Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DE THI HK 2 LOP 9

DE THI HK 2 LOP 9

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 29,357|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Apr 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
 
1Website:www.trungtamquangminh.tk  
ĐỀ SỐ 1
 
Bài 1(1,5đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
42
5360
 x x
b)231324
 x y x y
 
 
Bài 2 (2đ):
 
a) V
ẽ tr 
ên cùng m
ột hệ trục tọa độ đồ thị của 2 h
àm s
ố sau:
 122
 y x
 
2
4
 x y
 
 b) Xác định tọa độ giao điểm của 2 đồ thị tr 
ên b
ằng đồ thị v
à phép tính.
Bài 3 (1đ):
M
ột khu vườn h
 ình ch
ữ nhật có chiều rộng bằng
23chi
ều d
ài và di
ện tích bằng
2
150
m
. Tính chu vi khu vườn.
 
Bài 4 (1,5đ):
Cho
phương tr 
 ình:
2
210
 x m x m
 a) Ch
ứng tỏ phương tr 
 ình luôn luôn có nghi
ệm.
 b) G
ọi
12
,
 x x
là nghi
ệm của phương tr 
 ình. Hãy tính
2212
 x x
theo
m
.
Bài 5 (4đ):
Cho tam giác
 ABC 
có 3 góc nh
ọn nội tiếp trong
;
O R
. V
 BD A
t
ại
 D
, v
CE AB
t
ại
 E 
.
 BD
CE 
c
ắt nhau tại
 H 
, v
ẽ đường kính
 AOK 
.a) Ch
ứng minh tứ giác
 BHCK 
là hình bình hành.b) Ch
ứng minh tứ giác
 BCDE 
n
ội tiếp trong đường tr 
òn tâm
 I 
, xác định vị trí điểm
 I 
.c) Ch
ứng minh
 DE A
.d) Cho
0
60
 BAC 
, tính theo
 R
độ d
ài
 AH 
.H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 2
 
Bài 1(1,5đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
42
340
 x x
b)40327
 x y x y
 
Bài 2 (2đ):
 
a) V
ẽ tr 
ên cùng m
ột hệ trục tọa độ đồ thị của 2 h
àm s
ố sau:
 122
 y x
2
4
 x y
 b) B
ằng phép toán h
ãy tìm t
ọa độ giao điểm của 2 đồ thị tr 
ên.
Bài 3 (1,5đ):
Cho phương tr 
 ình:
2
230
 x x m
 
 a) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có nghi
ệm.
 b) Tìm
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm
12
,
 x x
th
ỏa điều kiện
12
4
 x x
.
Bài 4 (1đ):
M
ột mảnh đất h
 ình ch
ữ nhật có diện tích
2
600
m
và có chi
ều dài hơn chiều rộng
10
m
.Tính chu vi m
ảnh đất đó.
 
Bài 5 (4đ):
Cho
 ABC 
có ba góc nh
ọn nội tiếp trong
;,
O R AB A
. Ba đường cao
,,
 AF BE CD
c
ắt nhau tại
 H 
 a) Ch
ứng minh tứ giác
 BDEC 
n
ội tiếp. Xác định tâm
 I 
c
ủa đườ 
ng tròn ngo
ại tiếp tứ giác.
 b) V
ẽ đường kính
 AK 
c
ủa đường tr 
òn
O
. Ch
ứng minh
..
 AF AK AB A
.c) Ch
ứng minh 4 điểm
,,,
 D E I
cùng n
ằm trên 1 đường tr 
òn.H
ẾT
 
 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
 
2Website:www.trungtamquangminh.tk  
ĐỀ SỐ 3
 
Bài 1(2đ
):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
2
340
 x
b)
42
60
 x x
c)2435
 x y x y
 
 
Bài 2 (1đ):
Cho phương tr 
 ình:
2
22120
 x m x m
 a) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có nghi
ệm.
 b) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm trái dấu.
 
Bài 3 (2đ):
Cho
2
1:2
P y x
1:32
 D y x
 
 a) V
ẽ đồ thị 2
hàm s
ố tr 
ên cùng h
ệ trục.
 b) Tìm t
ọa độ giao điểm
,
 A B
c
ủa 2 h
àm s
ố bằng phép tính.
 c) Tính
 AOB
S
.
Bài 4 (1đ):
M
ột mảnh đất h
 ình ch
ữ nhật có diện tích
2
240
m
. N
ếu tăng chiều rộng
3
m
và gi
ảm
chi
ều d
ài
4
m
thì di
ện tích không đổi. Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.
 
