Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ilakkuvanar's Editorials in KURALNERI

Ilakkuvanar's Editorials in KURALNERI

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
A Compilation of editorials written by Prof.S.Ilakkuvanar in his journal KURALNERI Sixty years ago.
A Compilation of editorials written by Prof.S.Ilakkuvanar in his journal KURALNERI Sixty years ago.

More info:

Published by: Maraimalai Ilakkuvanar on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
1
1
C»USÁÚõß CuÌ ©oPÒ  
C»USÁÚõº CuÌ©oPÒ  
 
2 3
2
C»USÁÚõº v¸ÁÒÐÁß  
3
C»USÁÚõß CuÌ ©oPÒ  
16.PÀ¨ ö£õÖ¨¦ ¯õ¸øh¯x!4817.PÀ¿Pøͨ ö£¸USP!5018.÷ÁshõU Qͺa] öÁßÓx!¸®¦®  uõ´ö©õÈ Â»Q¯x!5219. ÷u]¯ ö©õȲ® öuõhº¦ ö©õȲ®5420.ö\¢uªÌPõUP ]ßÚa\õª¯º ÷Ásk©õ?5721
.A
µ_¨ £oUSz uªÌ¨ ¦»ÁºPÒ  
5922. ö£¯À GßÚ?6123.uø»|Pøµ ÷|õUQ¯uªÌ Eø©¨ ö£¸|øh6124.|©US¯ ö©õÈU öPõÒøP6325.¦SP ÁS¨¤» ¦SzxPz uªøÇ6526.÷uºÄ øÓ°À v¸zu®6727.C¢v ußø©ø¯z uk¨÷£õ®!7028.Cxuõß ©UPÍõm]¯õ?7129.
C¢v¯U Tmhµ_¨ £ozxøÓø¯¨  ¦ÓUPo²[PÒ
7430.
uªÌ ©õ{»zvØS C¸ö£¯º GØÖU÷Põ
7631.
C¢v ußø© ¤ÂøÚUS Âzx8
32.
 
C¢v¯õÀ uªÌ öPhõuõ?8333.C¢vø¯ Gvº¨÷£õº öußÚõmiÀ C»µõ?8434. C¢vUS ußø© Hß?8935.J¸ø©¨£õk K[S©õ?9036.ö£õx GÊzx, ö£õ¸¢x©õ?9237.C¢vø¯¨ £ØÔ ö\õÀ¾® ö\¯¾®9338.C¢v¨¤i CÖSQßÓx9639.C¢v¯õÀ uªÌ Aȯõuõ®...!9740.uªÇºP÷Í Gso¨ £õ¸[PÒ9841. ÁõÌP Põ©µõ\º10042.CÇ¢x Âhõ® ©õ©oø¯10243.ÂÍUQøÚ CÇ¢u ÃmhÁº B÷Úõ®!10544.Á¸¢xQß÷Óõ®!10645.¦µm]U PÂbº ¦PÊhÀ G´vÚõº10846.C»Pz uªÇß CßÚÀ111
Á. ©»º GsCuÌ |õÒ uø»¨¦£UP®  
A.
C»USB. uªÌ  C. PÀ D. TmhµE. C¢v ußø© Gvº¨¦F. ÷uºuÀ  G. C»[øPz uªÇº H. ¤Ó
C»USÁÚõº CuÌ©oPÒ  
1. ßÝøµ112. GÚx {ø»183. |©x SÔU÷PõÒ184. BP÷Á CÛ GÚx £o225. ö\»Ä (£¯n®) öuõhºQßÓx236. «sk® SÓÒ ö|Ôz öuõsk267. ö£¸|øha ö\»Ä288. |®ø©¨£ØÔ299. EøµUS® ö©õȲ® Esq® EnÄ®3010.uªÌ ÁȯõP¨ £izuÀ3411.Áµ»õØøÓ ©øÓzx® ÁõÇ ÷Ásk©õ?3712.Esø©U Tmhµ_ {ø»UP ÷Ásk©õÚõÀ...3913.Áµ»õØøÓ ©øÓzx® ÁõÇ ÷Ásk©õ?4114.uª÷Ç £°ØÖö©õȯõuÀ ÷Ásk®4315.|õqzuP Eøhzuß÷Óõ?46
 
4 5
4
C»USÁÚõº v¸ÁÒÐÁß  
5
C»USÁÚõß CuÌ ©oPÒ  
uªÊ®16678. Tmho°ß öPõÒøP GßÚ?16779.C»[øPz uªÇºPÒ16980.APØÓ ÷Áshõ©õ?17181. uªÌ E›ø©¨ö£¸|øh AoSÔU÷PõÒPÒ 17382.|Pº©ßÓz ÷uºu¾US¨ ¤ßÚº . . .17483. uªÇõ]¯ºUS¨ £°Ø]17684.|©]Áõ¯øµ |õЮ ÷£õØÖP17885. S¸a÷\Æ17986. ÷PµÍzvÀ «sk®  Si¯µ_z uø»Áº Bm]180
87.88.89.90.
.47.B¢vµõÂÀ ©õnÁº Qͺa]11248.PõÁÀ xøÓ°Ú¸® PÇP® Aø©zu¾®11549. EnĨ ÷£µo11750.Põ¨¥mkU PÇP FȯºPÎß PÁø» ÷£õUSP11951gø»z öuõÈ»õͺͨ  £miÛ ÷£õh ÷Áshõ!12052.©õnÁºPÎß Aø©v°ßø©12153.uªÇP Aµø\¨ ÷£õØÖQß÷Óõ®.12554.uªÌ¨ ¦»ÁºPmS ÷Ásk÷PõÒ!12555.
C¢v¯U Põ¨¦a \mh®12
56.
©xøµ°À £ÀPø»U PÇP®12
57.©xøµ°À v¸ÁÒÐÁº £ÀPø»UPÇP®12858.Cߣ®CÛ÷u ö£õ¼P÷Á13259.]»®¦a ö\ÀÁß ö\¢uªÌ Bm]U Qͺa]13260.÷uºuÀ PÍ®13361. v..P. ÷uºuÀ AÔUøP²® C¢x |õ÷Ík®13662. Aø©a\µøÁø¯ ©õØÖP13863. EnĨ £ØÓõUSøÓ13964. ÂøÚzy´ø©14265. Pø»UTh® öPõø»UTh©õ¯ öPõkÂøÚ14466. öußö©õȲ® Áhö©õȲ®14667. C¢v¯ Aµ_ EuÁõx14768. £µuPshzvß ©UPÒ öuõøP²® ö©õÈPЮ14969. \õvUPm]PÒ15270. \õv JȨ¦® P»¨¦z v¸©n®15371. \õva \[P[PÐUSz uøh15672. ¦v¯ BÐ|º16073. v¸ÁÒÐÁº {øÚÄ|õÒ16374. \õv¨£mh[PÒ16375. ö\´vPøÍ ©øÓzuÀ ÷Ásk©õ?16476.
øPUT¼Pøͨ ö£ÖÁx AußÖ.?????165
77. C¢v¯U Tmhµ]ß ö£õx¨£oz ÷uºÄ®  

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->