Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERUNGKAVIKKOO Va.Mu.Sethuraman's poetic talent.

PERUNGKAVIKKOO Va.Mu.Sethuraman's poetic talent.

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
An appreciation of Poet V.M.Sethuraman's
pow tic talent.
An appreciation of Poet V.M.Sethuraman's
pow tic talent.

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Maraimalai Ilakkuvanar on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
 1
Á¨ÈÁ¨Ä
ÄìÌÅÉ¡÷
 
52/3 ¦ºªó¾Ã¢Â¡ ÌÊ¢ÕôÒ,«ñ½¡¿¸÷ §ÁüÌ Å¢Ã¢×,¦ºý¨É-600 101.§ÁÉ¡û Á¡¿¢Äì¸øæâò ¾Á¢úô§ÀẢâÂ÷,§ÁÉ¡û º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸ô§ÀẢâÂ÷,¸Ä¢§À¡÷ɢ¡ô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦À÷츢Ǣ.¬º¢Ã¢Â÷,’¦ºõ¦Á¡Æ¢îͼ÷ ‘-Á¢ýÉ¢¾ú
..www.semmozhicchutar.com 
¦¾¡¨Ä§Àº¢:
26153561
¨¸ô§Àº¢:9445407120
அணர
 
பகவக
 
வ
.
.
சரம
 
அவக
 
நடறத
 
நறமபவல
.
உலக
 
பலற
(49
தடவ
)
வல
 
வத
 
ஒர
 
தமழறஞ
.
கட
 
எக
 
தமழ
 
நல
!
அகல
 
தலய
 
களச
 
சக
!
எ
 
ரசகவஞ
 
ஆணய
 
த
 
வநபணயன
 
க
 
சயல
 
தமமறவ
.
ககபவளதன
 
சர
 
ச
 
வன
 
நகத
 
தம
 
மற
 
கட
 
தம
 
உமபரள
.
 
Õ
நம
 
யல
 
நமனயச
எ
 
தநகரச
 
வகய
 
தமபக
 
க
 
தகம
 
மகவ
.
 
தம
 
சமழததப
 
வழகவமன
 
அற
 
தலமயமச
 
வசபயர
 
க
 
உமர
 
எபவதவ
.
ஈழத
 
இர
 
றயர
 
தமழ
 
கமயன
 
றய
 
கலசயபட
 
வளய
 
கதததவ
.
இனபகலயளன
 Õ
பறவள
 
எறறவகவமன
 
இற
 
தலமயமச
 
மனமகனட
 
மறயவ
.
 
சனத
 
மவர
 
தமநடபயண
 
மக
 
தமநட
 
த
 
கலலளதவ
.
கணகன
 
க
 
எத
 
தமழ
 
பமய
 
லலளதவ
.
 
நத
 
உமழக
,
பட
,
இலகய
 
அரக
,
படரக
 
என
 
அரக
 
க
 
தமழ
 
உளத
 
ககளவ
 
மழண
 
இனண
 
மலதட
 
அயரழபவ
.
அறவறத
 
மகப
 
ப
 
அவக
 
 
 2
ல
 
தம
 
த
 
வ
 
எகடன
 
தத
.
 
ஆற
 
ச
 
இதழள
.
கடத
 
நபதரடடக
.
தமபண
எ
 
இதழ
 
பவ
 
அலகளடய
 
அயர
 
நடத
 
தமழனத
 
தயப
 
யவபவ
.
உணபட
 
பழவ
 
நவல
;
 
வடசக
 
தனதம
 
ப
 
தமகவல
.
 
இக
 
க
 
இசல
 
ஈர
 
அளஇ
 
பறலவ
 
சப
 
பற
 
பகவர
 
நபரக
 
நயமக
 
பபள
.
 
அனத
 
மலக
 
மனதநயத
 
உயரன
 
ப
 
தலசறத
 
மனத
.
 
வ
 
எதநச
 
மகவதலய
 
கலகழவ
 
பகவக
 
அவகள
 
இ
 
கபய
 
படயச
 
ஓ
 
எதநசபணயகவ
 
அமள
 
எனல
.
 
பகவக
 
வ
.
.
ச
.
அவகள
 
நக
 
வமய
.
தமந
 
வரலற
-
மகட
 
கல
 
த
 
இவரயலன
 
வரலநககள
 
ஆவணபத
-
வழகற
.
இதகய
 
உயய
 
நகத
 
இவர
 
எத
 
தம
 
எதள
,
பவல
 
வளபதயதல
.
அவகய
 
வ
.
.
ச
.
தனகற
 
தனத
 
சற
 
மக
 
சதனயளரக
 
தககற
.
தமநல
 
வரலட
 
அமழய
 
கத
 
பன
 
பணயபகற
.
ஒ
 
நடபயநற
 
சத
 
தறத
 
உவத
 
இஙன
 
அமத
 
எனல
.
சதசற
 
பப
 
சல
 
என
 
கத
 
வமக
 
வகறகள
 
இணள
 
எப
 
றபடதக
.
இதகய
 
வரல
 
பலத
 
எகள
 
னத
 
இக
 
தமந
 
இல
 
எபத
 
பகவக
 
ந
 
அனவ
 
பரட
 
பகற
.
 
 
 3
பலயர
 
ஆ
 
தமநல
 
வரலற
 
கபளக
 
க
 
இலகய
 
ன
 
பணய
 
ணட
 
மகள
.
எனவ
 
பகவக
 
தம
 
நலக
 
ப
 
பதயவ
 
எனல
.
 
உக
 
ககள
 
தவ
 
ற
 
கடத
 
எதநச
 
தமணமக
 
அம
 
இறய
 
 – 
தமக
 
இணய
 
தமண
 
கபயதலவ
 
அமழ
-
சமத
 
தமண
 
அவற
 
சதயபலட
 
இன
 
எரகபளன
.
 
யத
 
வடமழ
 
மதர
 
ஓத
 
நடதப
 
தமண
 
வழமய
 
ஊற
 
தளத
 
டநபக
 
மக
 
மகள
 
எவ
 
அமழ
 
எதககற
,
அவரகள
 
இசட
 
எவ
 
தம
 
தமணத
 
தமமண
 
கமழ
 
சத
 
எ
 
வரல
 
வமக
.
அ
 
கல
 
தமமக
 
சனதனகள
 
வடமழ
 
ஆதகத
 
னதமன
 
பற
 
உசமகட
 
அவல
 
ந
 
நச
 
உகற
.
பய
 
ம
 
தறயரவ
. . . .?
எண
 
பகவ
 
அசமக
 
உள
.
 
கபய
 
லவகள
 
நறய
 
ந
 
பகவக
 
இயக
 
கசகள
 
கவற
 
படள
.
 
றல 
 
அவய 
 
 ச 
சத 
 
க
 
இச 
 
 தர 
 
மச 
ஒப 
 
நறள 
 
மதளத 
 
இசப 
அத 
 
நள 
 
பத 
 
க 
எ 
 
பறய 
 
வடதவக 
 
பல 
த 
 
பறவகள 
 
த 
 
இச 
 
ப 
எ 
 
அதக 
 
த 
 
ஆச 
அத 
 
அம 
 
நகர 
 
நச 
 
என
 
கவஞ
 
னர
 
இயகநல
 
றலதய
 
ந
 
க
 
கணகறதற
?
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->