Bài 5 (4đ):
Cho
 M 
ngoài
;
O R
. K
ẻ tiếp tuyến
,
 MA MB
đến đường tr 
òn (,
 A B
là các ti
ếp điểm).
K
ẻ dâ
y // 
 AE MB
. Đường
 ME 
c
ắt
O
t
ại
 N 
, đường
 AN 
c
ắt
 MB
t
ại
 I 
.a) Ch
ứng minh tứ giác
 MAOB
n
ội tiếp.
 b) Ch
ứng minh
 IMN 
đồng dạng
 IAM 
, t
ừ đó suy ra
 IM IB
.c) Cho
 D
là trung điểm
 MA
. G
ọi
Q
là giao điểm
 DB
v
ới
 IA
. Ch
ứng minh
Q OM 
và t
giác
OBQN 
n
ội tiếp.
 
d) Đường
OI 
c
ắt
O
t
ại
. Ti
ếp tuyến tại
v
ới
O
c
ắt
OB
t
ại
. Đường thẳng vuông
góc v
ới
CF 
t
ại
c
ắt tia
 MB
t
ại
. Đặt
0
 IOB
 
, tính
FK 
theo
 R
 
.e) Mu
ốn
2
FK R
thì góc
 
ph
ải bằng bao nhiêu độ?
 H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 4
 
Bài 1(3đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
2
5100
 x x
b)
42
3440
 x x
 c)2931
 x y x y
  
d)23193216
 x y x y
  
 
Bài 3 (1,5đ):
Cho
2
:
P y x
 
:2
 D y x
 a) V
ẽ đồ thị 2 h
àm s
ố tr 
ên cùng h
ệ trục.
 b) Tìm t
ọa độ giao điểm của 2 h
àm s
ố bằng phép tính.
 
Bài 3 (1đ):
Cho phương tr 
 ình:
2
210
 x m x m
 a) Gi
ải phương tr 
 ình v
ới
0
m
.b) Tìm
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm
12
,
 x x
th
ỏa điều kiện
2212
5
 x x
.
Bài 4 (1đ):
M
ột h
 ình ch
ữ nhật có diện tích
2
120
m
và có độ dài đường chéo
17
m
. Tính chu vihình ch
ữ nhật đó.
 
Bài 5 (3,5đ):
Các đường cao
 AN 
 BM 
c
ủa
 ABC 
có ba góc nh
ọn cắt nhau tại
 H 
và c
ắtđường tr 
òn
;
O R
ngo
ại tiếp
 ABC 
l
ần lượt tại
 D
 E 
.a) Ch
ứng minh
CD C
.b) Ch
ứng minh
 H 
 D
đối xứng qua
 BC 
.
 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
 
3Website:www.trungtamquangminh.tk  
c) Ch
ứng minh
 /
 MN D
.d) Bi
ết
12
 MN  AB
. Tính
 MN 
theo
 R
.H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 5
 
Bài 1(1,5đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
42
182530
 x x
b)35613
 x x
c)43453252
 x y x y
 
Bài 2 (2đ):
Cho
2
:4
 xP y
 
:1
 D y x
 a) V
ẽ đồ thị 2 h
àm s
ố tr 
ên cùng h
ệ trục.
 b) Ch
ứng minh
,
P D
ti
ếp xúc nhau v
à tìm t
ọa độ tiếp điểm.
 c) Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng
 D
vuông góc
 D
và ti
ếp xúc với
P
.
Bài 3 (2,5
đ):
Cho phương tr 
 ình:
22
22820
 x m x m m
 
 a) Ch
ứng minh phương tr 
 ình luôn có nghi
ệm.
 b) Tính giá tr
ị của biểu thức:
21212
 M x x x x
 
theo
m
.
Bài 4 (4đ):
Cho
 ABC 
nh
ọn
 AB A
n
ội tiếp trong đường tr 
òn
;
O R
. Các ti
ếp tuyến tai
 B
 
c
ắt nhau tại
 E 
,
 AE 
c
ắt đường tr 
òn
O
 
ở 
 D D A
 a) Ch
ứng minh tứ giác
OBEC 
n
ội tiếp.
 b) T
 E 
ẻ đường thẳng
song song v
ới tiếp tuyến tại
 A
c
ủa đường tr 
òn
O
,
c
ắt
,
 AB AC 
l
ần lượt tại
P
Q
. Ch
ứng minh:
..
 AB AP AD A
 c) G
ọi
 M 
là trung điểm
 BC 
. Ch
ứng minh:
,
 EP EQ PAE MA
.d) Ch
ứng minh:
2
.4
 BC  MAMD
.H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 6
 Bài 1:
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)35234
 x y x y
 
b)
42
890
 x x
c)
2
4340
 x x
 
Bài 2:
a) V
ẽ tr 
ên cùng h
ệ trục tọa độ các đồ thị:
2
:2
 xP y
:4
 D y x
 
 
 b) Cho đường thẳng
2
:12
m D y m x
. Tìm giá tr
ị của
m
để
P
 D
ti
ếp xúc.
Tìm t
ọa độ
ti
ếp điểm.
 
Bài 3:
Cho phương tr 
 ình:
2
60
 x x m
 a) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có nghi
ệm.
 b) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm thỏa hệ thức:
221122
35353
 x x x x
.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Duy Hoang Van added this note
hay
linhting added this note
like so much
Nguyen Thi Hoa liked this
nhokbuon liked this
Khang Đỗ liked this
Phương Hà liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->