Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novine-Danas

Novine-Danas

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 5,098 |Likes:
Published by Welsson

More info:

Published by: Welsson on Apr 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Da li novac iz BiH ide ne samo u Italiju, ve} i Hrvatsku
 Ve}inu rukovode}ih mjesta dr`ehrvatski kadrovi
Stru~njaci tvrde da kamate moraju padati
Grupa „Regina“: Na prvom mjestu na web-stranici Eurosonga te u Hrvatskoj 
E
konomski fakultet Uni-verziteta u Sarajevu teRudnici Kreka, me|uprvim su komitentimakoji su ju~er objavili prekid sar-adnje s UniCredit bankom, sa-znaje „Dnevni avaz“.Njihov primjer slijedi svevi{e gra|ana ogor~enih enorm-nim pove}anjem kamata na kr-edite u ovoj i srodnim banka-ma.Brojni su i primjeri povla~e-nja depozita i obavljanja transa-kcija.
9. strana
KAMATARENJE
Prve kazne zbog bezobraznog lihvarstva
GRA\ANINAPU[TAJUUNICREDIT BANKU
Nezadovoljstvo:Radnici izlaze na ulice
VE] [TRAJKUJU@ELJEZNI^ARII METALCI
’Avaz’ saznaje:Uvjeti za dobivanje aran`mana
MMF (NE) UKIDAINVALIDNINE?
Eurosong 
   4 .   i   8 .  s   t  r  a  n  a
 2. str.
Pjesma BiH ve} ~etiri sedmice vode}a na portalima
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 16. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4882
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
BIJELJINA
Ne{kovi}u30 godinazatvora
   1   9 .  s   t  r  a  n  a
 35. strana
’Regina’ donosi pobjedu?
KUP BiH
U finaluSlobodai Slavija
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
MILION
NA DAR
 
11.520
nagrada!!!
vi{e od
Nagradna igra „Sre}a“:[aljite kupone
7
Kupon br.
16. 04. 2009.
    
SRE]A
 Joker kupon
    
SRE]A
   7   3 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,16. april/travanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Vlada BiH ispunila samo jednu mjeru
- Neka su oni ogromne plate i pau{ale ure-dno sebi isplatili, a ekonomija i narod su ujadu. Njima se mora uvesti norma za platui mislim da bi visoki predstavnik Inckouvo|enjem norme napravio najbolji eko-nomski potez za BiH. Da postoji norma za njihov rad, mi bi-smo do sada bili u EU.
(alfred)
PORTAL - komentar dana
Da bi Vlada FBiH potpisalastand-by aran`man, Me|unaro-dni monetarni fond (MMF) za-htijeva da broj korisnika bo-ra~ko-invalidske za{tite budesmanjen za 50 posto, informacijaje koja je ju~er procurila iz izvorabliskih Vladi FBiH.
Pove}an broj
Ako bi to biloprihva}eno, ratnivojni invalidisa stepenominvaliditetaizme|u 20 i 60posto ostali bibez naknada,roditelji-ma {ehi-da bilo bi ukinuto pravo na {ehid-sku penziju, a navodno se insistira ina stavljanju van snage Zakona opravima dobitnika najvi{ih ratnihpriznanja i Zakona o pravima de-mobilisanih boraca FBiH.U pobrojane kategorije spada-ju ~ak 103.344 korisnika bora~ko-invalidske za{tite, koja bi u slu-~aju da to MMF zaista i zatra`i, aVlada prihvati, ostala bez pravana naknade.Federalni ministar za pitanjaboraca Zahid Crnki} izjavio je ju~erza na{ list da jo{ nije upoznat s uvje-tima MMF-a, ali se pribojava da biova me|unarodna institucija moglazatra`iti smanjenje broja korisnikabora~ko-invalidske za{tite.- Pla{im se tih zahtjeva MMF-a, kao i reakcija bora~ke populaci-je. No, ~injenica je da se i broj{ehidskih porodica i RVI u poslje-dnjih nekoliko godina sa 97.000pove}ao za 5.000, ali to je bilo io~ekivano, jer nisu svi podnijelizahtjeve za ostvarivanje naknada uisto vrijeme - naglasio je Crnki}.No, zamjenik premijera i mini-star finansija FBiH Vjekoslav Be-vanda u izjavi za „Dnevni avaz“demantirao je sve {pekulacije da jeuop}e nagovije{teno radikalnosmanjenje izdataka za bora~ke po-pulacije, invalide i uop}e socijalnisektor te da se time bavi i platfor-ma pregovora FBiH sa MMF-om.
