Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 7 Auditul Activelor Pe Termen Lung

Tema 7 Auditul Activelor Pe Termen Lung

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Published by Serghei Hristofor

More info:

Published by: Serghei Hristofor on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
Tema 7 
. Aplicarea procesului de audit
7.1 Auditul activelor pe termen lung
 Scopul, sursele de informaţie si reglementarea normativă a auditului activelor petermen lung.
 Auditul activelor materiale pe termen lung 
 Auditul activelor nemateriale şi investiţiilor financiare
 Scopul, sursele de informaţie si reglementarea normativă a auditului activelor petermen lung.
La auditul activelor pe termen lung în afară de actele normative cu caracter general, este necesar a se conduce de:
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea GuvernuluiRepublicii Moldova nr.338 din 21.03..2003;
Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007;
S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, aprobat prin ordinulMinisterului Finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25.12.1997;
Comentariile privind aplicarea S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termenlung”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 68 din25.06.2001;
Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor alRepublicii Moldova nr.27 din 28.04.2004;
Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prinHotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 30.06.2003;
Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor – proprietate a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.852 din16.08.2001;
S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”, aprobat prin ordinul MinisteruluiFinanţelor al Republicii Moldova nr.16 din 29.01.1999;
Comentariile privind aplicarea S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”,aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 109 din 28.11-2001;
Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (titlul modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare din 06.07.2007) nr. 192-XIV din 12.11.98(
MonitorulOficial al R.Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999
), M.O. al Republicii Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007, pag.3;
S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor alRepublicii Moldova nr.174 din 25.12.1997;
S.N.C. 27 „Rapoartele financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor înîntreprinderile fiice”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldovanr.16 din 29.01.1999;
S.N.C. 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”,aprobat prin ordinulMinisterului Finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25.12.1997;
Comentariile privind aplicarea S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”, aprobate prinordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.1999;1
 
Comentariile privind aplicarea S.N.C. 27 „Rapoartele financiare consolidate şicontabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice”, aprobate prin ordinul MinisteruluiFinanţelor al Republicii Moldova nr. 59 din 04.06.2001;
Comentariile privind aplicarea S.N.C. 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderileasociate”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din29.01.1999;
 În componenţa mijloacelor fixe
sunt incluse obiectele a ror valoare unitarădepăşeşte plafonul stabilit de legislaţie şi sunt utilizate mai mult de un an.
(Codul fiscal, Articolul 26.
 
 Deducerea uzurii calculate. (2) Proprietatea pe care secalculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului înconformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare deun an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 3000 lei. )
Potrivit paragrafului 21 din S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termenlung”mijloacele fixe cuprind:
clădirile;
construcţiile speciale;
instalaţiile de transmisiune;
maşinile şi utilajele (instalaţiile şi echipamentele de forţă, de măsurare,reglare şi utilaje de laborator);
calculatoarele;
mijloacele de transport;
 Instrumentele;
inventarul de producţie şi de uz casnic;
 plantaţiile perene;
cheltuielile capitale privind ameliorarea terenurilor;
alte mijloace fixe (cheltuieli capitale pentru mijloacele fixe luate cu chirie, fondurile de bibliotecă etc.).
În conformitate cu paragraful 23 din S.N.C. 16, în componenţa mijloacelor fixe nu seinclud, dar se atribuie la investiţii sau stocuri de mărfuri şi materiale:
clădirile, construcţiile speciale şi alte obiecte pe care întreprinderea nu le utilizeazăîn activitatea sa operaţională şi sunt destinate pentru scopuri investiţionale;
animalele tinere şi la îngrăşat;
obiectele destinate închirierii.
 Potrivit paragrafului 5
din S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”, activelenemateriale cuprind:
cheltuielile de organizare - cheltuieli aferente crrii întreprinderii (pretireadocumentelor pentru înregistrare; executarea ştampilelor; taxele de stat; plata serviciilor  prestate de consultanţi, a acţiunilor de reclamă etc. );
goodwill-ul (fondul comercial) - depăşirea valorii de procurare a întreprinderii înansamblu asupra valorii de piaţă a tuturor activelor, dacă acestea ar fi fost procurateseparat, diminuată cu suma datoriilor;
 brevetele - drepturi exclusive garantate de stat pe o anumită perioadă, pentru fabricareaunui fel de produse, utilizarea sau vânzarea unui produs specific, de exemplu, drepturilece rezultă din brevetele care aparţin întreprinderii privind invenţiile, noile soiuri de plante etc. ;2
 
emblemele comerciale şi mărcile de deservire - simboluri (denumiri) înregistrate, protejate de stat, cu drept exclusiv de utilizare a lor pentru identificarea mărfurilor,serviciilor unor persoane juridice şi fizice de mărfurile şi serviciile identice ale altor  persoane juridice şi fizice;
licenţele - drepturi întocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen de activitate.Pentru proprietatea intelectuală licenţa este un acord (contract) conform căruia o persoană (licenţiar) în anumite condiţii (de regulă, pentru un comision) permitealtei persoane (licenţiat) să folosească drepturile la proprietatea intelectuală;
know-how-urile - cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, tehnologice, comerciale, financiare,organizatorice, de gestiune, biotehnice şi de altă natură, acumulate de întreprindere,care constituie secret comercial şi aduc avantaj economic (profit);
copyright - drepturi de autor garantate de stat pentru publicarea, editarea,vânzarea operelor literare, muzicale, video şi de cinema, precum şi a altor opere de artă pe întreaga durată prevăzută de legislaţie;
francizele - drepturi acordate de o întreprindere (deţinător de drepturi) altei persoane juridice sau fizice pentru utilizarea unei anumite formule a produsului sau tehnologii a procesului de producţie pentru un comision stabilit;
 programele informatice - set de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum şicomplexul de programe pentru sisteme de prelucrare a informaţiei;
desenele şi mostrele industriale - un nou tip de articol înregistrat, cu funcţie deutilitate care acordă deţinătorului documentului de protecţie dreptul exclusiv deutilizare a articolului;
drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung;
drepturile care rezultă din documentele de protecţie care aparţin întreprinderii, pentruinvenţii, mostre utile, denumirea locurilor de origine a mărfurilor, soiurilor noi de plante şi rase de animale, realizări de selecţie, drepturi şi privilegii de monopol,inclusiv dreptul de rulare a filmelor, dreptul de utilizare şi înregistrare a locului de broker procurat, drepturile de marketing, drepturile pentru desene şi mostre industriale,alte tipuri de proprietate intelectuală.Conform paragrafului 7 nu se consideră active nemateriale:
licenţele, procurate pe o perioadă de până la un an, şi programeleinformatice, elaborate de întreprindere în decursul unei perioade, copiate pentruvânzare în decursul a mai multe perioade şi contabilizate în componenţa produselor în conformitate cu cerinţele S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şimateriale";
fondul comercial, brevetele, emblemele comerciale şi alte active nematerialeincluse în componenţa proprietăţii investiţionale în conformitate cu S.N.C. 25"Contabilitatea investiţiilor".
 Investiţia reprezintă
un activ deţinut de întreprinderea – investitor în scopul ameliorăriisituaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (donzilor, dividendelor..), majorareacapitalului propriu şi câştigarea altor profituri.Conform paragrafului 10 din S.N.C. 25 investiţiile se clasifică după următoarele criterii:a) pe tipuri:- titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni, cambii etc.);- cota de participaţie în capitalul statutar al altei întreprinderi;- proprietatea investiţională;- alte investiţii financiare (depozite etc.); b) pe direcţii de investire:- în părţile legate (în întreprinderi asociate, filiere, mixte, în alte părţi legate);3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->