Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Op weg naar de professionele OR

Op weg naar de professionele OR

Ratings: (0)|Views: 247|Likes:
Published by arjanb

More info:

Published by: arjanb on Apr 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2010

pdf

text

original

 
De professionele ondernemingsraad
25505JWY-E01
Binnen GITP Medezeggenschap is mede op basis van onze ervaringen in hetopleiden, begeleiden en adviseren van MZ-organen, intensief nagedacht engediscussieerd over de ontwikkeling van de medezeggenschap en meer inhet bijzonder, de ondernemingsraad (OR).We stellen daarbij voorop, dat 'professionalisering' naar onze mening nietbetekent dat medezeggenschapsorganen in de toekomst uit 'professionals'zouden moeten bestaan; mensen die van het MZ-werk hun beroep maken.Evenmin is het de bedoeling dat zij een soort 'schaduwmanagement' gaanvormen, naast de directie.'Professionalisering' betekent in onze zienswijze vooral, dat een medezeg-genschapsorgaan zich rekenschap geeft van zijn
 positie
binnen de organisa-tie. Deze positie wordt mede bepaald door een aantal trends die zich delaatste jaren in arbeidsorganisaties voordoen en naar verwachting zich ookde komende jaren zullen voordoen. Daarbij valt onder andere te denkenaan zaken als:
de voortgaande internationalisering;
meer marktgerichte en vooral ook decentraal georiënteerde organisatie-structuren; een nadrukkelijke aandacht voor effectiviteit en kwaliteitsbe-wust werken;
de ontwikkeling van Human Resource(s) Management (HRM) en de hier-mee samenhangende aandacht voor een (meer) participatief manage-ment, autonome taakgroepen en dergelijke.Op basis hiervan ontwikkelt een professioneel MZ-orgaan vanuit zijn verant-woordelijkheid als vertegenwoordiging van de werknemers een eigen
visie
op het functioneren van de organisatie en de bijdrage die het aan dit functi-oneren wil en kan leveren.Op de achtergrond daarbij speelt (ook) de vraag, wat de
toegevoegdewaarde
van de OR is, zowel in relatie tot de strategie en de doelstellingenvan de organisatie, als in de relatie met zijn achterban en de wensen enverwachtingen die bij deze achterban ten aanzien van de medezeggen-schap leven. OR'en zullen in het kader van de verdergaande verzakelijkingvan onze arbeidsverhoudingen steeds vaker op deze toegevoegde waardeworden aangesproken.
©
Copyright GITP Medezeggenschap
1
25505JWY-E01
 
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:
Waarom houd je je met bepaalde (beleids)kwesties bezig?
Op basis van welke visie en welke overwegingen?
Hoe pak je dit aan; prioriteitsstelling, taakverdeling, deskundigheid(scholing) en werkwijze?
Hoe communiceer je hierover met je achterban?Een professioneel MZ-orgaan hanteert vervolgens vanuit een beleidsmatigeinvalshoek in zijn werkwijze een planmatige en zakelijke aanpak. Dit bete-kent onder meer:
streven naar een inhoudelijke inbreng in (de ontwikkeling van) het orga-nisatiebeleid;
duidelijke prioriteiten stellen;
met een goede taakverdeling, tijdsplanning en dergelijke.Hiernaast besteedt een professionele OR veel aandacht aan zowel het op-bouwen en instandhouden van een goede relatie met de achterban als aaneen constructief overlegklimaat met de bestuurder en het management.Deze kenmerken van professionele medezeggenschap zijn door GITP Mede-zeggenschap geconcretiseerd in een elftal zogenaamde 'professionalise-ringscriteria'. Niet als een dogma of een nieuwe ideologie, maar als een(toekomst)perspectief, dat medezeggenschapsorganen in hun eigen ont-wikkeling als richtsnoer kunnen hanteren.
Elf criteria voor een professionele ondernemingsraad
1.Een professionele OR besteedt aandacht aan
visieontwikkeling
. Hij bezintzich op feitelijke en gewenste ontwikkelingen binnen en buiten de onder-neming en onderzoekt wat hij er als OR aan zou kunnen doen. Welketrends doen zich voor? Welke problemen vragen aandacht? In welke op-zichten schiet het ondernemingsbeleid tekort? Een OR kan bijvoorbeeldeen visie ontwikkelen (en uitdragen) ten aanzien van de positie van hetsociaal beleid, de invulling van het minderhedenbeleid, of grensover-schrijdende medezeggenschap.2.Een professionele OR wacht niet af, maar neemt zelf 
initiatieven
. Een ORkan belangrijke ontwikkelingen signaleren en op eigen initiatief proble-men aan de orde stellen in het overleg met de bestuurder. Via eigen initi-atiefvoorstellen en goede argumenten kan druk uitgeoefend worden ombeleid te ontwikkelen of te veranderen. OR'en zijn in staat een sterkte-zwakteanalyse van de onderneming te maken. Zo'n analyse en een dis-
©
Copyright GITP Medezeggenschap
2
25505JWY-E01
 
cussie daarover - vooral ook met de achterban - kan leiden tot goed ge-fundeerde plannen.
©
Copyright GITP Medezeggenschap
3
25505JWY-E01

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->