Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

P. 1
Cafebook.info 100 Nhu Cau Tam Ly Con Nguoi

Cafebook.info 100 Nhu Cau Tam Ly Con Nguoi

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Rancho Luu
Download here:

http://www.cafebook.info/forum/s%C3%A1ch-kinh-t%E1%BA%BF/3600.htm#post5026
Download here:

http://www.cafebook.info/forum/s%C3%A1ch-kinh-t%E1%BA%BF/3600.htm#post5026

More info:

Published by: Rancho Luu on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/08/2013

 
>44 JLR@R
 VÏE AÕ@IJJGK
Ʃố
Ĕîjl eîy = tnejt47Pn `låjl t
= tnejt47@luyj Ğjl fjg
= tnejt47
 
>* TLÏJ AIK VJG JLR @R
@ xn `ð `ïu Āj e` Ğ eä okt a tkt* Fû aä nk ju Ğðk ojg tlá jlu `u
ƴ ẹ Ợ
 Ğu tkíj aä Āj ujg* Pnu hlk jgk tn Ğ` gkk tliît hlk Ğðk hlît ek jglī Ğj Ğîp
ƴƴ
 jg yíu `u xà lk jl fnjl f! Ğn v!
ƴ
Ĕbe akíj l jlu `u gkjg jlnu `n ek `î jlïj tlá s lájl tläjl tjg jlu `u*
 Vrijg `u` sjg jgk tn trijg jljg tjg jlu `u hlî` jlnu* Ek `î jlïj trijg
ƴ
 lkj tl` Ğu Ğîp jg ek aik jlu `u Ğ sjg* Pnu hlk jlu `u plj Ğu `n
ừ ỗ
 `ij jgk Ğ` Ğîp jg tlá jð s t jlkíj et Ğk! Ğjg tlk `ij jgk s Ğ rn
ƴƴƴ
 tjg jlu `u `ni lj eä plj Ğu* @ij jgk tn hlöjg jgjg tlbi Ğuk jlu `u vä
Ʈ Ả ƴ
 e` tkíu ek*
Fn tlbi qunj Ğke tjg jlu `u `n `î` jlä tïe aõ! Ğk hlîk `lýjg tn `ð tl
 pj e 2 tjg jlu `u snu Ğïy=
>* Jlu `u tïe aõ
?* Jlu `u nj tiäj
0* Jlu `u yíu vä jlu `u s tlu`
6* Jlu `u Ğ` tln jlj vä töj håjl
ƴ
2* Jlu `u t eájl tl` lkj*
@u` Ğk `ūjg gkjg jl o` aíj et tle! t fk aíj tríj tjg o` et
ƴ ƴƴ
 `ūjg aä tjg o` Ğîp jg et s jlu `u Ğð* Jljg trijg `u` sjg `ð aý` hlð
ƴƴ
 trîjl hlk tt o`! `ūjg aä jlu `u `ij jgk t tjg `ni l xujg o` tlp*
ƴ
Fk Ğïy `lýjg tn s plïj tå`l ` tl xbe trijg tájl lájl jäi `öj jgk s jy
ƴƴ
 skjl jlu `u tjg jg jäi9
ầ ƴƮ ừ 
Ĕ fuy trá `u` sjg tr` lt `ij jgk plk Ğîp jg jlu `u skjl aõ* Jlu `u
ƴƴ
 skjl aõ oni ge Āj! jg! tl! ju jl trijg tlk gknj fäk eä et trijg s jlu `u
ƴ
 Ğð hlöjg Ğ` Ğîp jg tlá `ij jgk hlöjg `ð `î`l jäi fuy trá `u` sjg oájl
ƴƴ
 tljg*
ƴổ
Vlå f! jgk tuyt tl` `ð tl hlöjg Āj ujg gá trijg lnk! on jgäy jljg ju
ƴƴ
 et tuj hlöjg Āj gá tlá b rjg s `lt Ğðk* Jljg ju `ij jgk tn sjg trijg
ƴ ƴ
 trjg tlîk jn ji jn Ğðk tlá s hëi fäk s sjg tjg Ğk aïu* Vl` t tríj tl gkk
ƴƮ
 jl `lïu î! `lïu Tlk `ÿj >)0 s jgk `ln liäj tiäj gkk quyt Ğ` vj Ğ Āj
ƴ ƴƴ ƴ
 e` `li jíj `î` `p aàjl Ği vj hlöjg jgjg plj Ğu vá `u` sjg `n `öjg
 fïj j` eájl* V Ğð `ð tl tly jlu `u skjl aõ aä hlöjg jljg aä jlu `u ` oj
ƴƮ
 jlt eä `ÿj aä jlu `u qunj trjg jlt*
?* @E GKÎ@ NJ VIÄJ SÄ @E GKÎ@ ^R[ VLR@
Gj Ğïy jgk Jlt Oj Ğk fu a`l jgäy `äjg jlku! ly vjg `ð tl táe Ğ`
ƴỎ ễ ƴ
 `e gkî` ek a trijg jljg Ğíe skjl lit ljg Ğjg gkð jk* Jljg jljg `u`
ƴƮ ƴ
 vuk Ğð tljg o jgt quàjg ok tkjg `ÿk `jl sît! tle `lå `ð ` jljg tkjg sýjg
ƴ
 j* `låjl Ğku Ğð Ğà hlkj `li jljg h lku hljg a` `u` sjg trijg
ƴ
 
