Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tafsir Surah Al-Jumuah

Tafsir Surah Al-Jumuah

Ratings: (0)|Views: 3,509 |Likes:
Published by abuawatif77

More info:

Published by: abuawatif77 on Apr 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ةعمجلا روس يفت
ناولوهادSurah al-Jumu
،
ah ialah surah yang ke-62, mengandungisebelas ayat kedudukannya ialah selepas surah al-Saf. Ianyatergolong dalam surah-surah Madaniyah iaitu surah-surah yangduturunkan selepas hijrah nabi
.
Surah ini dinamakan al-Jumu
،
ahkerana hukum Jumaat tidak disebut dalam surah yang lain.Perkataan al-Jumu
،
ah disebut dalam ayat yang kesembilan surah ini.روس غ غوبوهصلا.1- Surah al-Saf menjelaskan tentang keistimewaan saf (susunan)mujahid islam dalam perjuangan. Surah ini menjelaskankeistimewaan lain bagi umat Islam iaitu saf orang mukmin dalamibadat. Allah menganugerahkan hari Jumaat sebagai hari yangistimewa kepada umat ini. Begitu juga khutbah tidak ada padaumat-umat yang terdahulu.
1
2-Dalam surah al-Saf Allah menyebut tentang kata nabi
،
Isa
،
a.skepada bani Israel : “ Saya membawa berita gembira kepada kamutentang kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku ,yang namanya Ahmad (Muhammad) dan Allah sebut dalam surahini: “ Dialah Allah yang mengutuskan kepada bangsa yang butahuruf seorang rasul daripada kalangan mereka.
2
ةيه نز د ةعم ره Jumaat yang merupakan hari keenam mempunyai nama yanglain pada zaman jahiliyah. Hari ini dipanggil hari ة َ ب ُَ ع ْ لا ‘ al-
،
Arubahyang membawa masuk hari pertemuan masyarakat Arab danmereka menjadikan hari ini untuk berinteraksi antara satu samalain.Islam menamakannya Jumaat berasal dari perkataanَم َ َ yang membawa maksud himpun kerana pada hari tersebut umatislam berhimpun di masjid untuk mendengar khutbah danmenunaikan solat fardu Jumaat.
3
Orang yang pertama mengerjakansolat Jumaat dikalangan Muslimin di Madinah ialah رارز ب دعسأ As
،
ad bin Zurarah. Beliau telah solat dua rakaat bersama mereka danmemberi nasihat kepada mereka lalu dinamakan hari Jumaat kerana
1
Dr.
S
ala
h
al-Kh
a
lid
i
( 1997),
 Dars al-Tafs
i
r Juz 28 Surah al-Jumu
،
ah,
Masjid
،
Abd al-Ra
h
man bin
،
Auf pada 13Disember 1997.
2
Ahmad Sonhadji Mohamad(1992),
Tafsur al-Quran
،
 Ibr al-
 A
th
i
r( Tafsir al-Quran di Radio),
Kuala Lumpur: Pustakaal-Mizan, hal.130.
3
Dr.
S
ala
h
al-Kh
a
lid
i
( 1997),
ibid 
11
 
ةعمجلا روس يفت
orang ramai telah berhimpun pada hari itu. Solat Jumaat tidakdilakukan oleh nabi
  
sebelum peristiwa hijrah .
4
روس غدكSurah ini membicarakan tiga topik utama iaitu :a) Tugas rasul
  
membawa risalah Islam. (Ayat 2-4).b)Golongan Yahudi yang melanggar perjanjian mereka dengan Allahmenyebabkan mereka diumpakan seperti keldai ( Ayat 5-8).c) Ayat umat Muhammad berkaitan kewajipan Jumaat ( Ayat 9-11).
لوا سردا
:  لا ق
( ةآ ةعمجلا روس1-4)
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepadaAllah Yang Menguasai (sekalian alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, lagi MahaBijaksana. (1)Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin,seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yangmembacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dankekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), sertamengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yangmendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum(kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.(2)Dan juga (telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada) orang-orang yang lain darimereka, yang masih belum (datang lagi dan tetap akan datang) menghubungimereka; dan (ingatlah), Allah jualah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana(3)(Pengutusan Nabi Muhammad s.a.w, kepada umat manusia seluruhnya) itu (yangmenjadi rahmat) adalah limpah kurnia Allah, diberikanNya kepada sesiapa yangdikehendakiNya; dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.(4)
4
Ahmad Sonhadji Mohamad(1992),
Tafsur al-Quran
،
 Ibr al-
 A
th
i
r( Tafsir al-Quran di Radio),
Kuala Lumpur: Pustakaal-Mizan, hal.130.
22
 
ةعمجلا روس يفت ِلا َ وسُ رَنَّّأ :م لا ضرَ َ َْ  َُ ه  ِ بَأَ   َّ  َ   ِْ با  َ  ُىَ رَ ِ ُأ َْ  َ  نَ َ كنوُ  ِ  َ م ُْ لاَ  ة َ عم ُ ج ُْ لاِرَ و ُِ بِة َ عم ُ ج ُْ لاِََ
Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibn
،
Abbas dan Abu Hurairah r.a :Bahawasanya rasul
  
membaca dalam solat Jumaat surah al-Jumu
،
ah dan surahal-Munafiqun.”)1((( يحلا علا دلا ملا ،را   اوملا   ل  )) :   َ ل َ ع َ ت  ُُ لْ و َ قاوم َ  َّ لا  ِ   ِ  َّ لا ِ َ قو ُ خ ْ م َْ لا  ُّُ ك  ُَ ل  ُِّ  َُ   ُَّ َأ لا  ُِ خ ْُ ِ.َدِج َْ لاَ  ة ُَّ يح َْ لا ِ رْَ ا  ِ َ 
Allah memberitahu bahawa semua makhluk di langit dandibumi sama ada yang bernyawa atau benda-benda. Ayat ini sepertifirman Allah ::
Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadaAllah. Dan tidak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapikamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah mahapenyantun lagi Maha Pengampun.” (Surah al-Isra’ ayat 44)
5
5
 
 Terdapat ayat yang banyak di daklam al-quran yang menjelaskan kepada kita bahawamakhluk Allah
  
sentiasa bertasbih kepada Allah. Antaranya:
(a) Malaikat yang bertasbih kepada Allah bertasbih dengan kerelaan
S
u
rah al-A
،
a
Surah al-BaqarahSurah al-Sy
u
a
 Surah Gh
a
fir 
Surah al-Zumar
b) Makhluk-makhluk Allah bertasbih kepada Allah :
Surah al-Ra’d
33

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Syazana Saad liked this
Nissa Rahmaniar liked this
nazshm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->