Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LUẬN VĂN Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

LUẬN VĂN Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Phụ trách bộ môn Hóa Địa chỉ: 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
www.daykemquynhon.ucoz.com
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Phụ trách bộ môn Hóa Địa chỉ: 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
www.daykemquynhon.ucoz.com

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/28/2013

 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C NÔNG LÂM TP.MCMKHOA MÔI TR
ƯỜ
NG VÀ TÀI NGUYÊN

 
ĐỀ
TÀI NGHIÊN C
Ứ 
U
X
Ử 
LÝ D
U TRÀN B
NGVI SINH V
T
Ngày 30 Tháng 11 N
ă
m 2009
 
TH
Ự 
C HI
N: NHÓM 6.2 L
PDH08DL1.Nguy
n Th
Ngoãn2.Nguy
n Minh Tu
n3.Nguy
n Th
H
ng Di
m4.Nguy
n Th
Thu Cúc5.Phan Th
Di
m Thùy6.Mai Hu
nh
Đứ 
c D
ũ
ng
 
 
 X 
ử 
lý d 
ầ 
u tràn b
ng vi sinh v
 Nhóm 6.2 l
ớ 
 p DH0DL
1
M
C L
C
M
C L
C
..................................................................................................................1
A-TH
M H
A TRÀN D
U VALDEZ.
...................................................................3
I-S
Ơ 
L
ƯỢ 
C TH
M H
A VALDES.
....................................................................3
II-TH
NG KÊ CÁC V
TRÀN D
U
..................................................................7
1.
Ở 
Vi
t Nam:
.....................................................................................................7
2. Trên th
ế
gi
ớ 
i
..................................................................................................11
III. M
C TIÊU C
A
ĐỀ
TÀI :
...........................................................................13
B- T
NG QUAN V
D
U M
..............................................................................14
I.KHÁI NI
M:
.....................................................................................................14
II.CÔNG TH
Ứ 
C:
.................................................................................................14
III.THÀNH PH
N:
..............................................................................................141.
 Parafin (nhóm alkan):
....................................................................................15
 2.Naften:
............................................................................................................153.
 Nhóm Aromatic:
.............................................................................................15
 4.Acetylen
:
.........................................................................................................16
 5.Resin và asphan
..............................................................................................16IV.
S
N PH
M:
....................................................................................................16
V.TÍNH CH
T V
T LÝ VÀ T
TR
NG:
........................................................17
1.Các tính ch
t v
t lý:
.......................................................................................17
2.T
tr
ng
:.........................................................................................................17
VI. QUÁ TRÌNH
 
HÌNH THÀNH D
U M
:
....................................................18
1.Theo thuy
ế
t sinh v
t h
c:
..............................................................................18
2.Theo thuy
ế
t vô c
ơ 
:..........................................................................................18
3.Theo thuy
ế
t h
t nhân:
...................................................................................194.
Theo l
ch s
ử 
:
...................................................................................................19
VII.L
Ợ 
I ÍCH C
A D
U:
....................................................................................20
C. Ô NHI
M DO TRÀN D
U-PH
ƯƠ 
NG PHÁP QUAN TR
C VÀ GI
M NH
 THI
T H
I
..............................................................................................................20
I- S
Ự 
BI
N
ĐỔ
I D
U TRONG MÔI TR
ƯỜ 
NG
...............................................20
1. S
ự 
lan truy
n
:
...............................................................................................202.Bi
ế
n
đổ
i thành ph
n hóa h
c: (s
ự 
phong hóa d
u)............................................22
3. H
ướ 
ng v
n chuy
n c
a v
t d
u.
...................................................................26
II-QUAN TR
C VÀ CÁC BI
N PHÁP GI
M THI
U TRÀN D
U
..............281. Ph
ươ 
ng pháp quan tr
c...................................................................................302. Bi
n pháp h
n ch
ế
tràn d
u và thi
t h
i do tràn d
u........................................29
D-NGUYÊN NHÂN ,H
U QU
VÀ H
ƯỚ 
NG GI
I QUY
T TRÀN D
U
.........29I.
V
TRÍ CÁC V
TRÀN D
U L
Ớ 
N.
................................................................29
1.Trên th
ế
gi
ớ 
i
...................................................................................................30
2.T
i Vi
t Nam
.................................................................................................31
II. NGUYÊN NHÂN TRÀN D
U:
......................................................................31
III. H
U QU
TRÀN D
U:
...............................................................................35
1. H
u qu
v
kinh t
ế
.
.......................................................................................35
2. H
u qu
v
môi tr
ườ 
ng.
................................................................................36
3. H
u qu
 
đố
i v
ớ 
i sinh v
t:
.............................................................................37
 
 X 
ử 
lý d 
ầ 
u tràn b
ng vi sinh v
 Nhóm 6.2 l
ớ 
 p DH0DL
2
4. Ph
ươ 
ng pháp gi
i quy
ế
t..................................................................................43E. X
Ử 
LÝ Ô NHI
M TRÀN D
U B
NG PH
ƯƠ
NG PHÁP VI SINH.............46
I.
 
S
Ử 
D
NG VI SINH V
T CÓ S
N TRONG MÔI TR
ƯỜ 
NG
 
B
Ô NHI
M:
.461. Vi sinh v
t
đ
i
n hình th
ứ 
nhât
đ
ó là vi khu
n chuyên
ă
n d
u: AlcanivoraxBorkumensis.......................................................................................................462. Ch
ng vi khu
n
đượ 
c s
ử 
d
ng th
ứ 
hai là SG-7:...............................................49
II. S
Ử 
D
NG VI SINH V
T
ĐƯỢ 
C NUÔI C
Y, TUY
N CH
N TRONGPHÒNG THÍ NGHI
M:
......................................................................................51
III. HÓA CH
T, CHÉ PH
M SINH H
C PHÂN H
Y D
U TRÀN.
............51
1. S
n ph
m LOT 11:
.......................................................................................51
2. S
n ph
m SOT:
.............................................................................................51
3. S
n ph
m LOT:
............................................................................................52
4.Hóa ch
t ch
ng d
u tràn Degroil
:.................................................................525.Ch
t th
m và phân h
y sinh h
c d
u "Enretech-1":..........................................526. Ch
t hút d
u trên m
t n
ướ 
c "Cellusorb”:.........................................................537.Ch
t th
m d
u tràn vãi trên n
n sàn "Enretech Kleen Sweep":.........................558.B
 
ứ 
ng c
ứ 
u kh
n c
p s
ự 
c
tràn vãi d
u (Oil Spill Emergency Response Kits):57
G.TÀI LI
U THAM KH
O
...................................................................................58

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->