Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 5. Planificarea Auditului Rapoartelor Financiare

Tema 5. Planificarea Auditului Rapoartelor Financiare

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Serghei Hristofor

More info:

Published by: Serghei Hristofor on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
TEMA 5. PLANIFICAREA AUDITULUI RAPOARTELOR FINANCIARE5.1. Etapa iniţială a planificării auditului.5.2. Cunoaşterea şi evaluarea sistemelor contabil şi de control intern.5.3. Elaborarea planului general de audit şi a programului de audit.5.1. Etapa iniţială a planificării auditului.
Primul standard referitor la activitatea de teren din setul de standarde de audit generalacceptate (10 la număr, adoptate de către IACPC/AICPA în anul 1947) impune o planificareadecvată.
Munca trebuie corespunzător planificată, iar asistenţii, dacă există, trebuiesupervizaţi de manieră adecvată.
STANDARDUL NAŢIONAL DE AUDIT 300 "Planificarea" a fost elaborat în bazaStandardului Internaţional de Audit 300 "Planificarea" (ISA 300 "Planning") aprobat deFederaţia internaţională a contabililor (IFAC) în redacţia anului 1999. SNA 300„Planificarea” a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2001.Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea normelor şi recomandărilor privind planificarea auditului rapoartelor financiare. Acest standard este destinat pentru a fi aplicat încontext cu auditele repetate.La exercitarea pentru prima dată a auditului la agentul economic respectiv, auditorul poateextinde procesul de planificare în afară aspectelor stipulate în prezentul standard.Auditorul trebuie planifice lucrările de audit astfel, încât auditul sa fie exercitat câtmai eficient.
"Planificare"
-
elaborarea unei strategii generale şi unei aborri detaliate acaracterului, momentului de exercitare şi a volumului procedurilor de audit presupuse. Auditorul urmează a planifica exercitarea auditului intr-un mod cât mai raţional şi oportun.
Există trei motive fundamentale care explică de ce trebuie auditorul să-şi planifice demanieră adecvată angajamentele de audit:
a permite auditorului să obţină suficiente probe temeinice pentru setul de circumstanţe date;
a contribui la menţinerea costurilor auditului la un nivel rezonabil;
a evita neînţelegerile cu clientul.Planificarea lucrărilor de audit contribuie la:
acordarea unei atenţii cuvenite celor mai importante direcţii ale auditului;
determinarea problemelor potenţiale;
executarea rapidă a lucrărilor.Planificarea de asemenea ajută la repartizarea eficientă a lucrărilor personalului luând înconsiderare lucrările exercitate de alţi auditori şi experţi.Volumul planificării depinde de:
mărimea agentului economic;
complexitatea auditului;
experienţa anterioara de lucru a auditorului cu agentul economic dat;
cunoaşterea business-ului clientului.Obţinerea informaţiei despre business-ul clientului este o parte importanţa a planificăriiauditului. Cunoaşterea business-ului clientului ajută auditorul să înţeleagă evenimentele,tranzacţiile şi practica existentă ce pot influenţa semnificativ asupra rapoartelor financiare.Auditorul poate discuta elementele planului general de audit şi anumite proceduri deaudit cu consiliul director şi cu conducerea agentului economic, precum şi cu personalul
1
 
acestuia pentru asigurarea eficacităţii şi eficienţei auditului şi pentru coordonarea procedurilor de audit cu lucrul personalului agentului economic.
 Însă planul general de audit şi programul de audit rămân, totuşi, în responsabilitatea auditorului.
La baza planificării unui audit stau şapte componente principale (Figura nr. 1).
Figura nr.1 Planificarea unui audit şi definirea unei metode de auditare
Elaborarea unui plan de angajament presupune mai îni obţinerea unei cunoterigenerale a întreprinderii şi a mediului său, urmată apoi de identificarea domeniilor şi sistemelor semnificative.Primele informaţii sunt obţinute de auditor încă din faza acceptării misiunii. Acestea suntcompletate cu altele obţinute din surse interne sau externe întreprinderii, cum ar fi:
vizite la sediul/sediile firmei şi în secţiile de producţie;
rapoartele anterioare ale consiliului de administraţie şi a auditorilor;
 bugete, planuri de dezvoltare, planuri de finanţare;
rapoartele auditorilor interni;
rapoartele financiare ale întreprinderilor din acelaşi sector de activitate;
revistele de specialitate;
 publicaţiile organismelor profesionale.
5.2 Cunoaşterea şi evaluarea sistemelor contabil şi de control intern
După ce şi-a planificat misiunea, auditorul trebuie să realizeze o evaluare a sistemului decontrol/audit intern, ceea ce îi va permite stabilirea naturii, întinderii şi calendarului controalelor directe de efectuat.Vorbim de evaluarea auditului intern atunci când un astfel de serviciu/compartiment esteorganizat de firmă, întreprindere. Care ar fi rolul auditului intern într-o firmă?Întreprinderile au urmărit întotdeauna să-şi amelioreze performanţele în condiţiile în care aavut loc o descentralizare a adoptării deciziilor. În aceste condiţii, managerul întreprinderii esteîndreptăţit să se întrebe cum este controlată funcţionarea întreprinderii, de către el sau de cătrecolaboratorii săi.
2
 PREPLANIFICARE 
OBŢINEREA INFORMAŢIILOR DE CONTEXT OBŢINEREA INFORMAŢIILOR DESPRE OBLIGAŢIILE  JURIDICE ALE CLIENTULUI  EFECTUAREA PROCEDURILOR ANALITICE PRELIMINARE 
 DETERMINAREA PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE ŞI EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT ACCEPTABIL ŞI A RISCULUI INERENT  NŢELEGEREA CONTROLULUI INTERN ŞI EVALUAREA RISCULUI  LEGAT DE CONTROLUL INTERN  ÎNTOCMIREA PLANULUI GENERAL ŞI A PROGRAMULUI DE AUDIT 
 