Simnjivi papiri
- Apsolutno nijedanbroj nije spomenut utom smislu, niti se pla-tforma za razgovore sMMF-om bavi izdaci-ma u socijalnom sekto-ru, tako da oni koji totvrde iznose neistine ~ijikrajnji cilj valjda samooni znaju - naglasio je Bevanda.Ina~e, Vlada FBiH na ju~era{-njoj sjednici u Sarajevu prihvatilaje platformu za pregovore s MMF-om kojom je obuhva}en paket mje-ra za ubla`avanje posljedica ekono-mske krize, usmjeren na pove}anjeprihoda, s jedne, te mjere {tednje, sdruge strane.
 Az. D. - Ad. H.
UVJETI
[ta bi MMF mogao tra`iti od Vlade FBiH
Bez bora~kih naknada103.344 korisnika?
Mogu}e da se na udaru na|u RVI do 60 posto invaliditeta, roditelji {ehida, dobitnicinajvi{ih priznanja i demobilisani borci
Crnki} upla{en, Bevanda demantira
28.000 ratnih vojnih invalida
10.000 roditelja {ehida
5.344 dobitnika najvi{ih ratnih priznanja
60.000 demobilisanih boraca
@estoke reakcije iz bora~kih udru`enja
Ako }e pregaziti sirotinju, dr`ava nam ne treba!
Na mogu}nost da MMF za-tra`i radikalno kresanje izdvaja-nja za bora~ke naknade uslijedilesu `estoke reakcije predstavnikaove populacije. Safet Red`i}, pre-dsjednik Saveza ratnih vojnih in-valida BiH, poru~uje Vladi FBiHda }e bora~ka populacija u slu~ajuostvarenja ovih najava organizir-ati masovne proteste.- Ako je ova vlada spremna da sesuo~i sa 170.000 korisnika bora~ko-invalidske za{tite, neka izvoli, pa }evidjeti {ta }e se desiti. Nikada ne}e-mo dozvoliti da na{i saborci ostanubez primanja. Ako }e Vlada uzeti tajkredit od MMF-a da bi servisiralavanjski dug, a da pregazi sirotinju,nama ta dr`ava ne treba - ka`e Re-d`i}.D`evad Ra|o, predsjednik Sa-veza dobitnika najvi{ih ratnih pr-iznanja FBiH, isti~e da MMF tre-ba vidjeti kako su u SAD zbrinutiveterani rata.- Ako mi ostanemo bez nakna-da, tra`it }emo i vanredne izbore,a protesti su neminovini - na-gla{ava Ra|o.Prema rije~ima Izeta Gani}a,predsjednika Organizacije poro-dica {ehida i poginulih BiH, ovapopulacija nikada ne}e pristati naukidanje naknada roditeljima{ehida te }e se protiv toga boritina sve mogu}e na~ine.I Mehmed [i{i}, predsjednikSaveza demobilisanih boracaFBiH, nagla{ava da Vlada ne tre-ba pristati na MMF-ove uvjete,„jer tada bi se suo~ila s brojnimproblemima“.
 A. DEDAJI]
[ef delegacije Me|unarodnogmonetarnog fonda (MMF) kojaovih dana boravi u BiH KostasHristu (Costas Christou) izjavio jeju~er za „Dnevni avaz“ da jo{ nijebilo razgovora s Vladom FBiH tetako, kako je rekao, nisu mogli bitini izneseni specifi~ni zahtjevi. Hr-istua smo pitali da prokomentirainformacije da }e MMF tra`iti dr-asti~no smanjenje izdvajanja zabora~ke kategorije u FBiH.- Ne mogu potvrditi nikakvuinformaciju da smo bilo {ta tra`iliod Vlade FBiH jednostavno zbog~injenice da smo sada u BanjojLuci te nismo imali razgovore spredstavnicima federalnih vlasti -ka`e Hristu.Prema njegovim rije~ima, sa-da{nja faza razgovora uglavnomse odnosi na razmjenu i priku-pljanje informacija te jo{ nije bilorije~i o uvjetima kredita.- Rano je govoriti o uvjetima,prvo trebamo vidjeti kakvo je ~in-jeni~no stanje - kratko je dodaoHristu.Ina~e, delegacija MMF-a ju~erje nastavila razgovore sa bh. zva-ni~nicima u Banjoj Luci. Razgo-varali su s direktorom Uprave zaindirektno oporezivanje BiH Ke-malom ^au{evi}em.
