Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
91. - 4

91. - 4

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO GOSPODARSTVA___________________________________________________________________________NACRT
Prijedlog Zakona broj: _________ 
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE
NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM
 ZAKONA___________________________________________________________________________Zagreb, svibanj 2013.
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE INEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4.
 podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 -
 pročišćeni tekst).
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
 1. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
Republika Hrvatska je uspostavila učinkovit sustav nadzora izvoza robe vojne
namjene i nevojnih ubojnih sredstava donošenjem Zakona o izvozu i uvozu robe vojnenamjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 86/2008), koji je u primjeni od 
1. siječnja 2009. godine.
 Donošenjem i provedbom Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnihubojnih sredstava
stvorena je mogućnost za djelotvoran opći sustav kontrole izvoza i uvoza
robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, koji je neophodan za poštivanje
međunarodnih obveza Republike Hrvatske te konkurentnost hrvatskih tvrtki koje se bave
 prometom robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava na svjetskom tržištu.
Kontrola izvoza i uvoza robe vojne namjene neke države odraz je različitih čimbenikameđu kojima su najvažniji nacionalna sigurnost, vanjska politika i gospodarski interesi.
Republik 
a Hrvatska već dugi niz godina nastoji, na različite načine, uravnotežiti sve tečimbenike.
 
Republika Hrvatska je kao aktivna sudionica i članica svih globalnih međunarodno pravnih instrumenata na području kontrole oružja.
Kao dio svoje Strategije nacionalnesigurnosti, usvojene u ožujku 2002. godine, Republika Hrvatska je izrazila spremnost i
interes za pristupanje međunarodnim aranžmanima i režimima na području kontrole izvoza
kontrolirane robe i tehnologije pa je tako u lipnju 2005. godine pristupila Wassenaarskom
aranžmanu o kontroli izvoza konvencionalnog oružja (WA) i Grupi nuklearnih dobavljača
zasmanjenje globalnog širenja nuklearnog oružja (NSG), u lipnju 2006. godine Zanggerovoj
komisiji za sprječavanje preusmjeravanja nuklearnih materijala za civ
ilne svrhe te u travnju2007. godine
Australskoj grupi za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje (AG).
 Isti za cilj imaju poticati transparentnost
i veće odgovornosti u prijenosu
robe i tehnologije zakonvencionalno oružje te održavanje dogovorenog kontrolnog popisa robe vojne namjene.
Ova činjenica postaje posebno važna u borbi protiv terorizma i sprječavanje širenja o
ružja zamasovno uništenje a
uspostavljenje i neprekidno unaprjeđivanje zakonske i institucionalne
regulative kontrole izvoza i uvoza robe vojne namjene postaje imperativ.
Roba vojne namjene je roba koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana,izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver 
 povezan uz tu robu te navedena u Popisu robe
vojne namjene koji je usklađen sa Zajedničkimvojnim popisom Europske unije. Izraz "nevojna ubojna sredstva" znače robu navedenu u
 
 
Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe kojeg donosi Vlada RepublikeHrvatske.
U Europskoj uniji ovo područje
 
 pravno je uređeno Zajedničkim stajalištem Vijeća
2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. godine
kojime se utvrđuju zajednička pravila za nadzor 
nad izvozom vojne tehnologije i opreme (OJ L 335, 13.12.2008.). Posredovanje (brokering)
uređeno je Zajedničkim s
ta
 jalištem Vijeća 2003/468/ZVSP
o kontroli posredovanja u trgovini
oružjem (OJ L 156, 25.6.2003.), a pružanje tehničke pomoći Zajedničkom akcijom Vijeća
2000/401/ZVSP od 22. lipnja 2000. godine
o nadzoru tehničke pomoći u vezi s određenim
vrstama vojne uporabe (OJ L 159,30.6.2000.).U svibnju 2009. godine na razini Europske unije donesena je Direktiva 2009/43/EZ
Europskoga parlamenta i Vijeća o pojednostavljivanju uvjeta za prijenos obrambenih
 proizvoda unutar Zajednice (OJ L 146, 10.6.2009.).
 
Cilj ove Direktive bio je pojednostavljivanje uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije kako bise osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Naime, do tada je zakonodavstvo u
zemljama članicama o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Unije bilo različito. To jeometalo kretanje proizvoda i narušavalo tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, čime se
ugrožavala industrijska suradnja i konkurentnost same obrambene industrije Europske unije.
Države članice transponirale su Direktivu u svoja n
acionalna zakonodavstva do 30. lipnja2011. godine
, a njena primjena započela je 30. lipnja 2012
godine.Direktiva se odnosi na obrambene proizvode koji su navedeni u njenom Prilogu.Prilog je do sada bi izmijenjen tri puta i to kroz Direktivu Komisije 2010/80/EU od 22.studenoga 2010. godine, Direktivu Komisije 2012/10/EU od 22. ožujka 2012. godine iDirektivu Komisije 2012/47/EU od 14. prosinca 2012. godine.
Prije usvajanja Direktive, pojedinačno izdavanje dozvola bilo je najčešći upravni alat uvećini država članica
Europske unije
. Pojedinačno odobrenje bilo je potrebno
ishoditi prije
svakog prijenosa s pripadajućim postupcima i troškovima. To je razlog zašto je Direktivauvela dvije nove vrste dozvola, opću i globalnu dozvolu koje su bitno pojednostavi
le procedure vezane za prijenose unutar zemalja Europske unije.Osnovna pitanja koja se žele urediti ovim Zakonom odnose se na uvjete za izvoz iuvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, ovlasti zaizdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iznadležnosti Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, pružanje usluga koje seodnose na robu vojne namjene, prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije,nadležnosti tijela državne uprave u provedbi ovog Zakona te prava i obveze izvoznika,uvoznika i pružatelja usluga.
2. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona
 
 Navedene izmjene u zakonskoj regulativi će pridonijeti sm
anjenju administrativnih
 barijera domaćim tvrtkama te
pojednostavljivanju procedura izvoza odnosno uvoza. Ovo se
 pogotovo odnosi na prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije čiji će član
Republika Hrvatska uskoro postati. Donošenjem ovoga Zakona t
akođer će
se poboljšati
učinkovitost izvozne kontrole uzimajući u obzir sigurnosne ciljeve
Republike Hrvatske.
Povećanje
roka trajanja izvozne dozvole sa šest mjeseci na jednu godinu bit
će odvelike koristi izvoznicima jer će im olakšati izvoz i smanjiti administrativne troškove. Naime,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->