Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04.a. dn. reda

04.a. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
 
Prijedlog Uredbe
Na temelju clanka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanjumedunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada RepublikeHrvatske je na sjednici održanoj ______________ 2007. godine donijela
UREDBUo objavi Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade RepublikeLitve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnjiClanak 1.
Objavljuje se Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade RepublikeLitve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, potpisan u Vilniusu, dana20. veljace 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, litvanskom i engleskom jeziku.
Clanak 2.
Tekst Ugovora iz clanka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:
 
UGOVORIZMEÐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKEIVLADE REPUBLIKE LITVEO KULTURNOJ, OBRAZOVNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI
 
Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Litve (u daljnjem tekstu:ugovorne stranke),
-
 
s ciljem jacanja
prijateljskIh odnosa izmedu dviju zemalja i njihovih naroda,
-
 
uvjerene
da ce kulturna, obrazovna i znanstvena razmjena i suradnjapridonijeti vecem uzajamnom poznavanju i razumijevanju izmedu dvijuzemalja,sporazumjele su se kako slijedi:
 
 
2
Clanak 1.Ugovorne stranke ce na nacelima jednakosti i uzajamnog interesa promicati ipodržavati suradnju u podrucju kulture, obrazovanja i znanosti, u skladu svažecim pravnim propisima obiju zemalja.Clanak 2.Ugovorne stranke ce olakšavati i podržavati kulturnu suradnju izmedu dvijuzemalja, unapredujuci u svakoj zemlji poznavanje povijesti i kulture drugezemlje.Clanak 3.Ugovorne stranke ce poticati uzajamnu suradnju u podrucju glazbe, kazališta iglazbenog teatra te ce promicati razmjenu solista i skupina drugih umjetnika iizvodaca.Clanak 4.Ugovorne stranke ce poticati suradnju u podrucju lijepih umjetnosti terazmjenu umjetnickih i drugih kulturnih izložbi.Clanak 5.Ugovorne stranke ce promicati suradnju izmedu dviju zemalja u podrucjuzaštite kulturne baštine, arheologije, arhivistike, muzeologije i knjižnicarstva,kao i razmjenu strucnjaka i publikacija.Ugovorne stranke ce poticati izravnu suradnju izmedu nacionalnih knjižnica iarhiva dviju zemalja.Ugovorne stranke ce stvarati povoljne uvjete predstavnicima druge ugovornestranke prigodom posjeta knjižnicama, arhivima, muzejima i drugim kulturnimustanovama u njihovim zemljama.Clanak 6.Ugovorne stranke ce osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva drugeugovorne stranke na svojem podrucju, u skladu s njezinim nacionalnimzakonodavstvom i drugim medunarodnim ugovorima, koji ih obvezuju.Clanak 7.Ugovorne stranke ce promicati izravnu suradnju izmedu tijela dviju zemalja,nadležnih za zaštitu intelektualnog vlasništva.
 
 
3
Clanak 8.Ugovorne stranke ce poticati suradnju u podrucju kinematografije i pozivatipredstavnike ugovornih stranaka da sudjeluju na medunarodnim filmskimdogadanjima i festivalima, koji se održavaju u dvjema zemljama.Clanak 9.Ugovorne stranke ce poticati razmjenu nastavnika, obrazovnih strucnjaka, kaoi studenata, istraživaca i predavaca s ustanova za visoko obrazovanje izmedudviju zemalja.Ugovorne stranke ce takoder poticati izravnu suradnju izmedu ustanova zavisoko obrazovanje te istraživackih ustanova dviju zemalja.Ugovorne stranke promicat ce provedbu zajednickih istraživackih i tehnološkihrazvojnih projekata od uzajamnog interesa.Temeljem odluke ugovornih stranaka provedba i postupak uspostave gorespomenute razmjene, odredit ce se posebnim sporazumima ili programima.Clanak 10.Ugovorne stranke ce razmjenjivati informacije i razmotriti mogucnostuzajamnog i reciprocnog priznavanja obrazovnih diploma, svjedodžbi visokogobrazovanja, istraživackih stupnjeva i akademskih naslova.Clanak 11.Ugovorne stranke ce promicati izravnu suradnju i razmjenu informacijaizmedu sredstava javnog priopcavanja (nacionalnih radio i televizijskihkompanija) dviju zemalja.Clanak 12.Ugovorne stranke ce promicati i olakšavati uzajamnu suradnju i razmjenuizmedu organizacija mladih i njihovih predstavnika iz obiju zemalja.Clanak 13.Ugovorne stranke ce promicati razmjenu i suradnju u podrucju tjelesnogodgoja i športa te ce poticati uzajamne kontakte izmedu sportskih organizacijadviju zemalja.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->