T. L.
Kostas Hristu za „Dnevni avaz“
Nismo razgovarali sfederalnim vlastima
 Hristu: Prikupljamo informacije
Danas sjednica Fiskalnog vije}a
Ni traga platformi BiH
Iako je za danas zakazana sje-dnica Fiskalnog vije}a na kojoj bitrebala biti razmatrana i platfor-ma za pregovore o stand-by ar-an`manu sa Me|unarodnim mo-netarnim fondom (MMF), ju~erdo kasnih poslijepodnevnih satinije bilo poznato da li je Savjeto-davni odbor Fiskalnog vije}a tuplatformu uop}e izradio, niti {tase u njoj navodi.Detalja o ovom dokumentuju~er nisu imali ni predsjedava-ju}i Vije}a ministara i Fiskalnogvije}a Nikola [piri} kao ni mini-star finansija BiH Dragan Vra-nki}, koji je ovla{teni pregovara~sa MMF-om.
S. [.
Vlada FBiH prije neko-liko dana zatra`ila je odZavoda PIO/MIO FBiH dajoj dostavi ovogodi{nji fi-nansijski plan i kretanjesvojih tro{kova za prva trimjeseca ove godine, jer tood nje zahtijeva Me|unar-odni monetarni fond(MMF), izjavio je za „Dn-evni avaz“ Adem Bori}, di-rektor Zavoda PIO.- Vi{e detalja ne znam. Ne bih{pekulirao {ta to zna~i. Mogu}e jei smanjenje penzija. Me|utim, to}e biti zadnja mjera koju }e Za-vod poduzeti - ka`e Bori}.Isti~e da od Vlade o~ekuje da unarednih nekoliko dana uplati dioduga za ispla}ene beneficirane pe-nzije u iznosu od 12,7 mili-ona KM, jer su ta sredstvapredvi|ena u rebalansu bu-d`eta koji je nedavno usvo-jio i Parlament FBiH.- Ako nam ne budu up-la}ena ta sredstva, bit }evrlo te{ko isplatiti penzijeza ovaj mjesec - navodi Bo-ri} i dodaje da }e ~elniciZavoda PIO danas u Mo-staru razgovarati s predsta-vnicima korisnika beneficiranihpenzija i Saveza penzionera/umi-rovljenika FBiH.Prema njegovim rije~ima, brojpenzionera pro{le godine pove}anje za 16.000, dok je za prva tri mje-seca ove godine njihov broj pora-stao za oko 2.500.
 Az. D.
 Bori}: Zadnja mjera Red`i}: Masovni  protesti  Ra|o: Vanredni  izbori Gani}: Ne}emo pristati [i{i}: Brojni  problemi 
Bori} ne isklju~uje ni smanjenje penzija
MMF tra`i finansijski plan Zavoda
Delegacija MMF ju~er se uBanjoj Luci susrela i s predsje-dnikom PDP-a Mladenom Iva-ni}em. Kako je „Dnevnom ava-zu“ potvr|eno u PDP-u, Ivani} jenaglasio potrebu za postizanjemnovog sporazuma sa MMF-omzbog sve te`e ekonomske situaci-je. Prema Ivani}evim rije~ima,glavne aktivnosti MMF-a trebalobi usmjeriti na uvo|enje reda utro{enju bud`etskog novca ionog ostvarenog privatizacijom„Telekoma Srpske“.
