Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genel Muhasebe II Ozet Ve Sorular

Genel Muhasebe II Ozet Ve Sorular

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by ayhaneln3230
Genel Muhasebe II Ozet Ve Sorular
Genel Muhasebe II Ozet Ve Sorular

More info:

Published by: ayhaneln3230 on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
1. Ünite
- Mali Duran Varl
ı
klar 
 
 Mali duran varl 
ıklar içinde yer alan finansal araçları
 
açı
klamak 
Mali duran varl
ı
k kapsam
ı
nda yer alan finansal
araçlar temel olarak hisse senedi ve tahvildir.
Di
ğer finansal araçlar, hisse senedi ya datahvile benzer özellikler gösterir. Ayrı
cagelecek i
ş
lemleri olarak adland
ı
ılan türevfinansal araçlar da
bulunmaktad
ı
r.
 Finansal varl 
ı
klar 
ı
n s
ı
n
ış
and 
ı
ı
lmas
ı
veraporlanmas
ı
nda farkl 
ı
uygulamalar 
ı
 kar 
 şı
la
 ş
ı
rmak 
Finansal varl
ı
klar 
ı
n s
ı
n
ış
and
ı
ı
lmas
ı
ve
 bilançoda raporlanma
s
ı
ile ilgili olarak 
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye
Muhasebe Standartlar 
ı
 
içinde birtakı
m
düzenlemeler bulunmaktadır. Tekdüzen
 
Muhasebe Sisteminde finansal araçlar edinimamaçları
na ve i
ş
letmenin sermayeye kat
ı
lmaoran
ı
 
ile yönetimdeki etkinliğ
ine g
öre sı
n
ış
ar.Buna kar 
şı
l
ık Türkiye Muhasebe
Standartlar 
ında finansal araçlar değ
erlemedekullan
ılan esaslara göre sı
n
ış
and
ı
ı
lmaktad
ı
r.
Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre finansal araçları
n s
ı
n
ış
and 
ı
ı
lmas
ı
n
ı
vemuhasebele
 ş
tirilmesini analiz etmek 
Tekdüzen
Hesap Plan
ı
nda i
ş
letmelerin uzunvadeli yat
ı
ı
m amac
ı
yla ald
ığı
hisse senetlerisahip oldu
ğ
u sermaye oran
ına göre temel
olarak ba
ğ
l
ı
menkul k 
ı
ymetler, i
ş
tirakler ve ba
ğ
l
ı
ortakl
ı
klar olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
l
ı
r. Bu
hesaplara borç ve alacak kayı
tlar 
ı
al
ış
de
ğ
eriile yap
ı
l
ır. Bilanço tarihinde alış
de
ğerine göre
 borsa de
ğ
erinde azalma olmu
ş
sa, bu de
ğ
er azal
ış
lar 
ı
n
ı
n kayd
ı
 
için kullanı
lankar 
şı
l
ı
k hesaplar 
ı
aktifte eksi olarak raporlanmaktad
ı
 r. Bedelsiz al
ı
nan hisse senetleri, nominalde
ğ
eri ile aktife al
ı
n
ı
rken kar 
şı
l
ığı
nda ya gelir 
olarak ya da öz kaynak artışı
olarak raporlan
ı
r.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal araçların ölçümü ve raporlaması
n
ı
 
açı
klamak 
Türkiye Muhasebe Standartları’na görefinansal araçları
n s
ı
n
ış
and
ı
ı
lmas
ında ölçüm
(de
ğ
erleme) esaslar 
ına göre sı
n
ış
and
ı
rma veraporlama yap
ı
lmaktad
ı
 
r. Standartlardaki temel amaç, ticari kârı
ndo
ğ
ru hesaplanmas
ı, bilanço ve gelir tablosunda
i
şletmenin gerçek durumunun raporlanması
d
ı
r.Bu nedenle varl
ı
klar 
ın bilanço tarihindeki gerçe
-
ğ
e uygun de
ğ
erleri ile raporlanmas
ı
 
önem taşı
r.
Finansal araçlardaki gerçeğ
e uygun de
ğ
er fark 
ı
,
kâr zarara veya öz kaynaklara yansı
t
ı
labilmektedir 
ve bilançoda finansal araçları
n raporlanmas
ı
 da bu ay
ı
ı
m esas al
ınmak suretiyle gerçekleş
tirilir.
Gerçeğ
e uygun de
ğ
er tespit edilemiyorsa, finansal
araçlar maliyet değ
eri ile ya da tahvillerdeoldu
ğ
u gibi iskonto edilmi
ş
de
ğ
eri ile raporlan
ı
r.
1.
A
ş
a
ğı
dakilerden hangisi hisse senedinin sahibinesa
ğ
lad
ığı
haklardan
de
ğ
ildir?
a. Oy hakk 
ı
  b. Kardan pay alma hakk 
ı
 c. Tasfiyeye kat
ı
lma hakk 
ı
 d. Vade sonunda ana paras
ı
n
ı
alma hakk 
ı
 e. fiirket hakk 
ı
nda bilgi edinme hakk 
ı
 
2.
A
ş
a
ğıdakilerden hangisi Tahvilin özelliklerinden
de
ğ
ildir?
a. Tahvil sahibi faiz geliri elde eder  b. Tahvil sahibi pay
ı
oran
ı
nda kar veya zarara kat
ı
l
ı
c. Tahvil sahibi vade sonunda ana paras
ı
n
ı
geri al
ı
r.d. Tahvilde oy hakk 
ı
yoktur.e. Tahvil sahibi i
ş
letmenin alacakl
ı
s
ı
d
ı
r.
3.
A
ş
a
ğı
dakilerden hangisi vergi matrah
ı
n
ı
nhesaplanmas
ı
nda uyulmas
ı
gereken kurallar 
ı
 
düzenlemektedir?
 
