Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tendinte Extremiste in Biserica Ortodoxa Romana

Tendinte Extremiste in Biserica Ortodoxa Romana

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,769|Likes:
Published by GodlessBastard
Tendinte Extremiste in Biserica Ortodoxa Romana - Gabriel Andreescu
Tendinte Extremiste in Biserica Ortodoxa Romana - Gabriel Andreescu

More info:

Published by: GodlessBastard on Apr 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
99Douglas Johnston, Cynthia Sampson (eds.),
 Religion, the Missing Dimension of Statecraft,
Oxford, Oxford University Press, 1994.
IV.TENDINÞELE EXTREMISTE DIN BISERICA ORTODOXà ROMÂNà
Introducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) printre actorii carepot juca un rol semnificativ în evoluþia extremismului în România repre-zintã o evaluare cheie a acestui raport. Mult timp, rolul religiei în dez-voltarea conflictelor a fost subestimat, preferându-se constant interpre-tarea acestora în termeni ideologici
¾
99
. Mai ales dupã atacurile Al Quedadin 11 septembrie 2001, relaþia dintre religie, fundamentalism ºi extre-mism trebuie reevaluatã.Aceastã afirmaþie de ordin general îºi gãseºte un argument în cazulBOR. Creºtinismul Bisericii Ortodoxe este unul mistic, puþin interesat învalorile respectului ºi toleranþei specifice creºtinismului practic. Ca actornaþional, BOR îºi afirmã voinþa sã reglementeze raporturile sociale, sãimpunã o concepþie „ortodoxã” asupra atitudinilor persoanelor ºi insti-tuþiilor. Atitudinea BOR rezultã din convergenþa a patru elemente: a) pro-movarea unei doctrine cu caracter exclusivist, sintetizatã de cele douãidei ale naþionalismului ortodox: România este statul românilor; a firomân înseamnã a fi ortodox; b) negarea de cãtre BOR a principiilor statu-lui de drept, considerate „de rangul doi” în raport cu principiile orto-doxiste, legitimate de sorgintea lor divinã; c) folosirea de cãtre clericiiBOR a unor „instrumente” violente, de la discursuri ofensatoare pânã laameninþãri ºi agresiuni fizice; d) creºterea într-o proporþie absolut impre-sionantã a mijloacelor ºi a forþei BOR în raport cu toþi ceilalþi actorisociali.
35
 
100Revistã ortodoxã subvenþionatã de cãtre Arhiepiscopia Bucureºtiului, între aicãrei membri fondatori se aflã arhiepiscopul Bartolomeu Anania.101O revistã a Ierarhiei Ortodoxe – chiar dacã Arhiepiscopia Bucureºtiului nu aparedrept editorul oficial –, întrucât Colegiul de redacþie avea ca preºedinte pe PreaSfântul Teodosie Snagoveanu, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureºtiului, iarca redactori, clerici ortodocºi.102Anterior, ASCOR a adresat o scrisoare deschisã Preºedintelui României, cu ocaziavotãrii în cele douã Camere ale Parlamentului a unui amendament care înlocuiaun articol restrictiv al Legii investiþiilor, dându-se strãinilor posibilitatea de acumpãra pãmânt pe teritoriul românesc. Scrisoarea protesta împotriva „operaþiu-nii de acaparare strategicã a pãmântului, fie de cãtre reprezentanþii statelor cuinterese directe în zonã, fie de cãtre centrele religioase de propagandã ºi prozeli-tism” („România liberã” din 2 aprilie 1997).
Gabriel Andreescu:
 Extremismul de dreapta în România
Biserica Ortodoxã Românã, cadru de manifestareacurentelor extremiste fundamentaliste
Elementele fundamentaliste ale unei „doctrine” a BOR se regãsescpeste tot: în publicaþii care apar sub patronajul ierarhilor BOR, îndeclaraþiile Ierarhiei, în luãrile de poziþie publice ale unor organizaþiiale BOR – între acestea, dintre cele mai active fiind Asociaþia Stu-denþilor Creºtini Ortodocºi din România (ASCOR). Dintre reviste enu-merãm „Icoana din adânc” ºi „Scara”
¾
100
. „Icoana din adânc” (apãrutã înluna noiembrie 1997), publicaþie „de atitudine creºtin-ortodoxã, teolo-gie, culturã ºi artã”
¾
101
îºi asuma în primul ei numãr, programatic, urmã-torul memoriu prin care punea în gardã opinia publicã asupra unor„fapte care ar ameninþa însãºi existenþa neamului românesc”.Acestea ar fi:1)alinierea legislaþiei româneºti la legislaþia continentalã unicã;2)renunþarea la Basarabia ºi Bucovina (autorii exprimându-seîmpotriva aderãrii la NATO ºi Uniunea Europeanã);3)acordarea de drepturi cetãþeneºti necondiþionate imigranþilor (pecare îi numeºte „deºeuri sociale ale Asiei, Africii ºi Americii”);4)acordarea pentru minoritãþi a ceea ce autorii numesc „privilegii”;5)adoptarea unei legi care permite cumpãrarea pãmântului de cãtrestrãini
¾
102
;6)subordonarea economicã capitalului strãin (o referire la libertateainvestiþiilor, privatizare etc);7)presiunea exercitatã asupra culturii române de modelele lansate înAmerica, Franþa etc (numitã „presiunea imperiului”);8)liberalismul ateu, haosul drepturilor – dreptul la expresie, opinie,informare etc;9)transformarea României în câmpul de acþiune al propagandei cul-telor schismatice º.a.
36
 
