Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
148Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs - Studiul Noului Testament - Epistolele Pauline

Curs - Studiul Noului Testament - Epistolele Pauline

Ratings: (0)|Views: 5,524 |Likes:
Published by octavianm
O incursiune in epistolele pauline, dintr-o perspectiva teologica. Prezentul document constituie un suport de curs, un punct de reper in teologia crestina.
O incursiune in epistolele pauline, dintr-o perspectiva teologica. Prezentul document constituie un suport de curs, un punct de reper in teologia crestina.

More info:

Published by: octavianm on Apr 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
11
Pr. Prof. Univ.Dr. STELIAN TOFAN
Ă
– Facultatea de TeologieOrtodox
ă
din Cluj-Napoca
STUDIUL NOULUI TESTAMENT
- CURS PENTRU ANUL II DE STUDIU -- Sesiunea iunie 2006-
 
22
EPISTOLELE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
- ANALIZ
Ă
ISAGOGIC
Ă
 
Ş
I TEOLOGIC
Ă
-
I. PELIMINARII
Dintre cele 27 de c
ă
r
Ń
i ale Noului Testament, 21 sunt desemnate ca „
™p…stolai”,
 în timp ce niciuna dintre c
ă
r
Ń
ile Vechiului Testament nu sunt indicate cu acest nume. Exist
ă
îns
ă
în Vechiul Testamentscrisori ( Ezdra 4,11-16.17-22; 7,12-26; I Mac. 5,10-13; 8,23-32; 10,18-20.25-45; II Mac. 1,1-2.19), darfolosirea acestei forme de compozi
Ń
ie literar
ă
, în scop religios, se datoreaz
ă
exclusiv Ap. Pavel, care a fostapoi imitat de scriitorii cre
ş
tini de mai târziu.
 
Epistolele Ap. Pavel constituie pentru opera sa misionar
ă
„un auxiliar pre
Ń
ios”, f 
ă
r
ă
seam
ă
n
ş
i aceastacu atât mai mult cu cât Sf. Pavel
n-a urm
ă 
rit niciodat 
ă 
s
ă 
devin
ă 
scriitor 
, poate niciodat
ă
gândindu-se c
ă
 scrisul s
ă
u va r
ă
mâne peste veacuri. Din acest punct de vedere, epistolele sale sunt
scrieri ocazionale
, urzitesub presiunea unor urgente necesit
ăŃ
i misionare, în împrejur
ă
ri speciale
ş
i pentru clarificarea anumitornedumeriri din sfera credin
Ń
ei sau a moralei, a disciplinei biserice
ş
ti, ori a conduitei individuale. Lipsite deorice preocupare stilistic
ă
literar
ă
, ele sunt scrisori ale momentului, unele de extrem
ă
urgen
Ńă
, dar, cu toateacestea, ele au r
ă
mas peste veacuri mereu actuale, cu fiecare genera
Ń
ie de cre
ş
tini.Actualitatea lor se datoreaz
ă
, în primul rând, lucr
ă
rii Duhului Sfânt care a asistat
ş
i coordonatdeopotriv
ă
atât lucrarea kerigmatic
ă
, cât
ş
i pe cea misionar
ă
a Apostolului Pavel.
1. Num
ă
rul epistolelor pauline
În colec
Ń
ia de c
ă
r
Ń
i sfinte a Noului Testament sunt socotite canonice 14 epistole, epistola Epistola c
ă
treEvrei îns
ă
fiind indirect atribuit
ă
Ap. Pavel. Îns
ă
num
ă
rul real al acestor epistole îl dep
ăş
e
ş
te pe cel dincanonul Noului Testament (14 sau 13). Se cunoa
ş
te, în acest sens, existen
Ń
a coresponden
Ń
ei Ap. Pavel cucre
ş
tinii din Corint
ş
i cu cei din Bisericile Ahaiei
ş
i c
ă
aceasta a constat nu din dou
ă
epistole, câte s-au p
ă
strat în canon, ci din cel pu
Ń
in 3 epistole, dac
ă
nu chiar patru. Acest lucru rezult
ă
din
 I Cor 5,9
unde Ap.Pavel scrie:
V-am scris în epistol
ă 
s
ă 
nu v
ă 
amesteca
 Ń 
i cu desfrâna
 Ń 
ii.”
A
ş
adar, Apostolul face amintire în acest verset deexisten
Ń
a unei alte epistole, anterioare celei canonice I Corinteni. Epistola la care face referire Ap. Pavelprobabil s-a pierdut, pentru c
ă
nu g
ă
sim nici o referire în I Corinteni (canonic
ă
) la un astfel de îndemn alApostolului. Cronologic, a
ş
a-zisa „
epistol
ă 
pierdut 
ă 
” a fost anterioar
ă
celor dou
ă
p
ă
strate în canon, fapt carerezult
ă
din verbul întrebuin
Ń
at la trecut în epistol
ă
:
œgraya Øm‹n.
 În
 II. Cor. 2,3-4
Apostolul vorbe
ş
te de o a
ş
a-zis
ă
scrisoare cu lacrimi
” redactat
ă
probabil cândva între I. Cor.
ş
i II Cor. canonice
ş
i care poate fi, dup
ă
p
ă
rerea unor speciali
ş
ti chiar II.Cor. 10-13 ( canonic
ă
).Nu este la fel neverosimil ca Romani cap. 16 s
ă
fie o parte dintr-o alt
ă
Epistol
ă
paulin
ă
. Este posibil ca
ş
i celor din Filippi, Ap. Pavel s
ă
le fii scris
ş
i alte epistole. Presupunerea pleac
ă
de la textul din Filip. 3,1b încare se spune: „
ca s
ă 
v
ă 
scriu acelea
 ş
i lucruri
, mie nu-mi este greu, iar vou
ă
v
ă
este de folos.” Expresia „
cas
ă 
v
ă 
scriu acelea
 ş
i lucruri”
 îng
ă
duie clar presupunerea existen
Ń
ei unei coresponden
Ń
e anterioare cu filipenii.În sprijinul acestei teze st
ă
m
ă
rturie chiar un text dintr-o epistol
ă
a lui Policarp adresat
ă
filipenilor ( Ep. adPhil. 3,2)
ş
i în care se scrie:
„care dup
ă 
ce a plecat de la voi v-a scris epistole,pe care, dac
ă 
le citi
 Ń 
i cuaten
 Ń 
ie, ve
 Ń 
i putea s
ă 
v
ă 
zidi
 Ń 
i în credin
 Ń 
a dat 
ă 
vou
ă 
”.
1
 