a. Türkiye Muhasebe Standartları
  b
. Türkiye Finansal raporlama Standartları
 c. KOB
İ
Finansal raporlama Standartlar 
ı
 
d. Türk Ticaret Kanunu
 e. Vergi kanunlar 
ı
 
4.
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde uzun vadeliamaçlarla alı
nan finansal varl
ı
klar 
ı
ns
ı
n
ış
and
ı
ı
lmas
ı
nda a
ş
a
ğı
dakilerden hangisi
yeralmaz?
a. %10’dan az sermaye payı
n
ı
temsil eden hissesenetleri ba
ğ
l
ı
menkul k 
ı
ymetler olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
l
ı
 b. %10 ile %20 aras
ı
ndaki sermaye pay
ı
n
ı
temsil
eden hisse senetleri önemli etki taşı
mayan i
ş
tirakler olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
l
ı
c. %10 ile %50 aras
ı
ndaki sermaye pay
ı
n
ı
temsileden hisse senetleri i
ş
tirakler olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
l
ı
d. %50’den fazla sermaye payı
n
ı
temsil eden hissesenetleri ba
ğ
l
ı
ortakl
ı
klar olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
l
ı
e. Yukar 
ıdakilerden hiç birisinin kapsamı
nda yer almayanlar di
ğ
er mali duran varl
ı
klar olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
l
ı
r.
5.
Ülkemizde tam set Türkiye Muhasebe
Standartlar 
ı’nı
(TMS / TFRS) uygulamas
ı
gerekenler a
ş
a
ğı
dakilerden hangisi
de
ğ
ildir?
a. Borsada i
ş
lem yapan i
ş
letmeler 
 b. Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan
i
ş
letmeler 
c. Çalış
an say
ı
s
ı
 
250’den az olan iş
letmeler 
d. Halka açı
k olmayan ancak KOB
İ
 
özelliklerini taşı
 mayan i
ş
letmeler e. KOB
İ
 
özelliklerini taşı
makla birlikte
TMS/TFRS’leri uygulamayı
tercih eden i
ş
letmeler 
6.
A
İşletmesi Z Afi’nin
T1 nominal de
ğ
erlihisselerinin 100.000 adedini, tanesi T
10’dan borsadan
sat
ı
n alm
ış
ve ald
ığı
 
 bu hisse senetleri için aracı
 
kuruma binde 2 komisyon ödemiştir. Buna göre %15
sermaye pay
ı
n
ı
temsil eden bu hisse senetleri A
İşletmesinde “İştirakler” hesabı
na a
ş
a
ğı
dakilerdenhangi tutar ile kay
ı
tlanmal
ı
d
ı
r?a. 100.200 b. 100.000c. 1.000.000d. 1.002.000e. 2.000.000
7.
Yukar 
ı
daki A
İş
letmesinin bu i
ş
tirak yat
ı
ı
mlar 
ı
n
ı
nyar 
ı
s
ı
n
ı
 
her bir hisse senedi için
T15 fiyatla satmas
ı
 halinde, i
ş
tirakler hesab
ı
n
ı
n alacak taraf 
ı
nakay
ı
tlamas
ı
gereken tutar a
ş
a
ğı
dakilerden hangisidir?a. 500.000 b. 502.000c. 1.000.000d. 1.002.000e. 1.500.000
8.
Bir i
şletmenin içsel kaynaklı
sermaye art
ı
ı
m
ı
 
içinöz kaynak hesapları
ndan hangisi sermaye hesab
ı
na
aktar
ı
lamaz?
a. Geçmiş
y
ıl kârları
 
 b. Geçmiş
y
ı
l zararlar 
ı
 
c. Kâr 
yedeklerid. Maddi duran varl
ı
k de
ğ
er art
ış
fonue. Finansal varl
ı
k de
ğ
er art
ış
fonu
9.
Bir varl
ık “Bilanço tarihindeki normal ticari
ko
ş
ullarda bilgili ve istekli bir sat
ı
c
ı
ile bilgili veistekli bir al
ı
c
ı
aras
ı
nda el de
ğ
i
ş
tirmesi s
ı
ras
ı
ndasaptanan de
ğ
i
ş
im de
ğeri” ile değ
erlenirse kullan
ı
lande
ğerleme ölçüsü aş
a
ğı
dakilerden hangisidir?a. Maliyet de
ğ
eri
 b. Gerçeğ
e uygun de
ğ
er c. Kay
ı
tl
ı
de
ğ
er d.
İ
tfa edilmi
ş
maliyet
e. Net gerçekleş
ebilir de
ğ
er 
10.
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde finansal
varl
ı
klar 
ı
n raporlanmas
ında bilanço aktifinde yer 
almayan hesap a
ş
a
ğı
dakilerden hangisidir?
a. Önemli Etki Taşı
yan
İş
tirakler  b. Ba
ğ
l
ı
Ortakl
ı
klar c.
İş
tirakler d. Ba
ğ
l
ı
menkul k 
ı
ymetler e.
İş
tirakler De
ğer Düşüklüğü Karşı
l
ığı
 
