Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
91. - 19

91. - 19

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
 
Na temelju
č
lanka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske(»Narodne novine«, broj 150/2011) i
č
lanka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave(»Narodne novine«, broj 150/2011 i 12/2013 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2013. godine donijela
U R E D B UO DIGITALNOM INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKOM UREDUI. OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.
Ovom Uredbom osniva se Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured (udaljnjem tekstu: Ured) i propisuje unutarnje ustrojstvo, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, na
č
in upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, na
č
in radaUreda, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika te druga pitanja od zna
č
ajaza rad Ureda.
Č
lanak 2.
Ured je stru
č
na služba Vlade Republike Hrvatske nadležna za obavljanjeinformacijsko-dokumentacijskih poslova.Ured osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost javnih službenih dokumenata iinformacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe. Dostupnost i ponovnuuporabu Ured osigurava svim korisnicima pod jednakim uvjetima i nepristrano.Ured nastavlja djelatnost Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalneagencije osnovane Uredbom o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji(»Narodne novine«, broj 43/1994 i 32/2001), sukladno odredbama ove Uredbe.
II. DJELOKRUG UREDA
Č
lanak 3.
Radi ostvarenja uvjeta za informiranje i ponovnu uporabu dokumenata iinformacija, Ured obavlja stru
č
ne, analiti
č
ke, savjetodavne, koordinacijske i administrativneposlove, a osobito:
 
 2-
 
izgra
đ
uje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata RepublikeHrvatske (u daljnjem tekstu: Katalog) temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama(»Narodne novine« broj 25/2013) i objavljuje ga na informacijsko-dokumentacijskomportalu Ureda;-
 
koordinira i prati dostavljanje informacija u Središnji katalog;-
 
radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal;-
 
temeljem službenih informacija izgra
đ
uje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti uulozi stvaratelja službenih dokumenata;-
 
temeljem službenih informacija i dokumentacije izgra
đ
uje i vodi baze podataka opoliti
č
kim strankama registriranim u Republici Hrvatskoj;-
 
temeljem Zakona o financiranju politi
č
kih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodnenovine« broj 24/2011, 61/2011, 27/2013 i 48/2013 – pro
č
. tekst) izgra
đ
uje i vodi bazupodataka godišnjih financijskih izvještaja politi
č
kih stranaka, nezavisnih zastupnika i
č
lanova predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samoupraveizabranih s liste grupe bira
č
a te financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbepoliti
č
kih stranaka, nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja lista grupe bira
č
a ikandidata;-
 
oblikuje kriterije i organizira prikupljanje službenih dokumenata i informacija;-
 
oblikuje i održava portal za prikaz i ponovnu uporabu službenih informacija idokumentacije;-
 
izgra
đ
uje dokumentacijske alate za podru
č
 je službenih informacija (pojmovnike iklasifikacije), koje ujedno i primjenjuje u obradi gra
đ
e obuhva
ć
ene Katalogom te bazamapodataka o stvarateljima službenih dokumenata;-
 
sudjeluje u izradi programskih modula za prihvat, obradu i diseminaciju javnih službenihinformacija i dokumentacije;-
 
temeljem me
đ
unarodnih standarda razvija procedure za razmjenu dokumenata i podatakate ih po potrebi primjenjuje u komunikaciji s drugim dokumentacijskim sustavima nanacionalnoj i me
đ
unarodnoj razini;-
 
uspostavlja pravila i preporuke o postupanju sa službenim informacijama idokumentacijom;-
 
sudjeluje u izgradnji informacijske infrastrukture tijela javne vlasti;-
 
prezentacijama, radionicama i predavanjima širi stru
č
no znanje i korištenje vlastitihinformacijskih servisa;-
 
sudjeluje u programima stru
č
nog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika idrugih korisnika u podru
č
 ju informacijsko-dokumentacijske djelatnosti;-
 
pruža stru
č
nu pomo
ć
tijelima javne vlasti, gra
đ
anima i predstavnicima organizacijacivilnoga društva iz podru
č
 ja nadležnosti Ureda;-
 
sura
đ
uje s odgovaraju
ć
im stru
č
nim tijelima na me
đ
unarodnoj razini;-
 
sura
đ
uje s Uredom za službene publikacije Europske unije na izgradnji i održavanjuvišejezi
č
nog pojmovnika Eurovoc;-
 
sura
đ
uje s akademskom zajednicom i tvrtkama realnog sektora u izradi programskihmodula i primjeni dokumentacijskih principa.Pored poslova iz stavka 1. ovoga
č
lanka Ured obavlja i druge poslovepovjerene od strane Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i Ureda predsjednikaVlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.
 
 3
III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA
Č
lanak 4.
Za u
č
inkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se sljede
ć
eunutarnje ustrojstvene jedince:1. Služba za prikupljanje i obradu službenih dokumenata i podataka1.1. Odjel za prikupljanje dokumenata i podataka1.2. Odjel za obradu dokumenata i podataka1.3. Odjel za normativnu infrastrukturu2. Služba za objavu i širenje informacija2.1. Odjel za održavanje portala i izdavaštvo2.2. Odjel za logistiku sustava i informati
č
ku podršku2.3. Odjel za promotivnu djelatnost, izobrazbu i rad s korisnicima1. Služba za prikupljanje i obradu službenih dokumenata i podataka
Č
lanak 5.
Služba za prikupljanje i obradu službenih dokumenata i podataka prati razvojme
đ
unarodnih normi temeljem kojih izra
đ
uje pravila i kriterije za prikupljanje i obraduslužbenih dokumenata i podataka; prikuplja službene dokumente i podatke tijela javne vlasti ipoliti
č
kih stranaka; koordinira i prati dostavljanje informacija tijela javne vlasti za Središnjikatalog; formalno i sadržajno obra
đ
uje dokumente oblikuju
ć
i tako bibliografske bazepodataka; održava i razvija baze podataka normativne infrastrukture, baze adresara tijela javne vlasti i politi
č
kih stranaka, baze imena osoba obnašatelja dužnosti u tijelima javne vlastii politi
č
kim strankama, odnosno osobnik; sudjeluje u izradi alata za ra
č
unalompotpomognuto/automatsko prikupljanje i arhiviranje dokumenata te njihovu formalnu isadržajnu obradu; priprema normativne podatke te podatke o tijelima javne vlasti i politi
č
kimstrankama za objavu na papirnom i elektroni
č
kom mediju; sudjeluje u izradi strateškihdokumenata Ureda.Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za prikupljanje i obradu službenihdokumenata i podataka ustrojavaju se sljede
ć
e ustrojstvene jedinice:1.1. Odjel za prikupljanje dokumenata i podataka1.2. Odjel za obradu dokumenata i podataka1.3. Odjel za normativnu infrastrukturu1.1. Odjel za prikupljanje dokumenata i podataka
Č
lanak 6.
-
 
Odjel za prikupljanje dokumenata i podataka prati razvoj me
đ
unarodnih normitemeljem kojih izra
đ
uje pravila i kriterije za prikupljanje i razmjenu službenihdokumenata i podataka; prikuplja me
đ
unarodne ugovore, pravne propise i ostaledokumente tijela javne vlasti Republike Hrvatske; prikuplja godišnja financijska izvješ
ć
a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->