Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nama Islami2

Nama Islami2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,773 |Likes:
Published by senze_shin3

More info:

Published by: senze_shin3 on Apr 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

 
Abhar - ÇÈåÑ - yang bergemerlapan -Ahlam - ÇÍáÇã - impian - kemaafanAhnaf - ÇÍäÝ - yang lurus -Aiman - Çíãä - yang bertuah - yang kananAiman - ÇíãÇä - yang bertuah - keberkatanAisar - ÇíÓÑ - enang - yang mudahAjmal - ÇÌãá - yang lebih cantik -Ajwad - ÇÌæÏ - yang lebih pemurah -Akalil - ÇßÇáíá - mahkota -Akid - ÇßíÏ - yang kuat - teguhAkmal - Çßãá - yang lebih sempurna - lelakiAkram - ÇßÑã - yang mulia - pemurahAqhari - ÇÞåÑí - yang lebih berkuasa -Aqrabin - ÃÞÑÈíä - Saudara mara yang rapat. -Aqwa - ÇÞæì - yang perkasa - yang kuatAlaa' - ÇáÇÁ - Ni'mat-ni'mat -Alif - ÃáíÝ - Yang mesra -Alma' - ÇáãÚ - yang bersinar -Alwan - Çáæä - warna-warni -Amad - ÇãÏ - masa - matlamatAmadi - ÇãÏí - masaku - matlamatkuAmal - ÇãÇá - cita-cita - harapanAmaluddin - ÇãÇá ÇáÏíä - cita-cita agama -Amali - ÇãÇáí - cita-citaku - harapankuAman - ÇãÇä - sentosa - keamananAmar - ÇãÑ - perintah - suruhanAmin - Çãíä - yang amanah -Aminuddin - Çãíä ÇáÏíä - pengamanah agama -Amir - ÇãíÑ - putra - ketuaAmjad - ÇãÌÇÏ - kemulian - keagonganAmnan - ÇãäÇä - ketenangan -Amni - Çãäì - keamanan -Amsyar - ÇãÔÑ - yang cergas -Amzar - ÇãÒÑ - yang utama - yang muliaAnas - ÇäÓ - kemesraan -Anat - ÇäÇÊ - lemah lembut -Anaqi - ÇäÇÞì - keindahanku yang menawan hati -Andhar - ÇäÖÑ - yang berseri -Ani - Çäì - yang sabar - yang bersopanAniq - ÇäíÞ - yang kacak lagi menawan hati -Anis - ÇäíÓ - yang mesra - teman setiaAnsar - ÇäÕÇÑ - penolong - penyokongAnsari - ÇäÕÇÑì - nisbah kepada ansar -Anwar - ÇäæÑ - yang bercahaya -Anwari - ÇäæÇÑì - cahayaku -Arami - ÇÑÇãì - tandaku -Arham - ÇÑÍã - yang mesra - yang belas kasihanArib - ÇÑíÈ - yang mahir -Arina - ÇÑíäÇ - kecergasan -Arqam - ÇÑÞã - nama sahabat nabi -Arum - ÇÑæã - asal keturunan -Arumi - ÇÑæãì - asal keturunanku -Arsyad - ÇÑÔÏ - yang sangat cerdik -As'ad - ÇÓÚÏ - yang amat bahagia -Asil - ÇÕíá - yang mulia - baik Aslah - ÇÕáÍ - yang lebih baik - yang lebih sesuaiAslam - ÇÓáã - yang paling selamat -Asma'I - ÇÕãÚí - hati yang suci -Asma'an - ÇÕãÚÇä - hati yang suci dan pendapat yang teguh -
 