1. d 2. b 3. e 5. c 6. c 7. a 8. b 9. b 10. A
2. Ünite
- Maddi ve Maddi Olmayan DuranVarl
ı
klar 
 Maddi ve maddi olmayan duran varl 
ı
klar 
ı
n tan
ı
m
ı
n
ı
 ,
Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye
MuhasebeStandartlar 
ına göre sı
n
ış
and 
ı
ı
lmas
ı
n
ı
veraporlamas
ı
n
ı
ay
ı
rt etmek 
Maddi duran varl
ı
klar i
ş
letme faaliyetlerindekullan
ılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma
 
süresi bir yı
ldan fazla olan fiziki varl
ı
klard
ı
r. Maddiolmayan duran varl
ı
klar ise bir y
ı
ldan uzun
süre
i
şletmenin kâr elde etmesine katkı
sa
ğ
layan,faaliyetlerinde yararland
ığı
, yasalarla korunan vemaliyeti tespit edilebilen fiziki yap
ı
ya sahip olmayanvarl
ı
klard
ı
r. Maddi duran varl
ıklar Tekdüzen Hesap
Plan
ı
nda 25. Grupta, maddi olmayan duran varl
ı
klar ise
26. Grupta yer alan hesaplarda izlenirler. Tekdüzen
 Hesap Plan
ı
ndaki s
ı
n
ış
amada varl
ığı
n kullan
ı
m amac
ı
 dikkate al
ınmazken Türkiye Muhasebe
 Standartlar 
ı
nda dikkate al
ı
n
ı
r.
Tekdüzen MuhasebeSistemine göre ve vergi yasalarına göre yapı
lanmevcut uygulamada maddi ve maddi olmayanvarl
ı
klar raporlan
ı
rken de
ğ
er art
ış
ve azal
ış
lar 
ı
dikkateal
ı
nmaz; varl
ı
klar maliyetinden birikmi
ş
 amortismanlar 
ı
 
düşülerek raporlanır. Türkiye
Muhasebe Standartlar 
ına göre
ise maddi ve maddiolmayan duran varl
ı
k kalemi
 bilançoda maliyetinden
 birikmi
ş
amortisman vevarsa birikmi
ş
de
ğer düşüklüğü zararları
indirildiktensonraki de
ğeri ile gösterilir. Ayrı
ca mevcut sistemdeduran varl
ı
k kalemlerinin de
ğ
er art
ış
ve azal
ış
lar 
ı
 kayda al
ınmaz. Oysa Türkiye Muhasebe
Standartlar 
ı
,
 borçlanma maliyetlerinin,
 
maliyet bedeli içinde yer 
almas
ı
na izin vermez ve duran varl
ığı
n kullan
ı
m
süresi içindeki değ
erleme farklar 
ı
n
ı
n kay
ı
tlanmas
ı
n
ı
 gerektirir.
 Maddi ve maddi olmayan duran varl 
ı
klar 
ı
n edinim veedinim sonras
ı
harcamalara ili
 ş
kin muhasebekay
ı
tlar 
ı
n
ı
analiz etmek 
Maddi ve maddi olmayan duran varl
ı
klar maliyetleriile akti
ş
e
ş
tirilirler. Maliyete hangi unsurlar 
ın dâhil
edilece
ğ
i vergi yasalar 
ında ve Türkiye
Muhasebe
 
Standartlar 
ı
nda belirtilmi
ş
tir. Vergimevzuat
ı
m
ı
zda ve mevcut uygulamalar 
ı
m
ı
zdaduran varl
ı
klar 
ı
n maliyet bedeli, bunlar 
ı
n sat
ı
nalma bedeline, al
ış
giderlerinin ve b
orçlanma
maliyetlerinin ilave edilmesi ile bulunur.Maddi duran varl
ı
klar 
ı
n ediniminden sonrayap
ı
lan harcamalardan normal bak 
ı
m veonar 
ı
m harcamalar 
ı
d
ışı
nda, varl
ığı
n ekonomik de
ğ
erini ve verimlili
ğ
ini art
ı
ı
c
ı
niteliktekiharcamalar maliyete ilave edilir.
 Maddi ve maddi olmayan duran varl 
ı
klardaamortisman uygulamas
ı
n
ı
 
açı
klamak 
Maddi duran varl
ı
klar fiziksel yap
ı
ya sahipolmalar 
ı
 nedeni ile a
şı
nma ve y
ı
 pranmaya maruzkalmalar 
ı
,teknolojik olarak eskimeleri ve demodeolmalar 
ı
nedeni ile de
ğ
er kayb
ı
na u
ğ
rarlar. Bude
ğ
er kay
ı
 plar 
ı
amortisman muhasebesiyoluyla kayda al
ı
n
ı
r. Muhasebe standartlar 
ı
na
göre amortisman
hesaplamada farkl
ı
 
yöntemler söz konusudur 
 ancak VUK sadece azalan bakiyelerleamortismanve normal amortismana izin vermektedir.Maddi olmayan duran varl
ı
klar da maddiduran varl
ı
klar gibi amortismana tabi tutulur.
Çünkü
her ne kadar fiziksel yap
ı
ya sahipolmad
ı
klar 
ı
 
için aşı
nma ve y
ıpranma söz
konusu olmasa da i
ş
letmeye sa
ğ
lad
ı
klar 
ı
 faydan
ı
n y
ıllar içinde azalıp tükenmesi söz
konusudur ve bu nedenle belli bir yararl
ı
 
