt

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
no
no

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2014

pdf

text

original

 
1
 
МОНГОЛ
 
УЛСЫН
 
ЭРҮҮЛ
 
МЭНДИЙН
 
САЙДЫН
 
ТУШААЛ
 
Огноо
:2013/05/03/ 
Дугаар
:161 
Улаанбаатар
 
хот
 
Жагсаалт
,
чиглэл
 
батлах
 
тухай
 
Монгол
 
Улсын
 
Засгийн
 
газрын
 
тухай
 
хуулийн
24.2,
Эрүүл
 
мэндийн
 
тухай
 
хуулийн
15
дугаар
 
зүйлийн
15.2
дах
 
заалтыг
 
тус
 
тус
 
үндэслэн
 
ТУШААХ
 
нь
:
 
1.
Улсын
2
дугаар
 
төв
 
эмнэлгээр
 
үйлчлүүлэх
 
албан
 
тушаалтан
,
орон
 
нутгийн
 
иргэд
,
хүн
 
амын
 
 жагсаалт
,
тусламж
,
үйлчилгээний
 
чиглэлийг
 
хавсралтаар
 
баталсугай
.2.
Тушаалын
 
хавсралтад
 
орсон
 
албан
 
тушаалтан
,
хүн
 
амын
 
нэрс
,
судалгааг
 
холбогдох
 
яам
,
агентлаг
,
аймаг
,
нийслэлийн
 
Засаг
 
даргын
 
Тамгын
 
газраас
 
 жил
 
бүр
 
гаргуулан
 
авч
,
тус
 
эмнэлгээр
 
үйлчлэх
 
зөвшөөрөл
 
олгож
,
эмнэлгийн
 
тусламж
,
үйлчилгээг
 
үзүүлж
 
байхыг
 
эмнэлгийн
 
дарга
 (
Г
.
Баясгалан
)-
д
 
даалгасугай
.
 
3.
Энэ
 
тушаал
 
гарсантай
 
холбогдуулан
 
Эрүүл
 
мэндийн
 
сайдын
2008
оны
 179, 2009
оны
438
тоот
 
тушаалыг
 
тус
 
тус
 
хүчингүй
 
болсонд
 
тооцсугай
.
 
САЙД
 
Н
.
УДВАЛ
 
 
2
 
Эрүүл
 
мэндийн
 
сайдын
2013 
оны
 .....
тоот
 
тушаалын
 
хавсралт
 
УЛСЫН
2
ДУГААР
 
ТӨВ
 
ЭМНЭЛГЭЭР
 
 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ
 
 АЛБАН
 
ТУШААЛТАН
,
ОРОН
 
НУТГИЙН
 
ИРГЭД
,
ХҮН
 
 АМЫН
 
ЖАГСААЛТ
,
ТУСЛАМЖ
,
 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
 
ЧИГЛЭЛ
 
Нэг
.
Төрийн
 
улс
 
төрийн
 
болон
 
төрийн
 
өндөр
 
албан
 
тушаалтан
:1.1.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхийлөгч
 1.2.
Монгол
 
