Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
92. - 3

92. - 3

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O TEHNI
Č
KIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODEI OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, svibanj 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNI
Č
KIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE IOCJENJIVANJU SUKLADNOSTII.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode iocjenjivanju sukladnosti sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4. podstavka 1. UstavaRepublike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II.
 
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
Č
lankom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se odnosi na tehni
č
kepropise, normizaciju, mjeriteljstvo, ovlaš
ć
ivanje i ocjenu sukladnosti, Republika Hrvatska seobvezala da
ć
e poduzeti mjere potrebne za postupno uskla
đ
ivanje s tehni
č
kim propisimaEuropske unije i europskom normizacijom, mjeriteljstvom i ovlaš
ć
ivanjem te postupcima zaocjenu sukladnosti te da
ć
e u tu svrhu u prvoj fazi zapo
č
eti poticati uporabu tehni
č
kih propisaEuropske unije i europskih norma te postupaka ispitivanja i ocjene sukladnosti, zaklju
č
ivatipo potrebi europske protokole za ocjenu sukladnosti, unaprje
đ
ivati razvoj infrastrukture zakvalitetu: normizaciju, mjeriteljstvo, ovlaš
ć
ivanje i ocjenu sukladnosti, promicati sudjelovanjeRepublike Hrvatske u radu specijaliziranih europskih organizacija.Sukladno tome 2003. godine donesen je Zakon o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode iocjeni sukladnosti (Narodne novine, broj 158/2003) i 2007. godine Zakon o izmjenama idopunama Zakona o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (Narodne novine,broj 79/2007).Prate
ć
i promjene na tržištu te potrebu daljnjeg uskla
đ
ivanja hrvatskog zakonodavstvasa zakonodavstvom Europske unije u 2010. godini na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 29.sije
č
nja 2010. godine donesen je Zakon o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanjusukladnosti (Narodne novine broj 20/2010). Zakon je stupio na snagu 20. velja
č
e 2010.godine.Zakonom o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodnenovine, broj 20/2010) ure
đ
uje se na
č
in propisivanja tehni
č
kih zahtjeva za proizvode ipostupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa kojima
č
elnici središnjih tijela državne uprave za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvodapodrobnije ure
đ
uju tehni
č
ke zahtjeve koje moraju ispuniti proizvodi, prava i obvezegospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište i/ili na raspolaganje, postupkeocjenjivanja sukladnosti, prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnostiproizvoda s tehni
č
kim zahtjevima, dokumente o sukladnosti, na
č
in ozna
č
ivanja proizvoda.Nadalje, zakon propisuje zahtjeve koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti,valjanost isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu te nadzor nad provo
đ
enjem propisa.Temeljem Zakona o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti(Narodne novine, broj 20/2010) donesena su dva podzakonska akta:
 
2
 
-
 
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake „C“ i „CE“ (Narodne novine, br. 18/2011i 133/2012) i-
 
Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine, broj34/2011).Temeljem Zakona o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti(Narodne novine, broj 20/2010) doneseni su pravilnici u kojima su transponirane direktivestarog pristupa i direktive novog i op
ć
eg pristupa:-
 
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalnoeksplozivnim atmosferama (Narodne novine, broj 34/2010),-
 
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine, broj 58/2010),-
 
Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine, broj 28/2011),-
 
Pravilnik o tla
č
noj opremi (Narodne novine, br. 58/2010 i 140/2012),-
 
Pravilnik za plinske aparate (Narodne novine, broj 55/2010),-
 
Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na teku
ć
e iplinovito gorivo (Narodne novine, br. 135/2005 i 140/2012),-
 
Pravilnik o elektri
č
noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odre
đ
enih naponskihgranica (Narodne novine, broj 41/2010),-
 
Pravilnik o jednostavnim tla
č
nim posudama (Narodne novine, br. 58/2010 i140/2012),-
 
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (Narodne novine, broj23/2011),-
 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (Narodne novine, broj89/2010),-
 
Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (Narodnenovine, broj 25/2012),-
 
Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila (Narodne novine, broj 41/2010),-
 
Pravilnik o odre
đ
enim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavinatekstilnih vlakana (Narodne novine, broj 41/2010),-
 
Pravilnik o aerosolnim raspršiva
č
ima (Narodne novine, broj 83/2010),-
 
Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnihvlakana (Narodne novine, broj 41/2010),-
 
Pravilnik o ozna
č
avanju materijala glavnih dijelova obu
ć
e namijenjene prodajipotroša
č
u (Narodne novine, broj 41/2010).Vlada Republike Hrvatske je na 57. sjednici održanoj 17. listopada 2012. godinedonijela Zaklju
č
ak u vezi s Informacijom o promjenama u procesu uskla
đ
ivanja hrvatskogzakonodavstva s uredbama Europske unije u svjetlu budu
ć
eg
č
lanstva Republike Hrvatske uEuropskoj uniji, kojim je zadužila tijela državne uprave i druga nadležna tijela da, sukladnosvojem djelokrugu, odnosno nadležnosti za uskla
đ
ivanje zakonodavstva te provedbupojedinih dijelova pravne ste
č
evine Europske unije, provedu postupak analize pozitivnihnacionalnih propisa u koje je preuzet normativni sadržaj uredbi Europske unije, koje uuvjetima
č
lanstva u Europskoj uniji imaju izravan u
č
inak, s ciljem utvr
đ
ivanja izmjena iprilagodbi koje je potrebno provesti u nacionalnom zakonodavstvu do dana pristupanjaRepublike Hrvatske Europskoj uniji.Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Uredba (EZ) br. 765/2008Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 9. srpnja 2008. godine o utvr
đ
ivanju zahtjeva zaakreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->