ömre
sahiptirler. Maddi ve maddi olmayan duranvarl
ıklar için hesaplanan amortismanları
n birikmi
ş
tutarlar 
ı, bilançoda maddi ve
maddiolmayan duran varl
ı
k hesaplar 
ı
n
ı
n alt
ı
nda bir indirim kalemi olarak yer al
ı
r.
 Maddi ve maddi olmayan duran varl 
ı
klar 
ı
n sat 
ış
i
 ş
lemlerini analiz etmek 
Maddi ve maddi olmayan duran varl
ı
klar 
ı
nedinimamac
ı
ısa sürede satmak olmamakla birlikte
 gerekti
ğ
inde sat
ı
labilirler. Sat
ış
i
şlemi kâr veya
 
zararla sonuçlanabilir. Satışın kârlasonuçlanması
 durumunda; e
ğ
er i
ş
letme varl
ığı
yenilemeamac
ı
 nda de
ğ
ilse do
ğrudan dönem geliri olarak 
kaydeder,e
ğ
er yenileme amac
ında ise üç yıl özel bir 
fonhesab
ında tutabilir. Üç yıl içinde yeni varlı
al
ı
nmas
ı
durumunda, fon hesab
ı
yeni varl
ığı
namortisman giderleri ile mahsup edilir.
1.
A
ş
a
ğı
daki ifadelerden hangisi maddi olmayan duranvarl
ı
k tan
ı
m
ı
 
içinde
yer almaz?
a. Maddi olmayan duran varl
ı
klar, fiziksel niteli
ğ
iolmayan, tan
ı
mlanabilir nitelikteki varl
ı
klard
ı
r. b. Maddi olmayan duran varl
ı
klar 
ın, sözleş
meye ba
ğ
l
ı
haklardan ya da di
ğ
er yasal haklardankaynaklanmas
ı
gerekir.c. Maddi olmayan duran varl
ı
k maliyetinin veyade
ğerinin güvenilir bir 
 
şekilde ölçülebilmesi
 gerekir.d. Maddi olmayan duran varl
ığı
n i
şletme içi yaratı
-lan
ş
erefiyeden kaynaklanmas
ı
gerekir.e. Maddi olmayan duran varl
ı
kla ilgili gelecektekiekonomik yararlar 
ı
n i
şletme için gerçekleş
mesininolas
ı
olmas
ı
gerekir.
2.
Maddi duran varl
ıklarla ilgili yedek parça ve bakı
mmalzemeleri a
ş
a
ğı
daki ko
ş
ullardan hangisinde gider olarak muhasebele
ş
tirilmelidir?a.
İşletme yedek parça ve malzemeleri bir dönemden
 fazla kullanabiliyorsa
 b. Yedek parça ve malzemeler sadece bir maddi
 duran varl
ı
k kalemiyle ili
ş
kili olarak kullan
ı
labiliyorsa,
c. Yedek parça ve malzemeler iş
letmenin bak 
ı
m
ş
artlar 
ına özgü özel bakı
m malzemesi niteli
ğ
indeise,
d. Yedek parça ve malzemeler maddi duran varlı
klar 
ı
 n bak 
ı
m
ı
 
için bir kerelik kullanı
labiliyorsa,
e. Yedek parça ve malzemeler, duran varlı
klar 
ı
n
önemli bir parçası
n
ı
olu
ş
turuyorsa.
3.
Bir emlakçi iş
in normal ak 
ışı
 
içinde satmak üzere
 elinde tuttu
ğ
u gayrimenkulleri ne olarak s
ı
n
ış
and
ı
ı
r?a. Stok b. Maddi duran varl
ı
c. Finansal varl
ı
k d. Yat
ı
ım amaçlı
gayrimenkule. Maddi olmayan duran varl
ı
4.
A
İş
letmesi, sahip oldu
ğ
u binada oda ve kahvalt
ı
,uydu TV ve geni
ş
bantl
ı
internet eri
ş
imi i
çeren
hizmetleri sa
ğ
lamaktad
ır. Günlük oda kirası
bu
hizmetleri içermektedir.
 Bunun d
ışı
nda, iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
olarak, A konuklar 
ı
 
na civar yerler için tur ayarlamaktadı
r. Tur hizmetiayr 
ı
 
ücretlendirmektedir. A binayı
ne olarak muhasebele
ş
tirir?a. Stok b. Yat
ı
ım amaçlı
gayrimenkulc. Maddi duran varl
ı
d. Maddi olmayan duran varl
ı
e. Finansal varl
ı
5.
A
ş
a
ğıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nagöre
 
normal amortisman yönteminin
uygulanmas
ındaki özelliklerden
 
de
ğ
ildir?
a. Duran varl
ı
klar yararl
ı
 
ömrü içinde
her y
ı
l e
ş
ittaksitlerle amorti edilir. b. Amortisman oran
ı
, duran varl
ık için Maliye
Bakanl
ığı’nı
n tespit ve ilan etti
ğ
i yararl
ı
 
ömür esas
 al
ı
narak hesaplan
ı
r.c. Duran varl
ık için alı
nd
ığı
y
ı
ldan itibarenamortisman hesaplanmaya ba
ş
lan
ı
r.d. Amortisman oran
ı
, yararl
ı
 