Улсын
 
Их
 
Хурлын
 
дарга
,
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхий
 
сайд
 1.3.
Монгол
 
Улсын
 
Их
 
Хурлын
 
дэд
 
дарга
 1.4.
Монгол
 
Улсын
 
 Үндсэн
 
хуулийн
 
цэцийн
 
дарга
,
Монгол
 
Улсын
 
дээд
 
шүүхийн
 
Ерөнхий
 
шүүгч
 1.5.
Монгол
 
Улсын
 
Их
 
Хурлын
 
гишүүн
,
Монгол
 
Улсын
 
Засгийн
 
газрын
 
гишүүн
,
Монгол
 
Улсын
 
сайд
 1.6.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхий
 
прокурор
 1.7.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхий
 
аудитор
 1.8.
 Авлигатай
 
тэмцэх
 
газрын
 
дарга
 1.9.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхийлөгчийн
 
Тамгын
 
газрын
 
дарга
,
Засгийн
 
газрын
 
Хэрэг
 
эрхлэх
 
газрын
 
дарга
 1.10.
Монгол
 
Улсын
 
Их
 
Хурлын
 
Тамгын
 
газрын
 
Ерөнхий
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарга
 1.11.
Монгол
 
Улсын
 
 Үндсэн
 
хуулийн
 
цэцийн
 
гишүүн
,
Монгол
 
Улсын
 
дээд
 
шүүхийн
 
шүүгч
 1.12.
 Үндэсний
 
аюулгүй
 
байдлын
 
зөвлөлийн
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарг
a1.13.
Монгол
 
банкны
 
Ерөнхийлөгч
,
Санхүүгийн
 
зохицуулах
 
хорооны
 
дарг
a1.14.
 Үндэсний
 
статистикийн
 
газрын
 
дарга
 1.15.
Монгол
 
Улсын
 
Төрийн
 
албаны
 
зөвлөлийн
 
дарга
 1.16.
 Аймгийн
 
иргэдийн
 
Төлөөлөгчдийн
 
Хурлын
 
Тэргүүлэгчдийн
 
дарга
,
 Аймгийн
 
Засаг
 
дарга
 1.17.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхий
 
прокурорын
 
орлогч
 1.18.
Монгол
 
Улсын
 
Хүний
 
эрхийн
 
 Үндэсний
 
Комиссын
 
дарга
 1.19.
Сонгуулийн
 
ерөнхий
 
хорооны
 
дарга
 1.20.
Нийслэлийн
 
иргэдийн
 
Төлөөлөгчдийн
 
Хурлын
 
Тэргүүлэгчдийн
 
дарга
,
Нийслэлийн
 
Засаг
 
дарга
 
бөгөөд
 
Улаанбаатар
 
хотын
 
Захирагч
 1.21.
 Авлигатай
 
тэмцэх
 
газрын
 
дэд
 
дарга
 1.22.
Дэд
 
сайд
 1.23.
Ерөнхийлөгчийн
 
зөвлөх
,
Улсын
 
Их
 
Хурлын
 
даргын
 
зөвлөх
,
Ерөнхий
 
сайдын
 
зөвлөх
 1.24.
Шүүхийн
 
ерөнхий
 
зөвлөлийн
 
гүйцэтгэх
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарга
 1.25.
Төрийн
 
албаны
 
зөвлөлийн
 
орон
 
тооны
 
гишүүн
 1.26.
Монгол
 
банкны
 
дэд
 
ерөнхийлөгч
 1.27.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхий
 
аудиторын
 
орлогч
 1.28.
 Үндэсний
 
статистикийн
 
газрын
 
дэд
 
дарга
 1.29.
Монгол
 
Улсын
 
Хүний
 
эрхийн
 
 Үндэсний
 
Комиссын
 
гишүүн
,
Санхүүгийн
 
зохицуулах
 
хорооны
 
орон
 
тооны
 
гишүүн
,
Сонгуулийн
 
ерөнхий
 
хорооны
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарга
 
 
3
 
Хоёр
:
Төрийн
 
захиргааны
 
албан
 
тушаалтан
:2.1.
Улсын
 
Их
 
Хурал
,
Ерөнхийлөгч
,
Засгийн
 
газар
,
 Үндэсний
 
аюулгүй
 
байдлын
 
зөвлөл
,
Улсын
 
дээд
 
шүүх
,
 Үндсэн
 
хуулийн
 
цэц
,
Улсын
 
ерөнхий
 
прокурорын
 
газар
,
Хүний
 
эрхийн
 
 Үндэсний
 
Комисс
,
Төрийн
 
албаны
 
зөвлөл
,
Сонгуулийн
 
ерөнхий
 
хороо
,
Санхүүгийн
 
зохицуулах
 
хороо
,
 Үндэсний
 
статистикийн
 
хороо
,
Шүүхийн
 
ерөнхий
 
зөвлөлийн
 
тамгын
 
газар
,
ажлын
 
албаны
 
удирдах
,
гүйцэтгэх
 
албан
 
тушаалтан
 2.2.
Яамдын
 
Төрийн
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарга
,
газар
,
хэлтсийн
 
