Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
92. - 8

92. - 8

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
1
R E P U B L I K A H R V A T S K AM I N I S T A R S T V O F I N A N C I J A
_____________________________________________________________________
Prijedlog zakona broj ______N A C R TPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OP
Ć
EG POREZNOGZAKONA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA(EU)Zagreb, svibanj 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAOP
Ć
EG POREZNOG ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Op
ć
eg poreznogzakona sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
IA) Ocjena stanja
Op
ć
i porezni zakon (Narodne novine, broj 147/2008) donesen je 2008. godine, astupio je na snagu 1. sije
č
nja 2009. godine. Op
ć
i porezni zakon (u nastavku: OPZ), prihva
ć
en je kao temeljni zakon koji propisuje postupovne odredbe u poreznim postupcima te na tajna
č
in osigurava jednoobraznost postupanja u svim poreznim postupcima. Postupovnimodredbama ure
đ
ene su sve bitne zna
č
ajke porezno-pravnog odnosa, kao prava i obvezesudionika u poreznom odnosu: poreznih tijela i poreznih obveznika te poreznih jamaca, ali ipostupovne odredbe za njihovu primjenu. Stupanjem na snagu OPZ-a, 1. sije
č
nja 2009.godine, ujedno je prestao važiti prethodni istoimeni Op
ć
i porezni zakon (Narodne novine, br.127/2000, 86/2001 i 150/2002).Danas važe
ć
i OPZ, od dana stupanja na snagu mijenjan je i dopunjavan Zakonom oizmjenama i dopunama OPZ-a (Narodne novine, broj 18/2011). Navedenim Zakonom oizmjenama i dopunama Op
ć
eg poreznog zakona za ciljani segment poreznih obveznikapropisana je obveza podnošenja obrazaca poreznih prijava i izvješ
ć
a potrebnih zaoporezivanje, u elektroni
č
kom obliku. Nadalje, izvršene su izmjene i dopune odredaba sciljem uskla
đ
ivanja s odredbama tada važe
ć
eg Zakona o obveznim odnosima (Narodnenovine, br. 35/2005 i 41/2008) i odredbama Zakona o provedbi ovrhe na nov
č
anim sredstvima(Narodne novine, broj 91/2010) u dijelu provedbe ovrhe, te odredaba sadržanih u glavi IX.OPZ-a, a koje se odnose na razmjenu informacija izme
đ
u država
č
lanica Europske unije oispla
ć
enim kamatama na dohodak od štednje radi njihovog potpunog uskla
đ
enja s DirektivomVije
ć
a 2003/48/EZ.Važe
ć
i OPZ je mijenjan i dopunjavan Zakonom o izmjenama i dopunama OPZ-a(Narodne novine, broj 78/2012). Spomenute izmjene i dopune OPZ-a u najve
ć
oj mjeriusmjerene su na propisivanje izravnih i neizravnih mjera radi poboljšanja naplate poreznogduga.Zadnja izmjena i dopuna OPZ-a nastupila je 30. studenoga 2012. godine, donošenjemZakona o izmjenama i dopunama OPZ-a (Narodne novine, broj 136/2012), što se odnosilo nanekoliko izmjena i dopuna OPZ-a pri
č
emu se najve
ć
i dio odnosio na izmjene i dopune OPZ-avezane uz ra
č
un za gotovinski promet te postupak predste
č
ajne nagodbe.
 
3
B) Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim Zakonom
Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Op
ć
eg poreznog zakona predlaže se:1. uskla
đ
enje sa zakonodavstvom Europske unije,2. uskla
đ
enje s Prekršajnim zakonom,3. ostale izmjene i dopune.
1. Uskla
đ
enje sa zakonodavstvom Europske unije
Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Op
ć
eg poreznog zakona predlaže sepotpuno uskla
đ
ivanje s novonastalom pravnom ste
č
evinom Europske unije u podru
č
 juadministrativne suradnje, i to s Direktivom Vije
ć
a 2011/16/EU o administrativnoj suradnji napodru
č
 ju oporezivanja koja zamjenjuje Direktivu 77/799/EEZ, te s Direktivom Vije
ć
a2010/24/EU o uzajamnoj pomo
ć
i pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama idrugim mjerama koja zamjenjuje Direktivu 2008/55/EZ.Uskla
đ
enja vezana za odredbe Direktive 2011/16/EU se odnose na uspostavu širegpodru
č
 ja primjene administrativne suradnje, definiraju se rokovi za razmjenu informacija,osnažuje se i poti
č
e spontana razmjena informacija, nazo
č
nost službenika jedne države udrugoj državi
č
lanici, usporedni nadzori nad osobama u dvije ili više država, daljnje ja
č
anjeodredbi o mogu
ć
nosti dostave akata preko nadležnih tijela drugih država
č
lanica. Proširuje sei definira pravo korištenja dobivenih informacija i dokumenata, mogu
ć
nost da se pododre
đ
enim uvjetima informacije proslijede i državama ne
č
lanicama Europske unije. Jasnije sepostavljaju pravila za odbijanje dostavljanja informacija. Tako
đ
er se propisuje obveznokorištenje standardnih obrazaca i njihovo dostavljanje elektroni
č
kim putem, preko za toutvr
đ
enih komunikacijskih kanala. Sve spomenute izmjene trebale bi stupiti na snagu s danompristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.Uz navedeno, od 1. sije
č
nja 2015. godine stupile bi na snagu odredbe koje se odnosena obvezu automatske razmjene informacija s državama
č
lanicama. Tom razmjenom
ć
e seproslje
đ
ivati informacije o odre
đ
enim kategorijama dohotka i kapitala, a koje se odnose narezidente drugih država
č
lanica.Uskla
đ
enja vezana za odredbe Direktive 2010/24/EU odnose se na odre
đ
ivanja jasnijihpravila i proširenje opsega uzajamne pomo
ć
i pri naplati stranih tražbina,
č
ime se omogu
ć
ujenaplata svih vrsta tražbina tijela javne vlasti koje se odnose na poreze, carine, pristojbe idruga javna davanja. Važna promjena je usvajanje ujedna
č
enog instrumenta za provedbumjera u zamoljenoj državi
č
lanici, tako zvane jedinstvene ovršne isprave, te uvo
đ
enjeobveznih standardnih obrazaca za pojedine mjere pružanja pomo
ć
i. Kao novost, propisana jepravna osnova za razmjenu informacija o specifi
č
nim povratima poreza i carina bezprethodnog zahtjeva. Utvr
đ
uju se jasnija pravila za dostavu zahtjeva i dokumenata uelektroni
č
kom obliku, te se preciziraju pravila o upotrebi jezika. Propisuje se da se uslu
č
ajevima osporavanja tražbine i drugih dokumenata od strane zainteresirane osobe,postupak pokre
ć
e pred tijelom države
č
lanice podnositeljice zahtjeva. U tom slu
č
ajuzamoljeno tijelo treba zastati s postupkom. Ure
đ
uje se i pitanje obustave, prekida iliproduljenja rokova zastare. Jasnije se definira i mogu
ć
nost korištenja dobivenih informacijazaprimljenih tijekom pružanja pomo
ć
i pri naplati drugim državama. Navedene izmjene trebalebi stupiti na snagu s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->