ömrün 100’e bölünmesiyle
bulunur e. Amortisman oran
ı
her y
ı
l duran varl
ı
k maliyetineuygulan
ı
r.
6.
A
ş
a
ğı
dakilerden hangisi yat
ı
ım amaçlı
 gayrimenkul olarak kay
ı
tlanmal
ı
d
ı
r?
a. Mal veya hizmet üretimi için kullanı
langayrimenkuller  b.
İ
dari
amaçlar için kullanı
lan gayrimenkuller 
c. Kiraya vermek için elde tutulan gayrimenkuller 
 d. Kiralanarak kullan
ı
lan gayrimenkuller 
e. Kira sözleş
mesine ba
ğ
l
ı
olarak kullan
ı
langayrimenkuller 
7.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
a
ş
a
ğı
dakilerden hangisi duran varl
ı
klar 
ı
n sat
ı
nal
ı
narak ediniminde maliyet de
ğeri içinde yer alan
unsurlardan
de
ğ
ildir?
a.
İ
ade al
ı
namayan al
ış
vergileri b. Saha haz
ı
rl
ı
k maliyetleri
c. Yükleme
- bo
ş
altma maliyetleri
d. Borçlanma maliyetleri
 e. Kurulum, montaj maliyetleri
8.
Kira ile kullan
ı
lan bir duran varl
ık için, kullanı
m
süresi içinde, bu duran varlı
k ile ilgili olarak yap
ı
lana
ş
a
ğıdaki harcamalardan hangisi “264.Özel Maliyet”
hesab
ı
nda
kay
ı
tlanmaz?
a. Duran varl
ığın günlük bakı
m ve onar 
ı
m
ı
ile ilgiliyap
ı
lan harcamalar  b. Duran varl
ığa yeni bir eklemede bulunmak için
 yap
ı
lan harcamalar c. Duran varl
ığın ömrünü uzatan harcamalar 
 d. Duran varl
ığı
n verimini art
ı
ran harcamalar e. Duran varl
ığı
n de
ğ
erini art
ı
ran harcamalar 
9.
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları
 
na göre,
maddi duran varl
ı
klar 
ı
n muhasebele
ş
tirilmesiile ilgili a
ş
a
ğı
daki ifadelerden hangisi
yanl
ış
t
ı
r?
a. Maddi duran varl
ığın sökülmesi ve taşı
nmas
ı
naili
ş
kin maliyetler maddi duran varl
ı
k kaleminin
maliyetine dâhil edilir.
  b. Bir maddi duran varl
ı
k kaleminin maliyetinin,varl
ı
k olarak finansal tablolara yans
ı
t
ı
labilmesi
için bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararları
 n i
ş
letmeye aktar 
ı
lmas
ı
n
ı
n muhtemel olmas
ı
 gerekir.c. Maddi duran varl
ık kalemlerinin günlük bakı
mmaliyetleri akti
ş
e
ş
tirilebilir.d. Maddi duran varl
ıklarla ilgili bütün maliyetler 
 olu
ş
tu
ğ
u tarihteki de
ğ
erleriyle muhasebele
ş
tirilir.e. Bir maddi duran varl
ı
k kaleminin maliyetinin,varl
ı
k olarak finansal tablolara yans
ı
t
ı
labilmesi
için ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir 
 
ş
ekilde
ölçüleb
ilmesi gerekmektedir.
10.
Standartlara göre; işletme içinde yaratı
lan bir maddi olmayan duran varl
ı
k kalemininmuhasebele
ş
tirilmesiyleilgili a
ş
a
ğı
daki ifadelerden hangisi do
ğ
rudur?a. Varl
ı
k olarak kay
ı
tlara al
ı
nmaz
 b. Gerçeğ
e uygun de
ğ
eriyle kay
ı
tlara al
ı
n
ı
c. Net gerçekleş
ebilir de
ğ
eriyle kay
ı
tlara al
ı
n
ı
d. Geri kazan
ı
labilir de
ğ
eriyle kay
ı
tlara al
ı
n
ı
e. Maliyet de
ğ
eriyle kay
ı
tlara al
ı
n
ı
1. d 2. d 3. a 4. c 5. d 6. c 7. d 8. a 9. c 10. A
3. Ünite
-
Mali Borçlar 
 
 Mali borcun tan
ı
m
ı
n
ı
 
ve türlerini açı
klamak 
İş
letmeye nakit para giri
ş
i sa
ğlayan ve geri ödenmeleri
 de nakitle yap
ılacak olan borçlar mali borç
(finansal
 borç) olarak nitelendirilir. Mali borçlar,
bankalardanveya di
ğ
er finansal kurulu
ş
lardan kredi
ş
eklindesa
ğ
lanabilece
ği gibi borçlanma sen
edi niteli
ğ
indemenkul k 
ıymet çı
kart
ı
 p sat
ı
larak para ve sermaye piyasalar 
ı
ndan da sa
ğ
lanabilir. Kredi kurumlar 
ı
na olan
ısa vadeli borçlar ile kı
-sa vadeli para piyasas
ı
 
araçları
ile sa
ğ
lanan krediler vevadesine bir y
ıldan daha az bir süre kalan
uzun vadeli
mali borçları
n anapara taksit ve faizleri k 
ı
sa vadeli
mali borç olarak bilançonun
 
