Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
91. - 12

91. - 12

Ratings: (0)|Views: 340|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO OBRANE
22 05 2013NACRT KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA O SLUŽBI UORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, svibnja 2013.
 
 NACRT KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA O SLUŽBI UORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
 
I. TEMELJNE ODREDBESlužba u Oružanim snagama
Č
lanak 1.
(1) Ovim se Zakonom prvenstveno ure
đ
uje služba u Oružanim snagama RepublikeHrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage), prijam, raspored na ustrojbena mjesta,
č
inovi ipromaknu
ć
a u
č
inove, obveze, prava i odgovornosti, izdvajanje i prestanak službe te ostalapitanja pripadnika Oružanih snaga.(2) Služba u Oružanim snagama je obavljanje Ustavom Republike Hrvatske (udaljnjem tekstu: Ustav), zakonom i drugim propisima ure
đ
enih vojnih i drugih stru
č
nihposlova koji se u Oružanim snagama obavljaju kao služenje vojnog roka, dragovoljno vojnoosposobljavanje, kadetska služba, djelatna vojna služba, služba pri
č
uvnog sastava i službadržavnih službenika i namještenika.(3) Pripadnici Oružanih snaga u smislu odredbi ovoga Zakona su vojne osobe idržavni službenici i namještenici (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici).(4) Odredbe ovoga Zakona o djelatnim vojnim osobama primjenjuju se i nadjelatne vojne osobe raspore
đ
ene na službu izvan Oružanih snaga.
Rodna ravnopravnost
Č
lanak 2.
Izrazi u ovom Zakonu koji imaju rodno zna
č
enje i bez obzira koriste li se u muškom iliženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Vojne osobe
Č
lanak 3.
Vojne osobe su: djelatna vojna osoba
 ,
ro
č
nik, kadet i pri
č
uvnik.
Č
lanak 4.
(1) Djelatne vojne osobe su:- djelatni vojnik/mornar- djelatni do
č
asnik- djelatni
č
asnik- vojni specijalist.(2) Vojnik/mornar je osoba koja je vojnom obukom osposobljena za obnašanjevojni
č
kih dužnosti u Oružanim snagama.(3) Do
č
asnik je osoba koja je vojnom obukom i izobrazbom osposobljena zaobnašanje do
č
asni
č
kih dužnosti u Oružanim snagama i kojoj je dodijeljen do
č
asni
č
ki
č
in.(4)
Č
asnik je osoba koja je civilnom te vojnom izobrazbom i vojnom obukomosposobljena za obnašanje
č
asni
č
kih dužnosti u Oružanim snagama i kojoj je dodijeljen
č
asni
č
ki
č
in.(5) Vojni specijalist je osoba koja posjeduje specijalizirana znanja i vještinepotrebna za obnašanje vojnih dužnosti u rodovima borbene potpore, službama i strukama ikoja je raspore
đ
ena na poslove odre
đ
ene za vojnog specijalista.
 
2
Č
lanak 5.
(1) Ro
č
nik je vojna osoba na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili obveznomsluženju vojnog roka tijekom kojeg se vojnom obukom osposobljava za obnašanje vojni
č
kihdužnosti u Oružanim snagama.(2) Kadet je vojna osoba koja se na temelju ugovora sklopljenoga s Ministarstvomobrane civilnim obrazovanjem te vojnom izobrazbom i obukom osposobljava za dužnosti
č
asnika u Oružanim snagama.(3) Pri
č
uvnik je osoba iz pri
č
uvnog sastava Oružanih snaga u skladu s odredbamaZakona o obrani.(4) Ugovorni pri
č
uvnici su osobe koje su s Ministarstvom obrane sklopile ugovoro službi u ugovornoj pri
č
uvi Oružanih snaga.(5) Osobe iz stavaka 1., 3. i 4. postaju vojne osobe stupanjem u Oružane snage.(6) Kadeti postaju vojne osobe sklapanjem ugovora o osposobljavanju iz stavka 2.ovoga
č
lanka.
Službenici i namještenici
Č
lanak 6.
(1) Službenik je osoba koja u Oružanim snagama obavlja poslove iz djelokrugaOružanih snaga te informati
č
ke poslove, op
ć
e i administrativne, planske, materijalno-financijske, ra
č
unovodstvene i sli
č
ne poslove.(2) Namještenik je osoba koja u Oružanim snagama radi na pomo
ć
no-tehni
č
kim iostalim poslovima
č
ije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanjaposlova iz djelokruga Oružanih snaga.
 
Sve
č
ana prisega
Č
lanak 7.
(1) Vojne osobe pri stupanju u Oružane snage daju sve
č
anu prisegu.(2) Jedanput dana sve
č
ana prisega vojnu osobu trajno obvezuje dok je u službi uOružanim snagama bez obzira na mogu
ć
e promjene statusa.(3) Sve
č
ana prisega glasi: „Prisežem da
ć
u se u obnašanju svoje dužnostipridržavati Ustava i zakona, da
ć
u savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovijedi,braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, pružati pomo
ć
u obranidržavama saveznicama te poštivati i štititi temeljna na
č
ela slobode i jednakosti.“(4) Djelatne vojne osobe daju sve
č
anu prisegu u pisanom obliku, što potvr
đ
ujuosobnim potpisom u o
č
evidniku.(5) Ro
č
nici, kadeti i pri
č
uvnici daju usmeno sve
č
anu prisegu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->