 
hlijl hl` enjg jjg tïe aõ s làk! `ð jgk plk tlu fj läjl aõ v j` jgny*
ƴƴ
 Ĕku Ğð tl lkj jlu `u nj tiäj `n `ij jgk*
ƴ
JĀe >;<3! snu s hkj Akíj \ö tl vū hlå lt jlïj! `lt plðjg x ony Ğj `î`
 j` O` Ïu* Hlk jgk tn okt Ğ` tkj t` jäy tlá ap t` `î` tp Ğiäj fu a`l Ğk
ƴƴƴ
 `lïu Ïu gke quî jn* @ð jljg `p v `ljg Ğjl Ğk ljg tuj trĀjg et
ƴ
 @lïu Ïu `ūjg tlny Ğk h li`l* Ĕð `låjl aä aý` jlu `u nj tiäj `n `ij jgk plît
ƴ
 luy tî` fjg*
Fn tlbi aõ auj `n `î` jlä tïe aõ l`! jlu `u skjl aõ `ūjg aä jlu `u nj tiäj*
 Ju jl jlu `u skjl aõ hlöjg Ğ` Ğîp jg
ƴ ƴừ 
tlá jlu `u nj tiäj `ūjg et lj*
 Vrijg aý` Ğðk ojg tlá `ij jgk tn hlöjg t jguy lke jäi* Jljg hlk jlu `u skjl
ƴƴ
 aõ Ğt Ğj e` Ğ jlt Ğjl tlá `ij jgk hlöjg f ei lke* Ju jl jgk tn
ƴẹ ƴ ƴ
 sjg Jlt Oj tlá l hlöjg quî ai ajg v vj Ğ nj tiäj! fû et pl j Ğk et
 eájl tríj Ğjg pl aj väi onj Ğíe `ūjg hlöjg xy rn vj Ğ gá* Ĕku jäy hlð `ð
ƴ
 Ğ` `î` j` hlî`* Vrijg `u` sjg läjg jgäy! tle `lå gkð en! se `lp
ƴƴƴ
 `ūjg hlkj jgk tn `e tly jguy lke* Aý` Ğð `ij jgk tn `e tly `ð s uy
ƴƴỾ 
 lkp `n t jlkíj jíj `ð `e gkî` euj `ð Ğ` nj tiäj*
ƴ
Pnu hlk jlu `u skjl aõ vä jlu `u nj tiäj Ğ` Ğîp jg tlá s jy skjl `e
ƴ
 gkî` `ö Ğ`* Ju jl `ij jgk tn `ð `e gkî` `ö Ğ` vjg v tlá `ūjg aä aý` `ij
ƴ ƴ
 jgk tn euj gkni tkp vk jgk hlî`* Ĕð aä jlu `u `j oj oì! `j jgk
ƴƴƴ
 tljg yíu* Ju jl tájl `e Ğð hlöjg tl` lkj Ğ` tlá s jy skjl jguy ` v
ƴƮ ƴ ƴỠ ẵ Ʈ
 et tájl `e* Ĕð `låjl aä jlu `u Ğ` yíu tljg vä s tlu`* @ij jgk tn aý`
ƴƴƮ ƴổ ộ
 trijg tjg jlu `u nj tiäj tlá jguyj vjg euj yíu vä Ğ` yíu lny Ğ` trijg
ƴƴ
 et tp tl `äjg tr jíj eàjl akt*
0* JLR @R V EÁJL VL@ LKJ*
Jlke v `n et trujg
tïe `k `î`l gkîi f` aä= Vkj läjl gkîi f` tiäj fkj
 `li `ij jgk hlöjg plk `l fy `ij jgk tn l` `l eä `ÿj l` pljg `lïe
ƴƴƴƮ
 ` oj `n oj tlïj! l` s trjg tläjl*
Ʈ ƴ
Jlä tïe aõ l` `li rjg snu hlk Ğîp jg jlu `u tájl `e! jgk tn t tkj Ğj
ƴ
 tjg jlu `u t jguyj tln jlj s töj håjl* Vrijg tjg jlu `u jäy hlöjg jljg
ứ 
 `lýjg tn `j tln jlj vä töj håjl nk Ğð eä `låjl `lýjg tn euj Ğ` töj håjl vä
ƴ
 tln jlj* Gkäjl Ğ` s tln jlj vä töj håjl `n jgk hlî` tlá s jy skjl tïe
ƴƴ
 aõ t töj* Sá tl trijg tjg jlu `u jäy `ij jgk rt `lý trjg aÿjg t töj! fnjl
ƴỾ 
 f! tt ` jljg läjl Ğjg Ğu Ğîp jg aÿjg t töj vä fnjl f* gknk Ğij jäy
 `ij jgk tn hlöjg `l Ğîp jg yíu `u `n et tp Ğiäj eä l `ÿj lk vjg Ğ`
ƴƴ
 s töj håjl vä s tln jlj `n ek jgk trijg xà lk*
ƴ
Vlbi aõ auj `n `î` jlä tïe aõ tlá snu hlk jlu `u töj håjl! tln jlj Ğ` Ğîp
ƴ
 jg! `ij jgk s táe `î`l t oku lkj eájl* Ĕ oku lkj eájl! `ij jgk t aäe
ƴƴỾ 
 plijg plý `li eájl vä t trjg tläjl* Jlä tïe aõ l` `l rn rjg trijg tjg jlu
ƴ
 `u jäy `ij jgk `ð tl t eájl läjl Ğjg `li jíj `ð hl jĀjg oku lkj rò jlt
ƴ
 pljg tl` sjg `n aiäk jgk* Vïe aõ l` gk Ğð aä jguyíj jlïj `n Vïe aõ
ƴƮ ƴ
 l` jlïj tåjl―*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->