“Kı
sa Vadeli Yabanc
ı
 
Kaynaklar” grubunda raporlanır. Bilanço tarihi
itibar 
ı
yla vadesine bir y
ı
ldan
daha uzun süre olan,
 banka ve di
ğ
er finans kurulu
ş
lar 
ı
ndan al
ı
nan krediler ile i
ş
letmece sermaye piyasalar 
ı
ndan yararlanarak 
 borçlanılan büyüklükler 
 
uzun vadeli mali borçtur ve bilançonun
 
“Uzun Vadeli Yabancı
 
Kaynaklar”
ı
sm
ı
nda raporlan
ı
r. Mali borcun niteli
ğ
ine ba
ğ
l
ı
 olarak en yayg
ı
n olarak ba
şvurulan mali borç türü kı
save uzun vadeli banka kredileri, k 
ısa vadeli olarak ihraç
edilmi
ş
bono, senet veya di
ğ
er menkul k 
ı
ymetler ile
uzun vadeli ihraç
edilmi
ş
tahviller veya di
ğ
er menkul
ı
ymetlerdir.
 Banka kredilerinin türlerini ve muhasebeleş
tirilme
 şekillerini açı
klamak 
Bankalar, tasarruf sahiplerinden sa
ğ
lad
ı
klar 
ı
fonlar 
ı
,i
şletmelere belirli bir süre için ve belirli bir 
faizkar 
şı
l
ığında borç olarak verirler. İş
letmeler hem k 
ı
sa
vadeli çalış
ma sermayesinin finansman
ı
hem de uzunvadeli yat
ı
ı
mlar 
ı
n
ı
n finansman
ı
nda bankalardan nakit
ş
eklinde kredi sa
ğ
layabilirler. Hatta bankalar i
ş
letmelere teminat ve kefaletkar 
şı
l
ığı
nakit olmayan krediler (gayri nakdikrediler) de verebilirler. Kredi sa
ğ
land
ığı
nda bankaya
olan borç, Banka
Kredileri Hesab
ı’nı
n alacak taraf 
ı
nakaydedilir.
Borç ödendikçe ödenen kı
s
ı
m kredi borcundakiazal
ışı
ifade eder ve Banka Kredileri Hesab
ı’nı
n
 borç
taraf 
ı
na kaydedilir. Banka Kredileri Hesab
ı
alacak 
 
kalan
ı
verir ve hesab
ı
n kalan
ı
bankaya olan
kredi borcunun büyüklüğünü gösterir. Banka
kredileri,i
şletme için bir faiz yükü oluş
turur ve hem
anapara hem de faizin geri ödenmesi gerekir.
  Nakit banka kredileri iskonto, i
ş
tira, avans ve
 borçlu
 cari hesap
ş
eklindeki kredilerdir. Bankalar 
ı
nmaddi k 
ı
ymetlerin rehni kar 
şı
l
ığı
ve bir vadeveya olay
ı
n do
ğ
mas
ı
ile s
ı
n
ı
rl
ı
o
lmak üzere
verdikleri
kredilere “avans”
 
ş
eklinde kredi
denilir. Borçlu
cari hesap
ş
eklindeki krediler vade ile ba
ğ
l
ı
de
ğ
ildir. Banka, i
ş
letmeye belirli
 bir limit dâhilinde kredi
tahsis eder.
İş
letmenakde gereksinimi oldu
ğ
unda limiti a
ş
mamak ko
ş
ulu ile bu hesaptan para
çeker; elinde nakit
oldu
ğ
unda da hesaba para yat
ırabilir. Borçlucari hesaplar açı
k kredi, kefalet kar 
şı
l
ığı
vemaddi teminat kar 
şı
l
ığı
 
olabilir. Açı
k krediler,ki
şisel güvene dayanan ve sadece borçlunun
 imzas
ı
kar 
şı
l
ığı
verilen kredilerdir. Kefaletkar 
şı
l
ığı
 
krediler, banka nezdinde güvenilirliğ
i
olan üçüncü bir kiş
inin imzas
ı
 
ile borçluya
kefil oldu
ğ
u, ba
ş
ka bir deyi
şle borçlunun borcunu ödemediğ
 
i takdirde ödemeyi kefilininüstlendiğ
i kredilerdir. Maddi teminat kar 
şı
l
ığı
 
krediler için temin
at olarak mal, gayrimenkulipote
ğ
i, i
ş
letme rehini, nakit, k 
ı
ymetlimadenler ve ta
ş
lar, hisse senedive tahvil vb. gibi maddi bir teminat al
ı
n
ı
r.
Bankalar müş
terileri olan i
ş
letmeler ad
ı
nakendi sayg
ı
nl
ı
klar 
ı
n
ı
ortaya koyarak i
ş
letmenin
taahhüdünü
 yerine getirece
ği konusunda üçüncü kiş
i ya dakurulu
şlara güvence verebilirler. Banka
taraf 
ından verilen bu güvenceler iş
letmeyesa
ğ
lanan nakit olmayan kredi niteli
ğ
indedir.
  Para piyasas
ı
 
araçları
ndan olan finansmanbonosunun tan
ı
m
ı
n
ı
ve muhasebele
 ş
tirilesinianlamak 
Özel sektör finansman bonoları
, bankalar veyadi
ğ
er anonim
ş
irketler taraf 
ından çı
kar 
ı
lan
 borçlanma
senetleridir. Finansman bonolar 
ı
n
ı
nvadesi
60 günden az 360 günden fazlaolmamak üzere
 
ihraççı
taraf 
ı
ndan belirlenir.Finansman bonolar 
ı
,
ihraççı
taraf 
ı
ndan belirlenen vadeye uygun iskonto oranlar 
ı
ileiskonto edilerek bulunan fiyat
üzerinden
sat
ı
l
ır. Tedavüldeki finansman bonoları
gibi
ı
sa vadeli para piyasas
ı
 