дарга
,2.3.
Засгийн
 
газрын
 
тохируулагч
 
болон
 
хэрэгжүүлэгч
 
агентлагийн
 
дарга
,
дэд
 
дарга
,
газрын
 
дарга
.
Гурав
:
Тусгай
 
албан
 
тушаалтан
:3.1.
 Аймаг
,
нийслэлийн
 
ерөнхий
 
шүүгч
,
ерөнхий
 
прокурор
 3.2.
Төрийн
 
тусгай
 
хамгаалалтын
 
дарга
,
орлогч
,
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхийлөгч
,
УИХ
-
ын
 
дарга
,
Ерөнхий
 
сайдын
 
хамгаалалтын
 
албан
 
хаагчид
 3.3.
Монгол
 
банкны
 
захирлууд
,
газрын
 
дарга
 
нар
 3.4.
Төрийн
 
ордоны
 
хамгаалалтын
 
албаны
 
дарга
 3.5.
 Авилгатай
 
тэмцэх
 
газрын
 
хэлтэс
,
албаны
 
дарга
 3.6
 Үндэсний
 
 Аудитын
 
Газрын
 
газрын
 
дарга
,3.7.
 Аймаг
,
нийслэлийн
 
аудиторууд
.
 Дөрөв
:
Нутаг
 
дэвсгэрийн
 
харьяаллаар
 
үйлчлүүлэх
 
хүн
 
ам
 4.1.
Улаанбаатар
 
хотын
 
Сүхбаатар
 
дүүргийн
 
харьяаны
 
хүн
 
ам
 
Тав
:
Бусад
 
иргэд
:5.1.
Монгол
 
Улсын
 
баатар
,
хөдөлмөрийн
 
баатар
,
ардын
 
цолтон
,
гавьяат
 
цолтон
,
төрийн
 
соёрхолтон
 5.2.
Монгол
 
Улсын
 
Ерөнхийлөгчийн
 
зарлигаар
 
олгодог
 
генерал
,
онц
 
бөгөөд
 
бүрэн
 
эрхт
 
элчин
 
сайд
,
хууль
 
цаазны
 
 жинхэнэ
 
зөвлөх
 
цолтон
 5.3.
Монгол
 
Улсаас
 
гадаад
 
улс
,
НҮБ
-
ын
 
төрөлжсөн
 
байгууллагад
 
суугаа
 
бүрэн
 
эрхт
 
элчин
 
төлөөлөгчийн
 
газрын
 
дипломат
 
ажилтан
/
эх
 
орондоо
 
ирсэн
 
үедээ
/5.4.
Гадаад
 
орнуудаас
 
Монгол
 
Улсад
 
суугаа
 
дипломат
 
ажилтан
,
олон
 
улсын
 
байгууллагын
 
төлөөлөгч
,
гадаадын
 
зочин
 
төлөөлөгчид
,
мэргэжилтэн
,
иргэд
 5.5.
ШУА
-
ийн
 
ерөнхийлөгч
,
дэд
 
ерөнхийлөгч
,
орлогч
 
дарга
,
эрдэмтэн
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарга
,
академич
 5.6.
УИХ
-
д
 
суудалтай
 
намын
 
дарга
,
дэд
 
дарга
,
ерөнхий
 
нарийн
 
бичгийн
 
дарга
 5.7.
Монгол
 
Улсын
 
Их
 
Хурлын
 
тогтоолоор
 
батлагдсан
Төрийн
 
өндөр
 
албан
 
тушаалын
 
зэрэг
 
зиндаа
,
түүнтэй
 
адилтгах
 
төрийн
 
албан
 
тушаалын
 
зэрэглэл
”-
д
 
заагдсан
 
албан
 
тушаалыг
 
эрхэлж
 
байсан
,
чөлөөнд
 
буюу
 
гавъаны
 
амралтад
 
гарсан
 
хүмүүс
 5.8. 1990-1992
онд
 
 АИХ
-
ын
 
депутат
,
Улсын
 
Бага
 
хурлын
 
гишүүд
 5.9.
Монгол
 
Улсын
 
Цагаатгах
 
ажлыг
 
удирдан
 
зохион
 
байгуулах
 
Улсын
 
комиссын
 
нарийн
 
бичгийн
 
даргын
 
ажлын
 
албаны
 
ажилтнууд
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->