Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DE THI HK 2 LOP 9

DE THI HK 2 LOP 9

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 29,343|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Apr 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
 
1Website:www.trungtamquangminh.tk  
ĐỀ SỐ 1
 
Bài 1(1,5đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
42
5360
 x x
b)231324
 x y x y
 
 
Bài 2 (2đ):
 
a) V
ẽ tr 
ên cùng m
ột hệ trục tọa độ đồ thị của 2 h
àm s
ố sau:
 122
 y x
 
2
4
 x y
 
 b) Xác định tọa độ giao điểm của 2 đồ thị tr 
ên b
ằng đồ thị v
à phép tính.
Bài 3 (1đ):
M
ột khu vườn h
 ình ch
ữ nhật có chiều rộng bằng
23chi
ều d
ài và di
ện tích bằng
2
150
m
. Tính chu vi khu vườn.
 
Bài 4 (1,5đ):
Cho
phương tr 
 ình:
2
210
 x m x m
 a) Ch
ứng tỏ phương tr 
 ình luôn luôn có nghi
ệm.
 b) G
ọi
12
,
 x x
là nghi
ệm của phương tr 
 ình. Hãy tính
2212
 x x
theo
m
.
Bài 5 (4đ):
Cho tam giác
 ABC 
có 3 góc nh
ọn nội tiếp trong
;
O R
. V
 BD A
t
ại
 D
, v
CE AB
t
ại
 E 
.
 BD
CE 
c
ắt nhau tại
 H 
, v
ẽ đường kính
 AOK 
.a) Ch
ứng minh tứ giác
 BHCK 
là hình bình hành.b) Ch
ứng minh tứ giác
 BCDE 
n
ội tiếp trong đường tr 
òn tâm
 I 
, xác định vị trí điểm
 I 
.c) Ch
ứng minh
 DE A
.d) Cho
0
60
 BAC 
, tính theo
 R
độ d
ài
 AH 
.H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 2
 
Bài 1(1,5đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
42
340
 x x
b)40327
 x y x y
 
Bài 2 (2đ):
 
a) V
ẽ tr 
ên cùng m
ột hệ trục tọa độ đồ thị của 2 h
àm s
ố sau:
 122
 y x
2
4
 x y
 b) B
ằng phép toán h
ãy tìm t
ọa độ giao điểm của 2 đồ thị tr 
ên.
Bài 3 (1,5đ):
Cho phương tr 
 ình:
2
230
 x x m
 
 a) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có nghi
ệm.
 b) Tìm
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm
12
,
 x x
th
ỏa điều kiện
12
4
 x x
.
Bài 4 (1đ):
M
ột mảnh đất h
 ình ch
ữ nhật có diện tích
2
600
m
và có chi
ều dài hơn chiều rộng
10
m
.Tính chu vi m
ảnh đất đó.
 
Bài 5 (4đ):
Cho
 ABC 
có ba góc nh
ọn nội tiếp trong
;,
O R AB A
. Ba đường cao
,,
 AF BE CD
c
ắt nhau tại
 H 
 a) Ch
ứng minh tứ giác
 BDEC 
n
ội tiếp. Xác định tâm
 I 
c
ủa đườ 
ng tròn ngo
ại tiếp tứ giác.
 b) V
ẽ đường kính
 AK 
c
ủa đường tr 
òn
O
. Ch
ứng minh
..
 AF AK AB A
.c) Ch
ứng minh 4 điểm
,,,
 D E I
cùng n
ằm trên 1 đường tr 
òn.H
ẾT
 
 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
 
2Website:www.trungtamquangminh.tk  
ĐỀ SỐ 3
 
Bài 1(2đ
):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
2
340
 x
b)
42
60
 x x
c)2435
 x y x y
 
 
Bài 2 (1đ):
Cho phương tr 
 ình:
2
22120
 x m x m
 a) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có nghi
ệm.
 b) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm trái dấu.
 
Bài 3 (2đ):
Cho
2
1:2
P y x
1:32
 D y x
 
 a) V
ẽ đồ thị 2
hàm s
ố tr 
ên cùng h
ệ trục.
 b) Tìm t
ọa độ giao điểm
,
 A B
c
ủa 2 h
àm s
ố bằng phép tính.
 c) Tính
 AOB
S
.
Bài 4 (1đ):
M
ột mảnh đất h
 ình ch
ữ nhật có diện tích
2
240
m
. N
ếu tăng chiều rộng
3
m
và gi
ảm
chi
ều d
ài
4
m
thì di
ện tích không đổi. Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.
 