araçları
kar 
şı
l
ığı
ndasa
ğlanan fonlar “305. Çı
kar 
ı
lm
ış
Bonolar ve
Senetler” ana hesabı
nda izlenir. Bono ve
senetler ihraç edildiğ
inde nominal bedelleri
üzerinden
bu hesaba alacak kaydedilir.Finansman bonolar 
ı
 
iskontolu olarak ihraç edildikleriiçin
nominal de
ğ
erleri ile sat
ış
fiyat
ı
aras
ı
ndaki fark 
“308. Menkul Kı
ymetler 
İhraç Farkları” hesabı
n
ı
n borcuna kaydedilir. Menkul k 
ı
ymetin vadesine paralelolarak itfa edilmesi kayd
ı
yla hesaplanan itfa tutarlar 
ı
,
Finansman Giderine dönüşür ve 308
Menkul
ı
ymetler 
İhraç Farkları
Hesab
ı’nı
n alaca
ğı
nakaydedilir.
Sermaye piyasas
ı
 
araçları
ndan olan tahvillerintan
ı
m
ı
n
ı
ve muhasebele
 ş
tirilmesini anlamak 
Anonim
ş
irketlerin orta veya uzun vadeli olarak 
 borç para bulabilmek amacı
yla itibari k 
ı
ymetlerie
ş
it ve ibareleri ayn
ı
 
olmak üzere çı
kard
ı
klar 
ı
 
 borç senetlerine “tahvil” denilmektedir. Tahvillerin
 
özelliklerini
a
ş
a
ğı
daki gibi s
ı
ralayabiliriz:
• Tahvil sahibinin, tahvili çı
karan kurulu
ş
a sa
ğ
lad
ı
-
ğı
kaynak yabanc
ı
kaynakt
ı
r. Tahviller sahiplerineherhangi bir ortakl
ı
k hakk 
ı
vermez, sadece
ihraççı
yakar 
şı
alacakl
ı
l
ı
k hakk 
ı
sa
ğ
lar. Yani tahvilin sahibi(hamili) tahv
ili çı
karan kurulu
ş
un uzun vadelialacakl
ı
s
ı
d
ı
r ve tahvilini sat
ı
n ald
ığı
kurulu
ş
un
yönetimine katı
lma hakk 
ı
yoktur.
• Tahvil sahibi tahvili çı
karan
şirketin kâr 
-zarar riskinekat
ılmaz, fiirket zarar etse de günü gelince
  belli miktardaki anapara ve faizini al
ı
r. fiirketin
 brüt kârından ilk olarak tahvil sahiplerine ödeme
 yap
ı
l
ı
r.
• Tahvilde belirtilen vade kesindir ve vade sonunda
 
tahvil sahibi ve tahvili çı
karan kurulu
ş
aras
ı
ndakihukuki ili
ş
ki yasal olarak biter.
• Tahvil, itibari değ
erinin alt
ı
nda bir bedelle (iskontolu
olarak) ihraç edilebilir.
 
Tahvil çı
kartarak yabanc
ı
kaynak sa
ğ
layan i
ş
letmeler sa
ğ
lad
ı
klar 
ı
 
 borcu “405 Çı
kar 
ı
lm
ış
 
Tahviller”
 hesab
ında izlerler. Çı
kar 
ı
lm
ış
tahviller nominal bedelleri
(üzerinde yazı
l
ı
olan de
ğ
er) ile bu hesabaalacak kayde
dilir. Bilanço tarihinden itibaren bir 
 y
ıl içinde ödenecek tahvil, anapara borç ve taksitleri
 
 bilanço dönemlerinde “304 Tahvil Anapara,
 
Borç,Taksit ve Faizleri” hesabı
na aktar 
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Bunun için304 Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve
FaizleriHesab
ı’nı
n alacak taraf 
ına, 405 Çı
kar 
ı
lm
ış
 Tahviller Hesab
ı’nın borç tarafı
na kaydedilir.Tahvillerin anaparas
ı
, vade bitiminde bir defada veya
vade içinde taksitler hâlinde ödenebilir.
 
İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazı
l
ı
de
ğ
erle sat
ışa çı
kar 
ı
l
ı
yorsa bu ba
ş
aba
ş
tahvildir. Nominal de
ğerinden daha yüksek 
 bedelle sat
ışa çı
kar 
ı
lan tahvillere primli tahvil denir.Bunun aksine, nominal de
ğerden daha düşük bedelle
sat
ışa çı
kar 
ı
lan tahvillere ise iskontolu tahvil denir.Tahviller nominal de
ğ
erinin alt
ında ihraç edildiğ
indenominal de
ğ
er ile sat
ış
fiyat
ı
aras
ı
ndaki fark 
ı
n gelecek y
ı
llara ait olan k 
ı
sm
ı
 