Asmar - ÇÓãÑ - yang hitam manis -Asna - ÇÓäì - yang tinggi - yang bersinar Asnawi - ÇÓäæí - yang berseri - yang gemilangAsy'ari - ÇÔÚÑì - yang elok - yang berambut lebat dan panjangAsyraf - ÇÔÑÝ - yang mulia -Athari - ÇØåÑí - yang bersih -Athir - ÇËíÑ - yang mulia - yang utamaAwad - ÇæÏ - yang paling disayangi -Aufa - ÇæÝì - yang setia -Awwab - ÇæÇÈ - yang banyak bertaubat -Auji - ÇæÌì - ketinggianku - kemuliaankuAghlab - ÇÛáÇÈ - yang menang -Afdhal - ÇÝÖá - yang lebih utama -Afnan - ÇÝäÇä - kesenian -Ahlami - ÇÍáÇãí - impianku - kesabarankuAfandi - ÇÝäÏí - gelaran bagi orang berpangkat -Abadi - ÇÈÏì - yang kekal -A'alam - ÇÚáÇã - Panji-panj -Ahmad - ÇÍãÏ - yang terpuji -Abu Samah - ÇÈæ ÇáÓãÍ - pemaaf - yang bertoleransiAfham - ÇÝåã - yang lebih faham -Adham - ÇÏåã - yang hitam - cantik Abu bakar - ÇÈæ ÈßÑ - sahabat nabi -Auni - Çæäì - kelembutanku - ketenangankuAyadi - ÇíÇÏì - nikmat-nikmat -Aus - ÇæÓ - pemberian - serigalaAya - ÇíÇ - cahaya matahari -Ayyub - ÇíæÈ - nama nabi -Azfar - åÙÝÑ - yang berjaya - yang menangAzhar - ÇÒåÑ - yang berseri - yang gemilangAzhari - ÇÒåÑì - yang berseri - yang gemilangAziz - ÚÒíÒ - yang mulia - yang kuatAzizan - ÚÒíÒÇä - yang mulia - yang kuatAzizi - ÚÒíÒí - kesayangku - kekasihkuAzri - ÇÒÑì - kekuatanku - penyokongkuAbid - ÇÈÏ - yang bermukim - yang menetapAbu Bakar - ÇÈæ ÈßÑ - gelaran sahabat nabi yang bersegera -Adabi - ÇÏÈì - kesopananku - kesesteraanAbqari - ÚÈÞÑì - yang bijaksana - yang kuatAbud - ÚÈæÏ - yang kuat beribadat -Adi - ÚÏì - askar perwira - yang kuat berlariAdil - ÚÇÏá - yang adil -Adli - ÚÏáì - keadilanku - kelurusankuAdnan - ÚÏäÇä - nama datuk nabi yang ke-20 - yang bermukimAffan - ÚÝÇä - pendaki -Afi - ÚÇÝì - pemaaf -Afif - ÚÝíÝ - yang bermaruah - yang menjaga kehormatannyaAkif - ÚÇßÝ - yang menumpukan jiwa raganya padasesuatu -Alaa' - ÚáÇ - ketinggian - kemuliaanAlauddin - ÚáÇÁÇáÏíä - ketinggian agama -Ali - Úáì - yang mulia - yang tinggi kedududkannyaAliaudin - ÚáìÇáÏíä - ketinggian agama -Amir - ÚÇãÑ - yang memakmurkan - yang mendiamiAmmar - ÚãÇÑ - yang memakmurkan - yang kuat imanAmran - ÚãÑÇä - yang memakmurkan -Amrun - ÚãÑæ - kemakmuran -Arafat - ÚÑÝÇÊ - yang terkenal - kenalanArif - ÚÇÑÝ - yang bijak - yang mengetahuiAriffin - ÚÇÑÝíä - yang bijak - yang mengetahuiAsim - ÚÇÕã - yang memelihara/mengawal -
 