Epistola c
ă
tre Laodiceni, amintit
ă
în Col 4,16, a fost înc
ă
o
epistol
ă 
special
ă 
a Ap. Pavel, care a avutdestina
Ń
ia consemnat
ă
în text, dar f 
ă
r
ă
s
ă
 
ş
tim dac
ă
ea s-a p
ă
strat, sau nu, în canonul paulin. Teza c
ă
Epistolac
ă
tre Efeseni ar fi Epistola c
ă
tre Laodiceni este destul de controversat
ă
în literatura de specialitate.A
ş
adar, num
ă
rul epistolelor pauline, cu excep
Ń
ia celei c
ă
tre Evrei – indirect atribuit
ă
apostolului Pavel,este mult mai mare decât cel pe care-l avem în canon. De altfel, Fragmentul Muratori ne informeaz
ă
 
ş
i de
1
.
Raymond Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, O. Carm
,
 Introducere
 ş
i comentariu la Sf. Scriptur 
ă 
 ,
 vol. I, trad.
ş
i prelucrare pentru limba român
ă
de Dumitru Gro
ş
an, Târgu-L
ă
pu
ş
2005, p. 971.
 
33existen
Ń
a unei alte epistole, pretins
ă
paulin
ă
,
ş
i anume, cea
c
ă 
tre Alexandrini,
numai c
ă
autenticitatea acesteian-a fost recunoscut
ă
de Biserica cre
ş
tin
ă
.Colec
Ń
ionarea epistolelor pauline canonice am fost, cu siguran
Ńă
, f 
ă
cut
ă
, spre sfâr
ş
itul sec. I d. Hr. Esteposibil ca referirea din II Petru 3,15 la „scrisorile iubitului nostru frate Pavel” s
ă
fie o aluzie la un fel de„corpus paulin”. Indica
Ń
ia mai veche referitoare al un astfel de corpus o avem de la Marcion, care a compilatla Roma, în jurul anului 144 d. Hr., un Canon în care în
ş
ir
ă
10 Scrisori pauline, în urm
ă
toarea ordine:Galateni, I-II Corinteni, Romani, I-II Tesaloniceni, Efeseni ( Laodiceeni), Coloseni, Filipeni
ş
i Filimon.
2
 