 Z. K.
Razgovors Ivani}em
Crnki}, Brankovi} i  Bevanda: Prihva}ena platforma na Vladi FBiH 
Ako MMF zatra`i, a Vlada prihvati, bez prava ostaju
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,16. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
@
 avaz.ba)
Uspavana Evropai robusna Amerika
Finansijski mo}na Evropa politi~ki ne mo`e i neumije funkcionirati bez ameri~kog vodstva
Skoro da nema sedmice u kojoj se u Va{ingtonu ili drugdje u ve-likim ameri~kim gradovima ne odr`ava neki skup posve}en Balka-nu i Bosni i Hercegovini.Ameri~ki diplomate, intelektualci i politi~ari sve su zabrinutijistanjem u ovom dijelu Evrope i razbijaju glavu nad idejama {ta jenajbolje uraditi kako bi se balkansko trusno tlo smirilo te time sta-bilizirala Evropa.S druge strane Atlantika takvih aktivnosti nema. Politi~ka i mi-sle}a Evropa u dubokom je snu i(li) zabavljena svojim poslom. Pre-dstoje izbori za evropske institucije, ekonomska kriza postaje svegora, a Evropska unija sve podjeljenija sukobljenim interesimadr`ava ~lanica.Konstanta Evrope u posljednjih vi{e od stolje}a je - nepostojanjeosje}aja za realnost i opasnosti koje ona donosi. Svaka njena uspava-nost, do sada, pla}ana je najskuplje mogu}e - ratovima, razaranjimai nevinim `ivotima.Prosto se kao gorka istina name}e zaklju~ak da finansijskimo}na Evropa politi~ki ne mo`e i ne umije funkcionirati bez ame-ri~kog vodstva. Metafori~ki, bez ameri~kih mi{i}a, evropski novacnema efekta.Primjera za to vrlo je mnogo, ali se ne moramo previ{e mu~iti.Uzmimo dva - amandman o Br~kom i reformu policije. Prvo je pro-dukt sve robusnije ameri~ke diplomatije, a drugo je evropsko ~edona izdisaju.U takvom vrzinom kolu, bh. politi~ari odli~no se snalaze!Oni vide da EU nema iskrenog interesa za Balkan, sasvim im jejasno da postoji „zamor od pro{irenja Unije“ te da niko ne}e ozbi-ljno pritiskati da se reforme provode i dr`ave koje kao `ele u EU (iNATO) rade na tome.Budu}i da ne moraju raditi posao za koji su izabrani, oni se baca-ju na ratne igre i kriminal. U historiji BiH te{ko se mo`e na}i vlada-ju}a garnitura s vi{e najraznovrsnijih krivi~nih prijava, istragatu`ila{tava i optu`bi u medijima.Takvo stanje prosto tjera robusnu ameri~ku diplomatiju da u ba-lkanski (pa i malo {ire) dio Evrope po{alje specijalnog izaslanikakoji }e kao {erif stati ispred pla{ljive Evrope i suo~iti se sa svakovr-snim „blizancima zla“.
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 100.742 posjetioca.
A
Podr{ka ~lanstvuBiH u NATO-u
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Podr`avate li eventualno ~lanstvo vojske BiH u NATO-u?
A) Da 70%B) Ne 27%C) Ne znam 3%
BC
ISTRA@IVANJE
Za{to BiH zaostaje na putu ka EU
Nismo ispunili ni polovinuobaveza iz pro{le godine
Presedan je samoinicijativno odga|anje rokova, ka`e Genjac
Klju~ne reforme kasne
Bosna i Hercegovina nijeispunila ni polovinu obaveza naputu ka Evropskoj uniji, ~iji jerok za zavr{etak bio kraj pro{legodine, pokazuje analiza izvje{ta-ja o provedbi Akcionog plana pr-ovedbe dokumenta Evropsko pa-rtnerstvo, saznaje „Dnevni avaz“.
Katastrofalan u~inak
Utvr|eno je i da su bh. vlastirokove za ispunjenje nekih oba-veza samoinicijativno pomjeriledo polovine ove godine, iako sudokumenti usagla{eni sa EU po-stavili kraj pro{le godine kao ko-na~ni rok.Analiza izvje{taja o izvr{enjuAkcionog plana, koju je uradio pr-edsjednik Zajedni~ke komisije zaevropske integracije ParlamentaBiH Halid Genjac, pokazuje da jenjihova kritika bazirana na egza-ktnim i pora`avaju}im podacima.- Od 210 mjera koje su trebalebiti zavr{ene prije vi{e od tri mje-seca, samo 99 ih je zavr{eno. Dje-limi~no su ura|ene 33, a ~ak 74precizne obaveze uop}e nisu pro-vedene - ka`e Genjac za na{ list.On navodi da }e, kako se izra-zio, katastrofalan u~inak na putuka EU danas biti predmet razgo-vora komisija oba doma i nakontoga zajedni~ke sjednice oba do-ma Parlamenta BiH.- Pozvat }emo premijera Niko-lu [piri}a da obrazlo`i ovakve re-zultate. Veliki broj obaveza nijeispunjen. Me|u njima su ugla-vnom klju~ne reforme, usvajanjenekih zakona, provedba reformepolicije, sektora sigurnosti hrane,jedinstvenog ekonomskog prosto-ra i mnogi drugi - navodi Genjac.
