Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
91. - 6

91. - 6

Ratings: (0)|Views: 257 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

 
 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVAPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONA
Č
NIMPRIJEDLOGOM ZAKONA__________________________________________________________________________Zagreb, svibanj 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTIPROMETA NA CESTAMAI.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4.podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 85/2010 – pro
č
ć
enitekst).
II.
 
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJUUREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEMZAKONA PROISTE
Ć
I
Postupak izdavanja voza
č
ke dozvole u Republici Hrvatskoj reguliran je odredbamaZakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/2008., 48/2010. i74/2011.) te odredbama Pravilnika o voza
č
kim dozvolama (''Narodne novine'' broj: 155/2008.i 8/2009.), a postupak registracije vozila reguliran je odredbama Zakona o sigurnosti prometana cestama i odredbama Pravilnika o registraciji i ozna
č
avanju vozila (''Narodne novine''broj: 151/2008., 89/2010. i 104/2010.).Sukladno navedenim propisima, osoba može ste
ć
i pravo na samostalno upravljanjevozilima odre
đ
ene kategorije ako je, izme
đ
u ostalog, navršila zakonom propisanu minimalnudob za upravljanje vozilom odre
đ
ene kategorije. Tako
đ
er, Zakonom su opisno definiranekategorije vozila, kao i uvjeti za izdavanje voza
č
ke dozvole te jednakovrijednosti izme
đ
upojedinih kategorija. Za registrirana vozila se izdaje knjižica vozila, prometna dozvola iregistarske plo
č
ice, pri
č
emu se knjižicom vozila dokazuje vlasništvo odre
đ
enog vozila,njegove tehni
č
ke i druge osobine i karakteristike, a prometnom dozvolom se dokazuje pravoozna
č
avanja odre
đ
enog vozila odre
đ
enim registarskim plo
č
icama i vlasništvo tih plo
č
ica idruge osobine i zna
č
ajke vozila te ispunjavanje ostalih uvjeta za sudjelovanje u prometu. Zaregistraciju vozila, kao i za izdavanje voza
č
ke dozvole nadležnost tijela se odre
đ
uje pokriteriju prebivališta, odnosno privremenog ili stalnog boravka podnositelja zahtjeva .Predloženim izmjenama i dopunama Zakon o sigurnosti prometa na cestama seuskla
đ
uje s pravnom ste
č
evinom Europske unije odnosno s Direktivom 2003/59/EZEuropskog parlamenta i Vije
ć
a od 15. srpnja 2003. o po
č
etnim kvalifikacijama i periodi
č
nomosposobljavanju voza
č
a odre
đ
enih cestovnih vozila za prijevoz robe i putnika, o izmjeniUredbe Vije
ć
a (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vije
ć
a 91/439/EEZ te stavljanju izvan snageDirektive Vije
ć
a 76/914/EEZ ( SL L 226, 10.09.2003.), Direktivom 2006/126/EZ Europskogparlamenta i Vije
ć
a od 20. prosinca 2006. o voza
č
kim dozvolama (Preinaka) (SL L 403,30.12.2006.), Direktivom Komisije 2009/113/EZ od 25. kolovoza 2009. o izmjeni Direktive2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a o voza
č
kim dozvolama (SL L 223, 26.8.2009.),Direktivom 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 25. listopada 2011. o olakšavanjuprekograni
č
ne razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometana cestama (SL L 288, 5. 11. 2011.), Direktivom Vije
ć
a 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. ouskla
đ
ivanju zakonodavstva država
č
lanica koji se odnose na obaveznu uporabu sigurnosnihpojaseva u vozilima lakšim od 3,5 tone (SL L 373, 31. 12. 1991.) te Direktivom 2003/20/EZEuropskog parlamenta i Vije
ć
a od 8. travnja 2003. o izmjeni Direktive Vije
ć
a 91/671/EEZ o
 
uskla
đ
ivanju zakonodavstva država
č
lanica koji se odnose na sigurnosnu uporabu sigurnosnihpojaseva u vozilima lakšim od 3,5 tone (SL L 115, 9. 5. 2003.).Ovim prijedlogom Zakona gra
đ
anima se omogu
ć
ava jednostavnije rješavanja njihovihzahtjeva za izdavanje voza
č
ke dozvole budu
ć
i se predloženim izmjenama i dopunama Zakonazahtjevi mogu podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postajiMinistarstva unutarnjih poslova na podru
č
 ju cijele Republike Hrvatske.Nadalje, ovim prijedlogom Zakona u postupku registracije vozila racionaliziraju se ismanjuju troškovi za gra
đ
ane s obzirom da se ukida knjižica vozila te se za registrirano voziloizdaje samo prometna dozvola. Prometnu dozvolu koja je ispisana u stanici za tehni
č
kipregled vozila u postupku produženja važenja prometne dozvole, ovjerava bilo koja policijskauprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova, te se na taj na
č
in ubrzavasam postupak registracije vozila. Tako
đ
er, ovim prijedlogom Zakona definirana je prometnadozvola kao javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo, a kojom se, osim prava ozna
č
avanjavozila odre
đ
enim registarskim plo
č
icama i vlasništva tih plo
č
ica, tehni
č
kih i drugih osobina ikarakteristika vozila te prava sudjelovanja u prometu, dokazuje i vlasništvo vozila.Nadalje, ovim prijedlogom Zakona definiran je pojam „stranac“ kao državljanin državekoja nije
č
lanica Europskog gospodarskog prostora te pojam „inozemstvo odnosno „stranadržava“ kao država izvan Europskog gospodarskog prostora, te je stoga, a s obzirom da01.07.2013. godine Republika Hrvatska ulazi u Europsku uniju, potrebno razlikovatidržavljane države
č
lanice Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora oddržavljana tre
ć
ih država (inozemstvo, odnosno strana država).
III.
 
OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA
Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnomprora
č
unu.
IV. OBRAZLOŽENJE ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno
č
lanku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se donošenje ovoga Zakonapo hitnom postupku, s obzirom da postoji obveza uskla
đ
ivanja Zakona o sigurnosti prometana cestama s pravnom ste
č
evinom Europske unije.
V.
 
TEKST KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA IDOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->