Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
129Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Word_16x16 Definisi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah

Word_16x16 Definisi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 9,930 |Likes:
Published by Anip_7teens

More info:

Published by: Anip_7teens on Apr 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
Definisi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah
Dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan,pentadbiran atau pengurusan adalah tersangat penting.Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluarantidak dapat berjalan dengan baik dan juga tidak dapat menyempurnakan kehidupanmanusia.Dalam proses pentadbiran,ia berlaku sama ada di dalam sesebuah organisasiyang besar mahupun kecil serta organisasi formal dan juga yang tidak formal.Untuk mengurus sesuatu organisasi,seseorang pentadbir atau pemimpin seharusnya memahamiterlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pentadbiran.Griffiths(1959), dalam buku bertajuk Administration Theory,menyatakan pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasimanusia.Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosialitu.Drucker(1945) dalam bukunya The Practice of Management menjelaskan pentadbiranitu ialah sumber asas dan sumber yang paling berharga.Stoner(1984) mengatakan pengurusan aialah satu proses merancang,mengelola,memimpin,mengawal daya usahaahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamatyang ditentukan.Campbell pula,menjelaskan proses pentadabiran sebagai satu caraanggota-anggota sebuah organisasi membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai matlamat.Dalam konteks pentadbiran,pentadbiran yang baik amat dihargai oleh sesuatumasyarakat.Jabatan Pendidikan dan sekolah tidak terlepas daripada mewujudkan pentadbiran yang sihat.Kita seharusnya mengetahui cara-cara untuk mewujudkan konseptersebut.Sebagaimana yang kita fahami,pendidkan sebagai agen sosialisasi dan penyampai warisan budaya dapat memberi faedah-faedah ekonomi dan membolehkanindividu-individu menikmati kehidupan yang baik.Mengikut Knezevich (1974) dalam bukunya yang bertajuk Administration of Public Education,pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut pautdengan mengenal pasti,menyelenggarakan,merangsanag,mengawal,dan menyatukansecara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material kedalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan.Sementara itu Campbell,Bridges dan Nystrand (1977) dalam buku yang bertajuk Introduction to Educational Administration berpendapat bahawa pentadbiran pendidikanialah satu proses untuk menyelaras usaha dikalangan berbagai-bagai anggota bagimemenuhi matlamat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.1
 
Definisi lain ialah:-Pentadbiran pendidikan ialah bidang amalan seperti institusi-institusi lain.-Pentadbiran pendidkan merupakan juga sebahagian kajian penyelidikan oleh para pensyarah terutama Universiti Stanford,Universiti Ohio,Universiti Chicago danlain-lain.-Pentadbiran sekolah sebagai bidang gunaan seperti kejuruteraan dan perubatan.Iadibina berdasarkan disiplin psikologi,sosiologi,sains,politik danekonomi.Kesemua bidang ini berkaitan dengan pentadbiran pendidikan.Jadi secara ringkasnyamatlamat akhir yang dikehendaki dalam pentadbiransekolah atau institusi ialah untuk meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran.Iameliputi peranan yang dimainkan oleh sekolah,jabatan pendidikan,maktab perguruandan juga universiti.Pentadbiran sekolah tidak boleh dibezakan dengan bidanglain.Pada asasnya ia adalah segala usaha yang dijalnkan oleh sesuatu organisai untuk memenuhi matlamat dan tujuan tertentu di samping menyelenggarakan danmengekalkan struktur organisasi.Dalam organisasi.konsep pentadbiran dan pengurusan sekolah selaludigunakan dan saling bertukar ganti.Definisi pengurusan lebih kurang sama dengan pentadbiran ,iaitu proses mengarah,mengawalsesuatu institusi yang melibatkan perancangan.Di Malaysia istilah pentadbiran lebih kerap digunakan kerana ia lebihmemberantkan kepada perkhidmatan dan bukan kepada keuntungan.Walau bagaimanpun ramai bersetuju pentadbiran dan pengurusan tiada bezanya.Perkarayang penting dalam aspek definisi pentadbiran pendidikan ialah :-Pengendalian-Matlamat-Kualiti/mutu-Keberkesanan-Merujuk kepada sumber fizikal dan manusia2
 
Tugas Pentadbiran Sekolah
Terdapat banyak pendapat yang menyenaraikan tugas pentadbiran sekolah, tetapihanya tiga yang di ambil iaitu :1. L . Gulick dan L . Urwick ( 1959 )2. Clark (1977)3. Kimbraugh & Nunnery (1976)
1.L . Gulick dan L . Urwick ( 1959 )
 Menyenaraikan tugas-tugas pentadbiran sebagai
‘POSDCORB’ 
 
. Akroni inidiwujudkan dengan merangkumkan huruf-huruf pertama perkataan -perkataan : planning {
P
},organizing {
O
},staffing {
S
},directing {
D
},coordinating {
CO
},reporting {
},dan budgeting {
B
}.Penerangan lanjut adalah seperti berikut :1.
Merancang
{planning}, iaitu menentukan perkara yang mesti dilakukan dan caramelaksanakannya.2.
Mengelola
{organizing}, iaitu membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugas aktiviti yang telah dirancang.3.
Mengisi tenaga
{staffing}, iaitu fungsi tentang tenaga pekerja seperti melantik  pengawai baru atau melatih pegawai yang sedia ada dan juga mengatur suasanatempat kerja yang memuaskan.4.
Mengarah
(directing),iaitu tugas membuat keputusan dan memberi arahan dantunjuk ajar kepada kakitangan.5.
Menyelaras
(coordinating ), iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak atasanatau bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian.6.
Melapor
(reporting ), iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak atasan atau bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian.7.
Merangkakan belanjawan
(budgeting) iaitu mengendalikan urusan kewangandari segi peruntukan , perbelanjaan dan kawalan.
2. Clark (1977)
 Empat lagi tugas pentadbiran telah dikenal pasti , iaitu komunikasi , hubunganawam ,penilaian dan membuat keputusan. Clark juga telah merumuskan fungsi pentadbiran bertumpu kepada :1.Menggubal dan menjelaskan falsafah , matlamat dan polisi organisasi2.Membentuk struktur formal dan tidak formal dalam menggunakan sumber-sumber manusia dan lain-lain dengan cekap , penyerahan autoriti dan perkongsiantanggungjawab.3.Merancang untuk membuat jangkaan dan menyesuaikan perubahan-perubahandalam matlamat dan polisi .4.Mengekalkan komunikasi yang berkesan antara individu di dalam organisasi dan juga di luar organisasi.5.Mengubal polisi yang meluas tentang prosedur dan kandungan program.6.Menyediakan polisi yang meluas tentang keperluan-keperluan personelkecekapan standard kakitangan , polisi latihan , gaji dan lain-lain.3

Activity (129)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
azrinne liked this
azrinne liked this
Azran Jaafar liked this
Tham W Yng liked this
Wong Siew Fang liked this
Riannah Nurdik liked this
thevalove added this note
harap kongsi maklumat ini..tolong mailkan pada tthevaletchumy@yahoo.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->