Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

ULUSLARARASI POL‹T‹KANIN TANIMI
TAR‹HSEL AÇIDAN ULUSLARARASI POL‹T‹KA
Uluslararas› Politikada Metodolojik Tart›flma
SO⁄UK SAVAfi VE SONRASINDA ULUSLARARASI POL‹T‹KA
So¤uk Savafl›n Bitiflinden Günümüze Uluslararas› Politika
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Özet
Yararlan›lan Kaynaklar
ULUSLARARASI POL‹T‹KADA AKTÖR TANIMI
TEMEL ULUSLARARASI POL‹T‹KA AKTÖRÜ OLARAK DEVLET
Devlet - Millet - Milliyetçilik
Zay›f Devlet, Çökmüfl Devlet ve Devlet Benzeri
DEVLET DIfiI AKTÖRLER
Uluslararas› Örgütler
Hükümetleraras› Örgütler
Hükümetler-D›fl› Örgütler
Çokuluslu fiirketler
Bask› Gruplar›
Ulusal Kurtulufl Hareketleri
Terör Örgütleri
Bireyler
GÜÇ VE GÜÇ POL‹T‹KALARI: REAL‹ZM
REAL‹ST DÜfiÜNCEN‹N EVR‹M‹
HANS J. MORGENTHAU VE KLAS‹K REAL‹ZM
KENNETH WALTZ VE NEOREAL‹ZM
NEOKLAS‹K REAL‹ZM
SAVUNMACI REAL‹ZM
SALDIRGAN REAL‹ZM
REAL‹ZME YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER
L‹BERAL‹ZM
Liberal Düflüncenin Evrimi
Modern Liberalizmin Temel Varsay›mlar›
‹dealizm
Demokratik Bar›fl Teorisi
Neoliberal Kurumsalc›l›k
Liberal Yaklafl›ma Yöneltilen Elefltiriler
MARKS‹ST YAKLAfiIMLAR
Marksist Düflüncenin Evrimi
Lenin ve Emperyalizm
Ba¤›ml›l›k Teorisi
Elefltirel Teori
Marksist Yaklafl›ma Yöneltilen Elefltiriler
‹NfiACI YAKLAfiIM
‹nflac› Yaklafl›ma Yöneltilen Elefltiriler
FEM‹N‹ST YAKLAfiIM
ULUSLARARASI S‹STEM
Yap›sal Özellikler
Güç ‹liflkileri
Ekonomik ‹liflkiler
Davran›fl Normlar›
ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER TEOR‹LER‹ VE ULUSLARARASI S‹STEM
Liberallere Göre Uluslararas› Sistem
Realistlere Göre Uluslararas› Sistem
Marksistlere Göre Uluslararas› Sistem
‹nflac›lara Göre Uluslararas› Sistem
ULUSLARARASI S‹STEM‹N EVR‹M‹
Westphalia Öncesi Uluslararas› Sistem
Antik Yunan
Emperyal Çin
Roma ‹mparatorlu¤u
Orta Ça¤ Avrupas›
Westphalia Sonras› Uluslararas› Sistem
OnDokuzuncu Yüzy›lda Uluslararas› Sistem
‹ki Savafl Aras› Dönemde Uluslararas› Sistem
So¤uk Savafl Döneminde Uluslararas› Sistem
So¤uk Savafl Sonras› Dönemde Uluslararas› Sistem
DIfi POL‹T‹KA: TANIM VE AMAÇLAR
Devletlerin D›fl Politika Amaçlar›
Yaflamsal Amaçlar
Tarafs›zl›k ve Ba¤lant›s›zl›k
‹ttifaklar
Devletlerin Ekonomik Stratejileri
Otarfli
Korumac›l›k
Serbest Ticaret
Ekonomik Koalisyonlar
Karteller
Bölgesel Serbest Ticaret Antlaflmalar› (Serbest Ticaret Alanlar›)
DEVLETLER‹N DIfi POL‹T‹KA ARAÇLARI
Propaganda
Ekonomik Ödüller ve Yapt›r›mlar
Gizli Eylemler ve Silahl› Müdahale
DIfi POL‹T‹KAYI ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
Bireysel Düzey Faktörler
Devlet/Toplum Düzeyi Faktörler
Co¤rafi ve Topografik Faktörler
Ulusal Özellikler
Rejim Türü
Kamuoyu, Bask› Gruplar› ve Medya
Sistemik Faktörler
DIfi POL‹T‹KADA KARAR ALMA MODELLER‹
Rasyonel Karar Alma Modeli
Kurumsal/Bürokratik Model
GÜVENL‹K: TANIM VE KAVRAMLAR
Savafl
Bar›fl
Güvenlik ‹kilemi
Jeopolitik ve Jeostrateji
Güvenliklefltirme / Güvenlik-d›fl›laflt›rma
Realist Güvenlik Anlay›fl›
Liberal Güvenlik Anlay›fl›
Güvenlik Toplulu¤u
Kopenhag Ekolü ve Güvenlik
Sosyal ‹nflac› Güvenlik Yaklafl›m›
FARKLI GÜVENL‹K KATEGOR‹LER‹
Ulusal Güvenlik
Kolektif Güvenlik
‹nsan Güvenli¤i
Toplumsal Güvenlik
Bölgesel Güvenlik
Çevresel Güvenlik
Diplomasinin Temel Kavramlar›
Diplomasinin Aktörleri
Diplomasinin Fonksiyonlar›
D‹PLOMAS‹N‹N EVR‹M‹
Klasik Diplomasi
Eski Yunan ve Roma Döneminde Diplomasi
‹talyan Kent Devletlerinden Viyana Kongresi’ne Kadar Diplomasi
Viyana Kongresi’nden I. Dünya Savafl›’na Kadar Diplomasi
Aç›k Diplomasi
Aç›k Diplomasinin Klasik Diplomasiden Farklar›
D‹PLOMAS‹ TÜRLER‹
‹kili Diplomasi
Çok Tarafl› Diplomasi
Parlamenter Diplomasi
Zirve Diplomasisi
Üçüncü Taraf Diplomasisi
Zorlay›c› Diplomasi
Sözlük
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AÇIKÖĞRETİM ULUSLARARASI POLİTİKA.pdf

AÇIKÖĞRETİM ULUSLARARASI POLİTİKA.pdf

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by gkcenince

More info:

Published by: gkcenince on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 12 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 16 to 18 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 111 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 115 to 178 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->