“408 Menkul Kı
ymetler 
İhraç
Fark 
ı” hesabı
nda izlenir.
1.
A
ş
a
ğıdakilerden hangisi mali borçlar kapsamı
nda
yer almaz
?a. Sat
ı
c
ı
lar b. Banka Kredileri
c. Çı
kar 
ı
lm
ış
Tahviller d. Finansal Kiralama
İşlemlerinden Borçlar 
 
e. Çı
kar 
ı
lm
ış
Bonolar ve Senetler 
2.
İş
letme Bankadan sa
ğ
lad
ığı
nakit kredileri hangihesapta izler?
a. Çı
kar 
ı
lm
ış
Bonolar ve Senetler b. Bankalar 
c. Mali Borçlar 
 
d. Nakit Borçlar 
 e. Banka Kredileri
3.
Bankalar 
ı
n maddi k 
ı
ymetlerin rehni kar 
şı
l
ığı
ve bir vade veya olay
ı
n do
ğ
mas
ı
ile s
ı
n
ı
rl
ı
 
olmak üzere
verdikleri kredilere ne ad verilir?
a. Borçlu cari hesap
 
ş
eklindeki krediler 
 b. Açı
k krediler c. Kefalet Kar 
şı
l
ığı
Krediler d. Avans
ş
eklinde krediler e. Gayri nakit krediler 
4.
A
ş
a
ğı
daki kayd
ı
n yap
ı
lma nedeni nedir?a. A Bankas
ı
ndan T150 faiz kar 
şı
l
ığı
T
3.000’lı
 borç alı
nmas
ı
  b. A Bankas
ı
na olan T
3.000’lı
k borcun T150 faizi
ile birlikte ödenmesi
 
c. Vade tarihinde borcun ödenmesiyle rehindeki
 mallar 
ı
n geri al
ı
n
ışı
 d. 1 A
ğustos 2012 tarihinde borçlu cari hesaptan
 
nakden çekilen kredinin kaydı
 e. 1 A
ğ
ustos 2012 tarihinde i
ş
letme, A Bankas
ı
ndakihesaptan T
3.000 çekmiş
tir 
5.
Kredibilitesi çok yüksek, mali yapı
s
ı
ile ilgiliherhangi bir risk endi
ş
esi duyulmayan firmalarakulland
ı
ı
lan kredilere ne ad verilir?
a. Borçlu cari hesap
b. Avans kredisic. Kefalet Kar 
şı
l
ığı
Kredi d. Teminat mektubu
e. Açı
k Kredi
6.
İşletme “S” Bankası
ndan T45.000 limitli madditeminat kar 
şı
l
ığı
 
 borçlu cari hesap
 
ş
eklinde kredialm
ış
t
ı
r.
Büyük defterd
e Banka kredilerine ili
ş
kin 31Aral
ı
k 2012 tarihine ili
ş
kin durum a
ş
a
ğı
daki gibidir:
İşletmenin Bankaya olan borcu bilançoda kaç lira
olarak raporlanacakt
ı
r?a. 15.000 b. 25.000 c. 30.000d. 45.000 e. 50.000
7.
A
ş
a
ğı
daki kayd
ı
n yap
ı
lmas
ına yol açan ol
ay hangi
seçenekte doğ
ru olarak verilmi
ş
tir?a.
İşletme 20 Eylül 2012 tarihinde C Bankası
ndaki kredihesab
ından ödenmek üzere
T
13.000’lık bir ödeme
emri verilmi
ş
tir  b.
İşletme 20 Eylül 2012 tarihinde C Bankası
ndanmaddi teminat kar 
şı
l
ığı
T13.000 tutar 
ı
nda kredisa
ğ
lam
ış
t
ı
r.c.
İşletme 20 Eylül 2012 tarihinde C bankası
naT
15.000’lık senedi tahsil etmesi için ciro etmiş
ve bedelini bankadan alm
ış
t
ı
d.
İşletme 20 Eylül 2012 tarihinde tahsil edilen
T
15.000’lı
k senetli alaca
ğı
n
ı
C Bankas
ı
arac
ı
l
ığı
iletahsil etmi
ş
tir 
e. Banka, 20 Eylül 2012 tarihinde vadesi gelen
 T15.000 nominal de
ğ
erli senedi tahsil etmi
ş
ve tahsilkomisyonu olarak T2.000 alm
ış
t
ı
8.
İş
letme 8 A
ğ
ustos 2012 tarihinde vadesi gelen
)
10.000 borcunu
)
500 faizi ile birlikte ödemiş
tir.Borcunal
ı
nd
ığı
tarihteki kur 2,1 T/
)
; Ödeme
tarihindeki kur 2,3 T/
)
oldu
ğuna göre ödemetarihindeki “finansman gideri” tutarı
ne kadard
ı
r?a. 1.150 b. 1.850 c. 3.000 d. 3.150e. 24.150
9.
A
ş
a
ğı
dakilerden hangisi nedeniyle nakit
ş
eklinde
 bir borç alı
nmad
ığı
 
için faiz yükü de söz konusu
de
ğ
ildir?
a. Finansman Bonosu b. Tahvilc. Teminat mektubu
d. Açı
k kredi
e. Borçlu cari hesap
 
10.
Tahviller nominal de
ğ
erinin alt
ında ihraç
edildi
ğ
inde nominal de
ğ
er ile sat
ış
fiyat
ı
aras
ı
ndakifark 
ı
n gelecek y
ı
llara ait olan k 
ı
sm
ı
hangi hesaptaizlenir?
a. 405 ÇIKARILMIfi TAHVİ
LLER  b. 408 MENKUL KIYMETLER 
İHRAÇ FARKI
 c. 304 TAHV
İL ANAPARA BORÇ TAKSİ
T VEFA
İ
ZLER 
İ
 d. 303 UZUN VADEL
İ
KRED
İ
LER 
İ
 N ANAPARATAKS
İ
T VE FA
İ
ZLER 
İ
 e. 308 MENKUL KIYMETLER 
İHRAÇ FARKI
 1. a 2. e 3. d 4. b 5. e 6. c 7. b 8. d 9. c 10. b
4. Ünite
-
Ticari Borçlar 
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ayhaneln3230 liked this
ayhaneln3230 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->