Funcţia de audit intern este cea ce oferă o asigurare rezonabilă că deciziile luate sub„controlul” responsabililor întreprinderii şi că ele contribuie la atingerea obiectivelor propuse.Pentru a da această asigurare, auditul intern evaluează controlul intern, respectiv capacitateaîntreprinderii de a atinge obiectivele propuse şi de a ţine sub control riscurile interne a activităţiisale. Această funcţie este utilă conducătorilor de întreprinderi, indiferent de nivelul lor deresponsabilitate.În Republica Moldova societăţile pe acţiuni, prin art. 71,72 a legii cu privire la societăţile pe acţiuni
(
Legea nr. 1134-XIII din 02.04.97
 
 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/1 din01.01.2008,
 
 Monitorul Oficial al R.Moldova ediţie specială din 03.10.2006, pag.5,
 
 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997 
)
sunt obligate să aplice controlul intern, princrearea comisiei de cenzori a societăţii.Conform prevederilor articolului 72(8) împuternicirile comisiei de cenzori a societăţii pot fidelegate organizaţiei de audit în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor şi contractului deaudit.Controlul intern vizează
 
ansamblul sistemelor interne a întreprinderii. Iniţial controlulintern avea ca obiectiv evitarea fraudelor şi erorilor involuntare, în timp acesta s-a extins şi spreameliorarea performanţelor.O definiţie a controlului intern a fost propusă în anul 1994 de către IFAC :”
Sistemul decontrol intern este ansamblul politicilor şi procedurilor aplicate de conducerea unei entităţi învederea asigurării, atât cât este posibil, a gestiunii riguroase şi eficace a activităţilor sale. Aceste proceduri implică respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea şidetectarea fraudelor şi erorilor, exactitatea şi exhaustivitatea înregistrărilor contabile şi stabilirea la timp de informaţii financiare fiabile.”
 Un bun control intern are două obiective:
 protejarea patrimoniului;
fiabilizarea (siguranţa) informaţiilor contabile.Controlul intern constă în ansamblul măsurilor adoptate de întreprindere care să asigure:
integritatea patrimoniului
; creşterea eficienţei operaţiunilor desfăşurate şi limitarea celoineficiente;
respectarea normelor legale şi a dispoziţiilor conducerii
şi fidelitatea şi exactitateainformaţiilor contabile.Analizând elementele de bază ale controlului intern auditorul are obligaţia să urmărească:1.Dacă în întreprindere au fost luate măsuri organizatorice corespunzătoare, care să asiguregestiunea eficientă a stocurilor şi reflectarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiilor economico-financiare aferente. Pentru aceasta este necesară definirea cât mai precisă asarcinilor de serviciu, definirea limitelor de competenţă şi a răspunderilor, precum şielaborarea precisă a circuitelor informaţionale, astfel încât să se asigure o unitate de metodăîn prelucrarea datelor.2.Dacă întreprinderea este asigurată cu personal competent şi dacă activitatea personaluluieste verificată în permanenţă. Auditorul trebuie analizeze în ce suîn cadrulîntreprinderii se exercită un control asupra personalului.În cadrul întreprinderii există trei funcţii a căror separare asigură un control reciproc întrecompartimente şi executanţi. Este vorba de:
funcţia de realizare a obiectivelor unităţii;
funcţia de conservare a patrimoniului;
funcţia contabilă.O premisă esenţială pentru asigurarea unui control intern eficient o reprezintă neadmitereacumulării de către aceiaşi persoană a acestor funcţii. Dacă două din aceste funcţii sunt cumulate
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->