Bài 5 (4đ):
Cho
 M 
ngoài
;
O R
. K
ẻ tiếp tuyến
,
 MA MB
đến đường tr 
òn (,
 A B
là các ti
ếp điểm).
K
ẻ dâ
y // 
 AE MB
. Đường
 ME 
c
ắt
O
t
ại
 N 
, đường
 AN 
c
ắt
 MB
t
ại
 I 
.a) Ch
ứng minh tứ giác
 MAOB
n
ội tiếp.
 b) Ch
ứng minh
 IMN 
đồng dạng
 IAM 
, t
ừ đó suy ra
 IM IB
.c) Cho
 D
là trung điểm
 MA
. G
ọi
Q
là giao điểm
 DB
v
ới
 IA
. Ch
ứng minh
Q OM 
và t
giác
OBQN 
n
ội tiếp.
 
d) Đường
OI 
c
ắt
O
t
ại
. Ti
ếp tuyến tại
v
ới
O
c
ắt
OB
t
ại
. Đường thẳng vuông
góc v
ới
CF 
t
ại
c
ắt tia
 MB
t
ại
. Đặt
0
 IOB
 
, tính
FK 
theo
 R
 
.e) Mu
ốn
2
FK R
thì góc
 
ph
ải bằng bao nhiêu độ?
 H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 4
 
Bài 1(3đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
2
5100
 x x
b)
42
3440
 x x
 c)2931
 x y x y
  
d)23193216
 x y x y
  
 
Bài 3 (1,5đ):
Cho
2
:
P y x
 
:2
 D y x
 a) V
ẽ đồ thị 2 h
àm s
ố tr 
ên cùng h
ệ trục.
 b) Tìm t
ọa độ giao điểm của 2 h
àm s
ố bằng phép tính.
 
Bài 3 (1đ):
Cho phương tr 
 ình:
2
210
 x m x m
 a) Gi
ải phương tr 
 ình v
ới
0
m
.b) Tìm
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm
12
,
 x x
th
ỏa điều kiện
2212
5
 x x
.
Bài 4 (1đ):
M
ột h
 ình ch
ữ nhật có diện tích
2
120
m
và có độ dài đường chéo
17
m
. Tính chu vihình ch
ữ nhật đó.
 
Bài 5 (3,5đ):
Các đường cao
 AN 
 BM 
c
ủa
 ABC 
có ba góc nh
ọn cắt nhau tại
 H 
và c
ắtđường tr 
òn
;
O R
ngo
ại tiếp
 ABC 
l
ần lượt tại
 D
 E 
.a) Ch
ứng minh
CD C
.b) Ch
ứng minh
 H 
 D
đối xứng qua
 BC 
.
 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
 
3Website:www.trungtamquangminh.tk  
c) Ch
ứng minh
 /
 MN D
.d) Bi
ết
12
 MN  AB
. Tính
 MN 
theo
 R
.H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 5
 
Bài 1(1,5đ):
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)
42
182530
 x x
b)35613
 x x
c)43453252
 x y x y
 
Bài 2 (2đ):
Cho
2
:4
 xP y
 
:1
 D y x
 a) V
ẽ đồ thị 2 h
àm s
ố tr 
ên cùng h
ệ trục.
 b) Ch
ứng minh
,
P D
ti
ếp xúc nhau v
à tìm t
ọa độ tiếp điểm.
 c) Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng
 D
vuông góc
 D
và ti
ếp xúc với
P
.
Bài 3 (2,5
đ):
Cho phương tr 
 ình:
22
22820
 x m x m m
 
 a) Ch
ứng minh phương tr 
 ình luôn có nghi
ệm.
 b) Tính giá tr
ị của biểu thức:
21212
 M x x x x
 
theo
m
.
Bài 4 (4đ):
Cho
 ABC 
nh
ọn
 AB A
n
ội tiếp trong đường tr 
òn
;
O R
. Các ti
ếp tuyến tai
 B
 
c
ắt nhau tại
 E 
,
 AE 
c
ắt đường tr 
òn
O
 
ở 
 D D A
 a) Ch
ứng minh tứ giác
OBEC 
n
ội tiếp.
 b) T
 E 
ẻ đường thẳng
song song v
ới tiếp tuyến tại
 A
c
ủa đường tr 
òn
O
,
c
ắt
,
 AB AC 
l
ần lượt tại
P
Q
. Ch
ứng minh:
..
 AB AP AD A
 c) G
ọi
 M 
là trung điểm
 BC 
. Ch
ứng minh:
,
 EP EQ PAE MA
.d) Ch
ứng minh:
2
.4
 BC  MAMD
.H
ẾT
 
ĐỀ SỐ 6
 Bài 1:
Gi
ải phương tr 
 ình và h
ệ phương tr 
 ìnha)35234
 x y x y
 
b)
42
890
 x x
c)
2
4340
 x x
 
Bài 2:
a) V
ẽ tr 
ên cùng h
ệ trục tọa độ các đồ thị:
2
:2
 xP y
:4
 D y x
 
 
 b) Cho đường thẳng
2
:12
m D y m x
. Tìm giá tr
ị của
m
để
P
 D
ti
ếp xúc.
Tìm t
ọa độ
ti
ếp điểm.
 
Bài 3:
Cho phương tr 
 ình:
2
60
 x x m
 a) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có nghi
ệm.
 b) Tìm
điều kiện của
m
để phương tr 
 ình có 2 nghi
ệm thỏa hệ thức:
221122
35353
 x x x x
.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
1 hundred thousand reads
Duy Hoang Van added this note
hay
Nguyen Thi Hoa liked this
nhokbuon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->