Asjad - ÚÓÌÏ - emas - permataAsri - ÚÕÑì - masaku - kemajuankuyang mengikutperedaran masaAsyur - ÚÇÔíæÑ - hari yang kesepuluh dari bulan Muharram -Ataa' - ÚØÇÁ - pemberian -Ataullah - ÚØÇÇááå - kurnian Allah -Atik - ÚÇÊß - yang pemurah - yang beraniyang bersihAtiyah - ÚØíå - pemberian -Atiq - ÚÊíÞ - yang indah - yang muliaAtif - ÚÇØÝ - penyayang -Atuf - ÚØæÝ - yang sangat penyayang -Auf - ÚæÝ - yang berusaha - yang kuatusaha'Abbas - ÚÈÇÓ - nama sahabat nabi -'Abid - ÚÇÈÏ - yang beribadat -Afiq - ÇÝíÞ - yang amat pemurah -'Abidin - ÚÇÈÏíä - yang beribadat -'Abqari - ÚÈÞÑí - yang bijaksana - yang kuat'Abud - ÚÇÈæÏ - yang kuat beribadat -'Adi - ÚÏì - askar perwira - yang kuat berlari'Adil - ÚÇÏá - yang adil -'Abbas - ÚÈÇÓ - Nama sahabat Nabi - berani'Abid - ÚÇÈÏ - Yang beribadat. -'Abidin - ÚÇÈÏíä - Yang beribadat. -'Abqari - ÚÈÞÑì - Yng bijaksana - yang kuat'Abud - ÚÈæÏ - Yang kuat beribadat. -'Adi - ÚÏì - Askar perwira - yang kuat berlari.'Adil - ÚÇÏá - Yang adil. -'Adli - ÚÏáì - Keadilanku - kelurusanku.'Adnan - ÚÏäÇä - Nama datuk nabi yang ke-20 - yang bermukim.'Affan - ÚÝÇä - pendaki -'Afi - ÚÇÝì - Pemaaf. -'Afif - ÚÝíÝ - Yang bermaruah - yang menjaga kehormatannya.'Akif - ÚÇßÝ - Yang menumpukan jiwa raganya pada sesuatu. -'Alaa' - ÚáÇÁ - Ketinggian - kemuliaan.'Alauddin - ÚáÇÁÇáÏíä - Ketingian agama. -'Ali - Úáì - Yang mulia - yang tinggi kedudukan.'Aliuddin - ÚáìÇáÏíä - Ketinggian agama. -'Amir - ÚÇãÑ - Yang memakmurkan - yang mendiami.'Ammar - ÚãÇÑ - Yang memkmurkan - yang kuat iman.'Amran - ÚãÑÇä - Yang memakmurkan. -'Amrun - ÚãÑæ - Kemakmuran. -'Arafat - ÚÑÝÇÊ - Yang terkenal - kenalan'Arif - ÚÇÑÝ - Yang bijak - yang mengetahui.'Arifin - ÚÇÑÝíä - Yang bijak - yang mengetahui.'Asim - ÚÇÕã - Yng memelihara/mengawal emas permata. -'Asjad - ÚÓÌÏ - Emas permata. -'Asri - ÚÕÑì - Masaku - kemajuanku'Asyur - ÚÇÔæÑ - Hari kesepuluh dari bulan Mujarram. -'Ataa' - ÚØÇÁ - Pemberian. -'Ataullah - ÚØÇÁÇááå - Kurniaan Allah. -'Atik - ÚÇÊß - Yang pemurah - yang berani'Atiyah - ÚØíå - Pemberian. -'Atiq - ÚÊíÞ - Yang mulia - yang mulia.'Atif - ÚÇØÝ - Penyayang. -'Atuf - ÚØæÝ - Yang sangat penyayang. -'Auf - ÚæÝ - Yang berusaha - yang kuat'Awad - ÚæÖ - Gantian; pemberian. -'Azyan - ÃÒíÇä - Perhiasan -Abidah - ÚÇÈÏå - Ahli ibadat -'Abir - ÚÈíÑ - Keharuman -'Adilah - ÚÇÏáå - Yang adil - yang saksama

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Suzana Suhaili liked this
Dian Saputra liked this
Irsal M Nur liked this
a78ry liked this
marthalovecat liked this
mnrz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->