103La data de 22 iulie 2000.104Au participat aproximativ 15 tineri, Senatul Miºcãrii Legionare fiind reprezentatprin dl. Sebastian Mocanu, membru al Fundaþiei Culturale „Prof. George Manu”.105În multe din cazurile enumerate, poliþia nu a intervenit. În schimb, poliþiºtii auîmpiedicat unele manifestãri religioase neortodoxe.106„Activitãþile religioase ale Bisericii Baptiste ºi ale Alianþei Evanghelice au fost dese-ori obstrucþionate de autoritãþile locale aflate sub influenþa clerului ortodox local înCrucea, Valul lui Traian (judeþul Constanþa), Isaccea (judeþul Tulcea), Fraþileºti,Sãveºti (judeþul Ialomiþa) Vânãtori, Tuluceºti (judeþul Galaþi), Suteºti, Gemenele(judeþul Brãila)” –
The U.S. Department of State Report on Romania – 2001
(fille://Human Rights Watch World Report 2002 Europe & Central Asia Romania.ht).107„Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea a înregistrat dificultãþi pentru obþinereaaprobãrilor de utilizare a spaþiilor publice în scopul activitãþilor sale religioase însatele Luna, Bãiuþ ºi Vãlenii de Maramureº (judeþul Maramureº)” –
The U.S. Department of State Report on Romania – 2001
(fille://Human Rights Watch WorldReport 2002 Europe & Central Asia Romania.ht).108Anchetele au confirmat cooperarea reprezentanþilor autoritãþilor statutului cupreoþii ortodocºi în împiedicarea Martorilor lui Iehova de a-ºi exercita credinþa:Cazul Roºu (1997); Bobiceºti ºi Laloºu (1997); Þânþãreni, jud. Gorj (1997); Cluj-Napoca (1997); Piteºti (1997) etc.109Declaraþia organizaþiei „Droits de l'Homme sans Frontieres” – Bruxelles, 1997. Maimulþi baptiºti au fost molestaþi de o mulþime de ortodocºi conduºi de preoþii lor. Totbaptiºtii au fost þintele agresiunii locuitorilor din Cornereva, 1997 – subiect al câtor-va reportaje interne –, Pantelimon (Ilfov), 1998, ºi Luncavicea (Caraº-Severin), 1999.
Tendinþele extremiste
 
Conform memoriului, politicile enumerate ar duce la „anihilareaspiritual-religioasã a unuia dintre puþinele centre creºtine”.Nu numai manifestãrile proprii sunt semnificative pentru tendinþelefundamentaliste din BOR. Ar fi de notat ºi folosirea lãcaºurilor ortodoxepentru manifestãrile extremiste, precum cele legionare. La MãnãstireaSâmbata de Sus din Fãgãraº a avut loc, spre exemplu, întâlnirea tinerilornaþionaliºti din România, la care au participat reprezentanþi din Bucu-reºti, Sibiu, Braºov, Cluj, Iaºi ºi Bacãu
¾
103
. Aici s-a discutat organizareacuiburilor legionare existente în aceste oraºe
¾
104
.Concepþiilor ºi alianþelor cu caracter extremist manifest li s-au adãu-gat de-a lungul timpului acþiuni violente, tutelate de cãtre clerul ortodox.Numeroase au fost agresãrile greco-catolicilor de cãtre ortodocºi incitaþide preoþii lor. Acþiuni violente au avut loc la Filea de Jos, în anul 1991;Visuia (Bistriþa-Nãsãud), în 1991; Turda, 1991; Mãrgãu (Cluj), 1991;Ceaba (Cluj), 1992; Hodac (Mureº), 1992; Hopârta (jud. Blaj), 1993; Salva(Nãsãud), ianuarie ºi iulie 1993; Romuli (Bistriþa-Nãsãud), 1994; PârâulFrunþii (Neamþ), 1994; Breb (Maramureº), 1994; Iclod (Cluj), 1997; Botiza(Maramureº), 1998; Ocna Mureº (Alba), 2002 º.a
¾
105
.În afara conflictelor cu greco-catolicii, mai cunoscute au fost obstruc-þiile sau agresiunile asupra baptiºtilor ºi evangheliºtilor
¾
106
, adventiºti-lor
¾
107
, Martorilor lui Iehova
¾
108
. Cazul Ruginoasa/Iaºi (decembrie 1997) adus la proteste internaþionale
¾
109
. Cazul Ruginoasa este important întrucât
37 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandru Voicu liked this
Vazilevz liked this
John Jayson liked this
rhognogi liked this
costinstoica liked this
Elias Nissim liked this
multimaxtrade liked this
Andrei Mihai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->