[piri}eva nebriga
Upozorava da je provedbamjera iz Evropskog partnerstvadirektno vezana uz dobivanjenov~ane pomo}i EU.- Mo`e se desiti da ne dobije-mo {to bismo mogli dobiti ili daono {to trebamo dobiti bude vrlosporo - ka`e Genjac.Prema njegovim rije~ima, ne-obi~na je ~injenica da su vlastipojedine rokove samoinicijativnopomjerale, a aktivnosti odga|ale.- Tako je za pola godine prolo-ngiran rok za ~ak 81 mjeru. Pre-sedan je da se u izvje{taju mijenjarok iz Akcionog plana. Sve ovopokazuje gdje se me|u prioriteti-ma [piri}a i Vije}a ministara na-laze evropske integracije - za-klju~uje Genjac.
T. LAZOVI]
Me|u obavezama koje BiH ni-je ispunila je i usvajanje akcionogplana za provo|enje Sporazuma ostabilizaciji i pridru`ivanju (SAA).Ministri EU posebno su izrazili za-brinutost za provo|enje SAA, aakcioni plan je klju~ni dokument.Genjac ka`e da je Vije}e mini-stara BiH usvojilo samo plan zaprovedbu Privremenog sporazu-ma, koji se ti~e trgovine i carina,ali da za provo|enje cjelokupnogsporazuma jo{ nema akcionog pla-na.
Nema plana za provedbu SAA
Genjac: Pora`avaju}i podaci 
Sti`e nova lista
Osim obaveza zaostalih izpro{le godine, BiH ~eka jo{ setnovih za ~ije je izvr{enje rok febr-uar 2010. Ve} sada postoji evide-ntirana lista od 27 obaveza ~ije jeizvr{enje sporno jer su „potrebnadodatna usagla{avanja“.Ve}ina tih reformi, me|ukojima su i zakon o obligacija-ma, nadzor nad bankama, zaje-dni~ke industrijske i energe-tske politike, nema podr{kuentiteta, uglavnom RS, kojasmatra da se radi o entitetskimnadle`nostima.Ameri~ki ambasador u BiH^arls Ingli{ (Charles English) izja-vio je u Banjoj Luci, na sastanku spredsjednikom Demokratske parti-je (DP) Draganom ^avi}em, da Sje-dinjene Dr`ave i dalje imaju interesu BiH.Prema njegovim rije~ima, SADostaju privr`ene Dejtonskom spora-zumu i podr`avaju zatvaranje OHR-a kada u potpunosti budu ispunjenisvi uvjeti i ciljevi iz kominikea Vi-je}a za implementaciju mira. Ingli{smatra da se ustavne reforme moguvr{iti samo uz konsenzus doma}ihu~esnika na dejtonskim temeljima.Pri tome, kazao je Ingli{, postojanjeentiteta ne mo`e biti dovedeno u pi-tanje, kao {to ne mo`e biti dovedenau pitanje cjelovitost i teritorijalniintegritet BiH.^avi} je kazao da DP ne dovodiu pitanje cjelovitost BiH i ustavnepromjene vidi kao proces u kojemmoraju u~estvovati predstavnici ko-ji su spremni na realan kompromis ikoji imaju kapacitet da provedu ono{to dogovore.Ambasador Ingli{ ju~er je ra-zgovarao i s predsjednikom Naro-dne skup{tine RS Igorom Rado-ji~i}em.
 Z. K.
 Ingli{: SAD i dalje imaju interes u BiH 
Ambasador SAD u Banjoj Luci
Ingli{: Neupitna cjelovitost BiH
35%
 Nije izvr{eno
18%
Samodjelimi~no izvr{eno
 47%
 Izvr{enoucijelosti 
Analiza izvr{enja obaveza iz Evropskogpartnerstva ~iji je rok bio kraj 2008. godine

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dmitar12 liked this
Stefan Males added this note
stefan males
Dijana Medar liked this
Dijana Medar liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->