2. Împ
ă
r
Ń
irea epistolelor pauline
I. O prim
ă
împ
ă
r
Ń
ire ar fi pe
 grupe de scrieri
:
1. Epistolele captivit
ăŃ
ii
: Efeseni, Coloseni, Filipeni, Filimon
2. Epistolele a
ş
a zise „mari”
: Romani, I-II Corinteni, Galateni
3. Epistolele pastorale
: I-II Timotei, Tit.În aceast
ă
împ
ă
r
Ń
ire nu se încadreaz
ă
îns
ă
I-II Tesaloniceni
ş
i Evrei.II.
 
Dup
ă
destinatari
 1.
 
Epistole adresate unei Biserici locale
: Romani, I Corinteni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, I-IITesaloniceni2.
 
Epistole provinciale
: II Corinteni, Galateni3.
 
Epistole adresate unor persoane particulare
: I-II Timotei, Tit, Filimon.
Ş
i din aceast
ă
împ
ă
r
Ń
ire lipse
ş
te Epistola c
ă
tre Evrei.III.
 
Deosebit de util
ă
pentru scopuri didactice este împ
ă
r
Ń
irea
dup
ă
caracteristicile doctrinare
 1.
 
Epistole hristologice
: Filipeni, Coloseni, Evrei – indirect atribuit
ă
apostolului2.
 
Epistole soteriologice
: Romani, Galateni3.
 
Epistole eclesiologice
: Efeseni4.
 
Epistole eshatologice
: I-II Tesaloniceni5.
 
Epistole pastorale
: I-II Timotei, Tit, Filimon6.
 
Epistole disciplinare
(au con
Ń
inut moral): I Corinteni7.
 
Epistole apologetice
: II Corinteni.Dar,
ş
i aceast
ă
clasificare are
ş
i ea dezavantajul ei,
ş
i anume, acela c
ă
, nu epuizeaz
ă
toate caracteristiciledoctrinare ale epistolelor. Cu toate acestea, ea este cea mai frecvent uzitat
ă
atunci când e vorba de oclasificare a Epistolelor pauline, din perspectiv
ă
doctrinar
ă
.IV.
 
Dup
ă
ordinea cronologic
ă
a apari
Ń
iei lor
 1.
 
Epistole redactate în a
doua c
ă
l
ă
torie misionar
ă
: I-II Tesaloniceni (50-53, în Corint)2.
 
Epistole redactate în
a treia c
ă
l
ă
torie misionar
ă
: Galateni (55), I-II Corinteni (56-57),Romani (57-58)3.
 
Epistole redactate în timpul
primei captivit
ăŃ
i romane
(61-63): Coloseni, Filimon, Efeseni,Filipeni (?). Cât prive
ş
te Epistola c
ă
tre Filipeni, majoritatea comentatorilor sunt de p
ă
rere c
ă
eaa fost redactat
ă
din Efes, unde apostolul ar fi suferit o scurt
ă
, dar grea captivitate, cândva înanii 56-57.4.
 
Epistole redactate
dup
ă
eliberarea din prima captivitate roman
ă
: Evrei ?? (63-65), ITimotei (65), Tit (65)5.
 
Epistole redactate în timpul celei de-
a doua captivit
ăŃ
i romane
: II Timotei (66)Din cele 14 ( 13 ? ) Epistole pauline,Filipeni, Efeseni, Coloseni
ş
i Filimon sunt desemnate cuapelativul de „
epistolele captivit 
ăŃ 
ii
” deoarece con
Ń
in referiri la prizonieratul lui Pavel ( Filip. 1, 7-13.14 ; Filim.1,9.10.23; Col. 4,3.18; Efes. 3,1; 6,20). Epistolele I-II Timotei
ş
i Tit poart
ă
numele de
2
. Cf.
Epifaniu
,
Phanarion
, 42, 9.4 ; GCS 31, 105, dup
ă
Raymond Brown…,op. cit p. 971.

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
doru.aurel liked this
Alexandru Oprean liked this
waltdisne liked this
Mihail Buba liked this
Uscat George liked this
Mihai Yo liked this
Ermina Shaweesh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->